ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ

(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (โทร. 5717)
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2562 จำนวน 2,000,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 853,833.80 บาท คงเหลือ 1,146,166.20 บาท
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ปี 2561 จำนวน 294,200 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 294,119.50 บาท คงเหลือ 80.50 บาท
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง/บรรณาธิการ ปีพิมพ์/Ed. ผู้เสนอ ภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร ราคา หมายเหตุ สรุปผล

Atlas of Gastrointestinal Pathology: A Pattern Based Approach to Neoplastic Biopsies

Christina Arnold

2018 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 6,375.00 สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522, 622 และ SCID 518 กำลังสั่งซื้อ/02,2019

Atlas of Hematopathology: Morphology, Immunophenotype, Cytogenetics, and Molecular Approaches

Faramarz Naeim

2018/2 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ - สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522, 622 และ SCID 511 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

High-Resolution Electron Microscopy

John C. H. Spence

2017/4 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 1,075.50 สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522, 622 และ SCID 514 กำลังสั่งซื้อ/02,2019

Histochemistry

Jinsong Zhou

2017 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ - สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522, 622 และ SCID 508 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Inderbir Singh's Textbook of Anatomy Vol.1-3

John Doe

2015/6 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 8,100.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง On Catalog

Medical Terminology for Health Care Professionals

Jane Rice

2017/9 รศ.ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์ กายวิภาคศาสตร์ 4,972.50 ใช้สอนนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล On Claim

Pathology Review and Practice Guide

Zuhua Gao

2017/2 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 5,293.80 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง On Claim

Renal Biopsy Interpretation

John C. H. Spence

2017/4 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 1,386.00 สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522, 622 และ SCID 514 กำลังสั่งซื้อ/02,2019

Tables and Algorithms in Hematopathology

-

2017 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ - สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522, 622 และ SCID 512 OS (Out of Stock)

Tumors of the Heart and Great Vessels

Allen Burke

2016 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 4,866.25 สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522, 622 และ SCID 516 กำลังสั่งซื้อ/02,2019

Tumors of the Liver

Michael Torbenson

2018 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 5,533.50 สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522, 622 และ SCID 517 กำลังสั่งซื้อ/02,2019

Ultrastructure Atlas of Human Tissues

Fred Hossler

2014 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ - สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522, 622 และ SCID 514 ห้องสมุดมีแล้ว

WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues

S. Swerdlow

2017/5 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 3,442.00 ประกอบการเรียนรายวิชา SCID ของ นศพ.ปี2 และ 3 และหลักสูตรบัณฑิตของภาควิชาฯ ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

WHO Classification of Skin Tumours

D. E. Elder

2018/4 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 4,779.90 สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522, 622 และ SCID 510 กำลังสั่งซื้อ/02,2019

WHO Classification of Tumours of the Eye

H. E. Grossniklaus

2018/4 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 4,779.90 สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522, 622 และ SCID 509 กำลังสั่งซื้อ/02,2019

Analyzing Data with Power BI and Power Pivot for Excel

Alberto Ferrari

2017 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู คณิตศาสตร์ 1,438.20 มีประโยชน์กับผู้ที่สนใจในการใช้ Microsoft Excel ที่เป็นโปรแกรม spreed sheet พื้นฐานในการจัดการกับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปต่อยอดในการผลิตผลงานวิจัย และใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง Data Science ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Collect, Combine, and Transform Data Using Power Query in Excel and Power BI

Gil Raviv

2018 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู คณิตศาสตร์ 907.20 มีประโยชน์กับผู้ที่สนใจในการใช้ Microsoft Excel ที่เป็นโปรแกรม spreed sheet พื้นฐานในการจัดการกับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปต่อยอดในการผลิตผลงานวิจัย และใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง Data Science On Catalog

Introduction to the Theory of Weighted Polynomial Approximation

H N Mhaskar

1997 อ.ดร.ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ คณิตศาสตร์ 2,452.25 ใช้ทำวิจัยและนักศึกษาบางส่วนต้องการใช้ กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Biomass for Sustainable Applications: Pollution Remediation and Energy

Sarra Gaspard

2013 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 7,056.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในงานวิจัย กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Feedstock Recycling of Plastic Wastes

Jose Aguado

1999 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 3,308.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในงานวิจัย กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Functional Molecular Materials: An Introductory Textbook

Matteo Atzori

2018 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 6,120.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม และพลังงานยั่งยืน กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Membrane Technology: Sustainable Solutions in Water, Health, Energy and Environmental Sectors

Sundergopal Sridhar

2018 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 7,380.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในงานวิจัย กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Soft Matters for Catalysts

