สถิติการยืมหนังสือสูงสุด


สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนกรกฎาคม 2562
(เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์เท่านั้น ไม่รวม Interlibrary Loan)

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ ประเภท จำนวน (ครั้ง)
1 ณัฎฐา ตวงกิจกูล นักศึกษาปริญญาตรี 11
2 ศุภชัย ชาญวรรณกุล อาจารย์ 10
3 อภิชาติ ไกรหาญ นักศึกษาปริญญาตรี 9

Reward Sampleภาพตัวอย่างของรางวัล

ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3) มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (แยกตามประเภททรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 509 80.28 431 81.02 940 80.62
2 หนังสือสำรอง 31 4.89 21 3.95 52 4.46
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 5 0.79 8 1.50 13 1.11
4 หนังสืออ่านนอกเวลา 54 8.52 38 7.14 92 7.89
5 วิทยานิพนธ์ 3 0.47 2 0.38 5 0.43
6 หนังสือชั้นปิด (หนังสือเก่า) 1 0.16 0 0.00 1 0.09
7 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 31 4.89 32 6.02 63 5.40
รวมทั้งสิ้น 634 100 532 100 1,166 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (แยกตามประเภทสมาชิก)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 นักศึกษาปริญญาตรี 147 23.19 113 23.94 260 23.51
2 นักศึกษาปริญญาโท 123 19.40 105 22.25 228 20.61
3 นักศึกษาปริญญาเอก 122 19.24 119 25.21 241 21.79
4 อาจารย์ 104 16.40 92 19.49 196 17.72
5 บุคลากรสายสนับสนุน 124 19.56 91 6.57 155 14.01
6 แพทย์ประจำบ้าน 14 2.21 12 2.54 26 2.35
รวมทั้งสิ้น 634 100 532 100 1,166 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืม ยืมต่อ ยืม+ยืมต่อ
จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 Bibliography / Library Science / Information Resources 5 0.79 7 1.32 12 1.03
2 Biochemistry 14 2.21 12 2.26 26 2.23
3 Biology 57 8.99 42 7.89 99 8.49
4 Botany 7 1.10 5 0.94 12 1.03
5 Chemistry 51 8.04 55 10.34 106 9.09
6 Clinical Pathology / Pathology 8 1.26 11 2.07 19 1.63
7 Economics 4 0.63 13 2.44 17 1.46
8 Education 6 0.95 5 0.94 11 0.94
9 Engineering 28 4.42 12 2.26 40 3.43
10 Fiction / Short Stories / Thesis 24 3.79 13 2.44 37 3.17
11 General Science 7 1.10 4 0.75 11 0.94
12 Geography / History 12 1.89 4 0.75 16 1.37
13 Human Anatomy 33 5.21 22 4.14 55 4.72
14 Language and Literature 195 30.76 154 28.95 349 29.93
15 Law 2 0.32 2 0.38 4 0.34
16 Mathematics 43 6.78 40 7.52 83 7.12
17 Medicine 39 6.15 32 6.02 71 6.09
18 Microbiology / Immunology 26 4.10 15 2.82 41 3.52
19 Parasitology 1 0.16 1 0.19 2 0.17
20 Pharmacology 3 0.47 5 0.94 8 0.69
21 Philosophy / Psychology / Religion 11 1.74 11 2.07 22 1.89
22 Physics 18 2.84 18 3.38 36 3.09
23 Physiology 6 0.95 6 1.13 12 1.03
24 Public Health 6 0.95 5 0.94 11 0.94
25 Social Sciences 10 1.58 7 1.32 17 1.46
26 Statistics 3 0.47 4 0.75 7 0.60
27 Technology 8 1.26 24 4.51 32 2.74
28 Zoology 7 1.10 3 0.56 10 0.86
รวมทั้งสิ้น 634 100 532 100 1,166 100


สถิติการยืมหนังสือย้อนหลัง แยกตามประเภททรัพยากร / ประเภทสมาชิก / ประเภทเนื้อหา

สถิติเดือน ก.ค. 62 / มิ.ย. 62 / พ.ค. 62 / เม.ย. 62 / มี.ค. 62 / ก.พ. 62 / ม.ค. 62

สถิติปี 2561 / 2560 / 2559 / 2558 / 2557 / 2556 / 2555 / 2554 / 2553 / 2552 / 2551