ฐานข้อมูลทางวิชาการในประเทศไทย

จัดทำโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการนำโครงงานพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ (BUDSIR) มาใช้งานบน Internet โดยเนื้อหาประกอบด้วย :
- พระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทย 45 เล่ม
- พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย 45 เล่ม, พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรโรมัน 45 เล่ม
- อรรถกถาและคัมภีร์อื่น ๆ ฉบับบาลีอักษรไทย 70 เล่ม
- อรรถกถาและคัมภีร์อื่น ๆ ฉบับบาลีอักษรโรมัน 70 เล่ม
- ใหม่ล่าสุด เพิ่มภาษาเทวนาครีและสิงหล

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัย ที่มีให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศภายใต้ เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLis) ของ สกอ.

ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ รวมถึงผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง

UC-TAL คือ สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย อันเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมที่มีความถูกต้องสมบูรณ์

รวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ความชำนาญ การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน และให้บริการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แหล่งจัดเก็บและสงวนรักษาข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพของ สวรส.และองค์กรเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่น ๆ ข้อมูลเหล่านี้ได้จัดเก็บในรูปดิจิทัลทั้งหมด เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ที่สำคัญต่อการวิจัย การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ

จัดทำโดยศูนย์ BIOTEC สวทช. จัดเก็บฐานข้อทูลเชื้อพันธุกรรมของพันธุ์พืชต่างๆ เช่น พริก แตงกวา มะเขือเทศ ข้าวโพด อ้อย ฯลฯ

ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารฉบับพิมพ์ ที่มีให้บริการในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 200 แห่ง ปัจจุบันมีข้อมูลวารสาร ทั้งวารสารไทยและวารสารต่างประเทศ จำนวนกว่า 17,094 ชื่อ

บรรณานุกรม (และบทคัดย่อ) รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และข้อมูลงานวิจัย ของหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ รวบรวมและเผยแพร่ โดยห้องสมุดงานวิจัย ในศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 35 แห่ง มีข้อมูลประมาณ 80,663 รายการ ตั้งแต่ปี 1966-2007 จัดทำโดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สวทช.

(Knowledge Platform on Chemical Safety) จัดทำโดย หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของ สกว.

รวมบริการค้นหาผลงานวิจัยในประเทศไทย ของหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยของประเทศไทย 4 หน่วยงาน ได้แก่ สวทช. สกว. วช. สวรส. และหน่วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย

เป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการ โดยมีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่

จัดทำโดย ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ข้อมูลทางพิษวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก สำหรับแพทย์และประชาชนเพื่อการป้องกันและรักษา)

การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน มีวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการวิจัยด้านแรงงานให้กับนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้สนใจ ข้อมูลบนฐานข้อมูลช่วยให้ท่านไม่ต้องตระเวนไปตามห้องสมุดต่าง ๆ โดยปราศจากทิศทางเพราะจากข้อมูลสรุปที่เตรียมไว้ จะช่วยให้ท่านทราบว่างานวิจัยเล่มใดบ้างที่ตรงกับความต้องการๆ

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวม