ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ

(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 2564)
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2564 จำนวน 2,000,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 245,508.85 บาท คงเหลือ 1,753,491.15 บาท
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ปี 2563 จำนวน 127,100.00 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 127,044.05 บาท คงเหลือ 55.95 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (โทร. 5717)

ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง/บรรณาธิการ ปีพิมพ์/Ed. ผู้เสนอ ภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร ราคา หมายเหตุ สรุปผล
All that IELTS John Chung 2563 - ห้องสมุด 891.00

On Catalog

English Writing คู่มือฝึกเขียนเรียงความ รายงาน บทความวิจัย จดหมายสมัครงาน แบบมืออาชีพ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ 2564 - ห้องสมุด 198.00

On Catalog

กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เล่ม 1 คณาธิป ทองรวีวงศ์ 2563 - ห้องสมุด 540.00

On Catalog

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สุพิศ ปราณีตพลกรัง 2563 - ห้องสมุด 108.00

On Catalog

การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์ 2563/2 - ห้องสมุด 351.00

On Catalog

แคลคูลัส 1 ดำรงค์ ทิพย์โยธา 2563/7 - ห้องสมุด 263.50

On Catalog

ตัวแบบเชิงเส้น สำรวม จงเจริญ 2563/2 - ห้องสมุด 495.00

On Catalog

เตรียมสอบ CU-TEP สุทิน พูลสวัสดิ์ 2563/7 - ห้องสมุด 396.00

LISC มีปี 2558/6

On Catalog

ถามตอบปัญหา กฎหมายคอมพิวเตอร์ สุเนติ คงเทพ 2563/7 - ห้องสมุด 765.00

LISC มีปี 2558/6

On Catalog

เทคนิคเตรียมตัวสอบ IELTS speaking อนุสร ดีรักษา 2563 - ห้องสมุด 139.50

On Catalog

ทฤษฎีสนามควอนตัม Quantum Field Theory พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ 2564 - ห้องสมุด 720.00

On Catalog

นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจด้วย POWER BI มณีนุช สมานหมู่ 2563 - ห้องสมุด 206.10

On Catalog

บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ 2563 - ห้องสมุด 270.00

On Catalog

เรียนรู้ Data Science ด้วยภาษา R ศุภชัย สมพานิช 2564 - ห้องสมุด 315.00

On Catalog

เรียนรู้หลักการ Data Science ด้วย Python ศุภชัย สมพานิช 2563/2 - ห้องสมุด 315.00

On Catalog

หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ สุชาติ ไตรภพสกุล 2564 - ห้องสมุด 382.50

On Catalog

100 Tips to Avoid Mistakes in Academic Writing and Presenting Adrian Wallwork 2020 - ห้องสมุด 783.00

On Catalog

4 Practice Tests for the TOEFL Kaplan 2020/2 - ห้องสมุด 850.00

LISC มีปี 2018

On Catalog

Anatomy of Flowering Plants : An Introduction to Plant Structure and Development Paula J. Rudall 2020/4 - ห้องสมุด 845.75

กำลังสั่งซื้อ /03,2021

Atlas of Genitourinary Pathology: A Pattern Based Approach Sara E. Wobker 2020 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 7,134.30

สำหรับประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตร
กายวิภาคศาสตร์ฯ และหลักสูตรสาขาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

On Catalog

Bacteria and Intracellularity Pascale Cossart 2020 - ห้องสมุด 4,860.00

On Catalog

Bacterial Genetics and Genomics Lori A.S. Snyder 2020 - ห้องสมุด 2,420.00

On Catalog

The Biology of Exercise  Juleen R. Zierath 2017 - ห้องสมุด 2,389.50

On Claim

Bioinorganic Chemistry: A Short Course Rosette M. Roat-Malone 2020/3 - ห้องสมุด 2,788.00

LISC มีปี 2002

On Catalog

Biostatistics with R : An Introductory Guide for Field Biologists Jan Leps 2020 - ห้องสมุด 845.75

On Catalog

Boron & Boulpaep Concise Medical Physiology Walter F. Boron 2021 - ห้องสมุด 2,592.00

On Catalog

Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change Martin Silberberg 2020/9 - ห้องสมุด 981.75

LISC มีปี 2009/5

On Catalog

The Cytoskeleton Thomas D. Pollard 2017 - ห้องสมุด 3,817.80

On Claim

Design and Analysis of Experiments Douglas C. Montgomery 2020/10 - ห้องสมุด 7,227.00

