ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ

(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563)
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2563 จำนวน 2,000,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 588,425.35 บาท คงเหลือ 1,411,574.65 บาท
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ปี 2562 จำนวน 250,700.00 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 219,692.85 บาท คงเหลือ 31,007.15 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (โทร. 5717)

ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง/บรรณาธิการ ปีพิมพ์/Ed. ผู้เสนอ ภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร ราคา หมายเหตุ สรุปผล
Cardiology in a Heartbeat Amar Vaswani 2015 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 1,003.00

ประกอบการสอน นศ.บัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง

On Catalog

Moore's Essential Clinical Anatomy Anne M. R. Agur 2019/6 อ.ดร.สิทธิพล อินทรพัฒน์ กายวิภาคศาสตร์ 2,018.70

LISC มีปี 2015/5

กำลังสั่งซื้อ/06,2019

Pathology of Heart Disease in the Fetus, Infant and Child: Autopsy, Surgical and Molecular Pathology Michael T. Ashworth 2019 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 4,250.00

ประกอบการสอน นศ.บัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง

On Catalog

Pathology Review and Practice Guide  Zuhua Gao 2017/2 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 5,293.80

สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง

On Claim

Tumors of the Uterine Corpus and Gestational Trophoblastic Diseases Neil J. Sebire 2019 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 6,353.10

ประกอบการสอน นศ.บัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง

กำลังสั่งซื้อ/01,2020

Handbook of Synthetic Methodologies and Protocols of Nanomaterials (4 Vol./Set) Yadong Yin 2019 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 39,529.80

เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และเพื่องานวิจัยของนักศึกษาระดับ ป.ตรี-โท-เอก ของหลักสูตรเคมี ฟิสิกส์ และ วิศวกรรมวัสดุ

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Periodicity and the s- and p-Block Elements  N. C. Norman 1997 ผศ.ดร.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย เคมี 675.90

สำหรับรายวิชา SCCH241

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Finite Element Simulations with ANSYS Workbench 2019 Huei-Huang Lee 2019 อ.ดร.ชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์ ฟิสิกส์ 2,648.70

ใช้สอนและทำวิจัย

กำลังสั่งซื้อ/02,2020

The Geology of Thailand Michael F Ridd 2011 อ.ดร.สุทธิพงษ์ น้อยสกุล ฟิสิกส์ 2,027.25

ประกอบการสอนในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยเล่มนี้เท่าที่เคยเช็คมีแค่ที่ห้องสมุดที่กาญจนบุรีครับ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีเพิ่มเติม สัก 2 เล่มที่พญาไทครับ

กำลังสั่งซื้อ/02,2020

Seismic Inversion Gerard Thomas Schuster 2017 อ.ดร.ชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์ ฟิสิกส์ 2,648.70

ใช้สอนและทำวิจัย

กำลังสั่งซื้อ/02,2020

A Student's Guide to Atomic Physics Mark Fox 2019 ผศ.ดร.ทศพร บุญฤทธิ์ ฟิสิกส์ 561.00

ประกอบรายวิชา SCPY251 Modern Physics, SCPY327 Atomic and Nuclear Physics

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
A Student's Guide to General Relativity Norman Gray 2019 ผศ.ดร.ทศพร บุญฤทธิ์ ฟิสิกส์ 561.00

ประกอบรายวิชา SCPY251 Modern Physics, SCPY327 Atomic and Nuclear Physics และSCPY535 General Relativity

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงานด้วยแนวคิดแบบ OKRs : Objective & Key Results ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2562 - ห้องสมุด 135.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
เคมีวิเคราะห์ เล่ม 1 สายใจ ชาญเศรษฐิกุล 2560 - ห้องสมุด 198.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
เคมีวิเคราะห์ เล่ม 2 สายใจ ชาญเศรษฐิกุล 2560 - ห้องสมุด 162.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
เคมีอาหารเบื้องต้น นิธิยา รัตนาปนนท์ 2563 - ห้องสมุด 225.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
ตีแตก Grammar ฉบับสมบูรณ์ นเรศ สุรสิทธิ์ 2562 - ห้องสมุด 269.10

