สถิติการยืมหนังสือสูงสุด


สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนพฤษภาคม 2561
(เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์เท่านั้น ไม่รวม Interlibrary Loan)

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ ประเภท จำนวน (ครั้ง)
1 ศรัณย์วิชญ์ อำพันเพ็ญโรจน์ นักศึกษาปริญญาตรี 25
2 เฉลิมรัฐ บุญธนวัฒน์ นักศึกษาปริญญาโท 21
3 ไพวิศว์ ลาภใหญ่ นักศึกษาปริญญาเอก 20

Reward Sampleภาพตัวอย่างของรางวัล

ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3) มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (แยกตามประเภททรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 836 80.85 684 81.53 1,520 81.15
2 หนังสือสำรอง 16 1.55 7 0.83 23 1.23
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 14 1.35 9 1.07 23 1.23
4 หนังสืออ่านนอกเวลา 82 7.93 78 9.30 160 8.54
5 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 86 8.32 61 7.27 147 7.85
รวมทั้งสิ้น 1,034 100 839 100 1,873 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (แยกตามประเภทสมาชิก)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 นักศึกษาปริญญาตรี 405 39.17 379 45.17 784 41.86
2 นักศึกษาปริญญาโท 201 19.44 137 16.33 338 18.05
3 นักศึกษาปริญญาเอก 223 21.57 150 17.88 373 19.91
4 อาจารย์ 100 9.67 81 9.65 181 9.66
5 บุคลากรสายสนับสนุน 104 10.06 91 10.85 195 10.41
6 นักศึกษาแพทย์ 1 0.10 1 0.12 2 0.11
รวมทั้งสิ้น 1,034 100 839 100 1,873 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 Agriculture 1 0.10 0 0.00 1 0.05
2 Astronomy 0 0.00 2 0.24 2 0.11
3 Bibliography / Library Science / Information Resources 0 0.00 1 0.12 1 0.05
4 Biochemistry 41 3.97 33 3.93 74 3.95
5 Biology 74 7.16 52 6.20 126 6.73
6 Botany 21 2.03 6 0.72 27 1.44
7 Chemistry 75 7.25 65 7.75 140 7.47
8 Clinical Pathology / Pathology 13 1.26 8 0.95 21 1.12
9 Economics 15 1.45 27 3.22 42 2.24
10 Education 8 0.77 11 1.31 19 1.01
11 Engineering 16 1.55 13 1.55 29 1.55
12 Fiction / Short Stories / Thesis 29 2.80 26 3.10 55 2.94
13 General Science 6 0.58 9 1.07 15 0.80
14 Geography / History 25 2.42 30 3.58 55 2.94
15 Human Anatomy 17 1.64 8 0.95 25 1.33
16 Language and Literature 348 33.66 306 36.47 654 34.92
17 Law 2 0.19 1 0.12 3 0.16
18 Mathematics 105 10.15 59 7.03 164 8.76
19 Medicine 41 3.97 57 6.79 98 5.23
20 Microbiology / Immunology 28 2.71 21 2.50 49 2.62
21 Parasitology 3 0.29 0 0.00 3 0.16
22 Pharmacology 22 2.13 14 1.67 36 1.92
23 Philosophy / Psychology / Religion 14 1.35 14 1.67 28 1.49
24 Physics 65 6.29 35 4.17 100 5.34
25 Physiology 17 1.64 10 1.19 27 1.44
26 Political Science 1 0.10 0 0.00 1 0.05
27 Public Health 2 0.19 1 0.12 3 0.16
28 Social Sciences 15 1.45 11 1.31 26 1.39
29 Statistics 5 0.48 3 0.36 8 0.43
30 Technology 15 1.45 8 0.95 23 1.23
31 Zoology 10 0.97 8 0.95 18 0.96
รวมทั้งสิ้น 1,034 100 839 100 1,873 100


สถิติการยืมหนังสือย้อนหลัง แยกตามประเภททรัพยากร / ประเภทสมาชิก / ประเภทเนื้อหา

สถิติเดือน พ.ค. 61 / เม.ย. 61 / มี.ค. 61 / ก.พ. 61 / ม.ค. 61

สถิติปี 2560 / 2559 / 2558 / 2557 / 2556 / 2555 / 2554 / 2553 / 2552 / 2551