ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2560

รอบที่ 56 : เดือนธันวาคม 2560
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 6/ 2560)

หัวข้อการเสวนา : "PE 2560 "
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา
1 8 ธ.ค. 60 วรัษยา, อภิชัย
2 12 ธ.ค. 60 ครรชิต, เฉิดฉันทร์
3 14 ธ.ค. 60 บุญญาวดี,สมภพ
4 15 ธ.ค. 60 อัมฤตา,กนกพร
5 18 ธ.ค. 60 ปิยะนันต์
6 19 ธ.ค. 60 สุภัคจิรา, สรวง
7 21 ธ.ค. 60 เฉลิมพันธุ์
8 22 ธ.ค. 60 อริศรา, นุชสรา, ดวงพร, รัตน์ชนก, พิชิต
รอบที่ 55 : เดือนพฤศจิกายน 2560
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 5/ 2560)

หัวข้อการเสวนา : "SIPOC "
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา
1 3 พ.ย. 60 วรัษยา
2 6 พ.ย. 60 สุภัคจิรา
3 8 พ.ย. 60 นุชสรา
4 9 พ.ย. 60 ครรชิต, สมภพ, พิชิต
5 14 พ.ย. 60 เฉิดฉันทร์, อภิชัย
6 15 พ.ย. 60 พิทวัส, ปิยะนันต์
7 16 พ.ย. 60 บุญญาวดี
8 17 พ.ย. 60 อัมฤตา
9 20 พ.ย. 60 รัตน์ชนก
10 21 พ.ย. 60 เฉลิมพันธุ์, ดวงพร
11 22 พ.ย. 60 กนกพร
12 23 พ.ย. 60 อริศรา, สรวง
รอบที่ 54 : เดือนสิงหาคม 2560
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 4/ 2560)

หัวข้อการเสวนา : "ข้อตกลงการปฏิบัติงานตาม PA 2561 (ครึ่งปีแรก)" 09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา
1 1 ส.ค. 60 วรัษยา
2 2 ส.ค. 60 อภิชัย
3 3 ส.ค. 60 เฉิดฉันทร์
4 4 ส.ค. 60 พิชิต
5 8 ส.ค. 60 สมภพ
6 9 ส.ค. 60 ครรชิต
7 10 ส.ค. 60 ปิยะนันต์
8 11 ส.ค. 60 นุชสรา
9 15 ส.ค. 60 สุภัคจิรา
10 16 ส.ค. 60 ดวงพร
11 17 ส.ค. 60 อริศรา
12 21 ส.ค. 60 เฉลิมพันธุ์
13 22 ส.ค. 60 บุญญาวดี
14 23 ส.ค. 60 กนกพร
15 24 ส.ค. 60 รัตน์ชนก
16 28 ส.ค. 60 อัมฤตา
17 29 ส.ค. 60 สรวง
รอบที่ 53 : เดือนมิถุนายน 2560
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 3/ 2560)

หัวข้อการเสวนา : "แผนผังการปฏิบัติงาน (Flowchart)"
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ตัวอย่างการเขียน Flow Chart
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา  
1 1 มิ.ย. 60 วรัษยา เรื่อง แผนผังการจัดหาวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกอบการบรรยาย
2 2 มิ.ย. 60 อภิชัย เรื่อง แผนผังการจัดการและเผยแพร่โสตทัศนจดหมายเหตุ (ประเภทรูปภาพ) เอกสารประกอบการบรรยาย
3 8 มิ.ย. 60 เฉิดฉันทร์ เรื่อง แผนผังการสืบค้นรวบรวม และจัดเก็บผลงานวิจัยของคณะฯ
พิชิต เรื่อง การขอโดเมน พร้อมการจัดสรรพื้นที่ของเว็บไซต์
เอกสารประกอบการบรรยาย
4 9 มิ.ย. 60 ปิยะนันต์ เรื่อง แผนผังการคัดลอกระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์บริการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ

เอกสารประกอบการบรรยาย

ไทย / Eng

5 12 มิ.ย. 60 ครรชิต เรื่อง แผนผังการออกใบเสร็จค่าบริการสารสนเทศ (เคาน์เตอร์สืบค้น) เอกสารประกอบการบรรยาย
6 13 มิ.ย. 60 สมภพ เรื่อง แผนผังการดำเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) เอกสารประกอบการบรรยาย
7 14 มิ.ย. 60 เฉลิมพันธุ์ เรื่อง แผนผังการจำหน่ายออกหนังสืออภินันทนาการ เอกสารประกอบการบรรยาย
8 15 มิ.ย. 60 สรวง เรื่อง การส่ง group mail แจ้งข่าวบุคลากร เอกสารประกอบการบรรยาย
9 16 มิ.ย. 60 ดวงพร เรื่อง แผนผังการปฏิบัติงานเทคนิควารสารภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการบรรยาย
10 19 มิ.ย. 60 อัมฤตา เรื่อง แผนผังการแปลงไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ดิจิทัล เอกสารประกอบการบรรยาย
11 20 มิ.ย. 60 สุภัคจิรา เรื่อง Flowchart การทำเรื่องขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย เอกสารประกอบการบรรยาย
12 21 มิ.ย. 60 นุชสรา เรื่อง แผนผังขั้นตอนการจัดเก็บภาพข่าวกิจกรรม และVDO สำหรับขึ้นเว็บไซต์และสื่อออนไลน์
ใน SC Photo Bank Server คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารประกอบการบรรยาย
13 22 มิ.ย. 60 บุญญาวดี เรื่อง แผนผังการให้บริการยืม-คืนหนังสือ เอกสารประกอบการบรรยาย
14 23 มิ.ย. 60 กนกพร เรื่อง แผนผังการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  
15 28 มิ.ย. 60 รัตน์ชนก เรื่อง แผนผังการปฏิบัติงานสำเนาบทความ เอกสารประกอบการบรรยาย
16 29 มิ.ย. 60 อริศรา เรื่อง แผนผังการจัดทำภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เอกสารประกอบการบรรยาย 
รอบที่ 52 : เดือนพฤษภาคม 2560
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 2/ 2560)

หัวข้อการเสวนา : "SIPOC "
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา  
1 1 พ.ค. 60 วรัษยา (1), อภิชัย (2) เอกสารประกอบการบรรยาย 1, เอกสารประกอบการบรรยาย 2
2 3 พ.ค. 60 พิชิต (1), เฉิดฉันทร์ (2) เอกสารประกอบการบรรยาย 1 , เอกสารประกอบการบรรยาย 2
3 8 พ.ค. 60 ดวงพร (1), ครรชิต (2) เอกสารประกอบการบรรยาย 1 , เอกสารประกอบการบรรยาย 2
4 11 พ.ค. 60 สมภพ (1), สุภัคจิรา (2) เอกสารประกอบการบรรยาย 1 , เอกสารประกอบการบรรยาย 2
5 18 พ.ค. 60 ปิยะนันต์ (1), อัมฤตา (2) เอกสารประกอบการบรรยาย 1 , เอกสารประกอบการบรรยาย 2
6 19 พ.ค. 60 นุชสรา (1) , อริศรา (2) เอกสารประกอบการบรรยาย 1 , เอกสารประกอบการบรรยาย 2
7 22 พ.ค. 60 บุญญาวดี (1), เฉลิมพันธ์ุ (2) เอกสารประกอบการบรรยาย 1 , เอกสารประกอบการบรรยาย 2
8 23 พ.ค. 60 กนกพร (1), รัตน์ชนก (2), สรวง (3) เอกสารประกอบการบรรยาย 1 , เอกสารประกอบการบรรยาย 2
รอบที่ 51 : เดือนกุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 1/ 2560)