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
โลกสามศูนย์ มูฮัมหมัด ยูนุส 2562 - ห้องสมุด 297.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
หลักกฎหมายลิขสิทธิ์และบทวิเคราะห์ ปริญญา ดีผดุง 2563 - ห้องสมุด 195.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
The Biology of Exercise  Juleen R. Zierath 2017 - ห้องสมุด 2,389.50

On Claim

The Biology of Reproduction Giuseppe Fusco 2019/11 - ห้องสมุด 1,011.50

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Botany: An Introduction to Plant Biology James D. Mauseth 2019/7 - ห้องสมุด 4,228.75

LISC มีปี 2017/6

On Catalog

The Cytoskeleton Thomas D. Pollard 2017 - ห้องสมุด 3,817.80

On Claim

Essential Statistics David S. Moore 2012/2 - ห้องสมุด 3,021.75

เพื่อใช้ประกอบรายวิชา SCMA 188 Statistical Data Analysis I

On Claim

IELTS Academic Writing 8+ - 2018 - ห้องสมุด 366.30

On Catalog

An Introduction to Ionic Liquids  Jason Hallett 2018 - ห้องสมุด 2,120.75

On Claim

#MakeoverMonday: Improving How We Visualize and Analyze Data, One Chart at a Time Andy Kriebel 2018 - ห้องสมุด 673.20

กำลังสั่งซื้อ/02,2020

Malaria: Biology in the Era of Eradication  Dyann Wirth 2017 - ห้องสมุด 3,817.80

On Claim

Mass Spectrometry James McCullagh 2019 - ห้องสมุด 636.30

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Polymer Colloids: Formation, Characterization and Applications Rodney Priestley 2019/7 - ห้องสมุด 5,321.00

กำลังสั่งซื้อ/02,2020

Practice tests for the TOEIC test - 2019 - ห้องสมุด 629.10

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Problems and Solutions to Accompany Mcquarrie and Simon, Physical Chemistry: A Molecular Approach Heather Cox 1997 - ห้องสมุด 2,574.90

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Quantitative Chemical Analysis Daniel C. Harris 2020/10 - ห้องสมุด 5,818.25

LISC มีปี 2016/9

On Catalog

Tissue Engineering and Regenerative Medicine  Joseph P. Vacanti 2017 - ห้องสมุด 3,817.80

On Claim

University Physics with Modern Physics Hugh D. Young 2019/15 - ห้องสมุด 1,049.75

LISC มีปี 2016/14

On Catalog

รายการเสนอซื้อจากงาน Mahidol Phayathai BookFair ปี 2563
Abrahams' and McMinn's Clinical Atlas of Human Anatomy Peter H. Abrahams 2020/8 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 0.00

ห้องสมุดบอกรับออนไลน์แล้ว
Anatomy and Physiology for Nurses Roger Watson 2018/14 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 636.30

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Atlas of Gynecologic Surgical Pathology Philip Clement 2020/4 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 8,874.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Atlas of Interstitial Lung Disease Pathology Andrew Churg 2019/2 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 5,643.00

On Catalog

BRS Gross Anatomy Nancy L. Halliday 2019/9 รศ.ดร.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์ กายวิภาคศาสตร์ 0.00

ห้องสมุดมีแล้ว
Crash Course Anatomy and Physiology Samuel Hall 2020/5 รศ.ดร.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์ กายวิภาคศาสตร์ 0.00

ห้องสมุดมีแล้ว
Diagnostic Atlas of Cutaneous Mesenchymal Neoplasia Eduardo Calonje 2019 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 0.00

ห้องสมุดบอกรับออนไลน์แล้ว
Diagnostic Endometrial Pathology Yee Khong 2019/2 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 3,744.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Diagnostic Pathology: Infectious Diseases Dan A. Milner 2020/5 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 0.00

