ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2562)

ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ เรื่อง "Share & Learn การพัฒนาเว็บไซต์ในปีงบประมาณ 2563"

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดการประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ เรื่อง "Share & Learn การพัฒนาเว็บไซต์ในปีงบประมาณ 2563" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30-13.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณกับทีมเว็บมาสเตอร์ภาควิชา/กลุมสาขา/ศูนย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ร่วมมือกันจนได้รับรางวัลจากการประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ ประเภท The Best of Visibility Award และ รางวัลชนะเลิศ ประเภท The Best of Website Award (Quantity)

เครือข่ายเว็บมาสเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ต่างๆ โดยนางสาวนุชสรา บุญครอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศฯ ได้นำเสนอข้อมูลในเรื่องการปรับอัตลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล การตั้งค่ารูปภาพสำหรับแสดงบนเว็บไซต์อย่างเหมาะสม การใส่ Metadata ต่างๆ การใส่ code สถิติ Truehit, Google Analytic และแนะนำเครื่องมือสำหรับเว็บมาสเตอร์ในการตรวจสอบการแสดงผลเว็บไซต์บน Browser จากนั้นนายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศฯ ได้กล่าวถึง ร้อยพันพาสเวิร์ด ความปลอดภัยของการตั้งรหัสการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต การติดตั้งปลั๊กอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Wordpress สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์หน่วยงานให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 (28 ส.ค. 62)