ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ

(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (โทร. 5717)
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2562 จำนวน 2,000,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 349,873.35 บาท คงเหลือ 1,650,126.65 บาท
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ปี 2561 จำนวน 294,200 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 294,119.50 บาท คงเหลือ 80.50 บาท
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง/บรรณาธิการ ปีพิมพ์/Ed. ผู้เสนอ ภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร ราคา หมายเหตุ สรุปผล

Anatomy of eye and orbit

Thomas F Freddo

2017 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 4,212.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง กำลังสั่งซื้อ/10,2018

Diagnostic Cutaneous Pathology

Helmut Kerl

2018/2 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 21,768.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ไม่อนุมัติ

Gynecological

Marisa R. Nucci

2018/2 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 7,992.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง On Catalog

Hematology Outlines: Atlas and Glossary of Hematology

Hooman H Rashidi

2017 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 1,847.70 ประกอบการทำวิจัย On Catalog

Inderbir Singh's Textbook of Anatomy Vol.1-3

John Doe

2015/6 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 0.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง รอใบเสนอราคา

Medical Terminology for Health Care Professionals

Jane Rice

2017/9 รศ.ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์ กายวิภาคศาสตร์ 4,972.50 ใช้สอนนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Molecular Pathology

John M. S. Bartlett

2016 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 1,908.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง On Catalog

The NeuroOphthalmology Survival Guide

Anthony Pane

2017/2 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 4,257.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง On Catalog

Pathology Review and Practice Guide

Zuhua Gao

2017/2 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 5,293.80 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
กำลังสั่งซื้อ/10,2018

Practical Pulmonary Pathology

Kevin O. Leslie

2017/3 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 8,172.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง On Catalog

Practical Surgical Neuropathology

Arie Perry

2017/2 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 8,100.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง On Catalog

WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues

S. Swerdlow

2017/5 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 3,442.00 ประกอบการเรียนรายวิชา SCID ของ นศพ.ปี2 และ 3 และหลักสูตรบัณฑิตของภาควิชาฯ กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Biological Inorganic Chemistry: Structure and Reactivity

Ivano Bertini

2006 อ.ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ เคมี 4,594.25 ประกอบการสอนวิชาเลือกระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
กำลังสั่งซื้อ/09,2018

A Brief History of the Philosophy of Time

Adrian Bardon

2013 คุณคุณากร วงศ์ศรีประเสริฐ (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 654.50 to find out how thinker from past perceived time and how relativety , quantum physics and scientific theories changed those thought
กำลังสั่งซื้อ/10,2018

Grammar tests

สุทิน พูลสวัสดิ์

2561/2 - ห้องสมุด 288.00 LISC มีปี 2556 On Catalog

Google Analytics เก็บสถิติและวิเคราะห์ เว็บ+แอป ให้ครบสูตร

ธัญธัช นันท์ชนก

2558 - ห้องสมุด 202.50
กำลังสั่งซื้อ/11,2018

IELTS writing

สุทิน พูลสวัสดิ์

2561/2 - ห้องสมุด 256.50 LISC มีปี 2559 On Catalog

10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรม หลักการสร้างพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่

ลาร์รี่ คีลี่ย์

2558 - ห้องสมุด 355.50 On Catalog

กลศาสตร์ของไหล เล่ม 1

สมชาย วงศ์วิเศษ

2561/2 - ห้องสมุด 374.00 On Catalog

การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น

-

2560 - ห้องสมุด 162.00 On Catalog

การส่งสัญญาณของทีเซลล์รีเซพเตอร์

สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ

2561 - ห้องสมุด 225.00 On Catalog

เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆ

กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

2561/2 - ห้องสมุด 93.50
กำลังสั่งซื้อ/11,2018

เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า

เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ

2561/6 - ห้องสมุด 204.00 LISC มีปี 2552/4 On Catalog

จุลกายวิภาคศาสตร์

เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์

2561/2 - ห้องสมุด 405.00
กำลังสั่งซื้อ/11,2018

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

วสุ ปฐมอารีย์

2561 - ห้องสมุด 432.00
กำลังสั่งซื้อ/11,2018

เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืชการประยุกต์เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช

บุษราภรณ์ งามปัญญา

2561 - ห้องสมุด 225.00
กำลังสั่งซื้อ/11,2018

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายและปรับปรุงพันธุ์

สิริภัทร์ พราหมณีย์

2560/2 - ห้องสมุด 234.00
กำลังสั่งซื้อ/11,2018

พันธุศาสตร์

กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

2561/3 - ห้องสมุด 485.10 LISC มีปี 2557/2 On Catalog

พิชิต TOEIC 900++

ณัฐวิภา วิริยา

2561 - ห้องสมุด 225.00 On Catalog

พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ

วีรพร นิติประภา

2559 - ห้องสมุด 306.00 หนังสือรางวัลซีไรต์ปี 2561 ออกให้บริการวันที่ 31/10/61

ระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็งสำหรับกา รผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาด

