ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2562)

อบรมการสร้างเว็บไซต์หน่วยเครื่องมือกลาง (CIF) โดยใช้ WordPress

นางสาวนุชสรา บุญครอง เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์โดยใช้ WordPress ให้กับบุคลากรหน่วยเครื่องมือกลาง (CIF) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114)