ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2555

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2555

เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง P115
ลำดับที่ วัน เดือน ปี  
ครั้งที่ 1/2555 7 ก.ย. 55 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2555 5 ต.ค. 55 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/2555 2 พ.ย. 55 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2555 21 ธ.ค. 55 รายงานการประชุม

รอบที่ 31 : เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2555

ลำดับที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ
1 1 มี.ค. 55 แจ้งเรื่องอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 7
2 2 มี.ค. 55 แจ้งเรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลงรายการฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol-IR)”
3 16 มี.ค. 55 การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ปี 2554 (ข้อคิดเห็นและแนวทางในการแก้ไข)
4 19 มี.ค. 55 แนะนำบุคลากรใหม่ แจ้งผลการประชุมแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์
5 26 มี.ค. 55 แจ้งเรื่องที่ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2555 และประชุมรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ครั้งที่ 3/2555
6 2 เม.ย. 55 - ข้อตกลงและแนวปฏิบัติในการทำงานล่วงเวลา
- หารือเรื่องเวลาเปิดปิดของห้องสมุดเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และแนวทางของห้องสมุดฯ
7 10 เม.ย. 55 - ข้อตกลงในการทำงาน ในรอบ 6 เดือนข้างหน้า (มี.ค.-ส.ค.55)
- โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของงานสารสนเทศฯ คณะวิทยาศาสตร์
8 19 เม.ย. 55 1.เรื่องแจ้งจากที่ประชุมรองคณบดีและที่ประชุมกรรมการคณะ
2.การใช้งาน e-pay slip
3. การใช้งาน webmail และ e-mail ใหม่
4. หารือการเตรียมงานและแบ่งหน้าที่งาน 21st Century skill
9 27 เม.ย. 55 1. แนวทางปฏิบัติในการกำหนดจำนวนวันลา วันมาทำงานสาย กลับก่อน วันที่ไม่บันทึกวันลา
2.แนวทางการเลือกหัวหน้าหน่วยฯแทน เมื่อครบวาระเดือน ต.ค. 55
10 29 พ.ค. 55 บุคลากรงานสารสนเทศฯ ศึกษาดูงานที่สำนักบรรณสารและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
11 26 มิย. 55 บุคลากรงานสารสนเทศฯ ศึกษาดูงาน Eco Library ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 23 ก.ค. 55 คัดเลือกกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
13 27 ก.ค. 55 ชี้แจงเรื่องการเขียนโครงการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPex และการทำ SIPOC Model
14 5-9 ส.ค. 55 บุคลากรงานสารสนเทศฯ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด และการจัดการความรู้ และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 25” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
15 16-20 ส.ค. 55 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรงานสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2
16 20 ส.ค. 55 แนวทางและขั้นตอนในการจัดซื้อทรัพยากรห้องสมุด
17 20-21 ส.ค. 55 ประเมินสมรรถนะ (Core competency) ของบุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ส.ค.55)

รอบที่ 30 : เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555

ลำดับที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ
1 20 ม.ค. 55 การใช้งานโปรแกรม Mendeley โดย คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
เวลา 9.00-10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114
แบบประเมิน
2 2 ก.พ. 55 ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินการจัด งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7
3   ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการเขียนรายงานการประกันคุณภาพ MU QD3
4 13 ก.พ. 55 ประชุมสรุป ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-10 ก.พ. 2555
5 14 ก.พ. 55 ประเมินสมรรถนะ (Core competency) ของบุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำหรับข้อตกลงการปฏิบัติงาน ครึ่งปีหลัง ประจำปี 2554

 

ความก้าวหน้าในสายงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร พ.ศ. 2552 / ใบสมัครทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร / แนวทางในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ทุนวิจัยสนับสนุนการศึกษา และงานของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552 / แบบเสนอขอทุนวิจัย / แบบรายงานความก้าวหน้า / แนวทางในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัย

แนวความคิด

ใช้ KM เป็นเครื่องมือบริหารและพัฒนาหน่วยงาน เพื่อทำให้งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีกระบวนการจัดเก็บสารสนเทศและความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น ทำให้ความรู้ไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดเป็นองค์กรที่มีชีวิต (Living Organization) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้ในที่สุด

บทบาทของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีภารกิจหลักในการเป็น Knowledge, Information และ Content Management ของคณะวิทยาศาสตร์ ทำงานในลักษณะเป็น Shared Services คือให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นๆ ของคณะ และทำหน้าที่เป็น Enabler คือ ทำหน้าที่เชิงรุกในการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวก และสนับสนุนกิจกรรมทั่วไปภายในคณะ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552 ระยะที่ 1 (กุมภาพันธ์ 2552)
รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552 ระยะที่ 2 (เมษายน 2552)
รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552 ระยะที่ 3 (ตุลาคม 2552)
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices - CoPs) ในหน่วยงาน / รายงานการประชุม
คลังความรู้ วิกิ (Wiki)
คลังความรู้คู่มือปฏิบัติงาน
คลังความรู้คู่มือฝึกอบรม

แนวทางในการพัฒนาบุคลากร

 1. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะตามค่านิยมหลัก M A H I D O L และสมรรถนะหลัก (Core competency) ของมหาวิทยาลัย
 2. พัฒนาความรู้/ทักษะในการปฏิบัติงาน (ตามแต่ละตำแหน่งงาน)
 3. พัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง เช่น IT, ภาษาอังกฤษ จริยธรรม คุณธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
 4. พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำ

วิธีการพัฒนาสมรรถะรายบุคคล

 1. อ่านหนังสือหรือบทความ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น และนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้
 2. เข้ารับฟังการบรรยายและการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปความรู้ที่ได้รับและถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น
 3. เยี่ยมชมกิจการของหน่วยงานอื่นที่เป็น Best Practice (ทั้งภายในและภายนอกคณะ และมหาวิทยาลัย)
 4. เขียนผลงานทางวิชาการ บทความ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือฝึกอบรม ฯลฯ
 5. ทำงานโครงการพิเศษ ตามที่ได้รับมอบหมาย (เป็นวิธี Learning by Doing)
 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่ตนเองต้องการพัฒนากับเพื่อนภายในหน่วยงาน โดยใช้เวที Morning talk
 7. ฝึกทักษะในการถ่ายทอดประสบการณ์ การสื่อสารและการนำเสนอ โดยใช้เวที Morning talk

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ย้อนหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2558
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2555
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2554
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2549-2552