ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2559

รอบที่ 50 : เดือนพฤศจิกายน 2559
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 3/ 2559)

หัวข้อการเสวนา : "PA 2560 (ครึ่งปีแรก) "
09:00 - 09:20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา  
1 1 พ.ย. 59

วรัษยา

 
2 2 พ.ย. 59

พิชิต

เอกสารประกอบการบรรยาย
3 3 พ.ย. 59

อภิชัย

 
4

4 พ.ย. 59

ครรชิต

 
5 7 พ.ย. 59

เฉิดฉันทร์

 
6 8 พ.ย. 59

ปิยะนันต์

เอกสารประกอบการบรรยาย
7 9 พ.ย. 59

กนกพร

เอกสารประกอบการบรรยาย
8 10 พ.ย. 59

บุญญาวดี

 
9 11 พ.ย. 59

สมภพ

เอกสารประกอบการบรรยาย
10 14 พ.ย. 59

เฉลิมพันธุ์

เอกสารประกอบการบรรยาย
11 15 พ.ย. 59

 อัมฤตา

 
12 16 พ.ย. 59

ณิชดาภา

เอกสารประกอบการบรรยาย
13 18 พ.ย. 59

ดวงพร

เอกสารประกอบการบรรยาย
14 22 พ.ย. 59

อริศรา

เอกสารประกอบการบรรยาย
15 28 พ.ย. 59

รัตน์ชนก

เอกสารประกอบการบรรยาย
16 29 พ.ย. 59

สุภัคจิรา

เอกสารประกอบการบรรยาย
17 30 พ.ย. 59

สรวง

 
18 1 ธ.ค. 59

นุชสรา

เอกสารประกอบการบรรยาย

รอบที่ 49 : เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2559
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 2/ 2559)

หัวข้อการเสวนา : "ความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตาม PA 2559 (ครึ่งปีหลัง)"
09:00 - 09:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา  
1 20 มิ.ย. 59

วรัษยา

เอกสารประกอบการบรรยาย
2 22 มิ.ย. 59

อ.สรวง

เอกสารประกอบการบรรยาย
3 23 มิ.ย. 59

เฉิดฉันทร์

เอกสารประกอบการบรรยาย
4 24 มิ.ย. 59

พิชิต

เอกสารประกอบการบรรยาย
5 24 มิ.ย. 59 (เวลา 12.00-13.00)

อบรม Chem Spider

 
6 25 มิ.ย. 59

ศิริพร

เอกสารประกอบการบรรยาย
7 26 มิ.ย. 59

สุภร

เอกสารประกอบการบรรยาย
8 29 มิ.ย. 59

เฉลิมพันธุ์

เอกสารประกอบการบรรยาย
9 30 มิ.ย. 59

ครรชิต

เอกสารประกอบการบรรยาย
10 4 ก.ค. 59

กนกพร 

เอกสารประกอบการบรรยาย
11 7 ก.ค. 59

สมภพ

เอกสารประกอบการบรรยาย
12 8 ก.ค. 59

อัมฤตา

เอกสารประกอบการบรรยาย
13 11 ก.ค. 59

รัตน์ชนก

เอกสารประกอบการบรรยาย
14 12 ก.ค. 59

ดวงพร

เอกสารประกอบการบรรยาย
15 13 ก.ค. 59

ปิยะนันต์

เอกสารประกอบการบรรยาย
16 14 ก.ค. 59

อริศรา

เอกสารประกอบการบรรยาย
17 15 ก.ค. 59

นุชสรา

เอกสารประกอบการบรรยาย
18 21 ก.ค. 59

ณิชดาภา

เอกสารประกอบการบรรยาย
19 22 ก.ค. 59

สุภัคจิรา

เอกสารประกอบการบรรยาย
20 26 ก.ค. 59

อภิชัย

เอกสารประกอบการบรรยาย

รอบที่ 48 : เดือนมีนาคม - เมษายน 2559
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 1/ 2559)

หัวข้อการเสวนา : โครงการ "การวิเคราะห์คุณภาพผลงานวิจัยในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2548-2557) ของอาจารย์และนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ" (รอบที่ 2)
12:00 - 13:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ย้อนหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2567
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2566
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2564
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2561
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2558
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2555
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2554
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2549-2552