ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2558)

ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน : Mahidol Quality Fair 2015
บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ในหัวข้อ “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” และกิจกรรมอื่นๆ และภายในงานนายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ บรรณารักษ์งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในกลุ่มการพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ : บริการทั่วไปในเรื่อง "ระบบประเมินความพึงพอใจการ ให้บริการด้วยอุปกรณ์แท็บเล็ต" 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา