สถิติการยืมหนังสือสูงสุด


สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
(เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์เท่านั้น ไม่รวม Interlibrary Loan)

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ ประเภท จำนวน (ครั้ง)
1 รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์ อาจารย์ (Lecturer) 16
2 ฐิติพร คงคา นักศึกษาปริญญาเอก (Masters Degree) 13
3 อทิตา ตะโพธิ์ นักศึกษาปริญญาตรี (Bechelor Degree) 11

Reward Sampleภาพตัวอย่างของรางวัล

ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3) มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (แยกตามประเภททรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป (General Stacks) 860 78.18 748 76.48 1,608 77.38
2 หนังสือสำรอง (Reserve Books) 68 6.18 80 8.18 148 7.12
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ (Academic Collections) 7 0.64 7 0.72 14 0.67
4 หนังสืออ่านนอกเวลา (Outside Reading Books) 100 9.09 79 8.08 179 8.61
5 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ (Audiovisuals) 65 5.91 64 6.54 129 6.21
รวมทั้งสิ้น 1,100 100 978 100 2,078 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (แยกตามประเภทสมาชิก)

ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 นักศึกษาปริญญาตรี (Bachelor Degree) 510 46.36 459 46.93 969 46.63
2 นักศึกษาปริญญาโท (Masters Degree) 169 15.36 144 14.72 313 15.06
3 นักศึกษาปริญญาเอก (Doctoral Degree) 193 17.55 199 20.35 392 18.86
4 อาจารย์ (Lecturer) 104 9.45 84 8.59 188 9.05
5 บุคลากรสายสนับสนุน (Supporting Staff) 117 10.64 92 9.41 209 10.06
6 นักศึกษาแพทย์ (Medical Student) 7 0.64 0 0.00 7 0.34
รวมทั้งสิ้น 1,100 100 978 100 2,078 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 Astronomy 2 0.18 4 0.41 6 0.29
2 Bibliography / Library Science / Information Resources 0 0.00 4 0.41 4 0.19
3 Biochemistry 41 3.73 49 5.01 90 4.33
4 Biology 85 7.73 62 6.34 147 7.07
5 Botany 17 1.55 15 1.53 32 1.54
6 Chemistry 99 9.00 96 9.82 195 9.38
7 Clinical Pathology / Pathology 9 0.82 5 0.51 14 0.67
8 Economics 18 1.64 18 1.84 36 1.73
9 Education 13 1.18 7 0.72 20 0.96
10 Engineering 15 1.36 10 1.02 25 1.20
11 Fiction / Short Stories / Thesis 32 2.91 19 1.94 51 2.45
12 General Science 6 0.55 4 0.41 10 0.48
13 General Works 1 0.09 1 0.10 2 0.10
14 Geography / History 18 1.64 16 1.64 34 1.64
15 Geology 0 0.00 2 0.20 2 0.10
16 Human Anatomy 44 4.00 62 6.34 106 5.10
17 Language and Literature 332 30.18 315 32.21 647 31.14
18 Mathematics 78 7.09 77 7.87 155 7.46
19 Medicine 75 6.82 70 7.16 145 6.98
20 Microbiology / Immunology 37 3.36 27 2.76 64 3.08
21 Parasitology 3 0.27 1 0.10 4 0.19
22 Pharmacology 7 0.64 6 0.61 13 0.63
23 Philosophy / Psychology / Religion 11 1.00 11 1.12 22 1.06
24 Physics 59 5.36 25 2.56 84 4.04
25 Physiology 43 3.91 26 2.66 69 3.32
26 Public Health 2 0.18 0 0.00 2 0.10
27 Social Sciences 16 1.45 21 2.15 37 1.78
28 Statistics 5 0.45 9 0.92 14 0.67
29 Technology 13 1.18 9 0.92 22 1.06
30 Zoology 19 1.73 7 0.72 26 1.25
รวมทั้งสิ้น 1,100 100.00 978 100.00 2,078 100.00