ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2555

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2555

เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง P115
ลำดับที่ วัน เดือน ปี  
ครั้งที่ 1/2555 7 ก.ย. 55 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2555 5 ต.ค. 55 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/2555 2 พ.ย. 55 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2555 21 ธ.ค. 55 รายงานการประชุม

รอบที่ 31 : เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2555

ลำดับที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ
1 1 มี.ค. 55 แจ้งเรื่องอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 7
2 2 มี.ค. 55 แจ้งเรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลงรายการฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol-IR)”
3 16 มี.ค. 55 การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ปี 2554 (ข้อคิดเห็นและแนวทางในการแก้ไข)
4 19 มี.ค. 55 แนะนำบุคลากรใหม่ แจ้งผลการประชุมแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์
5 26 มี.ค. 55 แจ้งเรื่องที่ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2555 และประชุมรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ครั้งที่ 3/2555
6 2 เม.ย. 55 - ข้อตกลงและแนวปฏิบัติในการทำงานล่วงเวลา
- หารือเรื่องเวลาเปิดปิดของห้องสมุดเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และแนวทางของห้องสมุดฯ
7 10 เม.ย. 55 - ข้อตกลงในการทำงาน ในรอบ 6 เดือนข้างหน้า (มี.ค.-ส.ค.55)
- โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของงานสารสนเทศฯ คณะวิทยาศาสตร์
8 19 เม.ย. 55 1.เรื่องแจ้งจากที่ประชุมรองคณบดีและที่ประชุมกรรมการคณะ
2.การใช้งาน e-pay slip
3. การใช้งาน webmail และ e-mail ใหม่
4. หารือการเตรียมงานและแบ่งหน้าที่งาน 21st Century skill
9 27 เม.ย. 55 1. แนวทางปฏิบัติในการกำหนดจำนวนวันลา วันมาทำงานสาย กลับก่อน วันที่ไม่บันทึกวันลา
2.แนวทางการเลือกหัวหน้าหน่วยฯแทน เมื่อครบวาระเดือน ต.ค. 55
10 29 พ.ค. 55 บุคลากรงานสารสนเทศฯ ศึกษาดูงานที่สำนักบรรณสารและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
11 26 มิย. 55 บุคลากรงานสารสนเทศฯ ศึกษาดูงาน Eco Library ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 23 ก.ค. 55 คัดเลือกกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
13 27 ก.ค. 55 ชี้แจงเรื่องการเขียนโครงการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPex และการทำ SIPOC Model
14 5-9 ส.ค. 55 บุคลากรงานสารสนเทศฯ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด และการจัดการความรู้ และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 25” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
15 16-20 ส.ค. 55 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรงานสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2
16 20 ส.ค. 55 แนวทางและขั้นตอนในการจัดซื้อทรัพยากรห้องสมุด
17 20-21 ส.ค. 55 ประเมินสมรรถนะ (Core competency) ของบุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ส.ค.55)

รอบที่ 30 : เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555

ลำดับที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ
1 20 ม.ค. 55 การใช้งานโปรแกรม Mendeley โดย คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
เวลา 9.00-10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114
2 2 ก.พ. 55 ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินการจัด งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7
3   ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการเขียนรายงานการประกันคุณภาพ MU QD3
4 13 ก.พ. 55 ประชุมสรุป ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-10 ก.พ. 2555
5 14 ก.พ. 55 ประเมินสมรรถนะ (Core competency) ของบุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำหรับข้อตกลงการปฏิบัติงาน ครึ่งปีหลัง ประจำปี 2554

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ย้อนหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2567
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2566
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2564
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2561
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2558
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2555
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2554
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2549-2552