สถิติการยืมหนังสือสูงสุด


สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนมีนาคม 2561
(เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์เท่านั้น ไม่รวม Interlibrary Loan)

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ ประเภท จำนวน (ครั้ง)
1 กัญจน์ ตุลสุข นักศึกษาปริญญาโท 15
2 ธนัชชา สงวนพันธุ์ นักศึกษาปริญญาเอก 14
3 ศรัณย์วิชญ์ อำพันเพ็ญโรจน์ นักศึกษาปริญญาตรี 13

Reward Sampleภาพตัวอย่างของรางวัล

ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3) มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน มีนาคม 2561 (แยกตามประเภททรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 841 72.88 817 79.63 1,658 76.06
2 หนังสือสำรอง 116 10.05 63 6.14 179 8.21
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 8 0.69 2 0.19 10 0.46
4 วิทยานิพนธ์ 6 0.52 1 0.10 7 0.32
5 หนังสืออ่านนอกเวลา 123 10.66 86 8.38 209 9.59
6 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 60 5.20 57 5.56 117 5.37
รวมทั้งสิ้น 1,154 100 1,026 100 2,180 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน มีนาคม 2561 (แยกตามประเภทสมาชิก)

ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 นักศึกษาปริญญาตรี 566 49.05 495 48.25 1,061 48.67
2 นักศึกษาปริญญาโท 200 17.33 135 13.16 335 15.37
3 นักศึกษาปริญญาเอก 212 18.37 208 20.27 420 19.27
4 อาจารย์ 97 8.41 117 11.40 214 9.82
5 บุคลากรสายสนับสนุน 77 6.67 65 86.00 142 6.51
6 นักศึกษาแพทย์ 2 0.17 6 0.58 8 0.37
รวมทั้งสิ้น 1,154 100 1,026 100 2,180 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน มีนาคม 2561 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 Astronomy 5 0.43 0 0.00 5 0.23
2 Bibliography / Library Science / Information Resources 2 0.17 2 0.19 4 0.18
3 Biochemistry 39 3.38 55 5.36 94 4.31
4 Biology 58 5.03 57 5.56 115 5.28
5 Botany 17 1.47 17 1.66 34 1.56
6 Chemistry 122 10.57 101 9.84 223 10.23
7 Clinical Pathology / Pathology 5 0.43 7 0.68 12 0.55
8 Economics 30 2.60 17 1.66 47 2.16
9 Education 3 0.26 3 0.29 6 0.28
10 Engineering 17 1.47 20 1.95 37 1.70
11 Fiction / Short Stories / Thesis 41 3.55 26 2.53 67 3.07
12 Fine Arts 1 0.09 0 0.00 1 0.05
13 General Science 5 0.43 6 0.58 11 0.50
14 General Works 0 0.00 1 0.10 1 0.05
15 Geography / History 33 2.86 16 1.56 49 2.25
16 Geology 1 0.09 0 0.00 1 0.05
17 Human Anatomy 108 9.36 66 6.43 174 7.98
18 Language and Literature 299 25.91 300 29.24 599 27.48
19 Mathematics 113 9.79 73 7.12 186 8.53
20 Medicine 43 3.73 49 4.78 92 4.22
21 Microbiology / Immunology 24 2.08 34 3.31 58 2.66
22 Parasitology 1 0.09 2 0.19 3 0.14
23 Pharmacology 14 1.21 12 1.17 26 1.19
24 Philosophy / Psychology / Religion 17 1.47 13 1.27 30 1.38
25 Physics 53 4.59 47 4.58 100 4.59
26 Physiology 43 3.73 45 4.39 88 4.04
27 Public Health 7 0.61 1 0.10 8 0.37
28 Social Sciences 13 1.13 17 1.66 30 1.38
29 Statistics 6 0.52 6 0.58 12 0.55
30 Technology 16 1.39 14 1.36 30 1.38
30 Zoology 18 1.56 19 1.85 37 1.70
รวมทั้งสิ้น 1,154 100 1,026 100 2,180 100

สถิติทรัพยากรที่มีการยืมสูงสุดช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2561 (รวมจำนวนการยืมต่อ)

ลำดับ เลขหมู่ ชื่อเรื่อง จำนวน (ครั้ง)
1 QS504 K47h 2016 Histology and cell biology : an introduction to pathology / Abraham L. Kierszenbaum, Laura L. Tres 54
1 QU4 N425L 2017 Lehninger principles of biochemistry / David L. Nelson, Michael M. Cox 44
1 WL300 F981 2018 Fundamental neuroscience for basic and clinical applications / Duane E. Haines, Gregory A. Mihailoff 35
1 QS517 A881 2011 Atlas of histology : with functional and clinical correlations / Dongmei Cui 31
1 QH581.2 C776c 2016 The cell : a molecular approach / Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman 30