สถิติการยืมหนังสือสูงสุด


สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนพฤษภาคม 2562
(เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์เท่านั้น ไม่รวม Interlibrary Loan)

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ ประเภท จำนวน (ครั้ง)
1 วรินดา เทิดตระกูล นักศึกษาปริญญาเอก 17
2 ประไพภัทร ศิริบัติ บุคลากรสายสนับสนุน 15
3 วชิรา สุวรรณรัตน์ นักศึกษาปริญญาโท 14

Reward Sampleภาพตัวอย่างของรางวัล

ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3) มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (แยกตามประเภททรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 678 77.57 712 81.19 1,390 79.38
2 หนังสือสำรอง 5 0.57 5 0.57 10 0.57
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 14 1.60 10 1.14 24 1.37
4 หนังสืออ่านนอกเวลา 103 11.78 80 9.12 183 10.45
5 วิทยานิพนธ์ 1 0.11 1 0.11 2 0.11
5 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 73 8.35 69 7.87 142 8.11
รวมทั้งสิ้น 874 100 877 100 1,751 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (แยกตามประเภทสมาชิก)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 นักศึกษาปริญญาตรี 330 37.76 331 37.74 661 37.75
2 นักศึกษาปริญญาโท 194 22.20 178 20.30 372 21.25
3 นักศึกษาปริญญาเอก 149 17.05 169 19.27 318 18.16
4 อาจารย์ 87 9.95 101 11.52 188 10.74
5 บุคลากรสายสนับสนุน 109 12.47 96 10.95 205 11.71
5 แพทย์ประจำบ้าน 5 0.57 2 0.23 7 0.40
รวมทั้งสิ้น 874 100 877 100 1,751 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 Agriculture 4 0.46 4 0.46 8 0.46
2 Bibliography / Library Science / Information Resources 2 0.23 2 0.23 4 0.23
3 Biochemistry 31 3.55 43 4.90 74 4.23
4 Biology 48 5.49 55 6.27 103 5.88
5 Botany 5 0.57 3 0.34 8 0.46
6 Chemistry 82 9.38 69 7.87 151 8.62
7 Clinical Pathology / Pathology 11 1.26 5 0.57 16 0.91
8 Economics 22 2.52 22 2.51 44 2.51
9 Education 23 2.63 22 2.51 45 2.57
10 Engineering 9 1.03 15 1.71 24 1.37
11 Fiction / Short Stories / Thesis 44 5.03 31 3.53 75 4.28
12 General Science 6 0.69 11 1.25 17 0.97
13 General Works 0 0.00 2 0.23 2 0.11
14 Geography / History 13 1.49 10 1.14 23 1.31
15 Geology 3 0.34 3 0.34 6 0.34
16 Human Anatomy 12 1.37 10 1.14 22 1.26
17 Language and Literature 302 34.55 303 34.55 605 34.55
18 Law 1 0.11 0 0.00 1 0.06
19 Mathematics 75 8.58 65 7.41 140 8.00
20 Medicine 57 6.52 78 8.89 135 7.71
21 Microbiology / Immunology 10 1.14 5 0.57 15 0.86
22 Parasitology 1 0.11 3 0.34 4 0.23
23 Pharmacology 14 1.60 20 2.28 34 1.94
24 Philosophy / Psychology / Religion 21 2.40 17 1.94 38 2.17
25 Physics 41 4.69 43 4.90 84 4.80
26 Physiology 1 0.11 5 0.57 6 0.34
27 Political Science 2 0.23 1 0.11 3 0.17
28 Public Health 1 0.11 1 0.11 2 0.11
29 Social Sciences 9 1.03 9 1.03 18 1.03
30 Statistics 5 0.57 8 0.91 13 0.74
31 Technology 7 0.80 4 0.46 11 0.63
32 Zoology 12 1.37 8 0.91 20 1.14
รวมทั้งสิ้น 874 100 877 100 1,751 100


สถิติการยืมหนังสือย้อนหลัง แยกตามประเภททรัพยากร / ประเภทสมาชิก / ประเภทเนื้อหา

สถิติเดือน พ.ค. 62 / เม.ย. 62 / มี.ค. 62 / ก.พ. 62 / ม.ค. 62

สถิติปี 2561 / 2560 / 2559 / 2558 / 2557 / 2556 / 2555 / 2554 / 2553 / 2552 / 2551