สถิติการยืมหนังสือสูงสุด


สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนกันยายน 2561
(เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์เท่านั้น ไม่รวม Interlibrary Loan)

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ ประเภท จำนวน (ครั้ง)
1 ฐิติพร คงคา นักศึกษาปริญญาเอก 25
2 ธนัท วรัณปกรณ์ นักศึกษาปริญญาตรี 15
3 ศรัณย์วิชญ์ อำพันเพ็ญโรจน์ นักศึกษาปริญญาตรี 12

Reward Sampleภาพตัวอย่างของรางวัล

ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3) มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน กันยายน 2561 (แยกตามประเภททรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 799 80.14 880 83.10 1,679 81.66
2 หนังสือสำรอง 56 5.62 59 5.57 115 5.59
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 19 1.91 8 0.76 27 1.31
4 หนังสืออ่านนอกเวลา 78 7.82 56 5.29 134 6.52
5 วิทยานิพนธ์ 1 0.10 1 0.09 2 0.10
6 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 44 4.41 55 5.19 99 4.82
รวมทั้งสิ้น 997 100 1,059 100 2,056 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน กันยายน 2561 (แยกตามประเภทสมาชิก)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 นักศึกษาปริญญาตรี 500 50.15 448 42.30 948 46.11
2 นักศึกษาปริญญาโท 143 14.34 151 14.26 294 14.30
3 นักศึกษาปริญญาเอก 144 14.44 191 18.04 335 16.29
4 อาจารย์ 109 10.93 157 14.83 266 12.94
5 บุคลากรสายสนับสนุน 95 9.53 111 10.48 206 10.02
6 นักศึกษาแพทย์ 6 0.60 1 0.09 7 0.34
รวมทั้งสิ้น 997 100 1,059 100 1,716 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน กันยายน 2561 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 Agriculture 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2 Anthropology / Folklore 2 0.20 3 0.28 5 0.24
3 Astronomy 1 0.10 0 0.00 1 0.05
4 Bibliography / Library Science / Information Resources 2 0.20 0 0.00 2 0.10
5 Biochemistry 37 3.71 43 4.06 80 3.89
6 Biology 58 5.82 108 10.20 166 8.07
7 Botany 20 2.01 10 0.94 30 1.46
8 Chemistry 132 13.24 138 13.03 270 13.13
9 Clinical Pathology / Pathology 17 1.71 11 1.04 28 1.36
10 Economics 14 1.40 7 0.66 21 1.02
11 Education 10 1.00 17 1.61 27 1.31
12 Engineering 11 1.10 11 1.04 22 1.07
13 Fiction / Short Stories / Thesis 20 2.01 13 1.23 33 1.61
14 Fine Arts 0 0.00 0 0.00 0 0.00
15 General Science 5 0.50 4 0.38 9 0.44
16 General Works 2 0.20 1 0.09 3 0.15
17 Geography / History 12 1.20 5 0.47 17 0.83
18 Geology 0 0.00 0 0.00 0 0.00
19 Human Anatomy 81 8.12 81 7.65 162 7.88
20 Language and Literature 203 20.36 242 22.85 445 21.64
21 Law 0 0.00 0 0.00 0 0.00
22 Mathematics 106 10.63 98 9.25 204 9.92
23 Medicine 43 4.31 45 4.25 88 4.28
24 Microbiology / Immunology 55 5.52 61 5.76 116 5.64
25 Music 0 0.00 0 0.00 0 0.00
26 Parasitology 4 0.40 3 0.28 7 0.34
27 Pharmacology 25 2.51 17 1.61 42 2.04
28 Philosophy / Psychology / Religion 18 1.81 16 1.51 34 1.65
29 Physics 48 4.81 39 3.68 87 4.23
30 Physiology 17 1.71 15 1.42 32 1.56
31 Political Science 0 0.00 0 0.00 0 0.00
32 Public Health 2 0.20 3 0.28 5 0.24
33 Social Sciences 8 0.80 26 2.46 34 1.65
34 Statistics 7 0.70 1 0.09 8 0.39
35 Technology 16 1.60 21 1.98 37 1.80
36 Zoology 21 2.11 20 1.89 41 1.99
รวมทั้งสิ้น 997 100 1,059 100 2,056 100

สถิติทรัพยากรที่มีการยืมสูงสุดช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2561 (รวมจำนวนการยืมต่อ)

ลำดับ เลขหมู่ ชื่อเรื่อง จำนวน (ครั้ง)
1 QU4 Thai 581 2542 ชีวเคมี / มนตรี จุฬาวัฒนทล ... [และคนอื่นๆ] 21
2 QH581.2 C776c 2016 The cell : a molecular approach / Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman 19
3 QU4 N425L 2017 Lehninger principles of biochemistry / David L. Nelson, Michael M. Cox 18
4 QH430 S674p 2016 Principles of genetics / D. Peter Snustad, Michael J. Simmons 17
5 QW504 A122b 2011 Basic immunology : functions and disorders of the immune system / Abul K. Abbas and Andrew H. Lichtman 16


สถิติการยืมหนังสือย้อนหลัง แยกตามประเภททรัพยากร / ประเภทสมาชิก / ประเภทเนื้อหา

สถิติเดือน ก.ย. 61 / ส.ค. 61 / ก.ค. 61 / มิ.ย. 61 / พ.ค. 61 / เม.ย. 61 / มี.ค. 61 / ก.พ. 61 / ม.ค. 61

สถิติปี 2560 / 2559 / 2558 / 2557 / 2556 / 2555 / 2554 / 2553 / 2552 / 2551