ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบที่ 63 : เดือนธันวาคม 2561- มกราคม 2562
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 7/ 2561)

หัวข้อการเสวนา : "Blueprint ระบบงาน"
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา  
1 3 ธ.ค. 61 วรัษยา เอกสารประกอบการบรรยาย
2 4 ธ.ค. 61 พิชิต เอกสารประกอบการบรรยาย
3 6 ธ.ค. 61 สมภพ เอกสารประกอบการบรรยาย
4 11 ธ.ค. 61 ปิยะนันต์
อภิชัย
เอกสารประกอบการบรรยาย
เอกสารประกอบการบรรยาย
5 13 ธ.ค. 61 สรวง เอกสารประกอบการบรรยาย
6 17 ธ.ค. 61 สุภัคจิรา เอกสารประกอบการบรรยาย
7 18 ธ.ค. 61 ครรชิต เอกสารประกอบการบรรยาย
8 20 ธ.ค. 61 เฉิดฉันทร์
บุญญาวดี
เอกสารประกอบการบรรยาย
เอกสารประกอบการบรรยาย
9 25 ธ.ค. 61 เฉลิมพันธุ์ เอกสารประกอบการบรรยาย
10 26 ธ.ค. 61 กนกพร เอกสารประกอบการบรรยาย
11 27 ธ.ค. 61 นุชสรา เอกสารประกอบการบรรยาย
12 2 ม.ค. 62 รัตน์ชนก เอกสารประกอบการบรรยาย
13 7 ม.ค. 62 พิทวัส
อริศรา
อัมฤตา
ดวงพร
เอกสารประกอบการบรรยาย
เอกสารประกอบการบรรยาย
เอกสารประกอบการบรรยาย
เอกสารประกอบการบรรยาย
รอบที่ 62 : เดือนตุลาคม 2561
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 6/ 2561)

หัวข้อการเสวนา : "ความคืบหน้า PA2561 และ หัวข้อคู่มือ"
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา
1 3 ต.ค. 61 วรัษยา, อภิชัย
2 4 ต.ค. 61 เฉลิมพันธุ์
3 8 ต.ค. 61 พิชิต
4 9 ต.ค. 61 สมภพ,
5 10 ต.ค. 61 ครรชิต, บุญญาวดี
6 16 ต.ค. 61 กนกพร, รัตน์ชนก
7 17 ต.ค. 61 พิทวัส, นุชสรา
8 18 ต.ค. 61 อริศรา, สุภัคจิรา
9 30 ต.ค. 61 เฉิดฉันทร์, สรวง
10 31 ต.ค. 61 อัมฤตา, ดวงพร
รอบที่ 61 : เดือนกรกฎาคม 2561
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 5/ 2561)

หัวข้อการเสวนา : "PA2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561"
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ เวลา ผู้เสวนา
1 8.30-9.00  สุภัคจิรา
2 9.00-10.00 หน่วยสารสนเทศงานวิจัย
3 10.00-11.00 หน่วยจดหมายเหตุฯ
4 11.00-12.00  หน่วยบริการสารสนเทศฯ
5 13.00-14.00  หน่วย AIT
6 14.00-16.00 หน่วยทรัพยากรฯ
รอบที่ 60 : เดือนมิถุนายน 2561
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 4/ 2561)

หัวข้อการเสวนา : "PE2561 เดือน ม.ค.-มิ.ย. 61"
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา
1 18 มิ.ย. 61 วรัษยา, อภิชัย
2 19 มิ.ย. 61  
3 20 มิ.ย. 61 เฉลิมพันธุ์
4 21 มิ.ย. 61 นุชสรา, เฉิดฉันทร์
5 22 มิ.ย. 61 สมภพ, ครรชิต
6 25 มิ.ย. 61 บุญญาวดี, กนกพร
7 26 มิ.ย. 61 อัมฤตา, ดวงพร
8 27 มิ.ย. 61 สุภัคจิรา, รัตน์ชนก
9 28 มิ.ย. 61 อริศรา, พิทวัส
รอบที่ 59 : เดือนพฤษภาคม 2561
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 3/ 2561)

หัวข้อการเสวนา : "การตรวจสอบ TOR"
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา
1 28 พ.ค. 61 การเขียน TOR
2 30 พ.ค. 61 การเขียน TOR
3 31 พ.ค. 61 การเขียน TOR
4 4 มิ.ย. 61 ทีม อ.สรวง ดวงพร กนกพร สมภพ บุญญาวดี อัมฤตา
5 5 มิ.ย. 61 ทีมพิชิต เฉิดฉันทร์ รัตน์ชนก เฉลิมพันธุ์ ครรชิต พิทวัส
6 6 มิ.ย. 61 ทีมปิยะนันต์ อภิชัย อริศรา นุชสรา