Qingman Ji

2018 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 6,120.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้านตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับใช้ในงานวิจัย กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Sustainable Catalysis in Ionic Liquids

Pedro Lozano

2018 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 3,030.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้านตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับใช้ในงานวิจัย กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Understanding Molecules: Lectures on Chemistry for Physicists and Engineers

Franco Battaglia

2018 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 5,760.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี ระดับชั้นปี 1 เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่มีความทันสมัย กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Water Chemistry: Green Science and Technology of Nature's Most Renewable Resource

Stanley E. Manahan

2017 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 6,143.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในงานวิจัย กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Genetics and Evolution of Infectious Diseases

Michel Tibayrenc

2017/2 ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ จุลชีววิทยา - It is quite related to several research projects and courses of the Department of Microbiology especially the Bacteria program. บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Thinking Like a Phage: The Genius of the Viruses That Infect Bacteria and Archaea

Merry Youle

2017 อ.ดร.สิทธินันท์ ชนะรัตน์ ชีวเคมี 1,030.50 สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน SCBC 607 และ 612 กำลังสั่งซื้อ/02,2019

Chinese Medicinal Plants, Herbal Drugs and Substitutes: An Identification Guide

Christine Leon

2017 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 6,288.75 รอพิจารณาอนุมัติ

Mycorrhizal Planet: How Symbiotic Fungi Work with Roots to Support Plant Health and Build Soil Fertility

Michael Phillips

2017 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 1,360.00 รอพิจารณาอนุมัติ

But What If We're Wrong?: Thinking About the Present As If It Were the Past

Chuck Klosterman

2017 คุณคุณากร วงศ์ศรีประเสริฐ (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 376.20 "the subject of cultural blindspots is a fascinating one and it is discussed with wit and intelligence this book is more interested in exploring what we don't know than drawing any conclusions" ไม่อนุมัติ

The Cosmic Machine: The Science That Runs Our Universe and the Story Behind It

Scott Bembenek

2017 คุณคุณากร วงศ์ศรีประเสริฐ (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 663.00 this book is a great read for anyone who has a passion for science and history On Catalog

Ethics: A Beginner's Guide

Peter Cave

2015 คุณคุณากร วงศ์ศรีประเสริฐ (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 332.10 this book is a good and entertaining introduction to ethics for students of philosophy ไม่อนุมัติ

Homo Deus: A Brief History of Tomorrow

Yuval Noah Harari

2017 คุณคุณากร วงศ์ศรีประเสริฐ (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ - For most of the book, Harari appears to be adopting a materialistic perspective, and one which is also extremely unsentimental and discounts the significance of human morale and character. He pretends to assume that human beings are nothing more than algorithms. ห้องสมุดมีแล้ว

Introducing Logic: A Graphic Guide

Dan Cryan

2004/3 คุณคุณากร วงศ์ศรีประเสริฐ (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 220.50 very enjoyable crash course through the history of modern logics. It covers the development of prepositional, predicate, fuzzy, and quantum logic as well as the influence of Godel's mathematical theories and Chomsky's linguistic theories on the development of logic ไม่อนุมัติ

The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion

Jonathan Haidt

2013 คุณคุณากร วงศ์ศรีประเสริฐ (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 663.00 the Righteous Mind is hands-down the most important book he understand of human morality and the science of communication and decision making are weaved together into an approachable, beautiful and potentially life changing symphony. ไม่อนุมัติ

Sapiens: A Brief History of Humankind

Yuval Noah Harari

2018 คุณคุณากร วงศ์ศรีประเสริฐ (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ - his book with the assumption that any modern human if taken from birth is equally at home in any of the current or historical inter-subjective realities ห้องสมุดมีแล้ว

Botanical Drug Products: Recent Developments and Market Trends

Jayant N. Lokhande

2018 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร เภสัชวิทยา 9,720.00 เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนรายวิชา Principles of herbal and drug use ซึ่งเป็นรายวิชา general education ที่เปิดใหม่สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Fingerprinting Analysis and Quality Control Methods of Herbal Medicines

Ravindra Kumar Pandey

2018 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร เภสัชวิทยา 4,860.00 เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนรายวิชา Principles of herbal and drug use ซึ่งเป็นรายวิชา general education ที่เปิดใหม่สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงสามารถใช้ประกอบการเขียน manuscript เพื่อตีพิมพ์ผลงานทางด้านสมุนไพร กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Herbal Drugs as Therapeutic Agents

Amritpal Singh

2018 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร เภสัชวิทยา 2,700.00 เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนรายวิชา Principles of herbal and drug use ซึ่งเป็นรายวิชา general education ที่เปิดใหม่สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Toxicoepigenetics

