ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ

(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2561)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (โทร. 5717)
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2561 จำนวน 2,000,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 1,644,409.54 บาท คงเหลือ 355,590.46 บาท
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ปี 2561 จำนวน 294,200 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 294,119.50 บาท คงเหลือ 80.50 บาท
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง/บรรณาธิการ ปีพิมพ์/Ed. ผู้เสนอ ภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร ราคา หมายเหตุ สรุปผล

Hematology Outlines: Atlas and Glossary of Hematology

Hooman H Rashidi

2017 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 1,847.70 ประกอบการทำวิจัย กำลังสั่งซื้อ/07,2018

Practical Pathology of Serous Membranes

Alberto M. Marchevsky

2018 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 4,054.50 ประกอบการทำวิจัย กำลังสั่งซื้อ/07,2018

Understanding Nutrition

Eleanor Noss Whitney

2018/15 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 6,035.40 ประกอบการทำวิจัย กำลังสั่งซื้อ/07,2018

WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues

S. Swerdlow

2017/5 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 3,442.00 ประกอบการเรียนรายวิชา SCID ของ นศพ.ปี2 และ 3 และหลักสูตรบัณฑิตของภาควิชาฯ กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Biological Inorganic Chemistry: Structure and Reactivity

Ivano Bertini

2006 อ.ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ เคมี 4,594.25 ประกอบการสอนวิชาเลือกระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Animal Behavior

Dustin R. Rubenstein

2018/11 อ.ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี ชีววิทยา 3,105.00 การเรียนการสอนและงานวิจัยด้านการจัดการสัตว์ป่าของนักศึกษาที่ทันสมัยขึ้น ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

Paragraph Writing : A Process Approach

ชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล

2557/3 - ห้องสมุด 207.00 ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต

ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

2559 - ห้องสมุด 578.00 ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

เกจซูเปอร์กราวิตีกับโฮโลกราฟี

ปริญญา การดำริห์

2561/2 - ห้องสมุด 450.00 ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

คาร์บอนกัมมันต์

สัมฤิทธิ์ โม้พวง

2558 - ห้องสมุด 261.00 ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

เคมี เล่ม 2

Raymond Chang

2561/12 - ห้องสมุด 323.00 ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

จุลชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสิ่งแวดล้อม

กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา

2561 - ห้องสมุด 246.50 ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ

ยูวัล โนอาห์ แฮรารี

2561 - ห้องสมุด 424.00 ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

พันธุศาสตร์โมเลกุลพื้นฐานจำเป็นสำหรับงานวิจัย ด้านพืช

คำรพ รัตนสุต

2561 - ห้องสมุด 351.00 ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

แมลงที่เป็นประโยชน์

อุดมพร แพ่งนคร

2561 - ห้องสมุด 468.00 ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

ระบบประสาทและการทำงาน

สมนึก (เฉง) นิลบุหงา

2561/3 - ห้องสมุด 238.00 ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

แล็กโตบาซิลลัส พื้นฐานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

สมหญิง ธัมวาสร

2561 - ห้องสมุด 270.00 ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

สร้างโมเดลธุรกิจ...ง่ายนิดเดียว

Miki Imazu

2561 - ห้องสมุด 225.00 ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

สรุป GRAMMAR TOEIC

นเรศ สุรสิทธิ์

2561 - ห้องสมุด 114.75 ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม หลักการสร้างพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่

ลาร์รี่ คีลี่ย์

2558 - ห้องสมุด 355.50 On Catalog

3D Cell Culture

Ranjna C. Dutta

2018 - ห้องสมุด 2,494.75 On Catalog

10 Steps in Writing the Research Paper

Peter Markman

2011/7 - ห้องสมุด 912.60 On Catalog

Academic Writing : A Handbook for International Students

Stephen Bailey

2017/5 - ห้องสมุด 893.70 กำลังสั่งซื้อ/07,2018

Academic Writing and Grammar for Students

Alex Osmond

2015/2 - ห้องสมุด 659.70 กำลังสั่งซื้อ/07,2018

ACTEX Study Manual for SOA Exam FM

John B. Dinius

2018 - ห้องสมุด 5,452.75 กำลังสั่งซื้อ/04,2018

ACTEX Study Manual for SOA Exam MFE

Johnny Li

2017 - ห้องสมุด 5,822.50 กำลังสั่งซื้อ/04,2018

ACTEX Study Manual for SOA Exam MLC

Johnny Li

2018 - ห้องสมุด 8,988.75 กำลังสั่งซื้อ/04,2018

ACTEX Study Manual for SOA Exam P

Samuel A. Broverman

2018 - ห้องสมุด 4,003.50 กำลังสั่งซื้อ/04,2018

Antibodies : a laboratory manual

Edward A. Greenfield

2014/2 - ห้องสมุด 6,728.40 On Catalog

The Art of Styling Sentences : 20 Patterns for Success

Ann Longknife

2012/5 - ห้องสมุด 226.80 On Catalog

The Biology of the TGF-β Family

Rik Derynck

2017 - ห้องสมุด 3,709.80 On Catalog

Bone: A Regulator of Physiology

Gerard Karsenty

2018 - ห้องสมุด 3,709.80 กำลังสั่งซื้อ/07,2018

Business Models For Dummies

Jim Muehlhausen

2013 - ห้องสมุด 714.00 On Catalog

Business Models for Teams: See How Your Organization Really Works and How Each Person Fits In