 

รอบที่ 58 : เดือนเมษายน 2561
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 2/ 2561)

หัวข้อการเสวนา : "SIPOC"
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา
1 23 เม.ย. 61 วรัษยา
2 24 เม.ย. 61 อภิชัย
3 25 เม.ย. 61 ปิยะนันต์
4 30 เม.ย. 61 ครรชิต
5 1 พ.ค. 61 สมภพ
6 2 พ.ค. 61 พิชิต
7 4 พ.ค. 61 สุภัคจิรา
8 7 พ.ค. 61 เฉลิมพันธุ์
9 8 พ.ค. 61 สรวง
10 9 พ.ค. 61 พิทวัส
11 10 พ.ค. 61 อัมฤตา
12 11 พ.ค. 61 ดวงพร
13 15 พ.ค. 61 กนกพร
14 16 พ.ค. 61 บุญญาวดี
15 17 พ.ค. 61 รัตน์ชนก
16 18 พ.ค. 61 อริศรา, นุชสรา
17 21 พ.ค. 61 เฉิดฉันทร์
รอบที่ 57 : เดือนมีนาคม 2561
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 1/ 2561)

หัวข้อการเสวนา : "PA 2561 เดือน ม.ค.-มิ.ย. 61"
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา
1 12 มี.ค. 61 วรัษยา, อภิชัย
2 13 มี.ค. 61 สมภพ, พิชิต
3 14 มี.ค. 61 ครรชิต, เฉิดฉันทร์
4 15 มี.ค. 61 ปิยะนันต์, สุภัคจิรา
5 19 มี.ค. 61 กนกพร, สรวง
6 20 มี.ค. 61 รัตน์ชนก, ดวงพร
7 21 มี.ค. 61 บุญญาวดี, อัมฤตา
8 22 มี.ค. 61 อริศรา, พิทวัส
9 23 มี.ค. 61 นุชสรา, เฉลิมพันธุ์

ความก้าวหน้าในสายงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร พ.ศ. 2552 / ใบสมัครทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร / แนวทางในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ทุนวิจัยสนับสนุนการศึกษา และงานของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552 / แบบเสนอขอทุนวิจัย / แบบรายงานความก้าวหน้า / แนวทางในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัย

แนวความคิด

ใช้ KM เป็นเครื่องมือบริหารและพัฒนาหน่วยงาน เพื่อทำให้งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีกระบวนการจัดเก็บสารสนเทศและความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น ทำให้ความรู้ไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดเป็นองค์กรที่มีชีวิต (Living Organization) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้ในที่สุด

บทบาทของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีภารกิจหลักในการเป็น Knowledge, Information และ Content Management ของคณะวิทยาศาสตร์ ทำงานในลักษณะเป็น Shared Services คือให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นๆ ของคณะ และทำหน้าที่เป็น Enabler คือ ทำหน้าที่เชิงรุกในการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวก และสนับสนุนกิจกรรมทั่วไปภายในคณะฯ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552 ระยะที่ 1 (กุมภาพันธ์ 2552)
รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552 ระยะที่ 2 (เมษายน 2552)
รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices - CoPs) ในหน่วยงาน / รายงานการประชุม
คลังความรู้คู่มือฝึกอบรม

แนวทางในการพัฒนาบุคลากร

 1. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะตามค่านิยมหลัก M A H I D O L และสมรรถนะหลัก (Core competency) ของมหาวิทยาลัย
 2. พัฒนาความรู้/ทักษะในการปฏิบัติงาน (ตามแต่ละตำแหน่งงาน)
 3. พัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง เช่น IT, ภาษาอังกฤษ จริยธรรม คุณธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
 4. พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำ

วิธีการพัฒนาสมรรถะรายบุคคล

 1. อ่านหนังสือหรือบทความ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น และนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้
 2. เข้ารับฟังการบรรยายและการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปความรู้ที่ได้รับและถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น
 3. เยี่ยมชมกิจการของหน่วยงานอื่นที่เป็น Best Practice (ทั้งภายในและภายนอกคณะ และมหาวิทยาลัย)
 4. เขียนผลงานทางวิชาการ บทความ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือฝึกอบรม ฯลฯ
 5. ทำงานโครงการพิเศษ ตามที่ได้รับมอบหมาย (เป็นวิธี Learning by Doing)
 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่ตนเองต้องการพัฒนากับเพื่อนภายในหน่วยงาน โดยใช้เวที Morning talk
 7. ฝึกทักษะในการถ่ายทอดประสบการณ์ การสื่อสารและการนำเสนอ โดยใช้เวที Morning talk

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ย้อนหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2567
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2566
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2564
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2561
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2558
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2555
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2554
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2549-2552