อมรชัย อาภรณ์วิชานพ

2561 - ห้องสมุด 246.50 On Catalog

สเปิร์ม โครงสร้างและความสามารถในการเจริญพันธุ์

เสมอ ถาน้อย

2561 - ห้องสมุด 288.00 On Catalog

สแตปฟิโลคอคไค การจำแนกชนิดและการก่อโรค

ศิริลักษณ์ ธีระภูธร

2561 - ห้องสมุด 261.00 On Catalog

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระผู้เป็นแสงสว่างกลางใจไทย

ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์

2561 - ห้องสมุด 252.00 On Catalog

สรุป Grammar TOEFL

นเรศ สุรสิทธิ์

2561 - ห้องสมุด 195.00 On Catalog

4 Practice Tests for the TOEFL 2019-2020

Kaplan Test Prep

2018 - ห้องสมุด 705.50
กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Academic Writing and Grammar for Students

Alex Osmond

2015/2 - ห้องสมุด 659.70 กำลังสั่งซื้อ/07,2018

ACTEX Study Manual for SOA Exam FM

John B. Dinius

2018 - ห้องสมุด 5,452.75 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

ACTEX Study Manual for SOA Exam IFM

Johnny Li

2017 - ห้องสมุด 5,822.50 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

ACTEX Study Manual for SOA Exam LTAM

Johnny Li

2018 - ห้องสมุด 8,988.75 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

ACTEX Study Manual for SOA Exam P

Samuel A. Broverman

2018 - ห้องสมุด 4,003.50 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Barron's TOEIC

Lin Lougheed

2018/8 - ห้องสมุด 833.50 LISC มีปี 2016/7
กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Basic Applied Bioinformatics

Chandra Sekhar Mukhopadhyay

2017 - ห้องสมุด 3,021.75 On Catalog

Beginners' Guide to Bioinformatics for High Throughput Sequencing

Hugh T W Tan

2018 - ห้องสมุด 2,890.00 On Catalog

The Biology of Exercise

Juleen R. Zierath

2017 - ห้องสมุด 2,389.50 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Bioreactors : Animal Cell Culture Control for Bioprocess Engineering

Goutam Saha

2017 - ห้องสมุด 1,513.00 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories

U.S. Department Of Health And Human Services

2016/5 - ห้องสมุด 1,119.60 ประกอบรายวิชา SCBT309 Animal Cell Technology
กำลังสั่งซื้อ/10,2018

Bone: A Regulator of Physiology

Gerard Karsenty

2018 - ห้องสมุด 3,709.80 กำลังสั่งซื้อ/07,2018

Cambridge IELTS 13 General Training Student's Book with Answers with Audio Authentic Examination Papers

Cambridge University Press

2018 - ห้องสมุด 1,223.10 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Case Studies in Cancer

Richard J. Lee

2018 - ห้องสมุด 1,360.00 กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Catalysis : Concepts and Green Applications

Gadi Rothenberg

2018/2 - ห้องสมุด 2,091.10 LISC มีปี 2008 On Catalog

Characterisation Methods in Inorganic Chemistry

Mark T. Weller

2017 - ห้องสมุด 1,037.00 On Catalog

Classical Covariant Fields

Mark Burgess

2005 - ห้องสมุด 2,985.00 ประกอบรายวิชา SCPY523 Classical Field Theory กำลังสั่งซื้อ/10,2018

Computational Chemistry

Jeremy Harvey

2018 - ห้องสมุด 629.00 On Catalog

The CRISPR/Cas System: Emerging Technology and Application

Muhammad Jamal

2017 - ห้องสมุด 10,180.00 On Catalog

The Cytoskeleton

Thomas D. Pollard

2017 - ห้องสมุด 3,817.80 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Design and Analysis of Time Series Experiments

Richard McCleary

2017 - ห้องสมุด 1,245.25 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

The Discourse of the IELTS Speaking Test : Interactional Design and Practice

Paul Seedhouse

2018 - ห้องสมุด 1,394.00 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

DNA Tumour Viruses : Virology, Pathogenesis and Vaccines

Sally Roberts

2018 - ห้องสมุด 10,340.00 On Catalog

Elementary Statistics: A Brief Version

Allan G. Bluman

2019/8 - ห้องสมุด 1,100.00 On Catalog

Essential Cell Biology

Bruce Alberts

2018/5 - ห้องสมุด 4,986.00 LISC มีปี 2014/4 กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Essential neuroscience

Allan Siegel

2018/4 - ห้องสมุด 2,354.50 LISC มีปี 2015/3
กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Essential Statistics

David S. Moore

2012/2 - ห้องสมุด 3,021.75 เพื่อใช้ประกอบรายวิชา SCMA 188 Statistical Data Analysis I กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Foundations of Materials Science and Engineering

