ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2549-2552

กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า สามารถเพิ่มพูนความรู้จากการศึกษาด้วยตนเอง ตามความชอบและความถนัด
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะในการบรรยายในที่ชุมชน สามารถนำเสนอข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีอยู่ หรืออธิบายงานที่ตนทำให้แก่ผู้อื่นได้
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรอบรู้มากขึ้น เพิ่มพูนความรู้จากการฟังบรรยายของผู้อื่น เป็นการประหยัดเวลาในการศึกษาด้วยตนเอง
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน ช่วยกันคิดช่วยกันทำ และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
5. เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงความชอบความถนัด ศักยภาพ และความสามารถของบุคลากรแต่ละราย ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้หาแนวทางพัฒนาส่งเสริมบุคลากรได้อย่างถูกต้องต่อไป

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา หรือร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้กัน ได้ทุกวัน เวลา 8.30-9.00 น. ณ ห้อง P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2549-2552

รอบที่ 16 : เดือนกรกฎาคม 2552

วัน-เดือน-ปี หัวข้อเสวนา
27-31 ก.ค. 2552

- ระดมสมอง เพื่อจัดทำPA ประจำปี พ.ศ. 2553
- รายงานความคืบหน้า แจ้งเพื่อทราบ และนำเสนอแผนงาน/โครงการของหัวหน้าหน่วย จำนวน 4 คน (หน่วยพัฒนาและบริการทรัพยากรวารสาร หน่วยพัฒนาและบริการทรัพยากรหนังสือ หน่วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และหน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)

 

รอบที่ 15 : เดือนกรกฎาคม 2552

วัน-เดือน-ปี
หัวข้อเสวนา
16-23 ก.ค. 2552
ซ้อมการแสดงชุด "MAHIDOL บ้านเรา" เพื่อเตรียมเข้าประกวดการแต่งกาย ที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นมหิดลในกิจกรรมปาร์ตี้แฟนซีไนท์ งานสัมมนาผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ 24-26 ก.ค. 52 (จำนวน 12 คน)

 

รอบที่ 14 : เดือนกรกฎาคม 2552

วัน-เดือน-ปี
หัวข้อเสวนา
1-15 ก.ค. 2552
ซ้อมร้องเพลงหมู่ เพลงประจำมหาวิทยาลัย "เทิดพระนามมหิดล" เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของ คณะวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ทางด้าน “การปลูกฝังความภักดีและความภูมิใจในความเป็นมหิดล” (ทุกคนพร้อมกัน 20 คน)

การประชุมทีมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคภาษาอังกฤษ (9.00-11.00 น.) 

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อรายงาน
ผู้รายงาน
1 -4 14 ก.ค., 18 ส.ค.,
18 ก.ย., 20 ต.ค.
- รายงานผลการ Update ข้อมูลบนเว็บไซต์
- รายงานการติด code ตรวจวัดสถิติผู้เยี่ยมชม
นุชสรา บุญครอง
- รายงานผลการสำรวจและศึกษาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยชั้นนำ
- รายงานผลการ Update ข้อมูลบนเว็บไซต์
เฉิดฉันท์ ราชบุรณะ
- รายงานความคืบหน้าการรับ-ส่งข้อมูลจัดทำเว็บไซต์
- รายงานความคืบหน้าของการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วรัษยา สุนทรศารทูล
- สำรวจสถิติ Size, Rich File, Scholar
- รายงานสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมด้วย Truehits
- รายงานสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมด้วย Google webmaster tools
พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
- รายงานสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมด้วย Google Analytic
- สรุปวิเคราะห์ Monthly report
- ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ SEO เว็บไซต์ ด้วย Keywords
สรวง อุดมวรภัณฑ์

 