หัวข้อการเสวนา : " PA 2560 (ครึ่งปีแรก)"
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา  
1 15 ก.พ. 60 วรัษยา เอกสารประกอบการบรรยาย
2 16 ก.พ. 60 อภิชัย เอกสารประกอบการบรรยาย
3 17 ก.พ. 60 ปิยะนันต์ เอกสารประกอบการบรรยาย
4 20 ก.พ. 60 พิชิต  
5 22 ก.พ. 60 ครรชิต เอกสารประกอบการบรรยาย
6 24 ก.พ. 60 สมภพ เอกสารประกอบการบรรยาย
7 28 ก.พ. 60 อัมฤตา เอกสารประกอบการบรรยาย
8 1 มี.ค. 60 เฉลิมพันธ์ุ เอกสารประกอบการบรรยาย
9 3 มี.ค. 60 ณิชดาภา เอกสารประกอบการบรรยาย
10 6 มี.ค. 60 บุญญาวดี เอกสารประกอบการบรรยาย
11 8 มี.ค. 60 รัตน์ชนก เอกสารประกอบการบรรยาย
12 9 มี.ค. 60 อริศรา เอกสารประกอบการบรรยาย
13 10 มี.ค. 60 นุชสรา เอกสารประกอบการบรรยาย
14 13 มี.ค. 60 เฉิดฉันทร์ เอกสารประกอบการบรรยาย
15 14 มี.ค. 60 อ.สรวง  
16 15 มี.ค. 60 สุภัคจิรา เอกสารประกอบการบรรยาย
17 16 มี.ค. 60 ดวงพร เอกสารประกอบการบรรยาย
18 17 มี.ค. 60 กนกพร เอกสารประกอบการบรรยาย

ความก้าวหน้าในสายงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร พ.ศ. 2552 / ใบสมัครทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร / แนวทางในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ทุนวิจัยสนับสนุนการศึกษา และงานของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552 / แบบเสนอขอทุนวิจัย / แบบรายงานความก้าวหน้า / แนวทางในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัย

แนวความคิด

ใช้ KM เป็นเครื่องมือบริหารและพัฒนาหน่วยงาน เพื่อทำให้งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีกระบวนการจัดเก็บสารสนเทศและความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น ทำให้ความรู้ไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดเป็นองค์กรที่มีชีวิต (Living Organization) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้ในที่สุด

บทบาทของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีภารกิจหลักในการเป็น Knowledge, Information และ Content Management ของคณะวิทยาศาสตร์ ทำงานในลักษณะเป็น Shared Services คือให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นๆ ของคณะ และทำหน้าที่เป็น Enabler คือ ทำหน้าที่เชิงรุกในการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวก และสนับสนุนกิจกรรมทั่วไปภายในคณะ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552 ระยะที่ 1 (กุมภาพันธ์ 2552)
รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552 ระยะที่ 2 (เมษายน 2552)
รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552 ระยะที่ 3 (ตุลาคม 2552)
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices - CoPs) ในหน่วยงาน / รายงานการประชุม
คลังความรู้ วิกิ (Wiki)
คลังความรู้คู่มือปฏิบัติงาน
คลังความรู้คู่มือฝึกอบรม

แนวทางในการพัฒนาบุคลากร

 1. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะตามค่านิยมหลัก M A H I D O L และสมรรถนะหลัก (Core competency) ของมหาวิทยาลัย
 2. พัฒนาความรู้/ทักษะในการปฏิบัติงาน (ตามแต่ละตำแหน่งงาน)
 3. พัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง เช่น IT, ภาษาอังกฤษ จริยธรรม คุณธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
 4. พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำ

วิธีการพัฒนาสมรรถะรายบุคคล

 1. อ่านหนังสือหรือบทความ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น และนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้
 2. เข้ารับฟังการบรรยายและการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปความรู้ที่ได้รับและถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น
 3. เยี่ยมชมกิจการของหน่วยงานอื่นที่เป็น Best Practice (ทั้งภายในและภายนอกคณะ และมหาวิทยาลัย)
 4. เขียนผลงานทางวิชาการ บทความ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือฝึกอบรม ฯลฯ
 5. ทำงานโครงการพิเศษ ตามที่ได้รับมอบหมาย (เป็นวิธี Learning by Doing)
 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่ตนเองต้องการพัฒนากับเพื่อนภายในหน่วยงาน โดยใช้เวที Morning talk
 7. ฝึกทักษะในการถ่ายทอดประสบการณ์ การสื่อสารและการนำเสนอ โดยใช้เวที Morning talk

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ย้อนหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2558
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2555
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2554
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2549-2552