William F. Smith

2019/6 - ห้องสมุด 600.00 LISC มีปี 2011/5 On Catalog

Fundamentals of Microbiome Science :How Microbes Shape Animal Biology

Angela E. Douglas

2018 - ห้องสมุด 923.40
กำลังสั่งซื้อ/10,2018

Fundamentals of Plant Physiology

Lincoln Taiz

2018 - ห้องสมุด 3,430.80
กำลังสั่งซื้อ/10,2018

The Fungal Kingdom

Joseph Heitman

2017 - ห้องสมุด 5,121.25 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Genome Editing and Engineering : From TALENs, ZFNs and CRISPRs to Molecular Surgery

Krishnarao Appasani

2018 - ห้องสมุด 3,952.50 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Genome-Wide Association Studies: From Polymorphism to Personalized Medicine

Krishnarao Appasani

2016 - ห้องสมุด 4,986.00 กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Grammar in Use Intermediate

Raymond Murphy

2018/4 - ห้องสมุด 1,169.10
กำลังสั่งซื้อ/10,2018

The Handbook of Market Research for Life Science Companies: Finding the Answers You Need to Understand Your Market

JeanFrancois Denault

2017 - ห้องสมุด 1,423.75 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

How to Write Better Essays

Bryan Greetham

2018/4 - ห้องสมุด 578.00 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

IELTS Practice Tests

Trellis Test Prep

2018 - ห้องสมุด 476.10
กำลังสั่งซื้อ/02,2018

IELTS Prep Plus 2019-2020

Kaplan Test Prep

2018 - ห้องสมุด 680.00
กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Intermediate Statistics Using SPSS

Herschel Knapp

2018 - ห้องสมุด 2,880.10 On Catalog

An Introduction to Analysis

Robert C. Gunning

2018 - ห้องสมุด 1,753.20 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Introduction to Coevolutionary Theory

Scott Nuismer

2017 - ห้องสมุด 2,052.90 On Catalog

Introduction to the Finite Element Method

J.N. Reddy

2018/4 - ห้องสมุด 5,465.50 LISC มีปี 1985
กำลังสั่งซื้อ/11,2018

An Introduction to Ionic Liquids

Jason Hallett

2018 - ห้องสมุด 2,120.75 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Introduction to Modeling and Simulation with MATLAB and Python

Steven I. Gordon

2017 - ห้องสมุด 2,635.90 ประกอบการเรียนการสอนสาขาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม On Catalog

Introduction to Quantum Mechanics

David J. Griffiths

2018/3 - ห้องสมุด 1,742.50 LISC มีปี 2005/2 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Ion Channels: A Laboratory Manual

Paul J. Kammermeier

2017 - ห้องสมุด 2,677.50 - กำลังสั่งซื้อ/07,2018

Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas

Anthony Mescher

2018/15 - ห้องสมุด 1,560.50 LISC มีปี 2016/14
กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Laboratory Techniques in Plant Bacteriology

Suresh G. Borkar

2017 - ห้องสมุด 3,786.75 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Larone’s Medically Important Fungi

Thomas J. Walsh

2018/6 - ห้องสมุด 2,720.00 LISC มีปี 2011/5 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Malaria: Biology in the Era of Eradication

Dyann Wirth

2017 - ห้องสมุด 3,817.80 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Mapping Innovation: A Playbook for Navigating a Disruptive Age

Greg Satell

2017 - ห้องสมุด 1,800.00 LISC มีปี 2013/8 On Catalog

Methods in Statistical Genomics

Philip Chester Cooley

2016 - ห้องสมุด 2,384.10 กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Nanocelluloses: Their Preparation, Properties, and Applications

Umesh P. Agarwal

2018 - ห้องสมุด 3,557.25 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Natural Product Biosynthesis : Chemical Logic and Enzymatic Machinery

Christopher T Walsh

2017 - ห้องสมุด 2,834.75 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Netter's Clinical Anatomy

John T. Hansen

2019/4 - ห้องสมุด 1,467.00 LISC มีปี 2014/3 On Catalog

Nonlinear Time Series Analysis with R

Ray Huffaker

2018 - ห้องสมุด 943.50 On Catalog

Official TOEFL iBT tests. Volume 1

Educational Testing Service

2018/3 - ห้องสมุด 748.00 LISC มีปี 2015/2
กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Operations Research: An Introduction

Hamdy A. Taha

2017/10 - ห้องสมุด 1,185.75 On Catalog

The Oxford Handbook of the Science of Science Communication

Kathleen Hall Jamieson

2017 - ห้องสมุด 3,429.75 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Paniker's Textbook of Medical Parasitology

Sougata Ghosh

2017/8 - ห้องสมุด 2,065.00 กำลังสั่งซื้อ/10,2018

Plant Anatomy: A Concept-Based Approach to the Structure of Seed Plants

Richard Crang

2018 - ห้องสมุด 4,207.50 กำลังสั่งซื้อ/04,2018

Plant Biotechnology

Bishun Deo Prasad

2017 - ห้องสมุด 8,925.00 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Plant Biotechnology

