ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2558

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2558

รอบที่ 46 : เดือนสิงหาคม 2558
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 4/ 2558)

หัวข้อการเสวนา : "SIPOC"
8:45 - 9:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา  
1 17  ส.ค 58

อบรมเรื่อง SIPOC

เอกสารประกอบการบรรยาย
2 24 ส.ค 58

เฉิดฉันทร์

 
3 25 ส.ค 58

อภิชัย

เอกสารประกอบการบรรยาย
4 27 ส.ค 58

พิชิต

 
4 28 ส.ค 58

วรัษยา

 
5 31 ส.ค 58

สมภพ

 
6 1 ก.ย. 58

นุชสรา

เอกสารประกอบการบรรยาย
7 3 ก.ย. 58

เฉลิมพันธุ์

 
8 4 ก.ย. 58

ณิชดาภา 

 
9 7 ก.ย. 58

ครรชิต

เอกสารประกอบการบรรยาย
10 8 ก.ย. 58

กนกพร

 
11 9 ก.ย. 58

บุญญาวดี

 
12 10 ก.ย. 58

ดวงพร

 
13 11 ก.ย. 58

ปิยะนันต์

 
14 14 ก.ย. 58

อัมฤตา

 
15 15 ก.ย. 58

รัตน์ชนก

 
16 16 ก.ย. 58

อริศรา

 
17 17 ก.ย. 58

สุภัคจิรา

 
18 18 ก.ย. 58

อ.สรวง

 

รอบที่ 45 : เดือนมิถุนายน 2558
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 3/ 2558)

หัวข้อการเสวนา : "การประยุกต์งานประจำให้มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)"
8:45 - 9:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา  
1  22 มิ.ย. 58

วรัษยา

เอกสารประกอบการบรรยาย
2  23 มิ.ย. 58

อภิชัย

 
3  24 มิ.ย. 58

พิชิต

 
4  25 มิ.ย. 58

อ.สรวง

 
4  26 มิ.ย. 58

สมภพ

 
5 2 ก.ค. 58

ณิชดาภา 

 
6 6  ก.ค 58

นุชสรา

เอกสารประกอบการบรรยาย
7 8  ก.ค 58

ปิยะนันต์

 
8 9  ก.ค 58

กนกพร

 
9 10  ก.ค 58

ดวงพร

 
10 15  ก.ค 58

อัมฤตา

 
11 16  ก.ค 58

บุญญาวดี

 
12 17  ก.ค 58

เฉิดฉันทร์

เอกสารประกอบการบรรยาย
13 20  ก.ค 58

SIPOC and SWOT

 
14 22  ก.ค 58

รัตน์ชนก

 
15 23  ก.ค 58

สุภัคจิรา

 
16 28  ก.ค 58

เฉลิมพันธุ์

เอกสารประกอบการบรรยาย
17 29  ก.ค 58

ครรชิต

 
18 3  ส.ค 58

อริศรา

 

 

รอบที่ 44 : เดือนมีนาคม 2558
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 2/ 2558)

หัวข้อการเสวนา : "ความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตาม PA 2558 (2)"
8:45 - 9:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา  
1 26 มี.ค. 58

สุภัคจิรา

 
2 30 มี.ค. 58

วรัษยา

เอกสารประกอบการบรรยาย
3 31 มี.ค. 58

อภิชัย

เอกสารประกอบการบรรยาย
4  1 เม.ย. 58

พิชิต

เอกสารประกอบการบรรยาย
4  2 เม.ย. 58

ศิริพร และ สุภร

 
5  9 เม.ย. 58

ดวงพร

 
6  16 เม.ย. 58

รัตน์ชนก

เอกสารประกอบการบรรยาย
7 20 เม.ย. 58

เฉลิมพันธุ์

เอกสารประกอบการบรรยาย
8 21 เม.ย. 58

ณิชดาภา 

 
9  23 เม.ย. 58

ครรชิต

 
10  27 เม.ย. 58

อัมฤตา

เอกสารประกอบการบรรยาย
11  28 เม.ย. 58

สมภพ

เอกสารประกอบการบรรยาย
12  29 เม.ย. 58

อริศรา

เอกสารประกอบการบรรยาย
13  30 เม.ย. 58

บุญญาวดี

เอกสารประกอบการบรรยาย
14 1 พ.ค. 58

อ.สรวง

 
15 18 พ.ค. 58

กนกพร

เอกสารประกอบการบรรยาย
16 2 มิ.ย. 58

ปิยะนันต์

เอกสารประกอบการบรรยาย
17 3 มิ.ย. 58

เฉิดฉันทร์

 
18  5 มิ.ย. 58

นุชสรา

เอกสารประกอบการบรรยาย

 

รอบที่ 43 : เดือนมกราคม 2558
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 1/ 2558)

หัวข้อการเสวนา : "ความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตาม PA 2558"
8:45 - 9:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา  
1 20 ม.ค. 58

วรัษยา

เอกสารประกอบการบรรยาย
2 21 ม.ค. 58

อภิชัย

เอกสารประกอบการบรรยาย
3 22 ม.ค. 58

เฉิดฉันทร์

เอกสารประกอบการบรรยาย
4 23 ม.ค. 58

พิชิต

เอกสารประกอบการบรรยาย
5 26 ม.ค. 58

อัมฤตา 

-
6 27 ม.ค. 58

สมภพ

เอกสารประกอบการบรรยาย
7 28 ม.ค. 58

รัตน์ชนก

เอกสารประกอบการบรรยาย
8 16 ก.พ. 58

กนกพร

เอกสารประกอบการบรรยาย
9 17 ก.พ. 58

ประชุมสรุปงาน BF2015

เอกสารประกอบการบรรยาย
10 19 ก.พ. 58

ปิยะนันต์

เอกสารประกอบการบรรยาย
11 20 ก.พ. 58

อริศรา

เอกสารประกอบการบรรยาย
12 23 ก.พ. 58

ณิชดาภา

เอกสารประกอบการบรรยาย
13 24 ก.พ. 58

ครรชิต

เอกสารประกอบการบรรยาย
14 25 ก.พ. 58

นุชสรา

เอกสารประกอบการบรรยาย
15 27 ก.พ. 58

เฉลิมพันธุ์

เอกสารประกอบการบรรยาย
16 3 มี.ค. 58

ดวงพร

เอกสารประกอบการบรรยาย
17 6 มี.ค. 58

สุภัคจิรา

 
18 12 มี.ค. 58

วรรณพร และ ชลธิชา

-
19 16 มี.ค. 58

ศิริพร และ สุภร

-
20 18 มี.ค. 58

บุญญาวดี

เอกสารประกอบการบรรยาย
21 24 มี.ค. 58

สรวง

เอกสารประกอบการบรรยาย

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ย้อนหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2567
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2566
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2564
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2561
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2558
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2555
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2554
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2549-2552