สถิติการยืมหนังสือสูงสุด


สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนกรกฎาคม 2561
(เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์เท่านั้น ไม่รวม Interlibrary Loan)

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ ประเภท จำนวน (ครั้ง)
1 เทวิกา โชคประสานชัย บุคลากรสายสนับสนุน 13
2 ปริณดา จำรัส นักศึกษาปริญญาโท 12
3 เกศแก้ว กมลรัตน์ นักศึกษาปริญญาตรี 11

Reward Sampleภาพตัวอย่างของรางวัล

ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3) มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (แยกตามประเภททรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 433 77.74 448 81.31 881 79.51
2 หนังสือสำรอง 23 4.13 17 3.09 40 3.61
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 9 1.62 10 1.81 19 1.71
4 หนังสืออ่านนอกเวลา 50 8.98 41 7.44 91 8.21
5 วิทยานิพนธ์ 1 0.18 0 0.00 1 0.09
6 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 41 7.36 35 6.35 76 6.86
รวมทั้งสิ้น 557 100 551 100 1,108 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (แยกตามประเภทสมาชิก)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 นักศึกษาปริญญาตรี 170 30.52 139 25.23 309 27.89
2 นักศึกษาปริญญาโท 108 19.39 113 20.51 221 19.95
3 นักศึกษาปริญญาเอก 102 18.31 83 15.06 185 16.70
4 อาจารย์ 80 14.36 98 17.79 178 16.06
5 บุคลากรสายสนับสนุน 97 17.41 118 21.42 215 19.40
รวมทั้งสิ้น 557 100 551 100 1,108 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 Biochemistry 31 5.57 27 4.90 58 5.23
2 Biology 39 7.00 51 9.26 90 8.12
3 Botany 4 0.72 4 0.73 8 0.72
4 Chemistry 24 4.31 26 4.72 50 4.51
5 Clinical Pathology / Pathology 6 1.08 6 1.09 12 1.08
6 Economics 9 1.62 9 1.63 18 1.62
7 Education 16 2.87 13 2.36 29 2.62
8 Engineering 3 0.54 3 0.54 6 0.54
9 Fiction / Short Stories / Thesis 27 4.85 17 3.09 44 3.97
10 General Science 5 0.90 6 1.09 11 0.99
11 Geography / History 6 1.08 4 0.73 10 0.90
12 Human Anatomy 56 10.05 46 8.35 102 9.21
13 Language and Literature 172 30.88 161 29.22 333 30.05
14 Law 0 0.00 1 0.18 1 0.09
15 Mathematics 15 2.69 29 5.26 44 3.97
16 Medicine 16 2.87 34 6.17 50 4.51
17 Microbiology / Immunology 43 7.72 30 5.44 73 6.59
18 Parasitology 1 0.18 1 0.18 2 0.18
19 Pharmacology 16 2.87 12 2.18 28 2.53
20 Philosophy / Psychology / Religion 9 1.62 9 1.63 18 1.62
21 Physics 25 4.49 26 4.72 51 4.60
22 Physiology 3 0.54 3 0.54 6 0.54
23 Public Health 2 0.36 0 0.00 2 0.18
24 Social Sciences 13 2.33 12 2.18 25 2.26
25 Statistics 5 0.90 4 0.73 9 0.81
26 Technology 7 1.26 14 2.54 21 1.90
27 Zoology 4 0.72 3 0.54 7 0.63
รวมทั้งสิ้น 557 100 551 100 1,108 100


สถิติการยืมหนังสือย้อนหลัง แยกตามประเภททรัพยากร / ประเภทสมาชิก / ประเภทเนื้อหา

สถิติเดือน ก.ค. 61 / มิ.ย. 61 / พ.ค. 61 / เม.ย. 61 / มี.ค. 61 / ก.พ. 61 / ม.ค. 61

สถิติปี 2560 / 2559 / 2558 / 2557 / 2556 / 2555 / 2554 / 2553 / 2552 / 2551