Hiru Ranabhatt

2017/8 - ห้องสมุด 4,998.00
กำลังสั่งซื้อ/10,2018

Plant Stress Physiology

Sergey Shabala

2017/2 - ห้องสมุด 3,264.00 ประกอบรายวิชา SCPL 311 Plant Physiology กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Poisons: An Introduction for Forensic Investigators

David J. George

2017 - ห้องสมุด 2,027.25 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Practice of Statistics in the Life Sciences

Brigitte Baldi

2018/4 - ห้องสมุด 6,693.30 On Catalog

Principles and Applications of Fermentation Technology

Arindam Kuila

2018 - ห้องสมุด 5,231.75
กำลังสั่งซื้อ/10,2018

Principles of Instrumental Analysis

Douglas A. Skoog

2018/7 - ห้องสมุด 1,494.00 On Catalog

Principles of Seismology

Agustin Udas

2017/2 - ห้องสมุด 1,657.50 กำลังสั่งซื้อ/04,2018

The Probability Lifesaver: All the Tools You Need to Understand Chance

Steven J. Miller

2017 - ห้องสมุด 700.20 On Catalog

Protein Purification

Philip Bonner

2018/2 - ห้องสมุด 1,430.10 กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Quantitative Biology : Theory, Computational Methods, and Models

Brian Munsky

2018 - ห้องสมุด 1,636.20 กำลังสั่งซื้อ/11,2018

The Real Analysis Lifesaver: All the Tools You Need to Understand Proofs

Raffi Grinberg

2017 - ห้องสมุด 653.40 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Real Essays Essentials : From Drafting to Revising

Miriam Moore

2018 - ห้องสมุด 2,137.75 - On Catalog

Real Reading and Writing Paragraphs and Essays

Susan Anker

2018/2 - ห้องสมุด 4,857.75 - On Catalog

Real Skills Essentials

Miriam Moore

2018 - ห้องสมุด 2,137.75 - On Catalog

Real Writing Essentials

Miriam Moore

2018 - ห้องสมุด 2,137.75 - On Catalog

Regulatory Toxicology

Shayne C. Gad

2018/3 - ห้องสมุด 4,696.25 - กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Scalar, Vector, and Matrix Mathematics: Theory, Facts, and Formulas

Dennis S. Bernstein

2018 - ห้องสมุด 2,325.60 - กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Schaum's Outline of Mathematica

Eugene Don

2018/3 - ห้องสมุด 561.00
กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Scholarly Communication : What Everyone Needs to Know

Rick Anderson

2018 - ห้องสมุด 495.00 On Catalog

Simulation Modeling and Analysis

Averill M. Law

2014/5 - ห้องสมุด 769.25 ประกอบการเรียนการสอนสาขาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Solutions Manual to Accompany Inorganic Chemistry

Alen Hadzovic

2018/7 - ห้องสมุด 824.40
กำลังสั่งซื้อ/10,2018

Staphylococcus: Genetics and Physiology

Greg A. Somerville

2017 - ห้องสมุด 10,535.00 - On Catalog

Statistical Approaches to Gene x Environment Interactions for Complex Phenotypes

Michael Windle

2016 - ห้องสมุด 1,169.10 กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment

Ronald L. Droste

2018/2 - ห้องสมุด 4,067.25
กำลังสั่งซื้อ/10,2018

Tissue Engineering and Regenerative Medicine

Joseph P. Vacanti

2017 - ห้องสมุด 3,817.80 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

TOEIC Practice Exams

Lin Lougheed

2018/4 - ห้องสมุด 1,666.00 LISC มีปี 2017/3
กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Toxicology and Risk Assessment: A Comprehensive Introduction

Helmut Greim

2017/2 - ห้องสมุด 2,771.00 On Catalog

Vander's Human Physiology:The Mechanisms of Body Function

Eric P. Widmaier

2019/15 - ห้องสมุด 1,100.00 LISC มีปี 1998/7 On Catalog

Venture Investing in Science

Douglas W. Jamison

2017 - ห้องสมุด 1,264.50 On Catalog

Vertebrate Life

F. Harvey Pough

2018/10 - ห้องสมุด 3,813.30
กำลังสั่งซื้อ/10,2018

Word Power Made Easy: The Complete Handbook for Building a Superior Vocabulary

Norman Lewis

2018/10 - ห้องสมุด 212.50
กำลังสั่งซื้อ/10,2018

Writing Successful Science Proposals

Andrew Friedland

2018/3 - ห้องสมุด 513.90 On Catalog

Your Guide to Successful Postgraduate Study

Geoffrey Elliott

2018 - ห้องสมุด 659.70
กำลังสั่งซื้อ/07,2018
รายการเสนอซื้อโดยงบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย)

The Human Body Close-Up

John Clancy

2011 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 0.00

Out of Stock

Neuroscience

Dale Purves

2017/6 อ.ดร.สิทธิพล อินทรพัฒน์ กายวิภาคศาสตร์ 3,694.50
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

Inorganic chemistry

Mark Weller

2018/7 - ห้องสมุด 2,210.00 LISC มีปี 2014/6 On Catalog
รายการเสนอซื้อจากงาน Mini Bookfair 61

Autoecology and ecophysiology of woody shrubs and trees : Concepts and applications.

