ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2550)

โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร - รอบที่ 2 ณ ห้อง P106 ทุกเช้า เวลา 8.30-9.00 น. ครั้งที่ 15 : 30 ม.ค. 50 / ศรีรมย์ คู้ลู้ หัวข้อเสวนา "ชาวไทยภูเขา : เผ่าลาหู่" ครั้งที่ 16 : 31 ม.ค. 50 / อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา หัวข้อเสวนา "10 สถาปัตย์ : อัศจรรย์แดนมังกร"