ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564

   

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบที่ 74 : เดือนสิงหาคม 2564
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 7/2564)

หัวข้อการเสวนา : เทคนิคการให้บริการในยุค New Normal
08:30 น. ออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยทีมบรรณารักษ์

 

รอบที่ 73 : เดือนกรกฎาคม 2564
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 6/2564)

หัวข้อการเสวนา : Book Fair 2022
08:30 น. วันละ 1 ทีม ทีมละ 30 นาที ออนไลน์ผ่าน Google Meet
ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
1
5 ก.ค 64
ฝ่ายทีมเสวนา
2
6 ก.ค. 64
ฝ่ายออกร้าน
3
20 ก.ค. 64
ฝ่ายออกร้าน (รอบ 2)
4
21 ก.ค. 64
ฝ่ายสถานที่
3
22 ก.ค. 64
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
4
23 ก.ค. 64
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
3
27 ก.ค. 64
ฝ่ายทีมเสวนา (รอบ 2)

 

รอบที่ 72 : เดือนมิถุนายน 2564
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 5/2564)

หัวข้อการเสวนา : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
08:30 น. วันละ 1 กลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 3 คน) ออนไลน์ผ่าน Google Meet
ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
1
21 มิ.ย. 64
สมภพ, บุญญาวดี, พิทวัส
2
22 มิ.ย. 64
รัตนชนก, นุชสรา, อริศรา
3
23 มิ.ย. 64
ดวงพร, ครรชิต, อัมฤตา
4
24 มิ.ย. 64
พิชิต, ปิยะนันต์
3
25 มิ.ย. 64
กนกพร, เฉลิมพันธุ์, อภิชัย

 

รอบที่ 72 : เดือนมิถุนายน 2564
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 4/2564)

หัวข้อการเสวนา : ทิศทางการพัฒนาห้องสมุดในปี 2025 (รอบ 3)
08:30 น. ออนไลน์ผ่าน WebEx
ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
1
16 มิ.ย. 64
เฉิดฉันทร์
อัมฤตา
บุญญาวดี

 

รอบที่ 71 : เดือนมิถุนายน 2564
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 3/2564)

หัวข้อการเสวนา : ทิศทางการพัฒนาห้องสมุดในปี 2025 (รอบ 2)
08:30 น. ออนไลน์ผ่าน WebEx
ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
2
8 มิ.ย. 64
เฉิดฉันทร์
เอกสารประกอบการบรรยาย

 

รอบที่ 70 : เดือนพฤษภาคม 2564
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 2/2564)

หัวข้อการเสวนา : ทิศทางการพัฒนาห้องสมุดในปี 2025
08:30 น. ออนไลน์ผ่าน WebEx
ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา

 

รอบที่ 69 : เดือนมีนาคม 2564
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 1/2564)

หัวข้อการเสวนา : PA รอบที่ 2 (มี.ค. 64) และเสนอแผนพัฒนาตนเองจาก PE รอบที่ 1
09:00 น. ณ Stang Co-working space
ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
1
15 มี.ค. 64
สมภพ,สุภัคจิรา
2
16 มี.ค. 64
ปิยะนันต์, พิชิต
3
17 มี.ค. 64
อภิชัย
4
18 มี.ค. 64
ครรชิต, อัมฤตา
5
19 มี.ค. 64
กนกพร, เฉลิมพันธุ์
6
22 มี.ค. 64
บุญญาวดี, ดวงพร
7
23 มี.ค. 64
นุชสรา, เฉิดฉันทร์
8
24 มี.ค. 64
รัตน์ชนก, พิทวัส
9
25 มี.ค. 64
อริศรา

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ย้อนหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2567
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2566
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2564
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2561
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2558
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2555
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2554
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2549-2552