Ratikanta Maiti

2016 คุณนรธีร์ เลิศวัฒนกิจกุล (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Catalysis : Volume 28

James Spivey

2016 คุณนรธีร์ เลิศวัฒนกิจกุล (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Chemical Evolution : The Biological System of the Elements

Bernd Markert

2015 คุณนรธีร์ เลิศวัฒนกิจกุล (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Flavour : From Food to Perception

Elisabeth Guichard

2017 คุณนรธีร์ เลิศวัฒนกิจกุล (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Fluid And Solid Mechanics

Shaun Bullett

2016 คุณนรธีร์ เลิศวัฒนกิจกุล (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Food Chemistry Chemometrics

Gonzalo Delgado

2016 คุณนรธีร์ เลิศวัฒนกิจกุล (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Food Industry : Processes and Technologies

Lary Nel B. Abao

2016 คุณนรธีร์ เลิศวัฒนกิจกุล (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Handbook of Coal Analysis

James G. Speight

2015/2 คุณนรธีร์ เลิศวัฒนกิจกุล (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Introduction to Cosmology

Barbara Ryden

2016/2 คุณนรธีร์ เลิศวัฒนกิจกุล (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Natural Food Flavors and Colorants

Mathew Attokaran

2017/2 คุณนรธีร์ เลิศวัฒนกิจกุล (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Problems And Solutions In Special Relativity And Electromagnetism

Sergei Kruchinin

2017 คุณนรธีร์ เลิศวัฒนกิจกุล (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Unlocking Consciousness: Lessons From The Convergence Of Computing And Cognitive Psychology

Charles Ross

2018 คุณนรธีร์ เลิศวัฒนกิจกุล (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Waves and Oscillations in Nature : An Introduction

A Satya Narayanan

2015 คุณนรธีร์ เลิศวัฒนกิจกุล (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Applied Biophysics for Drug Discovery

Donald Huddler

2017 คุณสุนันทา ปัญญสังข์ (นักศึกษาปริญญาเอก) เคมี 0.00 New knowledge and interested for apply to research มีฉบับออนไลน์

Asymmetric Synthesis of Drugs and Natural Products

Ahindra Nag

2018 คุณภาธร เทพธารากุลการ (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 7,920.00 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Carbon Nanomaterials for Electrochemical Energy Technologies: Fundamentals and Applications

Shuhui Sun

2017 รศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง เคมี 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Magnetoelectric Polymer-Based Composites : Fundamentals and Applications

Senentxu Lanceros-Méndez

2017 คุณจิดาภา พงษ์จันทรโอ (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 0.00 เป็นหนังสือที่สาขา Polymer น่าจะได้ใช้ มีฉบับออนไลน์

Mass Spectrometry for the Analysis of Pesticide Residues and their Metabolites

Despina Tsipi

2015 คุณสมจุฑา โอภาสเจริญบุญ (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 0.00 มีฉบับออนไลน์

Organic Chemistry Concepts : An EFL Approach

Gregory Roos

2015 คุณภาธร เทพธารากุลการ (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 0.00 มีฉบับออนไลน์

Solid State Physics : An Introduction

Philip Hofmann

2015/2 คุณสมจุฑา โอภาสเจริญบุญ (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Stem Cells in Regenerative Medicine: Science, regulation and business strategies

Alain A. Vertès

2015 คุณสุนันทา ปัญญสังข์ (นักศึกษาปริญญาเอก) เคมี 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Superconductivity : An Introduction

Reinhold Kleiner

2016/3 คุณสมจุฑา โอภาสเจริญบุญ (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 0.00 มีฉบับออนไลน์

Biocatalysis and Nanotechnology

Peter Grunwald

2017 คุณอัจฉรา วงษาเทพ (นักศึกษาปริญญาโท) ชีวเคมี 0.00 ไม่อนุมัติ

Bioenergy and Biofuels

Ozcan Konur

2018 คุณอัจฉรา วงษาเทพ (นักศึกษาปริญญาโท) ชีวเคมี 0.00 ไม่อนุมัติ

The Biology of Nematodes

Donald L Lee

2002 คุณประไพภัทร ศิริบัติ (ผู้ช่วยนักวิจัย) ชีวเคมี 10,710.00 It have benefit to study on nematode in survival part กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Handbook of Brewing

Graham G. Stewart

2017/3 คุณอัจฉรา วงษาเทพ (นักศึกษาปริญญาโท) ชีวเคมี 0.00 ไม่อนุมัติ

Laboratory Techniques in Plant Bacteriology

Suresh G. Borkar

2018 คุณประไพภัทร ศิริบัติ (ผู้ช่วยนักวิจัย) ชีวเคมี 6,210.00 มีตัวเล่มแล้ว

Advances in Microbial Physiology, Volume 66

Robert K. Poole

2015 คุณขวัญข้าว สายสิงห์ (นักศึกษาปริญญาตรี) ชีววิทยา 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Biofilms in Plant and Soil Health