Shaun McCullough

2018 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร เภสัชวิทยา 6,750.00 เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรเภสัชวิทยาและหลักสูตรพิษวิทยา หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งและพิษวิทยา กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Biomaterials and Immune Response: Complications, Mechanisms and Immunomodulation

Nihal Engin Vrana

2018 ผศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ วัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ 5,760.00 กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Biopolymers and Biomaterials

Aneesa Padinjakkara

2018 ผศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ วัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ 6,480.00 กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Building Tissues: An Engineer's Guide to Regenerative Medicine

Joseph W. Freeman

2018 ผศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ วัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ 4,320.00 กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Physical Properties of Materials

Mary Anne White

2018/3 ผศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ วัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ 6,030.00 LISC มีปี 2012/2 กำลังสั่งซื้อ/01,2019

พอลิเมอร์ในเคมีอินทรีย์

มูฮำหมัด นิยมเดชา

2561 - ห้องสมุด 145.00 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด

2560 - ห้องสมุด 250.00 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย EXCEL

ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์

2561 - ห้องสมุด 337.50 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

สารชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์

มูฮำหมัด นิยมเดชา

2561 - ห้องสมุด 324.00 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS

ยุทธ ไกยวรรณ์

2561/5 - ห้องสมุด 301.75 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

The Academic Skills Handbook

Diana Hopkins

2018 - ห้องสมุด 472.50 On Catalog

The Biology of Exercise

Juleen R. Zierath

2017 - ห้องสมุด 2,389.50 On Claim

Bone: A Regulator of Physiology

Gerard Karsenty

2018 - ห้องสมุด 3,709.80 On Claim

BRS Cell biology and histology

Leslie P. Gartner

2018/8 - ห้องสมุด 1,623.50 LISC มีปี 2015/7 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

BRS Gross Anatomy

Nancy L. Halliday

2018/9 - ห้องสมุด 1,701.00 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Case Studies in Cancer

Richard J. Lee

2018 - ห้องสมุด 1,360.00 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Concepts of Genetics

Robert J. Brooker

2019/3 - ห้องสมุด 920.00 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

The Cytoskeleton

Thomas D. Pollard

2017 - ห้องสมุด 3,817.80 On Claim

The Discourse of the IELTS Speaking Test : Interactional Design and Practice

Paul Seedhouse

2018 - ห้องสมุด 1,394.00 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Electrochemistry

Wesley R. Browne

2018 - ห้องสมุด 614.70 On Catalog

Essential Cell Biology

Bruce Alberts

2018/5 - ห้องสมุด 4,986.00 LISC มีปี 2014/4 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Essential Statistics

David S. Moore

2012/2 - ห้องสมุด 3,021.75 เพื่อใช้ประกอบรายวิชา SCMA 188 Statistical Data Analysis I On Claim

Fundamentals of Microbiome Science :How Microbes Shape Animal Biology

Angela E. Douglas

2018 - ห้องสมุด 923.40 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Fundamentals of Plant Physiology

Lincoln Taiz

2018 - ห้องสมุด 3,430.80 On Claim

Genome-Wide Association Studies: From Polymorphism to Personalized Medicine

Krishnarao Appasani

2016 - ห้องสมุด 4,986.00 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Gray's Clinical Photographic Dissector of the Human Body

Marios Loukas

2019/2 - ห้องสมุด 2,142.00 LISC มีปี 2013 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

How to Write Well (All You Need to Know)

Tim De Lisle

2018 - ห้องสมุด 288.90 On Catalog

Human Embryology and Developmental Biology

Bruce M. Carlson

2019/6 - ห้องสมุด 2,421.00 LISC มีปี 2014/5 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

IELTS Prep Plus 2019-2020

Kaplan Test Prep

2018 - ห้องสมุด 680.00 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Inorganic Chemistry

Catherine Housecroft

2018/5 - ห้องสมุด 2,082.50 LISC มีปี 2012/4 กำลังสั่งซื้อ/02,2019

An Introduction to Analysis

Robert C. Gunning

2018 - ห้องสมุด 1,753.20 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

An Introduction to Ionic Liquids

Jason Hallett

2018 - ห้องสมุด 2,120.75 On Claim

Introduction to Quantum Mechanics

David J. Griffiths

2018/3 - ห้องสมุด 1,742.50 LISC มีปี 2005/2 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Ion Channels: A Laboratory Manual

Paul J. Kammermeier

2017 - ห้องสมุด 2,677.50 - On Claim

Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review

Anthony J. Trevor

2018/12 - ห้องสมุด 1,487.50 LISC มีปี 2015/11 กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Langman's Medical Embryology

