ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2562)

โครงการแบ่งปันความรู้ เรื่อง "การใช้ Microsoft Office Word"

โครงการแบ่งปันความรู้ เรื่อง การใช้ Microsoft Office Word วิทยากรโดย อ.สรวง อุดมวรภัณฑ์ สำหรับบุคลากรงานสารสนเทศฯ เพื่อนำความรู้ไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงาน และปรับรูปแบบการทำผลการปฎิบัติงาน (PA) ให้สอดคล้องกับรูปแบบมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114