รอบที่ 13 : เดือนพฤษภาคม -มิถุนายน 2552
หัวข้อการเสวนา : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า Performance Agreement (PA) แบบทุกคนมีส่วนร่วม
08:30 - 09:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
หัวข้อเสวนา
1
12 พ.ค. 2552 รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล PA ประจำปี พ.ศ. 2552 ของรุจเรขา
2
14 พ.ค. 2552 อภิชัย อารยะเจริญชัย PA ประจำปี พ.ศ. 2552 ของอภิชัย
3
15 พ.ค. 2552 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ PA ประจำปี พ.ศ. 2552 ของสุภัคจิรา
4
18 พ.ค. 2552 วรัษยา สุนทรศารทูล PA ประจำปี พ.ศ. 2552 ของวรัษยา
5
19 พ.ค. 2552 พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ PA ประจำปี พ.ศ. 2552 ของพิชิต
6
25 พ.ค. 2552 สรวง อุดมวรภัณฑ์ PA ประจำปี พ.ศ. 2552 ของสรวง
7
26 พ.ค. 2552 อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา PA ประจำปี พ.ศ. 2552 ของอาภาภรณ์
8
28 พ.ค. 2552 รัตน์ชนก ยอดพินิจ PA ประจำปี พ.ศ. 2552 ของรัตน์ชนก
9
29 พ.ค. 2552 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข
PA ประจำปี พ.ศ. 2552 ของสมภพ
10
2 มิ.ย. 2552 บุญญาวดี พงษ์ศิลา
PA ประจำปี พ.ศ. 2552 ของบุญญาวดี
11
3 มิ.ย. 2552 ดวงพร โพธิ์บุตร
PA ประจำปี พ.ศ. 2552 ของดวงพร
12
4 มิ.ย. 2552 มัณฑนา สุนันตา
PA ประจำปี พ.ศ. 2552 ของมัณฑนา
13
5 มิ.ย. 2552 นุชสรา บุญครอง PA ประจำปี พ.ศ. 2552 ของนุชสรา
14
8 มิ.ย.. 2552 มานิตา สอาด PA ประจำปี พ.ศ. 2552 ของมานิตา
15
9 มิ.ย. 2552 ธนิษฐา ชุ่มปัก PA ประจำปี พ.ศ. 2552 ของธนิษฐา
16
10 มิ.ย. 2552 เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ PA ประจำปี พ.ศ. 2552 ของเฉิดฉันทร์
17
11 มิ.ย. 2552 ศรีรมย์ คู้ลู้ PA ประจำปี พ.ศ. 2552 ของศรีรมย์

 

รอบที่ 12 : เดือนมีนาคม 2552
หัวข้อการเสวนา : After Action Review (AAR) งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4 (2-6 ก.พ. 52)
08:30 - 09:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
หัวข้อเสวนา
1
2 มี.ค. 2552 รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล AAR - ภาพรวมของการจัดงาน
2
3 มี.ค. 2552 อภิชัย อารยะเจริญชัย AAR - การประชาสัมพันธ์การจัดงาน
3
4 มี.ค. 2552 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ AAR - รายรับและรายจ่าย
4
5 มี.ค. 2552 วรัษยา สุนทรศารทูล AAR - กิจกรรมพิเศษ
5
6 มี.ค. 2552 พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ AAR - การจัดเตรียมสถานที่ (แผนผังร้านค้า)
6
9 มี.ค. 2552 สรวง อุดมวรภัณฑ์ AAR - การจัดเตรียมสถานที่
7
10 มี.ค. 2552 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข AAR - การบันทึกภาพบรรยากาศและกิจกรรม
8
11 มี.ค. 2552 อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา AAR - กิจกรรมการออกร้าน
9
12 มี.ค. 2552 รัตน์ชนก ยอดพินิจ
AAR - ติดต่อประสานงานร้านค้าและช่วยกิจกรรมภายในงาน
10
13 มี.ค. 2552 มานิตา ศรีดี
AAR - ประสานงานร้านค้าและช่วยกิจกรรมอื่น ๆ
11
16 มี.ค. 2552 บุญญาวดี พงษ์ศิลา
AAR - บูธประชาสัมพันธ์และการแจกแบบสอบถาม
12
17 มี.ค. 2552 มัณฑนา สุนันตา
AAR - ประสานงานร้านค้าและช่วยกิจกรรมอื่น ๆ
13
18 มี.ค. 2552 ธนิษฐา ชุ่มปัก AAR - ประชาสัมพันธ์และช่วยกิจกรรมอื่น ๆ
14
23 มี.ค. 2552 ดวงพร โพธิ์บุตร AAR - การจัดกิจกรรมปาเป้า-ตักไข่
15
24 มี.ค. 2552 นุชสรา บุญครอง AAR - การประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านทางเว็บไซต์
16
26 มี.ค. 2552 เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ AAR - เว็บไซต์งานบุ๊คแฟร์