Tim Clark

2017 - ห้องสมุด 680.40 On Catalog
Calculus of a Single Variable

Ron Larson

2016/11 - ห้องสมุด 7,423.20 - On Catalog
Cambridge English official IELTS 13 academic with answers : authentic examination papers

Cambridge University Press

2018 - ห้องสมุด 1,223.10 - ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

Cell-Cell Junctions

Carien M. Niessen

2017 - ห้องสมุด 3,709.80 On Catalog

Cite Them Right : The Essential Referencing Guide

Richard Pears

2016/10 - ห้องสมุด 863.10 On Catalog

The Chemistry of Polymers

John W Nicholson

2017/5 - ห้องสมุด 1,105.00 กำลังสั่งซื้อ/07,2018

Clinical Biochemistry: An Illustrated Colour Text

Michael Murphy

2018/6 - ห้องสมุด 1,402.50 LISC มีปี 2013/5 ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

Computational Phylogenetics : An Introduction to Designing Methods for Phylogeny Estimation

Tandy Warnow

2017 - ห้องสมุด 1,479.00 On Catalog

Cytokines: From Basic Mechanisms of Cellular Control to New Therapeutics

Warren J. Leonard

2017 - ห้องสมุด 3,709.80 On Catalog

Design a Better Business: New Tools, Skills, and Mindset for Strategy and Innovation

Patrick Van Der Pijl

2016 - ห้องสมุด 794.75 On Catalog

English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate

Stuart Redman

2017/4 - ห้องสมุด 908.10 LISC มีปี 2015/3 On Catalog

Essential Statistics

David S. Moore

2012/2 - ห้องสมุด 3,021.75 เพื่อใช้ประกอบรายวิชา SCMA 188 Statistical Data Analysis I กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Fundamentals and Applications of Magnetic Materials