Iqbal Ahmad

2017 รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ ชีววิทยา 0.00 Fit with bioremediation and biodegradation class มีฉบับออนไลน์

Biofuels and Bioenergy

John Love

2017 รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ ชีววิทยา 0.00 related with biodiesel and bioenegy process มีฉบับออนไลน์

Emerging Trends of Plant Physiology for Sustainable Crop Production

Zafar Abbas

2018 คุณอรทัย ภักดี (นักศึกษาปริญญาเอก) และคุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) ชีววิทยา 0.00 Good for who studying plant phaysiology and energy ไม่อนุมัติ

IELTS Superpack

Lin Lougheed

2016/3 คุณกนกวรรณ ผาทอง (นักศึกษาปริญญาตรี) ชีววิทยา 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Introduction to Experimental Biophysics: Biological Methods for Physical Scientists

Jay L. Nadeau

2018/2 อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ชีววิทยา 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Medicinal Plants: Promising Future for Health and New Drugs

Parimelazhagan Thangaraj

2018 คุณอรทัย ภักดี (นักศึกษาปริญญาเอก), คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) และคุณสมจุฑา โอภาสเจริญบุญ (นักศึกษาปริญญาตรี) ภาควิชาเคมี) ชีววิทยา 6,480.00 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Nanobiotechnology: Human Health and the Environment

Alok Dhawan

2018 คุณชนิกานต์ จันทร์เจริญ (นักศึกษาปริญญาโท) และคุณธัญญเนตร อ่ำบริสุทธิ์ (นักศึกษาปริญญาตรี) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา 9,450.00 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Principles of Biostatistics

Marcello Pagano

2018/2 คุณสิริรัชช์กร เสถียรสถาพร (นักศึกษาปริญญาตรี) ชีววิทยา 3,870.00 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

HPLC โครมาโตกราฟีแบบของเหลวแรงดันสูง : หลักการและการประยุกต์ใช้

พัฒนา เหล่าไพบูลย์

254/3 คุณธัญญเนตร อ่ำบริสุทธิ์ (นักศึกษาปริญญาตรี) เทคโนโลยีชีวภาพ 342.00 On Catalog

สถิติสำหรับงานวิจัย

กัลยา วานิชย์บัญชา

2561/12 คุณธัญญเนตร อ่ำบริสุทธิ์ (นักศึกษาปริญญาตรี) เทคโนโลยีชีวภาพ 255.00 On Catalog

Bitterness: Perception, Chemistry and Food Processing

Michel Aliani

2017 อ.ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Crash Course : Pharmacology

Elisabetta Battista

2012/4 คุณธัญญเนตร อ่ำบริสุทธิ์ (นักศึกษาปริญญาตรี) เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Flavor : From Food to Behaviors, Wellbeing and Health

Patrick Etiévant

2016 อ.ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Flavor, Satiety and Food Intake

Beverly Tepper

2017 คุณธัญญเนตร อ่ำบริสุทธิ์ (นักศึกษาปริญญาตรี) เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Handbook of GC-MS : Fundamentals and Applications

Hans-Joachim Hübschmann

2015 คุณนปวิช นนทแก้ว (นักศึกษาปริญญาโท) เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Human Pluripotent Stem Cells: A Practical Guide

Uma Lakshmipathy

2018 คุณธัญญเนตร อ่ำบริสุทธิ์ (นักศึกษาปริญญาตรี) เทคโนโลยีชีวภาพ 2,788.00 On Catalog

MicroRNA: Perspectives in Health and Diseases

Jaishree Paul

2017 คุณธัญญเนตร อ่ำบริสุทธิ์ (นักศึกษาปริญญาตรี) เทคโนโลยีชีวภาพ 3,870.00 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Pharmaceutical Analysis for Small Molecules

Behnam Davani

2017 คุณธัญญเนตร อ่ำบริสุทธิ์ (นักศึกษาปริญญาตรี) เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Protein Actions: Principles and Modeling

Ivet Bahar

2017 อ.ดร.ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์ และคุณสิริรัชช์กร เสถียรสถาพร (นักศึกษาปริญญาตรี) ภาควิชาชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Stem Cell Research: Hope or Hype?