รอบที่ 11 : เดือนมกราคม 2552
หัวข้อการเสวนา : สรุปผลงานย้อนหลัง และงานที่คาดว่าจะทำต่อไปในปี 2009
08:30 - 09:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
ชื่อโครงการ
1
5 ม.ค. 2552 รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล วิกิห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และ แผนกลยุทธ์ของงานสารสนเทศและสตางค์ มงคลสุข ประจำปี พ.ศ. 2552-2555
2
6 ม.ค. 2552 อภิชัย อารยะเจริญชัย แผนงานของ อภิชัย อารยะเจริญชัย
3
7 ม.ค. 2552 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ แผนงานของ สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ
4
8 ม.ค. 2552 วรัษยา สุนทรศารทูล แผนงานของ วรัษยา สุนทรศารทูล
5
12 ม.ค. 2552 พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ แผนงานของ พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
6
13 ม.ค. 2552 สรวง อุดมวรภัณฑ์ แผนงานของ สรวง อุดมวรภัณฑ์
7
15 ม.ค. 2552 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข แผนงานของ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข
8
16 ม.ค. 2552 อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา แผนงานของ อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา
9
19 ม.ค. 2552 รัตน์ชนก ยอดพินิจ
แผนงานของ รัตน์ชนก ยอดพินิจ
10
20 ม.ค. 2552 มานิตา ศรีดี
แผนงานของ มานิตา ศรีดี
11
21 ม.ค. 2552 บุญญาวดี พงษ์ศิลา
แผนงานของ บุญญาวดี พงษ์ศิลา
12
22 ม.ค. 2552 มัณฑนา สุนันตา
แผนงานของ มัณฑนา สุนันตา
13
23 ม.ค. 2552 ดวงพร โพธิ์บุตร แผนงานของ ดวงพร โพธิ์บุตร
14
26 ม.ค. 2552 ธนิษฐา ชุ่มปัก แผนงานของ ธนิษฐา ชุ่มปัก
15
27 ม.ค. 2552 นุชสรา บุญครอง แผนงานของ นุชสรา บุญครอง
16
28 ม.ค. 2552 เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ แผนงานของ เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ

 

รอบที่ 10 : เดือนกันยายน 2551
หัวข้อการเสวนา : "เล่าแผนงานของเราให้เพื่อนฟัง" : กิจกรรมเสวนาเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของโครงการปรับปรุงและพัฒนางาน : งานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research; R2R) / งานวิจัยองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2552-2555 และการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure; SOP)
08:30 - 09:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
ชื่อโครงการ
1
1 ก.ย. 51 รุจเรขา อัศวิษณุ การวัดและประเมินคุณภาพผลงานวิจัยด้วย Infometrics : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2
6 ก.ย. 51 อภิชัย อารยะเจริญชัย ขั้นตอนและเทคนิคการให้บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้าทางวิชาการ
3
8 ก.ย. 51 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ คู่มือการปฏิบัติงานวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4
9 ก.ย. 51 วรัษยา สุนทรศารทูล
พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
โครงการพัฒนาความรู้เพื่อปรับพฤติกรรมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องด้วยตนเองให้ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ 2537
5
11 ก.ย. 51 สรวง อุดมวรภัณฑ์ โครงการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (Reference Management Softwares ) ชนิดต่าง ๆ เพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสม สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6
15 ก.ย. 51 มานิตา ศรีดี
ดวงพร โพธิบุตร
คู่มือการดำเนินงานด้านเทคนิคและการควบคุมทะเบียนวารสารฉบับพิมพ์
7
16 ก.ย. 51 บุญญาวดี พงษ์ศิลา
อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา
การศึกษาพฤติกรรมความต้องการใช้หนังสือนอกเวลา ของนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8
17 ก.ย. 51 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข
มัณฑนา สุนันตา
การศึกษาความคุ้มค่าในการจัดซื้อ-จัดหาสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9
18 ก.ย. 51 รัตน์ชนก ยอดพินิจ

