ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ

(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17 มกราคม 2562)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (โทร. 5717)
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2562 จำนวน 2,000,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 738,578.00 บาท คงเหลือ 1,261,422.00 บาท
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ปี 2561 จำนวน 294,200 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 294,119.50 บาท คงเหลือ 80.50 บาท
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง/บรรณาธิการ ปีพิมพ์/Ed. ผู้เสนอ ภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร ราคา หมายเหตุ สรุปผล

Diagnostic Cutaneous Pathology

Helmut Kerl

2018/2 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 21,768.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ไม่อนุมัติ

Inderbir Singh's Textbook of Anatomy Vol.1-3

John Doe

2015/6 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 0.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง รอใบเสนอราคา

Medical Terminology for Health Care Professionals

Jane Rice

2017/9 รศ.ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์ กายวิภาคศาสตร์ 4,972.50 ใช้สอนนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Pathology Review and Practice Guide

Zuhua Gao

2017/2 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 5,293.80 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
กำลังสั่งซื้อ/10,2018

WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues

S. Swerdlow

2017/5 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 3,442.00 ประกอบการเรียนรายวิชา SCID ของ นศพ.ปี2 และ 3 และหลักสูตรบัณฑิตของภาควิชาฯ กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Analyzing Data with Power BI and Power Pivot for Excel

Alberto Ferrari

2017 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู คณิตศาสตร์ 0.00 มีประโยชน์กับผู้ที่สนใจในการใช้ Microsoft Excel ที่เป็นโปรแกรม spreed sheet พื้นฐานในการจัดการกับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปต่อยอดในการผลิตผลงานวิจัย และใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง Data Science

รอใบเสนอราคา

Collect, Combine, and Transform Data Using Power Query in Excel and Power BI

Gil Raviv

2018 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู คณิตศาสตร์ 0.00 มีประโยชน์กับผู้ที่สนใจในการใช้ Microsoft Excel ที่เป็นโปรแกรม spreed sheet พื้นฐานในการจัดการกับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปต่อยอดในการผลิตผลงานวิจัย และใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง Data Science

รอใบเสนอราคา

Introduction to the Theory of Weighted Polynomial Approximation

H N Mhaskar

1997 อ.ดร.ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ คณิตศาสตร์ 0.00 ใช้ทำวิจัยและนักศึกษาบางส่วนต้องการใช้

รอใบเสนอราคา

Biological Inorganic Chemistry: Structure and Reactivity

Ivano Bertini

2006 อ.ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ เคมี 4,594.25 ประกอบการสอนวิชาเลือกระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา On Catalog

Biomass for Sustainable Applications: Pollution Remediation and Energy

Sarra Gaspard

2013 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 7,056.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในงานวิจัย

รอพิจารณาอนุมัติ

Feedstock Recycling of Plastic Wastes

Jose Aguado

1999 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 3,308.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในงานวิจัย

รอพิจารณาอนุมัติ

Functional Molecular Materials: An Introductory Textbook

Matteo Atzori

2018 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 6,120.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม และพลังงานยั่งยืน

รอพิจารณาอนุมัติ

Membrane Technology: Sustainable Solutions in Water, Health, Energy and Environmental Sectors

Sundergopal Sridhar

2018 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 7,380.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในงานวิจัย

รอพิจารณาอนุมัติ

Soft Matters for Catalysts

Qingman Ji

2018 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 6,120.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้านตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับใช้ในงานวิจัย

รอพิจารณาอนุมัติ

Sustainable Catalysis in Ionic Liquids

Pedro Lozano

2018 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 3,030.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้านตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับใช้ในงานวิจัย

รอพิจารณาอนุมัติ

Understanding Molecules: Lectures on Chemistry for Physicists and Engineers

Franco Battaglia

2018 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 5,760.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี ระดับชั้นปี 1 เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่มีความทันสมัย

รอพิจารณาอนุมัติ

Water Chemistry: Green Science and Technology of Nature's Most Renewable Resource

Stanley E. Manahan

2017 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 6,143.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในงานวิจัย

รอพิจารณาอนุมัติ

Genetics and Evolution of Infectious Diseases

Michel Tibayrenc

2017/2 ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ จุลชีววิทยา - It is quite related to several research projects and courses of the Department of Microbiology especially the Bacteria program. บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Botanical Drug Products: Recent Developments and Market Trends

Jayant N. Lokhande

2018 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร เภสัชวิทยา 9,720.00 เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนรายวิชา Principles of herbal and drug use ซึ่งเป็นรายวิชา general education ที่เปิดใหม่สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ

รอพิจารณาอนุมัติ

Fingerprinting Analysis and Quality Control Methods of Herbal Medicines

Ravindra Kumar Pandey

2018 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร เภสัชวิทยา 4,860.00 เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนรายวิชา Principles of herbal and drug use ซึ่งเป็นรายวิชา general education ที่เปิดใหม่สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงสามารถใช้ประกอบการเขียน manuscript เพื่อตีพิมพ์ผลงานทางด้านสมุนไพร

รอพิจารณาอนุมัติ

Herbal Drugs as Therapeutic Agents

Amritpal Singh

2018 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร เภสัชวิทยา 2,700.00 เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนรายวิชา Principles of herbal and drug use ซึ่งเป็นรายวิชา general education ที่เปิดใหม่สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ

รอพิจารณาอนุมัติ

Illustrated Toxicology

PK Gupta

2018 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร เภสัชวิทยา 9,720.00 เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรเภสัชวิทยาและหลักสูตรพิษวิทยา หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งและพิษวิทยา

รอพิจารณาอนุมัติ

Toxicoepigenetics

Shaun McCullough

2018 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร เภสัชวิทยา 6,750.00 เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรเภสัชวิทยาและหลักสูตรพิษวิทยา หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งและพิษวิทยา

รอพิจารณาอนุมัติ

A Brief History of the Philosophy of Time

Adrian Bardon

2013 คุณคุณากร วงศ์ศรีประเสริฐ (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 654.50 to find out how thinker from past perceived time and how relativety , quantum physics and scientific theories changed those thought ออกให้บริการวันที่ 27/12/61

Biomaterials and Immune Response: Complications, Mechanisms and Immunomodulation

Nihal Engin Vrana

2018 ผศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ วัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ 5,760.00

รอพิจารณาอนุมัติ

Biopolymers and Biomaterials

Aneesa Padinjakkara

2018 ผศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ วัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ 6,480.00

รอพิจารณาอนุมัติ

Building Tissues: An Engineer's Guide to Regenerative Medicine

Joseph W. Freeman

2018 ผศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ วัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ 4,320.00

รอพิจารณาอนุมัติ

Physical Properties of Materials

Mary Anne White

2018/3 ผศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ วัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ 6,030.00 LISC มีปี 2012/2

รอพิจารณาอนุมัติ

Grammar tests

สุทิน พูลสวัสดิ์

2561/2 - ห้องสมุด 288.00 LISC มีปี 2556 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

Google Analytics เก็บสถิติและวิเคราะห์ เว็บ+แอป ให้ครบสูตร

ธัญธัช นันท์ชนก

2558 - ห้องสมุด 202.50 On Catalog

IELTS writing

สุทิน พูลสวัสดิ์

2561/2 - ห้องสมุด 256.50 LISC มีปี 2559 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรม หลักการสร้างพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่

ลาร์รี่ คีลี่ย์

2558 - ห้องสมุด 355.50 On Catalog

กลศาสตร์ของไหล เล่ม 1

สมชาย วงศ์วิเศษ

2561/2 - ห้องสมุด 374.00 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น

-

2560 - ห้องสมุด 162.00 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

การส่งสัญญาณของทีเซลล์รีเซพเตอร์

สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ

2561 - ห้องสมุด 225.00 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆ

กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

2561/2 - ห้องสมุด 93.50 On Catalog

เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า

เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ

2561/6 - ห้องสมุด 204.00 LISC มีปี 2552/4 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

จุลกายวิภาคศาสตร์

เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์

2561/2 - ห้องสมุด 405.00 On Catalog

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

วสุ ปฐมอารีย์

2561 - ห้องสมุด 432.00 On Catalog

เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืชการประยุกต์เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช

บุษราภรณ์ งามปัญญา

2561 - ห้องสมุด 225.00 On Catalog

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายและปรับปรุงพันธุ์

สิริภัทร์ พราหมณีย์

2560/2 - ห้องสมุด 234.00 On Catalog

ตุลามหาราช 2 ราชันสถิตนิจนิรันดร์

-

2561 - ห้องสมุด 259.00 - ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

พอลิเมอร์ในเคมีอินทรีย์

มูฮำหมัด นิยมเดชา

2561 - ห้องสมุด 145.00

รอพิจารณาอนุมัติ

พันธุศาสตร์

กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

2561/3 - ห้องสมุด 485.10 LISC มีปี 2557/2 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

พิชิต TOEIC 900++

ณัฐวิภา วิริยา

2561 - ห้องสมุด 225.00 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

ระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็งสำหรับกา รผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาด

อมรชัย อาภรณ์วิชานพ

2561 - ห้องสมุด 246.50 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย EXCEL

ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์

2561 - ห้องสมุด 337.50

รอพิจารณาอนุมัติ

สเปิร์ม โครงสร้างและความสามารถในการเจริญพันธุ์

เสมอ ถาน้อย

2561 - ห้องสมุด 288.00 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

สแตปฟิโลคอคไค การจำแนกชนิดและการก่อโรค

ศิริลักษณ์ ธีระภูธร

2561 - ห้องสมุด 261.00 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระผู้เป็นแสงสว่างกลางใจไทย

ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์

2561 - ห้องสมุด 252.00 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

สรุป Grammar TOEFL

นเรศ สุรสิทธิ์

2561 - ห้องสมุด 195.00 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

สารชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์

มูฮำหมัด นิยมเดชา

2561 - ห้องสมุด 324.00

รอพิจารณาอนุมัติ

หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS

ยุทธ ไกยวรรณ์

2561/5 - ห้องสมุด 301.75

รอพิจารณาอนุมัติ

4 Practice Tests for the TOEFL 2019-2020

Kaplan Test Prep

2018 - ห้องสมุด 705.50 On Catalog

The Academic Skills Handbook

Diana Hopkins

2018 - ห้องสมุด 472.50

รอพิจารณาอนุมัติ

Academic Writing and Grammar for Students

Alex Osmond

2015/2 - ห้องสมุด 659.70 On Catalog

Barron's TOEIC

Lin Lougheed

2018/8 - ห้องสมุด 833.50 LISC มีปี 2016/7 On Catalog

Basic Applied Bioinformatics

Chandra Sekhar Mukhopadhyay

2017 - ห้องสมุด 3,021.75 On Catalog

Beginners' Guide to Bioinformatics for High Throughput Sequencing

Hugh T W Tan

2018 - ห้องสมุด 2,890.00 On Catalog

The Biology of Exercise

Juleen R. Zierath

2017 - ห้องสมุด 2,389.50 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Bioreactors : Animal Cell Culture Control for Bioprocess Engineering

Goutam Saha

2017 - ห้องสมุด 1,513.00 On Catalog

Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories

U.S. Department Of Health And Human Services

2016/5 - ห้องสมุด 1,119.60 ประกอบรายวิชา SCBT309 Animal Cell Technology On Catalog

Bone: A Regulator of Physiology

Gerard Karsenty

2018 - ห้องสมุด 3,709.80 กำลังสั่งซื้อ/07,2018

BRS Cell biology and histology

Leslie P. Gartner

2018/8 - ห้องสมุด 1,623.50 LISC มีปี 2015/7

รอพิจารณาอนุมัติ

BRS Gross Anatomy

Nancy L. Halliday

2018/9 - ห้องสมุด ----

รอพิจารณาอนุมัติ

Case Studies in Cancer

Richard J. Lee

2018 - ห้องสมุด 1,360.00 กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Catalysis : Concepts and Green Applications