Toni Marzotto

2017 คุณธัญญเนตร อ่ำบริสุทธิ์ (นักศึกษาปริญญาตรี) เทคโนโลยีชีวภาพ 1,241.00 On Catalog

Teaching Children To Love Problem Solving : A Reference From Birth Through Adulthood

Terri Germain-Williams

2017 คุณธัญญเนตร อ่ำบริสุทธิ์ (นักศึกษาปริญญาตรี) เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 ไม่อนุมัติ

Therapeutic Peptides and Proteins : Formulation, Processing, and Delivery Systems

Ajay K. Banga

2015/3 คุณพัชรี เหล่าบุรินทร์ (นักศึกษาปริญญาเอก) เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 มีที่ห้องสมุดอื่น

Translational ADMET for Drug Therapy : Principles, Methods, and Pharmaceutical Applications

Souzan B. Yanni

2012/4 คุณธัญญเนตร อ่ำบริสุทธิ์ (นักศึกษาปริญญาตรี) เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Computational Phylogenetics: An Introduction to Designing Methods for Phylogeny Estimation

Tandy Warnow

2017 คุณกาญจนา ประมะลิ (นักศึกษาปริญญาเอก) พฤกษศาสตร์ 0.00 เนื้อหาเข้าใจง่ายและจำเป็นต่อการวิจัย มีตัวเล่มแล้ว

Phycology

Robert Edward Lee

2018/5 คุณพงศกร โกฉัยพัฒน์ (นักศึกษาปริญญาเอก) พฤกษศาสตร์ 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Plant Evolutionary Developmental Biology: The Evolvability of the Phenotype

Alessandro Minelli

2018 รศ.ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม พฤกษศาสตร์ 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Plant Viruses: Diversity, Interaction and Management

Rajarshi Kumar Gaur

2018 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 7,740.00 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Vegetable Crop Science

M. K. Rana

2017 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Color Atlas and Text of Histology

Leslie P. Gartner

2018/7 คุณณัฐฐิรา วิวัฒนะประเสริฐ (นักศึกษาแพทย์) แพทย์ รามา 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Greenfield's Surgery : Scientific Principles and Practice

Michael W Mulholland

2016/6 คุณณัฐฐิรา วิวัฒนะประเสริฐ (นักศึกษาแพทย์) แพทย์ รามา 0.00 มีที่ห้องสมุดอื่น

Official Guide to the TOEFL

Educational Testing Service

2017/5 คุณสิริกร เกษรแพทย์ (นักศึกษาแพทย์) แพทย์ รามา 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Official TOEFL iBT Tests

Educational Testing Service

2015/5 คุณสิริกร เกษรแพทย์ (นักศึกษาแพทย์) แพทย์ รามา 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Pharmacotherapeutics for Advanced Practice : A Practical Approach

Virginia Poole Arcangelo

2016/4 คุณสิริกร เกษรแพทย์ (นักศึกษาแพทย์) แพทย์ รามา 0.00 มีที่ห้องสมุดอื่น

Advanced Electromagnetic Computation

Dikshitulu K. Kalluri

2018/2 คุณณัฐวัฒน์ พันธุชาติ (นักศึกษาปริญญาเอก) ฟิสิกส์ 4,140.00 For research and study ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Introduction to Optical Components

Roshan L. Aggarwal

2018 คุณกันต์กนิษฐ์ คงกลัด (นักศึกษาปริญญาเอก) ฟิสิกส์ 0.00 There is in my research field. ไม่อนุมัติ

Modern Elementary Particle Physics: Explaining and Extending the Standard Model

Gordon Kane

2017/2 อ.ดร.อุดม รอบคอบ ฟิสิกส์ 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Modern Quantum Mechanics

J. J. Sakurai

2017/2 ผศ.ดร.ทศพร บุญยฤทธิ์ ฟิสิกส์ 0.00 ใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน มีตัวเล่มแล้ว

Nuclear Astrophysics: A Course of Lectures

Md A. Khan

2018 ศ.ดร.เดวิด รุฟโฟโล ฟิสิกส์ 0.00 เป็นหนังสือที่ดีมาก มีตัวเล่มแล้ว

Problems And Solutions In University Physics: Optics, Thermal Physics, Modern Physics

Fuxiang Han

2017 ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี ฟิสิกส์ 1,746.60
กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Programming with MATLAB for Scientists: A Beginner’s Introduction

Eugeniy E. Mikhailov

2018 ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี ฟิสิกส์ 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Pulsed Laser Ablation: Advances and Applications in Nanoparticles and Nanostructuring Thin Films

Ion N. Mihailescu

2018 คุณณัฐสิมา ศักดา (นักศึกษาปริญญาเอก) ฟิสิกส์ 0.00 For research ไม่อนุมัติ

Shaping Light in Nonlinear Optical Fibers

Sonia Boscolo

2017 ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี ฟิสิกส์ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Advances in Molecular Techniques

Rakesh S. Sengar

2018 คุณสิริวรา ศิริดำรงวัฒนา (นักศึกษาปริญญาเอก) และคุณวรัชยา นักเสียง (นักศึกษาปริญญาตรี) ภาควิชาชีววิทยา เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล 6,210.00 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

DNA in Supramolecular Chemistry and Nanotechnology

Eugen Stulz

2015 คุณสิริวรา ศิริดำรงวัฒนา (นักศึกษาปริญญาเอก) เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล 0.00 มีฉบับออนไลน์

