ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2560

รอบที่ 56 : เดือนธันวาคม 2560
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 6/ 2560)

หัวข้อการเสวนา : "PE 2560 "
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา
1 8 ธ.ค. 60 วรัษยา, อภิชัย
2 12 ธ.ค. 60 ครรชิต, เฉิดฉันทร์
3 14 ธ.ค. 60 บุญญาวดี,สมภพ
4 15 ธ.ค. 60 อัมฤตา,กนกพร
5 18 ธ.ค. 60 ปิยะนันต์
6 19 ธ.ค. 60 สุภัคจิรา, สรวง
7 21 ธ.ค. 60 เฉลิมพันธุ์
8 22 ธ.ค. 60 อริศรา, นุชสรา, ดวงพร, รัตน์ชนก, พิชิต
รอบที่ 55 : เดือนพฤศจิกายน 2560
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 5/ 2560)

หัวข้อการเสวนา : "SIPOC "
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา
1 3 พ.ย. 60 วรัษยา
2 6 พ.ย. 60 สุภัคจิรา
3 8 พ.ย. 60 นุชสรา
4 9 พ.ย. 60 ครรชิต, สมภพ, พิชิต
5 14 พ.ย. 60 เฉิดฉันทร์, อภิชัย
6 15 พ.ย. 60 พิทวัส, ปิยะนันต์
7 16 พ.ย. 60 บุญญาวดี
8 17 พ.ย. 60 อัมฤตา
9 20 พ.ย. 60 รัตน์ชนก
10 21 พ.ย. 60 เฉลิมพันธุ์, ดวงพร
11 22 พ.ย. 60 กนกพร
12 23 พ.ย. 60 อริศรา, สรวง
รอบที่ 54 : เดือนสิงหาคม 2560
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 4/ 2560)

หัวข้อการเสวนา : "ข้อตกลงการปฏิบัติงานตาม PA 2561 (ครึ่งปีแรก)" 09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา
1 1 ส.ค. 60 วรัษยา
2 2 ส.ค. 60 อภิชัย
3 3 ส.ค. 60 เฉิดฉันทร์
4 4 ส.ค. 60 พิชิต
5 8 ส.ค. 60 สมภพ
6 9 ส.ค. 60 ครรชิต
7 10 ส.ค. 60 ปิยะนันต์
8 11 ส.ค. 60 นุชสรา
9 15 ส.ค. 60 สุภัคจิรา
10 16 ส.ค. 60 ดวงพร
11 17 ส.ค. 60 อริศรา
12 21 ส.ค. 60 เฉลิมพันธุ์
13 22 ส.ค. 60 บุญญาวดี
14 23 ส.ค. 60 กนกพร
15 24 ส.ค. 60 รัตน์ชนก
16 28 ส.ค. 60 อัมฤตา
17 29 ส.ค. 60 สรวง
รอบที่ 53 : เดือนมิถุนายน 2560
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 3/ 2560)

หัวข้อการเสวนา : "แผนผังการปฏิบัติงาน (Flowchart)"
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ตัวอย่างการเขียน Flow Chart
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา  
1 1 มิ.ย. 60 วรัษยา เรื่อง แผนผังการจัดหาวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกอบการบรรยาย
2 2 มิ.ย. 60 อภิชัย เรื่อง แผนผังการจัดการและเผยแพร่โสตทัศนจดหมายเหตุ (ประเภทรูปภาพ) เอกสารประกอบการบรรยาย
3 8 มิ.ย. 60 เฉิดฉันทร์ เรื่อง แผนผังการสืบค้นรวบรวม และจัดเก็บผลงานวิจัยของคณะฯ
พิชิต เรื่อง การขอโดเมน พร้อมการจัดสรรพื้นที่ของเว็บไซต์
เอกสารประกอบการบรรยาย
4 9 มิ.ย. 60 ปิยะนันต์ เรื่อง แผนผังการคัดลอกระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์บริการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ

เอกสารประกอบการบรรยาย

ไทย / Eng

5 12 มิ.ย. 60 ครรชิต เรื่อง แผนผังการออกใบเสร็จค่าบริการสารสนเทศ (เคาน์เตอร์สืบค้น) เอกสารประกอบการบรรยาย
6 13 มิ.ย. 60 สมภพ เรื่อง แผนผังการดำเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) เอกสารประกอบการบรรยาย
7 14 มิ.ย. 60 เฉลิมพันธุ์ เรื่อง แผนผังการจำหน่ายออกหนังสืออภินันทนาการ เอกสารประกอบการบรรยาย
8 15 มิ.ย. 60 สรวง เรื่อง การส่ง group mail แจ้งข่าวบุคลากร เอกสารประกอบการบรรยาย
9 16 มิ.ย. 60 ดวงพร เรื่อง แผนผังการปฏิบัติงานเทคนิควารสารภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการบรรยาย
10 19 มิ.ย. 60 อัมฤตา เรื่อง แผนผังการแปลงไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ดิจิทัล เอกสารประกอบการบรรยาย
11 20 มิ.ย. 60 สุภัคจิรา เรื่อง Flowchart การทำเรื่องขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย เอกสารประกอบการบรรยาย
12 21 มิ.ย. 60 นุชสรา เรื่อง แผนผังขั้นตอนการจัดเก็บภาพข่าวกิจกรรม และVDO สำหรับขึ้นเว็บไซต์และสื่อออนไลน์
ใน SC Photo Bank Server คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารประกอบการบรรยาย
13 22 มิ.ย. 60 บุญญาวดี เรื่อง แผนผังการให้บริการยืม-คืนหนังสือ เอกสารประกอบการบรรยาย
14 23 มิ.ย. 60 กนกพร เรื่อง แผนผังการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  
15 28 มิ.ย. 60 รัตน์ชนก เรื่อง แผนผังการปฏิบัติงานสำเนาบทความ เอกสารประกอบการบรรยาย
16 29 มิ.ย. 60 อริศรา เรื่อง แผนผังการจัดทำภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เอกสารประกอบการบรรยาย 
รอบที่ 52 : เดือนพฤษภาคม 2560
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 2/ 2560)

หัวข้อการเสวนา : "SIPOC "
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา  
1 1 พ.ค. 60 วรัษยา (1), อภิชัย (2) เอกสารประกอบการบรรยาย 1, เอกสารประกอบการบรรยาย 2
2 3 พ.ค. 60 พิชิต (1), เฉิดฉันทร์ (2) เอกสารประกอบการบรรยาย 1 , เอกสารประกอบการบรรยาย 2
3 8 พ.ค. 60 ดวงพร (1), ครรชิต (2) เอกสารประกอบการบรรยาย 1 , เอกสารประกอบการบรรยาย 2
4 11 พ.ค. 60 สมภพ (1), สุภัคจิรา (2) เอกสารประกอบการบรรยาย 1 , เอกสารประกอบการบรรยาย 2
5 18 พ.ค. 60 ปิยะนันต์ (1), อัมฤตา (2) เอกสารประกอบการบรรยาย 1 , เอกสารประกอบการบรรยาย 2
6 19 พ.ค. 60 นุชสรา (1) , อริศรา (2) เอกสารประกอบการบรรยาย 1 , เอกสารประกอบการบรรยาย 2
7 22 พ.ค. 60 บุญญาวดี (1), เฉลิมพันธ์ุ (2) เอกสารประกอบการบรรยาย 1 , เอกสารประกอบการบรรยาย 2
8 23 พ.ค. 60 กนกพร (1), รัตน์ชนก (2), สรวง (3) เอกสารประกอบการบรรยาย 1 , เอกสารประกอบการบรรยาย 2
รอบที่ 51 : เดือนกุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 1/ 2560)

หัวข้อการเสวนา : " PA 2560 (ครึ่งปีแรก)"
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา  
1 15 ก.พ. 60 วรัษยา เอกสารประกอบการบรรยาย
2 16 ก.พ. 60 อภิชัย เอกสารประกอบการบรรยาย
3 17 ก.พ. 60 ปิยะนันต์ เอกสารประกอบการบรรยาย
4 20 ก.พ. 60 พิชิต  
5 22 ก.พ. 60 ครรชิต เอกสารประกอบการบรรยาย
6 24 ก.พ. 60 สมภพ เอกสารประกอบการบรรยาย
7 28 ก.พ. 60 อัมฤตา เอกสารประกอบการบรรยาย
8 1 มี.ค. 60 เฉลิมพันธ์ุ เอกสารประกอบการบรรยาย
9 3 มี.ค. 60 ณิชดาภา เอกสารประกอบการบรรยาย
10 6 มี.ค. 60 บุญญาวดี เอกสารประกอบการบรรยาย
11 8 มี.ค. 60 รัตน์ชนก เอกสารประกอบการบรรยาย
12 9 มี.ค. 60 อริศรา เอกสารประกอบการบรรยาย
13 10 มี.ค. 60 นุชสรา เอกสารประกอบการบรรยาย
14 13 มี.ค. 60 เฉิดฉันทร์ เอกสารประกอบการบรรยาย
15 14 มี.ค. 60 อ.สรวง  
16 15 มี.ค. 60 สุภัคจิรา เอกสารประกอบการบรรยาย
17 16 มี.ค. 60 ดวงพร เอกสารประกอบการบรรยาย
18 17 มี.ค. 60 กนกพร เอกสารประกอบการบรรยาย

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ย้อนหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2567
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2566
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2564
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2561
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2558
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2555
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2554
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2549-2552