Kannan M. Krishnan

2016 - ห้องสมุด 2,783.75 - On Catalog

Grammar in everyday talk : building responsive actions

Sandra A. Thompson

2015 - ห้องสมุด 2,783.75 - On Catalog

Harper's Illustrated Biochemistry

Victor W. Rodwell

2018/31 - ห้องสมุด 1,147.50 - On Catalog

How to Assess and Measure Business Innovation

Magnus Penker

2017 - ห้องสมุด 555.30 - On Catalog

Human Physiology

Gillian Pocock

2018/5 - ห้องสมุด 1,746.75 On Catalog

Human Physiology: An Integrated Approach

Dee Unglaub Silverthorn

2018/8 - ห้องสมุด 11,020.25 LISC มีปี 2016/7 On Catalog

IELTS Practice Tests

Trellis Test Prep

2018 - ห้องสมุด 476.10
กำลังสั่งซื้อ/02,2018

Introduction to Fourier Optics

Joseph W. Goodman

2017/4 - ห้องสมุด 3,211.20 LISC มีปี 1996/2 On Catalog

An Introduction to Molecular Evolution and Phylogenetics

Lindell Bromham

2016/2 - ห้องสมุด 1,352.70 - On Catalog

An Introduction to Primate Conservation

Serge A. Wich

2016 - ห้องสมุด 1,262.25 - On Catalog

Ion Channels: A Laboratory Manual

Paul J. Kammermeier

2017 - ห้องสมุด 2,677.50 - กำลังสั่งซื้อ/07,2018

Kaplan TOEFL Pocket Vocabulary

-

2018 - ห้องสมุด 385.20 - On Catalog

Kuby Immunology

Judy Owen

2018/8 - ห้องสมุด 4,732.20 - On Catalog

Lipase: An Industrial Enzyme Through Metagenomics

B.K. Konwar

2018 - ห้องสมุด 4,045.50 - On Catalog

A manual for writers of research papers, theses, and dissertations

Kate L. Turabian

2018/9 - ห้องสมุด 408.60 LISC มีปี 2013/8 On Catalog

Mapping Innovation: A Playbook for Navigating a Disruptive Age

Greg Satell

2017 - ห้องสมุด 1,800.00 LISC มีปี 2013/8 กำลังสั่งซื้อ/07,2018

Modern physics for scientists and engineers

John R. Taylor

2015/2 - ห้องสมุด 4,216.00 LISC มีปี 2004/2 On Catalog

Modern Thermodynamics for Chemists and Biochemists

Dennis Sherwood

2018/2 - ห้องสมุด 1,485.00 - On Catalog

NMR: THE TOOLKIT

Peter Hore

2015/2 - ห้องสมุด 659.70 LISC มีปี 2000 On Catalog

Plant Anatomy: A Concept-Based Approach to the Structure of Seed Plants

Richard Crang

2018 - ห้องสมุด 4,207.50 กำลังสั่งซื้อ/04,2018

Plant Evolutionary Developmental Biology : The Evolvability of the Phenotype

Alessandro Minelli

2018 - ห้องสมุด 2,095.25 - กำลังสั่งซื้อ/07,2018

Principles of Instrumental Analysis

Douglas A. Skoog

2018/7 - ห้องสมุด 3,861.90 LISC มีปี 2007/6 กำลังสั่งซื้อ/07,2018

Principles of Seismology

Agustin Udas

2017/2 - ห้องสมุด 1,657.50 กำลังสั่งซื้อ/04,2018

The Princeton Review Word Smart : 1400+ Words That Belong in Every Savvy Student's Vocabulary

Princeton Review

2017/6 - ห้องสมุด 340.20 - On Catalog

Python for Bioinformatics

Sebastian Bassi

2017/2 - ห้องสมุด 2,006.00 - On Catalog

Real Essays Essentials : From Drafting to Revising

Miriam Moore

2018 - ห้องสมุด 2,137.75 - กำลังสั่งซื้อ/07,2018

Real Essays with Readings : Writing for Success in College, Work, and Everyday

Susan Anker

2018/6 - ห้องสมุด 4,104.90 - On Catalog

Real Reading and Writing Paragraphs and Essays

Susan Anker

2018/2 - ห้องสมุด 4,857.75 - กำลังสั่งซื้อ/07,2018

Real Skills Essentials

Miriam Moore

2018 - ห้องสมุด 2,137.75 - กำลังสั่งซื้อ/07,2018

Real Writing Essentials

Miriam Moore

2018 - ห้องสมุด 2,137.75 - กำลังสั่งซื้อ/07,2018

Review of Medical Microbiology and Immunology

Warren E. Levinson

2018/15 - ห้องสมุด 1,117.75 LISC มีปี 2016/14 ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

The Scientist's Guide to Writing How to Write More Easily and Effectively throughout Your Scientific Career

Stephen B. Heard

2016 - ห้องสมุด 497.70 - On Catalog

Student Solutions Manual to accompany Atkins' Physical Chemistry

Peter Bolgar

2018/11 - ห้องสมุด 1,055.70 LISC มีปี 2014/10 On Catalog

Toxicology and Risk Assessment: A Comprehensive Introduction

Helmut Greim

2017/2 - ห้องสมุด 2,771.00
กำลังสั่งซื้อ/02,2018

Translational Medicine: Molecular Pharmacology and Drug Discovery (2 Vol./Set)

Robert A. Meyers

2018 - ห้องสมุด 13,982.50 LISC มีปี 2015/7 On Catalog

Your Guide to Successful Postgraduate Study

Geoffrey Elliott

2018 - ห้องสมุด 659.70
กำลังสั่งซื้อ/07,2018
รายการเสนอซื้อโดยงบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย)

Foundations of Neural Development

S. Marc Breedlove

2017 อ.ดร.สิทธิพล อินทรพัฒน์ กายวิภาคศาสตร์ 2,848.50 ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

The Human Body Close-Up

John Clancy

2011 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 0.00

Out of Stock

Neuroscience

Dale Purves

2017/6 อ.ดร.สิทธิพล อินทรพัฒน์ กายวิภาคศาสตร์ 3,694.50
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

Advanced Topics in Quantum Field Theory : A Lecture Course

M. Shifman

2012 อ.ดร.อุดม รอบคอบ ฟิสิกส์ 2,278.00 ประกอบการสอน/นศ ทำวิทยานิพนธ์ On Catalog

Systematic Reading I

ชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล

2560 - ห้องสมุด 108.00 - ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

เก่งอังกฤษ พิชิตไวยากรณ์ ฉบับแอดวานซ์

ศิริพร โตพึ่งพงศ์

2560/2 - ห้องสมุด 225.00 - ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

เทคนิคการทำข้อสอบแบบ Incomplete Sentences

ปรีดา เอกประทุมชัย

2561 - ห้องสมุด 130.50 - ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

พิชิต TENSES ฉบับสมบูรณ์

นเรศ สุรสิทธิ์

2561 - ห้องสมุด 109.65 - ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

ฟิสิกส์อนุภาคเบื้องต้น

ปิยบุตร บุรีคำ

2561 - ห้องสมุด 225.00 - ออกให้บริการวันที่ 21/09/61

Inorganic chemistry

Mark Weller

2018/7 - ห้องสมุด 2,210.00 LISC มีปี 2014/6 On Catalog