สถิติการยืมหนังสือสูงสุด


สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนมกราคม 2562
(เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์เท่านั้น ไม่รวม Interlibrary Loan)

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ ประเภท จำนวน (ครั้ง)
1 วรวิทย์ อนันต์พงศ์มณี นักศึกษาปริญญาเอก 19
2 สุเมธ กิตติภูมิ นักศึกษาปริญญาตรี 12
3 วรินดา เทิดตระกูล นักศึกษาปริญญาเอก 11

Reward Sampleภาพตัวอย่างของรางวัล

ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3) มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน มกราคม 2562 (แยกตามประเภททรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 795 77.64 625 80.65 1,420 78.93
2 หนังสือสำรอง 35 3.42 18 2.32 53 2.95
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 6 0.59 3 0.39 9 0.50
4 หนังสืออ่านนอกเวลา 114 11.13 64 8.26 178 9.89
5 วิทยานิพนธ์ 3 0.29 0 0.00 3 0.17
6 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 71 6.93 65 8.39 136 7.56
รวมทั้งสิ้น 1,024 100 775 100 1,799 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน มกราคม 2562 (แยกตามประเภทสมาชิก)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 นักศึกษาปริญญาตรี 441 43.07 287 37.03 728 40.47
2 นักศึกษาปริญญาโท 177 17.29 140 18.06 317 17.62
3 นักศึกษาปริญญาเอก 163 15.92 124 16.00 287 15.95
4 อาจารย์ 111 10.84 107 13.81 218 12.12
5 บุคลากรสายสนับสนุน 130 12.70 117 15.10 247 13.73
6 นักศึกษาแพทย์ 2 0.20 0 0.00 2 0.11
รวมทั้งสิ้น 1,024 100 775 100 1,799 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน มกราคม 2562 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 Astronomy 2 0.20 0 0.00 2 0.11
2 Bibliography / Library Science / Information Resources 1 0.10 2 0.26 3 0.17
3 Biochemistry 62 6.05 56 7.23 118 6.56
4 Biology 93 9.08 55 7.10 148 8.23
5 Botany 12 1.17 4 0.52 16 0.89
6 Chemistry 68 6.64 46 5.94 114 6.34
7 Clinical Pathology / Pathology 15 1.46 11 1.42 26 1.45
8 Economics 17 1.66 10 1.29 27 1.50
9 Education 15 1.46 21 2.71 36 2.00
10 Engineering 22 2.15 23 2.97 45 2.50
11 Fiction / Short Stories / Thesis 42 4.10 35 4.52 77 4.28
12 Fine Arts 0 0.00 2 0.26 2 0.11
13 General Science 6 0.59 2 0.26 8 0.44
14 General Works 2 0.20 0 0.00 2 0.11
15 Geography / History 31 3.03 14 1.81 45 2.50
16 Human Anatomy 28 2.73 15 1.94 43 2.39
17 Language and Literature 337 32.91 275 35.48 612 34.02
18 Law 2 0.20 0 0.00 2 0.11
19 Mathematics 61 5.96 44 5.68 105 5.84
20 Medicine 46 4.49 41 5.29 87 4.84
21 Microbiology / Immunology 14 1.37 11 1.42 25 1.39
22 Parasitology 2 0.20 2 0.26 4 0.22
23 Pharmacology 12 1.17 10 1.29 22 1.22
24 Philosophy / Psychology / Religion 20 1.95 6 0.77 26 1.45
25 Physics 33 3.22 22 2.84 55 3.06
26 Physiology 26 2.54 13 1.68 39 2.17
27 Political Science 1 0.10 0 0.00 1 0.06
28 Public Health 0 0.00 4 0.52 4 0.22
29 Social Sciences 16 1.56 20 2.58 36 2.00
30 Statistics 12 1.17 1 0.13 13 0.72
31 Technology 12 1.17 20 2.58 32 1.78
32 Zoology 14 1.37 10 1.29 24 1.33
รวมทั้งสิ้น 1,024 100 775 100 1,799 100

สถิติการยืมหนังสือย้อนหลัง แยกตามประเภททรัพยากร / ประเภทสมาชิก / ประเภทเนื้อหา

สถิติเดือน ม.ค. 62

สถิติปี 2561 / 2560 / 2559 / 2558 / 2557 / 2556 / 2555 / 2554 / 2553 / 2552 / 2551