คู่มือวิธีการจัดเตรียมเล่มวารสาร (ไทยและต่างประเทศ) ก่อนออกให้บริการ
10
19 ก.ย. 51 นุชสรา บุญครอง การดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
11
22 ก.ย. 51 เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ
ธนิษฐา ชุ่มปัก
คู่มือการจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในการวารสารระดับนานาชาติ

 

รอบที่ 9 : เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2551
หัวข้อการเสวนา : ฝึกภาษาอังกฤษจากการอ่านหนังสือพิมพ์ (Bangkok Post และ Voice of America)
08:30 - 09:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

 

รอบที่ 8 : เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2551
หัวข้อการเสวนา : ฝึกการออกเสียง และสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กับสื่อ Multimedia
08:30 - 09:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

 

รอบที่ 7 : เดือนมกราคม 2551
หัวข้อการเสวนา : "เล่าเรื่องงาน และโครงการใหม่ให้เพื่อนฟัง "
08:30 - 09:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
(ขอให้ทุกคนใช้โปรแกรม OpenOffice.org Impress ในการนำเสนอ)

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้บรรยาย
หัวข้อสนทนา
เอกสารนำเสนอ
1
10 ม.ค. 51 รุจเรขา อัศวิษณุ ประสบการณ์การเขียน "Stang Mongkolsuk Library BLOG" ด้วยโปรแกรม WordPress <slide การบรรยาย>
2
14 ม.ค. 51 อภิชัย อารยะเจริญชัย โครงการจัดทำหนังสือ "อาจารย์สตางค์ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" <slide การบรรยาย>
3
15 ม.ค. 51 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ <slide การบรรยาย>
4
16 ม.ค. 51 รัตน์ชนก ยอดพินิจ แนะนำ "ศูนย์รับบริจาคและแลกเปลี่ยนวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข" <slide การบรรยาย>
5
17 ม.ค. 51 บุญญาวดี พงษ์ศิลา ศิลปะการพูดในงานบริการ <slide การบรรยาย>
6
18 ม.ค. 51 มัณฑนา สุนันตา บอกเล่าเก้าสิบจากการสัมมนา “การรู้สารสนเทศของปวงชน : เรียนรู้เพื่อสังคมเศรษฐกิจพอเพียง” ตอนแรก <slide การบรรยาย>
7
21 ม.ค. 51 อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา บอกเล่าเก้าสิบจากการสัมมนา “การรู้สารสนเทศของปวงชน : เรียนรู้เพื่อสังคมเศรษฐกิจพอเพียง” ตอนจบ <slide การบรรยาย>
8
22 ม.ค. 51 มานิตา ศรีดี การให้บริการตอบคำถามงานวารสาร (Journal Information Services) <slide การบรรยาย>
9
23 ม.ค. 51 สรวง อุดมวรภัณฑ์ ความรู้จากการประชุม WUNCA "การดำเนินกิจกรรม บนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 18 ที่ ม.เชียงใหม่ <slide การบรรยาย>
10
24 ม.ค. 51 ดวงพร โพธิ์บุตร การรวมเล่มวารสาร <slide การบรรยาย>
11
25 ม.ค. 51 วรัษยา สุนทรศารทูล โครงการจัดทำหอเกียรติยศ (Hall of Fame) นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น แห่งประเทศไทย <slide การบรรยาย>
12
28 ม.ค. 51 พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน "ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ CSR" <slide การบรรยาย>
13
29 ม.ค. 51 ธนิษฐา ชุ่มปัก โครงการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นครุภัณฑ์ ของงานสารสนเทศฯ (เวอร์ชั่น 1) <slide การบรรยาย>
14
30 ม.ค. 51 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข การจัดทำสถิติงานบริการยืม - คืน <slide การบรรยาย>
15
31 ม.ค. 51 เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ โครงการจัดทำเว็บไซต์ "Special Lectures of Nobel
Laureates, at Faculty of Science, Mahidol University"
<slide การบรรยาย>
16
1 ก.พ. 51 นุชสรา บุญครอง การสร้างเว็บ "ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท" ด้วยโปรแกรม Joomla! <slide การบรรยาย>
17
4 ก.พ. 51 นิติมา เตรียมโพธ์ การบันทึกภาพ Digital VDOCamera ด้วย DVD Recorder <slide การบรรยาย>