ห้องสมุดมีแล้ว
Diagnostic Pathology: Molecular Oncology Mohammad A. Vasef 2019/2 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 9,801.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Enzinger and Weiss's Soft Tissue Tumors John R. Goldblum 2020/7 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 0.00

ห้องสมุดบอกรับออนไลน์แล้ว
Fundamental Neuroscience for Basic and Clinical Applications Duane E. Haines 2017/5 รศ.ดร.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์ กายวิภาคศาสตร์ 0.00

ห้องสมุดมีแล้ว
Lippincott Illustrated Reviews: Anatomy Kelly M. Harrell 2019 รศ.ดร.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์ กายวิภาคศาสตร์ 0.00

ห้องสมุดมีแล้ว
Netter's Moving AnatoME Stephanie Marango 2020 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 1,122.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Principles of Human Anatomy Gerard J. Tortora 2019/4 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 2,380.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Sobotta Clinical Atlas of Human Anatomy Sabine Hombach-Klonisch 2019 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี และ อ.ดร.ณัฐเมธี เครือภูงา กายวิภาคศาสตร์ 2,261.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Applied Machine Learning for Smart Data Analysis Nilanjan Dey 2019 คุณออมทรัพย์ โง้วศิริ (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 1,710.00

รอพิจารณา

Applied Stochastic Differential Equations Simo Särkkä 2019 อ.ดร.มัน วัน เหงียน คณิตศาสตร์ 1,710.00

On Catalog

Combinatorial Inference in Geometric Data Analysis Brigitte Le Roux 2019 อ.ดร.มัน วัน เหงียน คณิตศาสตร์ 4,590.00

On Catalog

Frontiers in Data Science  Matthias Dehmer 2017 คุณจุฑามาศ โอนกระโทก (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์อุตสาหการ 5,310.00

กำลังสั่งซื้อ/03,2020

Industrial Applications of Machine Learning Pedro Larrañaga 2018 คุณออมทรัพย์ โง้วศิริ (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 4,950.00

รอพิจารณา

Bioactive Food as Dietary Interventions for Arthritis and Related Inflammatory Diseases Ronald Watson 2019/2 คุณธนธรณ์ บุญคลัง (นักศึกษาปริญญาโท) เคมี 0.00

ห้องสมุดบอกรับออนไลน์แล้ว
Biobased Aerogels: Polysaccharide and Protein-based Materials  Sabu Thomas 2018 ผศ.ดร.โศรยา พรสุวรรณ เคมี 7,020.00

กำลังสั่งซื้อ/02,2020

Biochemistry and Molecular Biology: Concepts Sydney Marsh 2019 คุณธนธรณ์ บุญคลัง (นักศึกษาปริญญาโท) เคมี 4,563.00

รอพิจารณา

Biomass Preprocessing and Pretreatments for Production of Biofuels: Mechanical, Chemical and Thermal Methods J. Richard Hess 2018 ผศ.ดร.โศรยา พรสุวรรณ เคมี 7,560.00

กำลังสั่งซื้อ/02,2020

Botany: Growth and Developments of Plants  Geoffrey Watkins 2019 คุณธนธรณ์ บุญคลัง (นักศึกษาปริญญาโท) เคมี 5,193.00

รอพิจารณา

Current Progress in Drug Discovery and Development Ned Burnett 2019 คุณธนธรณ์ บุญคลัง (นักศึกษาปริญญาโท) เคมี 4,563.00

รอพิจารณา

Enzymes in Food Biotechnology Mohammed Kuddus 2019/2 คุณธนธรณ์ บุญคลัง (นักศึกษาปริญญาโท) เคมี 0.00

ห้องสมุดบอกรับออนไลน์แล้ว
Introductory Organic Chemistry and Hydrocarbons : A Physical Chemistry Approach Caio Lima Firme 2019 ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ เคมี 8,460.00

ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา SCCH223,SCCH323,SCCH752

กำลังสั่งซื้อ/03,2020

Malaria: Clinical Aspects Gianna Watson 2019 คุณธนธรณ์ บุญคลัง (นักศึกษาปริญญาโท) เคมี 5,082.00