LISC มีปี 2013/8

On Catalog

Designing Science Presentations : A Visual Guide to Figures, Papers, Slides, Posters, and More Matt Carter 2020/2 - ห้องสมุด 1,487.50

LISC มีปี 2013

On Catalog

Design Thinking: A Guide to Creative Problem Solving for Everyone Andrew Pressman 2019 - ห้องสมุด 972.00

On Catalog

An Editor's Guide to Writing and Publishing Science Michael Hochberg 2020 - ห้องสมุด 1,143.90

On Catalog

Essential Statistics David S. Moore 2012/2 - ห้องสมุด 3,021.75

เพื่อใช้ประกอบรายวิชา SCMA 188 Statistical Data Analysis I

On Claim

Foundations of Organic Chemistry: Unity and Diversity of Structures, Pathways, and Reactions David R. Dalton 2020/2 - ห้องสมุด 4,020.50

On Catalog

Fundamentals of Applied Electromagnetics Fawwaz T. Ulaby 2020/8 - ห้องสมุด 1,096.50

กำลังสั่งซื้อ /03,2021

Genetics: From Genes to Genomes Michael Goldberg 2020/7 - ห้องสมุด 1,215.75

LISC มีปี 2018/6

On Catalog

A Hands-On Introduction to Forensic Science: Cracking the Case Mark M. Okuda 2020/2 - ห้องสมุด 2,268.00

On Catalog

How to Prepare a Scientific Doctoral Dissertation Based on Research Articles Bjoern Gustavii 2021 - ห้องสมุด 545.50

กำลังสั่งซื้อ /03,2021

Human Physiology Bryan H. Derrickson 2019/2 - ห้องสมุด 5,631.30

กำลังสั่งซื้อ /03,2021

IELTS Prep Plus Kaplan 2020/4 - ห้องสมุด 812.70

LISC มีปี 2018/3

On Catalog

Introduction to Bioinformatics with R : A Practical Guide for Biologists Edward Curry 2020 - ห้องสมุด 1,776.50

กำลังสั่งซื้อ /02,2021

An Introduction to Ionic Liquids  Jason Hallett 2018 - ห้องสมุด 2,120.75

On Claim

An Introduction to Radio Astronomy Bernard F. Burke 2020/4 - ห้องสมุด 1,857.25

กำลังสั่งซื้อ /03,2021

Introduction to Quantum Mechanics S. M. Blinder 2020/2 - ห้องสมุด 4,445.50

On Catalog

An Introduction to Systems Biology Uri Alon 2019/2 - ห้องสมุด 1,836.50

LISC มีปี 2007

กำลังสั่งซื้อ /02,2021

Learning Scientific Programming with Python Christian Hill 2021/2 - ห้องสมุด 1,088.00

กำลังสั่งซื้อ /03,2021

Lehninger Principles of Biochemistry David L. Nelson 2021/8 - ห้องสมุด 8,116.20

กำลังสั่งซื้อ /03,2021

Make It Clear: Speak and Write to Persuade and Inform Patrick Henry Winston 2020 - ห้องสมุด 1,102.50

On Catalog

Malaria: Biology in the Era of Eradication  Dyann Wirth 2017 - ห้องสมุด 3,817.80

On Claim

March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure Michael B. Smith 2020/8 - ห้องสมุด 4,709.00

LISC มีปี 2013/7

On Catalog

Medical Implications of Basic Research in Aging Volume 2 Andrew R Mendelsohn 2018 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 1,205.10

สำหรับประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตร
กายวิภาคศาสตร์ฯ และหลักสูตรสาขาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

On Catalog

Modern Quantum Mechanics J. J. Sakurai 2020/3 - ห้องสมุด 2,027.70

กำลังสั่งซื้อ /03,2021

Molecular Cell Biology Harvey Lodish 2021/9 - ห้องสมุด 7,220.70

กำลังสั่งซื้อ /03,2021

Muir's Textbook of Pathology C Simon Herrington 2020/16 - ห้องสมุด 1,863.00

LISC มีปี 1968/8

On Catalog

Official TOEFL iBT Tests Volume 1 ETS 2020/4 - ห้องสมุด 1,188.00

On Catalog

Official TOEFL iBT Tests Volume 2 ETS 2020/4 - ห้องสมุด 1,188.00

On Catalog

Pathology Review and Practice Guide  Zuhua Gao 2017/2 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 5,293.80

สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิตหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง

On Claim

Phylogenomics Rob DeSalle 2020/2 - ห้องสมุด 2,456.50

LISC มีปี 2013

กำลังสั่งซื้อ /02,2021

Polymer Chemistry Timothy P. Lodge 2020/3 - ห้องสมุด 2,316.25

กำลังสั่งซื้อ /03,2021

Practice Exercises for the TOEFL ETS 2020/9 - ห้องสมุด 981.00

LISC มีปี 2015/8

On Catalog

Physiology of Neurons Anne Feltz 2020 - ห้องสมุด 3,564.00

กำลังสั่งซื้อ /02,2021

Probability and Statistical Inference Robert Bartoszynski 2020/3 - ห้องสมุด 3,217.25

กำลังสั่งซื้อ /03,2021

Proof and the Art of Mathematics Examples and Extensions Joel David Hamkins 2020 - ห้องสมุด 839.70

กำลังสั่งซื้อ /03,2021

Publishing Journal Articles : A Scientific Guide for New Authors Worldwide Zheng Yan 2020 - ห้องสมุด 2,079.90

On Catalog

Regression and Other Stories Andrew Gelman 2020 - ห้องสมุด 1,088.00

กำลังสั่งซื้อ /03,2021

Science communication Annette Lessmöllmann 2020 - ห้องสมุด 6,173.10

On Catalog

Shooting incident reconstruction Michael Haag 2020/3 - ห้องสมุด 2,779.50

LISC มีปี 2006

กำลังสั่งซื้อ /03,2021

Simpson's Forensic Medicine Jason Payne-James 2020/14 - ห้องสมุด 1,422.00

LISC มีปี 2011/13

On Catalog

Snyder and Champness Molecular Genetics of Bacteria Tina M. Henkin 2020/5 - ห้องสมุด 4,536.00

LISC มีปี 2013/4

On Catalog

Statics and Mechanics of Materials Ferdinand Beer 2021/3 - ห้องสมุด 981.75

On Catalog

Statistics for Toxicologists David S. Salsburg 2020/2 - ห้องสมุด 1,814.75

On Catalog

Statistics Using R: An Integrative Approach Sharon Lawner Weinberg 2020 - ห้องสมุด 2,592.00

On Catalog

Survival Guide to Dermatopathology Jerad M. Gardner 2019 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 4,675.00

สำหรับประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตร
กายวิภาคศาสตร์ฯ และหลักสูตรสาขาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

On Catalog

Survival Guide to Soft Tissue Pathology Elizabeth A. Montgomery 2019 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 4,126.75

สำหรับประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตร
กายวิภาคศาสตร์ฯ และหลักสูตรสาขาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

On Catalog

Tissue Engineering and Regenerative Medicine  Joseph P. Vacanti 2017 - ห้องสมุด 3,817.80

On Claim

Understanding Coronavirus Raul Rabadan 2020 - ห้องสมุด 311.40

กำลังสั่งซื้อ /03,2021

West's Respiratory Physiology: The Essentials John B. West 2021/11 - ห้องสมุด 1,665.00

LISC มีปี 2012/9

On Catalog

รายการเสนอซื้อโดยงบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2563(งบบัณฑิตวิทยาลัย)
Genetic Analysis : Genes, Genomes, and Networks in Eukaryotes Philip Meneely 2020/3 - ห้องสมุด 1,447.20

LISC มีปี 2014/2

กำลังสั่งซื้อ /07,2020

Karp's Cell and Molecular Biology Gerald Karp 2020/9 - ห้องสมุด 3,880.80

ประกอบรายวิชา SCPL322,SCPL424

กำลังสั่งซื้อ /07,2020

Organometallic Chemistry Gary O. Spessard 2015/3 - ห้องสมุด 2,749.50

ประกอบรายวิชา SCCH754

กำลังสั่งซื้อ /07,2020

Science Research Writing Hilary Glasman-Deal 2020/2 - ห้องสมุด 582.30

กำลังสั่งซื้อ /07,2020

รายการเสนอซื้อโดยงบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2562(งบบัณฑิตวิทยาลัย)
Atkins' Physical Chemistry, Volume 2: Quantum Chemistry, Spectroscopy, and Statistical Thermodynamics Peter Atkins 2018/11 - ห้องสมุด 1,321.75

LISC มีปี 2016/7

On Claim