ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2562)

อบรมการสร้างเว็บไซต์ งานบริหารและธุรการและงานตรวจสอบภายใน โดยใช้ WordPress

นางสาวนุชสรา บุญครอง เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์โดยใช้ WordPress ให้กับบุคลากรงานบริหารและธุรการและงานตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114)