ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล
- สืบค้นวิทยานิพนธ์จากระบบ Mahidol Library Catalog
- รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยานิพนธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลบรรณานุกรมหลัก : หนังสือ, วารสาร, วิทยานิพนธ์ และอื่นๆ และ ฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทย โดย ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Theses) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา
- วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยบูรพา (e-BUU Thesis) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (Thesis Online) ของสำนักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (Thesis Online) ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/PSU Knowledge Bank

ProQuest Dissertations & Theses
- ProQuest Dissertations & Theses ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ PQDT ของบริษัท ProQuest ครอบคลุมรายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆจากทั่วโลกจำนวนกว่า 2.7 ล้านรายการ ตั้งแต่ปี 1861 ถึงปัจจุบัน ให้บริการ download full-text PDF ของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1997 จำนวนกว่า 1.2 ล้านรายการ

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)
- Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) เป็นความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ ในการรวบรวม จัดเก็บรักษา และเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆจากทั่วโลก จำนวนกว่า 200 แห่ง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า electronic theses and dissertations (ETDs). สามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ทั้งบทคัดย่อ และวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (PDF) ได้

Thai Digital Collection (TDC)
- Thai Digital Collection (TDC) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย (เอกสารฉบับเต็ม) จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆของประเทศไทย จัดทำโดย ThaiLIS - Thai Library Integrated System โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNET)

STKS - Thai Thesis Database
- STKS - Thai Thesis Database ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย จำนวนกว่า 80,663 ระเบียน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966-2007. จัดทำโดย STKS ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

Theses Collections of NRCT
- Theses Collections of NRCT ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยจำนวนกว่า 221,419 ระเบียน จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆในประเทศไทย จัดทำโดย RC NRCT ห้องสมุดงานวิจัย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)