การประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance – AUN-QA)

นำเสนอผลงานในที่ประชุมต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

Year Staff Topic
2011 Pichit Leerungnavarat
Varasaya Soonthornsarathool
ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์สำหรับบริการสืบค้นสารสนเทศ (Information café) (CIT2011&UniNOMS2011)
2013 Bunyawadee Pongsila
Piyanan Jumnongsutthasatein
Varasaya Soonthornsarathool
การทำบัตรสมาชิกห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ด้วยระบบดิจิทัล (R2R)
2014 Apichai Arayacharoenchai บริการเอกสารวิชาการด่วนพิเศษ ใน 24 ชั่วโมง ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (R2R)
2015 Chalermpan Tatip ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้วยอุปกรณ์แท็บเล็ต (R2R)
2015 Cherdchan Ratchaburana Exploring the Eligible Course Contents from MOOCs for Librarian Professional Development (ConsalXVI)
Nichadapa Achariyasuja 10-Year Experience of Stang MongkolsukDonation Center (ConsalXVI)
Sompop Sansomboonsuk Using LibQUAL+ to Evaluate Service Quality: An experience of Stang Mongkolsuk Library (ConsalXVI)
Varasaya Soonthornsarathool Using Google Apps in Library Routine Works (ConsalXVI)

ได้รับประกาศนียบัตรจากการอบรม

Year Staff Topic
2013 Varasaya Soonthornsarathool ผ่านการพัฒนาศักยภาพและสริมทักษะด้าน ICT-- Leveraging ICT Skills in Workplace Program MS Excel 2010 ได้รับประกาศนียบัตรจาก Microsoft USA (28-31 พ.ค. 2556)
2013 Pichit Leerungnavarat เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Hands-on Workshop on Private Cloud via OpenStack และได้รับประกาศนียบัตรจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (26-27 พ.ย.56)
2015 Pichit Leerungnavarat
Piyanan Jumnongsutthasatein
ผ่านการอบรม Android Programming และได้รับประกาศนียบัตรจาก Certified Technical Training Center (15-19 มิ.ย.58)
2015 Pichit Leerungnavarat ผ่านการอบรม Cyber Security Policy Masterclass และได้รับประกาศนียบัตรจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (21-23 ก.ค.58)
ผ่านการอบรม Developing Business Intelligence Information System with Open Source Pentaho BI Suite and Weka และได้รับประกาศนียบัตรจาก สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย (20-24, 27-28 เม.ย. 2558)
2015 Varasaya Soonthornsarathool ผ่านการพัฒนาศักยภาพและสริมทักษะด้าน ICT-- Leveraging ICT Skills in Workplace Program MS Word 2010 ได้รับประกาศนียบัตรจาก Microsoft USA (14-15 ก.ย. 58)

ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

Year Staff Topic
2014 Ruchareka Wittayawuttikul ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น ระดับเชี่ยวชาญ
2016 Apichai Arayacharoenchai ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้ชำนาญการพิเศษ

รางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติ

Year Staff Topic
  SC Webmaster Team ได้รับรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551-2557
2010 Varasaya Soonthornsarathool ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นระดับ 6-8 ระดับส่วนงาน ประจำปี 2553 (รับรางวัลในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มี.ค. 2554)
2010 Bunyawadee Pongsila ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นระดับ 1-5 ระดับส่วนงาน ประจำปี 2553 (รับรางวัลในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มี.ค. 2554)
2011 Pichit Leerungnavarat
Varasaya Soonthornsarathool
ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงาน หัวข้อ “ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์สำหรับบริการสืบค้นสารสนเทศ Information Café” ในงาน WUNCA การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 23
2013 Pichit Leerungnavarat ได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2555 (รับรางวัลในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 1 มี.ค. 2556)
2015 Apichai Arayacharoenchai ได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2557 (รับรางวัลในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มี.ค. 2558)
2016 Sompop Sansomboonsuk ได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2558 (รับรางวัลในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มี.ค. 2559)

คุณสมบัติของบุคลากรที่รับสมัคร

บริการ / กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย

จำนวนทรัพยากรและงบประมาณที่ใช้

การประเมินและการปรับปรุงการให้บริการ