สถิติการยืมหนังสือสูงสุด


สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนมีนาคม 2562
(เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์เท่านั้น ไม่รวม Interlibrary Loan)

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ ประเภท จำนวน (ครั้ง)
1 กริษณุ ทิวากรศศิธร อาจารย์ 12
2 เกศินี สีพาย นักศึกษาปริญญาโท 10
3 นพวรรณ มั่นปิยมิตร บุคลากรสายสนับสนุน 9

Reward Sampleภาพตัวอย่างของรางวัล

ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3) มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน มีนาคม 2562 (แยกตามประเภททรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 609 76.22 734 85.35 1,343 80.95
2 หนังสือสำรอง 44 5.51 22 2.56 66 3.98
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 3 0.38 8 0.93 11 0.66
4 หนังสืออ่านนอกเวลา 103 12.89 40 4.65 143 8.62
5 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 40 5.01 56 6.51 96 5.79
รวมทั้งสิ้น 799 100 860 100 1,659 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน มีนาคม 2562 (แยกตามประเภทสมาชิก)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 นักศึกษาปริญญาตรี 344 43.05 336 39.07 680 40.99
2 นักศึกษาปริญญาโท 159 19.90 122 14.19 281 16.94
3 นักศึกษาปริญญาเอก 119 14.89 204 23.72 323 19.47
4 อาจารย์ 76 9.51 105 12.21 181 10.91
5 บุคลากรสายสนับสนุน 95 11.89 93 10.81 188 11.33
6 นักศึกษาแพทย์ 4 0.50 0 0.00 4 0.24
7 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 1 0.13 0 0.00 1 0.06
8 ห้องสมุดต่างสถาบัน 1 0.13 0 0.00 1 0.06
รวมทั้งสิ้น 799 100 860 100 1,659 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน มีนาคม 2562 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 Agriculture 2 0.25 0 0.00 2 0.12
2 Astronomy 0 0.00 2 0.23 2 0.12
3 Bibliography / Library Science / Information Resources 1 0.13 2 0.23 3 0.18
4 Biochemistry 27 3.38 61 7.09 88 5.30
5 Biology 50 6.26 63 7.33 113 6.81
6 Botany 5 0.63 3 0.35 8 0.48
7 Chemistry 111 13.89 128 14.88 239 14.41
8 Clinical Pathology / Pathology 7 0.88 4 0.47 11 0.66
9 Economics 44 5.51 22 2.56 66 3.98
10 Education 10 1.25 16 1.86 26 1.57
11 Engineering 13 1.63 36 4.19 49 2.95
12 Fiction / Short Stories / Thesis 29 3.63 16 1.86 45 2.71
13 General Science 8 1.00 7 0.81 15 0.90
14 General Works 1 0.13 0 0.00 1 0.06
15 Geography / History 20 2.50 5 0.58 25 1.51
16 Geology 1 0.13 6 0.70 7 0.42
17 Human Anatomy 44 5.51 20 2.33 64 3.86
18 Language and Literature 201 25.16 232 26.98 433 26.10
19 Mathematics 57 7.13 65 7.56 122 7.35
20 Medicine 31 3.88 40 4.65 71 4.28
21 Microbiology / Immunology 16 2.00 19 2.21 35 2.11
22 Parasitology 4 0.50 7 0.81 11 0.66
23 Pharmacology 7 0.88 10 1.16 17 1.02
24 Philosophy / Psychology / Religion 10 1.25 6 0.70 16 0.96
25 Physics 44 5.51 42 4.88 86 5.18
26 Physiology 8 1.00 14 1.63 22 1.33
27 Public Health 3 0.38 3 0.35 6 0.36
28 Social Sciences 10 1.25 10 1.16 20 1.21
29 Statistics 19 2.38 1 0.12 20 1.21
30 Technology 6 0.75 16 1.86 22 1.33
31 Zoology 10 1.25 4 0.47 14 0.84
รวมทั้งสิ้น 799 100 860 100 1,659 100

สถิติทรัพยากรที่มีการยืมสูงสุดช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2562 (รวมจำนวนการยืมต่อ)

ลำดับ เลขหมู่ ชื่อเรื่อง จำนวน (ครั้ง)
1 QH581.2 C776c 2016 The cell : a molecular approach / Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman 72
2 QU4 Thai 581 2542 ชีวเคมี / มนตรี จุฬาวัฒนทล 70
3 QU4 N425L 2017 Lehninger principles of biochemistry / David L. Nelson, Michael M. Cox 25
4 PE1128 L887bt 2018 Barron's TOEIC : test of English for international communication / Lin Lougheed 21
5 QD151.2 M632i 2014 Inorganic chemistry / Gary L. Miessler, Paul J. Fischer, Donald A. Tarr 19


สถิติการยืมหนังสือย้อนหลัง แยกตามประเภททรัพยากร / ประเภทสมาชิก / ประเภทเนื้อหา

สถิติเดือน มี.ค. 62 / ก.พ. 62 / ม.ค. 62

สถิติปี 2561 / 2560 / 2559 / 2558 / 2557 / 2556 / 2555 / 2554 / 2553 / 2552 / 2551