รอบที่ 6 : เดือนตุลาคม 2550
หัวข้อการเสวนา : ตามอัธยาศัย
08:30 - 09:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้บรรยาย
หัวข้อสนทนา
บันทึกเหตุการณ์
1
1 ต.ค. 50 รุจเรขา อัศวิษณุ Stang Mongkolsuk Library Project Plans 2008
<slide การบรรยาย>
2
2 ต.ค. 50 อภิชัย อารยะเจริญชัย Stang Mongkolsuk Prepress <slide การบรรยาย>
3
3 ต.ค. 50 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ดีอย่างไร ? <slide การบรรยาย>
4
4 ต.ค. 50 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข Punk… The scream of generation <slide การบรรยาย>
5
5 ต.ค. 50 อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา เทศกาลกินเจ ศรัทธาและความเชื่อของชาวพุทธ <slide การบรรยาย>
6
8 ต.ค. 50 มานิตา ศรีดี การนวดเท้า เพื่อสุขภาพและรักษาโรค <slide การบรรยาย>
7
9 ต.ค. 50 มัณฑนา สุนันตา ปวดฟัน ทำอย่างไรดี ? <slide การบรรยาย>
8
10 ต.ค. 50 รัตน์ชนก ยอดพินิจ The Google Story <slide การบรรยาย>
9
11 ต.ค. 50 ดวงพร โพธิ์บุตร เมื่อยตัวเพราะนั่งทำงาน <slide การบรรยาย>
10
12 ต.ค. 50 ธนิษฐา ชุ่มปัก 9 เทคนิค ฝึกสมองไบรท์ <slide การบรรยาย>
11
15 ต.ค. 50 พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ HDMI : Interface แบบใหม่สำหรับ Home Theater <slide การบรรยาย>
12
16 ต.ค. 50 วรัษยา สุนทรศารทูล สงวนลิขสิทธิ์ “บางประการ” : Creative Commons <slide การบรรยาย>
13
17 ต.ค. 50 สรวง อุดมวรภัณฑ์ โปรแกรมจัดการข้อมูลบรรณานุกรม <slide การบรรยาย>
14
18 ต.ค. 50 บุญญาวดี พงษ์ศิลา ที่นี่...หัวลำโพง <slide การบรรยาย>
15
19 ต.ค. 50 นุชสรา บุญครอง Diary & Photo Web <slide การบรรยาย>
16
22 ต.ค. 50 เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ ไทยสัปปายะ วิถีการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมอย่างไทย
<slide การบรรยาย>
17
24 ต.ค. 50 นิติมา เตรียมโพธ์ เทคโนโลยีวิดีโอความคมชัดสูง HD-DVD และ Blu-ray <slide การบรรยาย>

 