T.W. Sadler

2018/14 - ห้องสมุด 1,394.00 LISC มีปี 2015/13 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Lippincott Illustrated Reviews: Anatomy

Kelly M. Harrell

2018 - ห้องสมุด 2,196.30 On Catalog

Malaria: Biology in the Era of Eradication

Dyann Wirth

2017 - ห้องสมุด 3,817.80 On Claim

The McGraw-Hill Education Handbook of English Grammar and Usage

Mark Lester

2018/3 - ห้องสมุด 475.20 On Catalog

Methods in Statistical Genomics

Philip Chester Cooley

2016 - ห้องสมุด 2,384.10 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Multicellularity : Origins and Evolution

Karl J. Niklas

2016 - ห้องสมุด 1,262.70 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Neuroanatomy Basics : A Clinical Guide

Mohammad Noureldine

2018 - ห้องสมุด 1,054.00 On Catalog

Official TOEFL iBT tests. Volume 2

Educational Testing Service

2018/2 - ห้องสมุด 748.00 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Physical Electrochemistry: Fundamentals, Techniques and Applications

Noam Eliaz

2018/2 - ห้องสมุด 3,040.20 On Catalog

Plant Anatomy: A Concept-Based Approach to the Structure of Seed Plants

Richard Crang

2018 - ห้องสมุด 4,207.50 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Plant Biotechnology

Bishun Deo Prasad

2017 - ห้องสมุด 8,925.00 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Plant Stress Physiology

Sergey Shabala

2017/2 - ห้องสมุด 3,264.00 ประกอบรายวิชา SCPL 311 Plant Physiology ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Practical Skills in Forensic Science

Alan M Langford

2019/3 - ห้องสมุด 2,244.00 กำลังสั่งซื้อ/02,2019

Principles of Seismology

Agustin Udas

2017/2 - ห้องสมุด 1,657.50 On Claim

Principles of Rubin's Pathology

Emanuel Rubin

2019/7 - ห้องสมุด 2,565.00 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Protein Purification

Philip Bonner

2018/2 - ห้องสมุด 1,430.10 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Quantitative Biology : Theory, Computational Methods, and Models

Brian Munsky

2018 - ห้องสมุด 1,636.20 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Research Methods, Statistics, and Applications

Kathrynn A. Adams

2019/2 - ห้องสมุด 3,051.00 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Snell's Clinical Anatomy by Regions

Lawrence E. Wineski

2019/10 - ห้องสมุด 2,286.50 LISC มีปี 2012/9 กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Snell's Clinical Neuroanatomy

Ryan Splittgerber

2018/8 - ห้องสมุด 1,759.50 LISC มีปี 2010/7 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Spectroscopy: Principles and Instrumentation

Mark F. Vitha

2018 - ห้องสมุด 2,475.90 On Catalog

Statistical And Data Handling Skills in Biology

Roland Ennos

2018/4 - ห้องสมุด 1,215.00 กำลังสั่งซื้อ/02,2019

Statistical Approaches to Gene x Environment Interactions for Complex Phenotypes

Michael Windle

2016 - ห้องสมุด 1,169.10 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62

Tissue Engineering and Regenerative Medicine

Joseph P. Vacanti

2017 - ห้องสมุด 3,817.80 On Claim

Vertebrate Life

F. Harvey Pough

2018/10 - ห้องสมุด 3,813.30 On Claim

Why They Can't Write: Killing the Five-Paragraph Essay and Other Necessities

John Warner

2018 - ห้องสมุด 843.30 กำลังสั่งซื้อ/02,2019
รายการเสนอซื้อจากงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ครั้งที่ 13

The Cambridge Guide to Learning English as a Second Language

Anne Burns

2018 - ห้องสมุด 1,614.15 On Catalog

Oxford Grammar for EAP

Ken Paterson

2013 - ห้องสมุด 403.75 On Catalog

Presenting: Deliver Academic Presentations with Confidence

Graham Burton

2013 - ห้องสมุด 534.65 On Catalog

Research: Improve Your Reading and Referencing Skills

Anneli Williams

2013 - ห้องสมุด 429.25 On Catalog

Webster's Shape Up Your English: For Intermediate Speakers of English

-

2017 - ห้องสมุด 254.45 On Catalog
รายการเสนอซื้อโดยงบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย)

Neuroscience

Dale Purves

2017/6 อ.ดร.สิทธิพล อินทรพัฒน์ กายวิภาคศาสตร์ 3,694.50
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

Inorganic chemistry

Mark Weller

2018/7 - ห้องสมุด 2,210.00 LISC มีปี 2014/6 ออกให้บริการวันที่ 05/03/62