รอพิจารณา

Modern Electrosynthetic Methods in Organic Chemistry Frank Marken 2018 ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ เคมี 5,580.00

ใช้ประกอบการเรียนวิชา SCCH420 และการทำวิจัย

On Catalog

Pharmacoepigenetics Ramón Cacabelos 2018 คุณธนธรณ์ บุญคลัง (นักศึกษาปริญญาโท) เคมี 0.00

ห้องสมุดบอกรับออนไลน์แล้ว
Physiology: Theoretical and Clinical Aspects Johnny Carrey 2019 คุณธนธรณ์ บุญคลัง (นักศึกษาปริญญาโท) เคมี 4,563.00

รอพิจารณา

Polysaccharide based Nano-Biocarrier in Drug Delivery Tapan Kumar Giri 2018 คุณธนธรณ์ บุญคลัง (นักศึกษาปริญญาโท) เคมี 0.00

มีที่ห้องสมุดอื่น
Problems in Structural Inorganic Chemistry Wai-Kee Li 2019 คุณภาธร เทพธารากุลการ (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 0.00

ห้องสมุดมีแล้ว
Proteomics: Principles, Techniques and Analysis Peter Wyatt 2018 ผศ.ดร.โศรยา พรสุวรรณ เคมี 5,220.00

กำลังสั่งซื้อ/03,2020

Sports Nutrition Allie Gaines 2019 คุณธนธรณ์ บุญคลัง (นักศึกษาปริญญาโท) เคมี 4,914.00

รอพิจารณา

Sugar Palm Biofibers, Biopolymers, and Biocomposites S. M. Sapuan 2018 ผศ.ดร.โศรยา พรสุวรรณ เคมี 6,570.00

กำลังสั่งซื้อ/03,2020

Prokaryotic Metabolism and Physiology Byung Hong Kim 2019/2 อ.ดร.ธน เตชะเลิศไพศาล และคุณธนธรณ์ บุญคลัง (นักศึกษาปริญญาโท) ภาควิชาเคมี จุลชีววิทยา 0.00

ห้องสมุดมีแล้ว
Advances in Imaging and Electron Physics (Volume 205) Peter W. Hawkes 2018 คุณณัฐธยาน์ ชูติกมลธรรม (นักศึกษาปริญญาเอก) ชีววิทยา 0.00

ห้องสมุดบอกรับออนไลน์แล้ว
Evolution in Isolation: The Search for an Island Syndrome in Plants Kevin C. Burns 2019 อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ชีววิทยา 3,330.00

On Catalog

Manual of Clinical Microbiology (2 V./Set) Karen C. Carroll 2019/12 คุณพลอยไพลิน เจี้ยรักษา (นักศึกษาปริญญาตรี) ชีววิทยา 0.00

ห้องสมุดมีแล้ว
Modelling Nature: An Introduction to Mathematical Modelling of Natural Systems Edward Gillman 2019 อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ชีววิทยา 3,060.00

สามารถใช้ใน SCBI520,SCBI322

กำลังสั่งซื้อ/03,2020

Nanocellulose and Sustainability Koon-yang Lee 2018 อ.ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช ชีววิทยา 6,750.00

กำลังสั่งซื้อ/03,2020

Polymers and Polymer Nanocomposites : Development, Characterization and Applications vol.2 Vikas Mittal 2019 อ.ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช ชีววิทยา 3,690.00

กำลังสั่งซื้อ/03,2020

Renewable Energy Systems from Biomass: Efficiency, Innovation and Sustainability Vladimir Strezov 2018 อ.ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช ชีววิทยา 5,418.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Smart Biosensor Technology George K. Knopf 2018/2 อ.ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช ชีววิทยา 8,550.00

กำลังสั่งซื้อ/03,2020

Biochar Application : Essential Soil Microbial Ecology T. Komang Ralebitso-Senior 2016 คุณกฤตวิทย์ โสภาวนิตย์ (นักศึกษาปริญญาโท) เทคโนโลยีชีวภาพ 2,290.00