รอบที่ 5 : เดือนสิงหาคม-กันยายน 2550
หัวข้อการเสวนา : "เล่าเรื่องงานให้เพื่อนฟัง"
08:30 - 09:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้บรรยาย
หัวข้อสนทนา
บันทึกเหตุการณ์
1
1 ส.ค. 50 รุจเรขา อัศวิษณุ การจัดทำสารานุกรมเสรี (Thai Wikipedia) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ http://th.wikipedia.org/wiki/
คณะวิทยาศาสตร์_มหาวิทยาลัยมหิดล
2
3 ส.ค. 50 อภิชัย อารยะเจริญชัย พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข <slide การบรรยาย>
3
6 ส.ค. 50 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ คู่มือการซื้อวารสารต่างประเทศ จ่ายโดยดราฟต์ <slide การบรรยาย>
4
7 ส.ค. 50 อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา ร้านจำหน่ายหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ตอนจบ) <slide การบรรยาย>
5
8 ส.ค. 50 มัณฑนา สุนันตา การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดซื้อหนังสือ <slide การบรรยาย>
6
9 ส.ค. 50 มานิตา ศรีดี ระบบ Innopac Millennium กับงานวาสาร <slide การบรรยาย>
7
10 ส.ค. 50 ดวงพร โพธิ์บุตร Update Journal link <slide การบรรยาย>
8
14 ส.ค. 50 พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ Wireless และการติดตั้ง <slide การบรรยาย>
9
15 ส.ค. 50 บุญญาวดี พงษ์ศิลา การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด <slide การบรรยาย>
10
16 ส.ค. 50 วรัษยา สุนทรศารทูล การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ <slide การบรรยาย>
11
23 ส.ค. 50 ธนิษฐา ชุ่มปัก การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับทำเว็บไซต์ <slide การบรรยาย>
12
27 ส.ค. 50 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข การจองและการต่อหนังสือออนไลน์ด้วยตนเอง <slide การบรรยาย>
13
28 ส.ค. 50 สรวง อุดมวรภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนภาษา  
14
29 ส.ค. 50 รัตน์ชนก ยอดพินิจ การเตรียมเล่มวารสารก่อนออกให้บริการ <slide การบรรยาย>
15
30 ส.ค. 50 นิติมา เตรียมโพธ์ กราฟิกสำหรับเว็บไซต์ <slide การบรรยาย>
16
3 ก.ย. 50 นุชสรา บุญครอง การจัดทำค่า Impact Factor จากฐานข้อมูล JCR บนเว็บไซต์ <slide การบรรยาย>
17
4 ก.ย. 50 เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ การเพิ่มเติมผลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ในเว็บไซต์ <slide การบรรยาย>

 

รอบที่ 4 : เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2550
หัวข้อการเสวนา : "เล่าเรื่องงานให้เพื่อนฟัง"
08:30 - 09:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้บรรยาย
หัวข้อสนทนา
บันทึกเหตุการณ์
1
23 เม.ย. 50 รุจเรขา อัศวิษณุ การจัดการความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรม โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4
-
2
25 เม.ย. 50 อภิชัย อารยะเจริญชัย ความรู้เบื้องต้นของการจัดทำนิทรรศการ <slide การบรรยาย>
3
2 พ.ค. 50 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน OT <slide การบรรยาย>
4
4 พ.ค. 50 รัตน์ชนก ยอดพินิจ การซ่อมบำรุงรักษาหนังสือ <slide การบรรยาย>
5
9 พ.ค. 50 ธนิษฐา ชุ่มปัก การประชาสัมพันธ์ในคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล <slide การบรรยาย>
6
11 พ.ค. 50 ดวงพร โพธิ์บุตร การลงทะเบียนวารสาร <slide การบรรยาย>
7
14 พ.ค. 50 บุญญาวดี พงษ์ศิลา เครือข่ายห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล <slide การบรรยาย>
8
18 พ.ค. 50 วรัษยา สุนทรศารทูล การจัดทำพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ <slide การบรรยาย>
9
21 พ.ค. 50 มานิตา ศรีดี การทวงวารสารฉบับพิมพ์ผ่าน LibriAccess <slide การบรรยาย>
10
23 พ.ค. 50 สรวง อุดมวรภัณฑ์ การผลิตสื่อมัลติมีเดีย และการประยุกต์ใช้ในการสอน <slide การบรรยาย>
11
28 พ.ค. 50 พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และการ back up ข้อมูลบน server ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข <slide การบรรยาย>
12
1 มิ.ย. 50 อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา ร้านจำหน่ายหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ตอนที่ 1 <slide การบรรยาย>
13
4 มิ.ย. 50 มัณฑนา สุนันตา แนะนำงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ :
จัดหาหนังสือ
<slide การบรรยาย>
14
6 มิ.ย. 50 นุชสรา บุญครอง ฐานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ <slide การบรรยาย>
15
8 มิ.ย. 50 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข Create lists <slide การบรรยาย>
16
11 มิ.ย. 50 นิติมา เตรียมโพธ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย - เสียง (Sound) <slide การบรรยาย>
17
13 มิ.ย. 50 เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ การพัฒนาเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ <slide การบรรยาย>

 

รอบที่ 3 : เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2550
หัวข้อการเสวนา : "ตามอัธยาศัย"
08:30 - 09:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้บรรยาย
หัวข้อสนทนา
บันทึกเหตุการณ์
1
19 ก.พ. 50 รุจเรขา อัศวิษณุ Emerging Technologies of Web 2.0 / Library 2.0 <slide การบรรยาย>
2
20 ก.พ. 50 อภิชัย อารยะเจริญชัย Power of Book, Power of Human : The Man in LC <slide การบรรยาย>
3
21 ก.พ. 50 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ การเดินทางไปต่างประเทศ <slide การบรรยาย>
4
22 ก.พ. 50 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข The Most Beautiful Library in the World <slide การบรรยาย>
5
23 ก.พ. 50 ศรีรมย์ คู้ลู้ Leonardo da Vinci <slide การบรรยาย>
6
26 ก.พ. 50 อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา จอมยุทธ์ดาบปากกา <slide การบรรยาย>
7
27 ก.พ. 50 มัณฑนา สุนันตา หนังสือต้องห้าม : ความรู้ที่ถูกจองจำ <slide การบรรยาย>
8
28 ก.พ. 50 บุญญาวดี พงษ์ศิลา สภาวะโลกร้อน : สัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติ <slide การบรรยาย>
9
1 มี.ค. 50 รัตน์ชนก ยอดพินิจ มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ <slide การบรรยาย>
10
2 มี.ค. 50 ธนิษฐา ชุ่มปัก ใครทำอะไร อยู่ที่ไหน ? -
11
6 มี.ค. 50 สรวง อุดมวรภัณฑ์ Portable software (โปรแกรมสะดวกพก) <slide การบรรยาย>
12
7 มี.ค. 50 วรัษยา สุนทรศารทูล PDA <slide การบรรยาย>
13
8 มี.ค. 50 พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ Ubuntu <slide การบรรยาย>
14
12 มี.ค. 50 ดวงพร โพธิ์บุตร Menu 5-day Miracle <slide การบรรยาย>
15
13 มี.ค. 50 นุชสรา บุญครอง IM (Instant Messaging) <slide การบรรยาย>
16
14 มี.ค. 50 มานิตา ศรีดี กาเฟอีน : สารเสพติดที่คนทั่วโลกหลงใหล <slide การบรรยาย>
17
15 มี.ค. 50 นิติมา เตรียมโพธ์ ความรู้การถ่ายภาพ <slide การบรรยาย>

 

รอบที่ 2 : มกราคม-กุมภาพันธ์ 2550
หัวข้อการเสวนา : "ตามอัธยาศัย"
08:30 - 09:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้บรรยาย
หัวข้อสนทนา
บันทึกเหตุการณ์
1
9 ม.ค. 50 รุจเรขา อัศวิษณุ สัญชาตญาณ (Instinct) ปรีชาญาณ (Intellect) และปัญญาญาณ (Intuition)
< ชมภาพประกอบ>
2
10 ม.ค. 50 อภิชัย อารยะเจริญชัย Hornbills in Thailand < ชมภาพประกอบ>
3
11 ม.ค. 50 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ น้ำผึ้ง (Honey) < ชมภาพประกอบ>
4
12 ม.ค. 50 รัตน์ชนก ยอดพินิจ พลังมหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ < ชมภาพประกอบ>
5
15 ม.ค. 50 นุชสรา บุญครอง Browser กับทางเลือกใหม่ - Your web, Your choice < ชมภาพประกอบ>
6
16 ม.ค. 50 มานิตา ศรีดี ปวดท้องอย่างไรจึงจะไปพบแพทย์ < ชมภาพประกอบ>
7
17 ม.ค. 50 ดวงพร โพธิ์บุตร หินทิเบต - เครื่องรางแห่งความร่ำรวย สำหรับคนยุคปัจจุบัน < ชมภาพประกอบ>
8
18 ม.ค. 50 ธนิษฐา ชุ่มปัก ไหว้พระเก้าวัด เป็นสิริมงคล < ชมภาพประกอบ>
9
19 ม.ค. 50 สรวง อุดมวรภัณฑ์ เทคโนโลยีใน USB Flash Drive และการประยุกต์ใช้งาน < ชมภาพประกอบ>
10
22 ม.ค. 50 วรัษยา สุนทรศารทูล พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร ฉบับล้านนา < ชมภาพประกอบ>
11
23 ม.ค. 50 พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ WindowsVista < ชมภาพประกอบ>
12
24 ม.ค. 50 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข กุ๊กไก่ ดอทคอม googkai.com < ชมภาพประกอบ>
13
26 ม.ค. 50 บุญญาวดี พงษ์ศิลา หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก < ชมภาพประกอบ>
14
29 ม.ค. 50 มัณฑนา สุนันตา Aromatherapy สดชื่นด้วยกลิ่นบำบัด < ชมภาพประกอบ>
15
30 ม.ค. 50 ศรีรมย์ คู้ลู้ ชาวไทยภูเขา : เผ่าลาหู่ < ชมภาพประกอบ>
16
31 ม.ค. 50 อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา 10 สถาปัตย์ : อัศจรรย์แห่งแดนมังกร < ชมภาพประกอบ>
17
1 ก.พ. 50 นิติมา เตรียมโพธิ์ Plasma TV & LCD TV < ชมภาพประกอบ>
18
2 ก.พ. 50 เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ สถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ ดอยหลวงเชียงดาว < ชมภาพประกอบ>

