สถิติการยืมหนังสือสูงสุด


สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
(เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์เท่านั้น ไม่รวม Interlibrary Loan)

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ ประเภท จำนวน (ครั้ง)
1 คุณากร วงศ์ศรีประเสริฐ นักศึกษาปริญญาตรี 12
2 วสวัตติ์ กิจเจริญทรัพย์ดี นักศึกษาปริญญาตรี 11
3 อมรินทร์ พิมลรัตน์ไพบูลย์ นักศึกษาปริญญาตรี 10

Reward Sampleภาพตัวอย่างของรางวัล

ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3) มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (แยกตามประเภททรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 821 79.48 680 77.45 1,501 78.55
2 หนังสือสำรอง 66 6.39 69 7.86 135 7.06
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 13 1.26 16 1.82 29 1.52
4 หนังสืออ่านนอกเวลา 82 7.94 73 8.31 155 8.11
5 วิทยานิพนธ์ 1 0.10 0 0.00 1 0.05
5 หนังสือชั้นปิด 1 0.10 0 0.00 1 0.05
6 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 49 4.74 40 4.56 89 4.66
รวมทั้งสิ้น 1,033 100 878 100 1,911 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (แยกตามประเภทสมาชิก)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 นักศึกษาปริญญาตรี 501 48.50 378 43.05 879 46.00
2 นักศึกษาปริญญาโท 167 16.17 140 15.95 307 16.06
3 นักศึกษาปริญญาเอก 172 16.65 152 17.31 324 16.95
4 อาจารย์ 91 8.81 129 14.69 220 11.51
5 บุคลากรสายสนับสนุน 92 8.91 71 8.09 163 8.53
6 นักศึกษาแพทย์ 4 0.39 2 0.23 6 0.31
6 นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 6 0.58 6 0.68 12 0.63
รวมทั้งสิ้น 1,033 100 878 100 1,911 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 Anthropology / Folklore 2 0.19 0 0.00 2 0.10
2 Astronomy 6 0.58 2 0.23 8 0.42
3 Bibliography / Library Science / Information Resources 2 0.19 0 0.00 2 0.10
4 Biochemistry 26 2.52 44 5.01 70 3.66
5 Biology 93 9.00 51 5.81 144 7.54
6 Botany 16 1.55 8 0.91 24 1.26
7 Chemistry 147 14.23 128 14.58 275 14.39
8 Clinical Pathology / Pathology 15 1.45 16 1.82 31 1.62
9 Economics 14 1.36 12 1.37 26 1.36
10 Education 22 2.13 8 0.91 30 1.57
11 Engineering 24 2.32 19 2.16 43 2.25
12 Fiction / Short Stories / Thesis 30 2.90 25 2.85 55 2.88
13 General Science 2 0.19 3 0.34 5 0.26
14 General Works 2 0.19 2 0.23 4 0.21
15 Geography / History 17 1.65 16 1.82 33 1.73
16 Human Anatomy 8 0.77 11 1.25 19 0.99
17 Language and Literature 206 19.94 207 23.58 413 21.61
18 Law 1 0.10 0 0.00 1 0.05
19 Mathematics 111 10.75 67 7.63 178 9.31
20 Medicine 94 9.10 103 11.73 197 10.31
21 Microbiology / Immunology 19 1.84 22 2.51 41 2.15
22 Parasitology 6 0.58 5 0.57 11 0.58
23 Pharmacology 24 2.32 17 1.94 41 2.15
24 Philosophy / Psychology / Religion 18 1.74 10 1.14 28 1.47
25 Physics 52 5.03 38 4.33 90 4.71
26 Physiology 21 2.03 33 3.76 54 2.83
27 Public Health 0 0.00 4 0.46 4 0.21
28 Social Sciences 13 1.26 5 0.57 18 0.94
29 Statistics 9 0.87 4 0.46 13 0.68
30 Technology 6 0.58 8 0.91 14 0.73
31 Zoology 27 2.61 10 1.14 37 1.94
รวมทั้งสิ้น 1,033 100 878 100 1,911 100


สถิติการยืมหนังสือย้อนหลัง แยกตามประเภททรัพยากร / ประเภทสมาชิก / ประเภทเนื้อหา

สถิติเดือน พ.ย. 61 / ต.ค. 61 / ก.ย. 61 / ส.ค. 61 / ก.ค. 61 / มิ.ย. 61 / พ.ค. 61 / เม.ย. 61 / มี.ค. 61 / ก.พ. 61 / ม.ค. 61

สถิติปี 2560 / 2559 / 2558 / 2557 / 2556 / 2555 / 2554 / 2553 / 2552 / 2551