กำลังสั่งซื้อ/02,2020

Bioenergy Research: Advances and Applications Vijai G Gupta 2014 คุณกฤตวิทย์ โสภาวนิตย์ (นักศึกษาปริญญาโท) เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00

พลังงานทดแทนที่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

ห้องสมุดบอกรับออนไลน์แล้ว
Food Industry Wastes : Assessment and Recuperation of Commodities Maria R. Kosseva 2013 คุณกฤตวิทย์ โสภาวนิตย์ (นักศึกษาปริญญาโท) เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00

ปัจจุบันการเปลี่ยนของเสียไปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มมีความสำคัญมาก

ห้องสมุดมีแล้ว
Food Waste Recovery : Processing Technologies and Industrial Techniques Charis Michel Galanakis 2015 คุณกฤตวิทย์ โสภาวนิตย์ (นักศึกษาปริญญาโท) เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00

ปัจจุบันการเปลี่ยนของเสียไปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มมีความสำคัญมาก

ห้องสมุดบอกรับออนไลน์แล้ว
Nutraceutical and Functional Food Regulations in the United States and around the World Debasis Bagchi 2019/3 ผศ.ดร.ณัฎฐวี เนียมศิริ เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00

ห้องสมุดบอกรับออนไลน์แล้ว
Waste Treatment in the Service and Utility Industries Yung-Tse Hung 2017 คุณพัสนันท์ ล้อมวงษ์โสภณ (นักศึกษาปริญญาโท) เทคโนโลยีชีวภาพ 5,220.00

กำลังสั่งซื้อ/03,2020

Neurophotonics and Brain Mapping n Yu Chen 2017 คุณตรีพัชร อติรัตน์ (นักศึกษาปริญญาโท) พฤกษศาสตร์ 6,750.00

รอพิจารณา

Plant Development and Evolution, Volume 131 Ueli Grossniklaus 2019 คุณพสธร หน่อพันธ์ (นักศึกษาปริญญาเอก) พฤกษศาสตร์ 0.00

ห้องสมุดบอกรับออนไลน์แล้ว
How to Prove It: A Structured Approach Daniel J. Velleman 2019/3 คุณวรวงค์ เลิศอำนวยพร (นักศึกษาปริญญาตรี) แพทย์ (รามา) 0.00

ห้องสมุดมีแล้ว
Asymptotic Time Decay in Quantum Physics Domingos H. U. Marchetti 2013 ผศ.ดร.สุจินต์ สุวรรณะ ฟิสิกส์ 3,150.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Control of Quantum Systems : Theory and Methods Shuang Cong 2014 ผศ.ดร.สุจินต์ สุวรรณะ ฟิสิกส์ 0.00

ประกอบการสอนวิชา ป.โท-เอก

ห้องสมุดบอกรับออนไลน์แล้ว
The Cosmos : Astronomy in the New Millennium Jay M. Pasachoff 2019/5 คุณณัฐดนัย ปราณีณัฐวีร์ (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 3,330.00

รอพิจารณา

From Atoms to Higgs Bosons : Voyages in Quasi-Spacetime Chary Rangacharyulu 2019 คุณปรีดี ตันติรังสี (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 3,870.00

รอพิจารณา

Introduction to Optical and Optoelectronic Properties of Nanostructures Vladimir V. Mitin 2019 อ.ดร.กริษณุ ทิวากรศศิธร ฟิสิกส์ 4,320.00

On Catalog

Making Sense of Quantum Mechanics Jean Bricmont 2016 ผศ.ดร.สุจินต์ สุวรรณะ ฟิสิกส์ 700.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
More and different : notes from a thoughtful curmudgeon Philip W. Anderson 2011 ผศ.ดร.สุจินต์ สุวรรณะ ฟิสิกส์ 600.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
NMR Spectroscopy in Liquids and Solids Vladimir I. Bakhmutov 2015 ผศ.ดร.สุจินต์ สุวรรณะ ฟิสิกส์ 700.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Optical Microring Resonators Vien Van 2016 ผศ.ดร.สุจินต์ สุวรรณะ ฟิสิกส์ 5,490.00