 

รอบที่ 1 : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2549
หัวข้อการเสวนา : "ตามอัธยาศัย"
08:30 - 09:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้บรรยาย
หัวข้อสนทนา
บันทึกเหตุการณ์
1
16 พ.ย. 49 รุจเรขา อัศวิษณุ การจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ < ชมภาพประกอบ>
2
17 พ.ย. 49 อภิชัย อารยะเจริญชัย พลังละเมียด (Soft Power) : Hello Kitty กรณีศึกษาการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม < ชมภาพประกอบ>
3
20 พ.ย. 49 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ สมุนไพรรักษาได้ < ชมภาพประกอบ>
4
21 พ.ย. 49 ศรีรมย์ คู้ลู้ การเลือกต้นไม้สำหรับการจัดสวนในบ้าน < ชมภาพประกอบ>
5
22 พ.ย. 49 ธนิษฐา ชุ่มปัก ความรู้เรื่องระเบียบการลาเรียนต่อ และการขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อการศึกษา < ชมภาพประกอบ>
6
23 พ.ย. 49 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข RFID (Radio Frequency Identification) < ชมภาพประกอบ>
7
27 พ.ย. 49 ดวงพร โพธิ์บุตร เทคนิคการแต่งหน้า < ชมภาพประกอบ>
8
28 พ.ย. 49 มานิตา ศรีดี พิพิธภัณฑ์เด็กอินเดียนาโปลิส < ชมภาพประกอบ>
9
29 พ.ย. 49 พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ < ชมภาพประกอบ>
10
30 พ.ย. 49 วรัษยา สุนทรศารทูล วิตามิน : กินให้ถูกขนาด < ชมภาพประกอบ>
11
1 ธ.ค. 49 สรวง อุดมวรภัณฑ์ Phishing ภัยร้ายออนไลน์ ที่กำลังลามเข้าไทย < ชมภาพประกอบ>
12
4 ธ.ค. 49 มัณฑนา สุนันตา นาฬิกาชีวิต < ชมภาพประกอบ>
13
6 ธ.ค. 49 อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา 15 หลักฮวงจุ้ยในที่ทำงานสำหรับคนทำงานยุคใหม่ < ชมภาพประกอบ>
14
7 ธ.ค. 49 บุญญาวดี พงษ์ศิลา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ < ชมภาพประกอบ>
15
8 ธ.ค. 49 นุชสรา บุญครอง ท่านวดหน้าถนอมสายตา < ชมภาพประกอบ>
16
12 ธ.ค. 49 รัตน์ชนก ยอดพินิจ มารู้จักภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ < ชมภาพประกอบ>
17
13 ธ.ค. 49 นิติมา เตรียมโพธิ์ The Royal Pavilion “หอคำหลวง”งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 < ชมภาพประกอบ>
18
14 ธ.ค. 49 เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ เทคนิคการตกแต่งครัวขนาดเล็ก < ชมภาพประกอบ>

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ย้อนหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2567
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2566
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2564
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2561
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2558
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2555
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2554
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2549-2552