General and Molecular Pharmacology : Principles of Drug Action

Francesco Clementi

2015 คุณสิริวรา ศิริดำรงวัฒนา (นักศึกษาปริญญาเอก) เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล 4,462.50 On Catalog

Wilson and Walker's Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology

Andreas Hofmann

2018 คุณสิริวรา ศิริดำรงวัฒนา (นักศึกษาปริญญาเอก) เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Kumar and Clark's Clinical Medicine

Parveen Kumar

2016/9 คุณรัตติกาล น้อยเต็ม (นักศึกษาปริญญาโท) สรีรวิทยา 0.00 มีฉบับออนไลน์

Medical Physiology: Principles for Clinical Medicine

Rodney A. Rhoades

2018/5 ดร.ปาหนัน สุนทรศารทูล (นักวิจัย) สรีรวิทยา 0.00 เนื้อหาเหมาะสม ครบถ้วน สำหรับวิชาสรีรวิทยา และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและพยาธิวิทยา มีตัวเล่มแล้ว

Natural Products Chemistry : Sources, Separations and Structures

Raymond Cooper

2014 คุณฉันทพล ยิ้มนวล (นักศึกษาปริญญาเอก) สรีรวิทยา 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Porth Pathophysiology : Concepts of Altered Health States

Ruth Hannon

2017/2 ดร.ปาหนัน สุนทรศารทูล (นักวิจัย) และคุณณัฐฐิรา วิวัฒนะประเสริฐ (นักศึกษาแพทย์) สรีรวิทยา 0.00 มีที่ห้องสมุดอื่น

850 คำต้องรู้ สู้ CU-TEP และ TOEFL

สรุจ ศุภศิรประภา

2561/3 - ห้องสมุด 212.50 On Catalog

Anchor CU-TEP

สุทิน พูลสวัสดิ์

2560 - ห้องสมุด 378.00 On Catalog

Grammar Genius

ศรัณย์ นาทะสิริ

2561 - ห้องสมุด 198.00 On Catalog

Grammar Master

พนิตนาฏ ชูฤกษ์

2561 - ห้องสมุด 292.50 On Catalog

จุลชีววิทยาการแพทย์

พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์

2561/3 - ห้องสมุด 855.00 On Catalog

แนวทางเพื่อการเรียนรู้ การวิจัยเชิงคุณภาพ

พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร

2559 - ห้องสมุด 255.00 On Catalog

ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC

อี กี แทก

2560 - ห้องสมุด 405.00 On Catalog

สถิติสำหรับงานวิจัย

กัลยา วานิชย์บัญชา

2561/12 - ห้องสมุด 255.00 On Catalog

Adobe Photoshop Lightroom Classic CC Classroom in a Book

John Evans

2018 - ห้องสมุด 1,745.10 เหมาะสำหรับใช้ประกอบโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ที่มหาวิทยาลัยบอกรับ ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Adobe Premiere Pro CC Classroom in a Book

Maxim Jago

2018 - ห้องสมุด 2,129.40 เหมาะสำหรับใช้ประกอบโปรแกรม Adobe Premiere ที่มหาวิทยาลัยบอกรับ On Catalog

Carbohydrate Chemistry : Fundamentals and Applications

Raimo Alen

2018 - ห้องสมุด 2,267.10
กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Chemistry of Pyrroles

Boris A. Trofimov

2016 - ห้องสมุด 4,692.00 On Catalog

Chemometrics in Chromatography

Łukasz Komsta

2018 - ห้องสมุด 7,740.00 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Classical Theory of Electromagnetism

Baldassare Di Bartolo

2018/3 - ห้องสมุด 2,848.50 LISC มีปี 2004/2 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Introduction to Exercise Science

Terry J. Housh

2017/5 - ห้องสมุด 2,430.00 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Introduction to Mathematical Modeling and Computer Simulations

Vladimir Mityushev

2018 - ห้องสมุด 3,060.00 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Managing Discovery in the Life Sciences

Philip A. Rea

2018 - ห้องสมุด 1,620.00 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

A Mathematica Primer for Physicists

Jim Napolitano

2018 - ห้องสมุด 2,250.00 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Microbial Cell Factories

Deepansh Sharma

2018 - ห้องสมุด 4,950.00 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Modeling and Simulation: Challenges and Best Practices for Industry

Guillaume Dubois

2018 - ห้องสมุด 4,590.00 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Planning Your Research And How To Write It

Abdul Aziz Nather

2015 - ห้องสมุด 1,026.00 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Principles of Analysis: Measure, Integration, Functional Analysis, and Applications

Hugo D. Junghenn

2018 - ห้องสมุด 3,240.00 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61

Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches

John W. Creswell

2018/5 - ห้องสมุด 2,592.00 LISC มีปี 2014/4
กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Thermophilic Fungi: Basic Concepts and Biotechnological Applications

Raj Kumar Salar

2018 - ห้องสมุด 7,740.00 ออกให้บริการวันที่ 14/11/61