กำลังสั่งซื้อ/03,2020

Quantum Continuous Variables: A Primer of Theoretical Methods Alessio Serafini 2017 ผศ.ดร.สุจินต์ สุวรรณะ ฟิสิกส์ 4,653.00

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
A physicist's introduction to algebraic structures : vector spaces, groups, topological spaces and more Palash B. Pal 2019 อ.ดร.อุดม รอบคอบ ฟิสิกส์ 2,027.25

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Seismic Ambient Noise Nori Nakata 2019 คุณธฤดี อุทัยจรัสรัศมี (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 3,960.00

On Catalog

Space-time : An Introduction to Einstein's Theory of Gravity Jonathan Allday 2019 คุณปรีดี ตันติรังสี (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 4,680.00

รอพิจารณา

Spintronics Handbook : Spin Transport and Magnetism: Volume One: Metallic Spintronics Evgeny Y. Tsymbal 2019/2 อ.ดร.กริษณุ ทิวากรศศิธร และคุณพิมลรัตน์ มิตตานนท์สกุล (นักศึกษาปริญญาเอก) ภาควิชาเคมี ฟิสิกส์ 4,950.00

On Catalog

Spintronics Handbook : Spin Transport and Magnetism: Volume Two: Semiconductor Spintronics Evgeny Y. Tsymbal 2019/2 อ.ดร.กริษณุ ทิวากรศศิธร และคุณพิมลรัตน์ มิตตานนท์สกุล (นักศึกษาปริญญาเอก) ภาควิชาเคมี ฟิสิกส์ 4,950.00

On Catalog

Drug Metabolism in Diseases Wen Xie 2017 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร เภสัชวิทยา 0.00

มีที่ห้องสมุดอื่น
Practical Fluorescence Spectroscopy Zygmunt (Karol) Gryczynski 2019 รศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส เภสัชวิทยา 7,650.00

กำลังสั่งซื้อ/03,2020

Seafood and Freshwater Toxins : Pharmacology,Physiology, and Detection Luis M. Botana 2014/3 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร เภสัชวิทยา 7,875.00

ประกอบการเรียนการสอนเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

ออกให้บริการวันที่ 23/03/63
Spin-Label Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy Derek Marsh 2019 รศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส เภสัชวิทยา 7,650.00

กำลังสั่งซื้อ/03,2020

Winter's basic clinical pharmacokinetics Paul M. Beringer 2018/6 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร เภสัชวิทยา 0.00

มีที่ห้องสมุดอื่น
Biomotors: Linear, Rotation, and Revolution Motion Mechanisms Peixuan Guo 2017 คุณวิชญ์ เมฆเสรีวัฒนา (นักศึกษาปริญญาเอก) วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 5,222.00

กำลังสั่งซื้อ/03,2020

Metal Nanoparticles: Properties, Synthesis and Applications Yesenia Saylor 2018 คุณวิชญ์ เมฆเสรีวัฒนา (นักศึกษาปริญญาเอก) วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 5,850.00

กำลังสั่งซื้อ/03,2020

Prussian Blue-Type Nanoparticles and Nanocomposites: Synthesis, Devices, and Applications Yannick Guari 2019 คุณวิชญ์ เมฆเสรีวัฒนา (นักศึกษาปริญญาเอก) วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 6,930.00

On Catalog

รายการเสนอซื้อโดยงบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2562(งบบัณฑิตวิทยาลัย)
Atkins' Physical Chemistry, Volume 2: Quantum Chemistry, Spectroscopy, and Statistical Thermodynamics Peter Atkins 2018/11 - ห้องสมุด 1,321.75

LISC มีปี 2016/7

On Claim

Introduction to Bioinformatics Arthur M. Lesk 2019/5 - ห้องสมุด 1,530.00

LISC มีปี 2014/4

On Claim