Gadi Rothenberg

2018/2 - ห้องสมุด 2,091.10 LISC มีปี 2008 On Catalog

Characterisation Methods in Inorganic Chemistry

Mark T. Weller

2017 - ห้องสมุด 1,037.00 On Catalog

Classical Covariant Fields

Mark Burgess

2005 - ห้องสมุด 2,985.00 ประกอบรายวิชา SCPY523 Classical Field Theory On Catalog

Computational Chemistry

Jeremy Harvey

2018 - ห้องสมุด 629.00 On Catalog

The CRISPR/Cas System: Emerging Technology and Application

Muhammad Jamal

2017 - ห้องสมุด 10,180.00 On Catalog

The Cytoskeleton

Thomas D. Pollard

2017 - ห้องสมุด 3,817.80 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Design and Analysis of Time Series Experiments

Richard McCleary

2017 - ห้องสมุด 1,245.25 On Catalog

The Discourse of the IELTS Speaking Test : Interactional Design and Practice

Paul Seedhouse

2018 - ห้องสมุด 1,394.00 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

DNA Tumour Viruses : Virology, Pathogenesis and Vaccines

Sally Roberts

2018 - ห้องสมุด 10,340.00 On Catalog

Essential Cell Biology

Bruce Alberts

2018/5 - ห้องสมุด 4,986.00 LISC มีปี 2014/4 กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Essential neuroscience

Allan Siegel

2018/4 - ห้องสมุด 2,354.50 LISC มีปี 2015/3 On Catalog

Essential Statistics

David S. Moore

2012/2 - ห้องสมุด 3,021.75 เพื่อใช้ประกอบรายวิชา SCMA 188 Statistical Data Analysis I กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Fundamentals of Microbiome Science :How Microbes Shape Animal Biology

Angela E. Douglas

2018 - ห้องสมุด 923.40
กำลังสั่งซื้อ/10,2018

Fundamentals of Plant Physiology

Lincoln Taiz

2018 - ห้องสมุด 3,430.80
กำลังสั่งซื้อ/10,2018

The Fungal Kingdom

Joseph Heitman

2017 - ห้องสมุด 5,121.25 On Catalog

Genome Editing and Engineering : From TALENs, ZFNs and CRISPRs to Molecular Surgery

Krishnarao Appasani

2018 - ห้องสมุด 3,952.50 On Catalog

Genome-Wide Association Studies: From Polymorphism to Personalized Medicine

Krishnarao Appasani

2016 - ห้องสมุด 4,986.00 กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Grammar in Use Intermediate

Raymond Murphy

2018/4 - ห้องสมุด 1,169.10 On Catalog

The Handbook of Market Research for Life Science Companies: Finding the Answers You Need to Understand Your Market

JeanFrancois Denault

2017 - ห้องสมุด 1,423.75 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

How to Write Better Essays

Bryan Greetham

2018/4 - ห้องสมุด 578.00 On Catalog

How to Write Well (All You Need to Know)

Tim De Lisle

2018 - ห้องสมุด 288.90

รอพิจารณาอนุมัติ

IELTS Practice Tests

Trellis Test Prep

2018 - ห้องสมุด 476.10
กำลังสั่งซื้อ/02,2018

IELTS Prep Plus 2019-2020

Kaplan Test Prep

2018 - ห้องสมุด 680.00 On Catalog

An Introduction to Analysis

Robert C. Gunning

2018 - ห้องสมุด 1,753.20 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Introduction to Coevolutionary Theory

Scott Nuismer

2017 - ห้องสมุด 2,052.90 On Catalog

Introduction to the Finite Element Method

J.N. Reddy

2018/4 - ห้องสมุด 5,465.50 LISC มีปี 1985 On Catalog

An Introduction to Ionic Liquids

Jason Hallett

2018 - ห้องสมุด 2,120.75 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Introduction to Modeling and Simulation with MATLAB and Python

Steven I. Gordon

2017 - ห้องสมุด 2,635.90 ประกอบการเรียนการสอนสาขาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม On Catalog

An Introduction to Numerical Methods: A MATLAB Approach

Abdelwahab Kharab

2019/4 - ห้องสมุด 2,835.00 LISC มีปี 2002 On Catalog

Introduction to Quantum Mechanics

David J. Griffiths

2018/3 - ห้องสมุด 1,742.50 LISC มีปี 2005/2 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Ion Channels: A Laboratory Manual

Paul J. Kammermeier

2017 - ห้องสมุด 2,677.50 - กำลังสั่งซื้อ/07,2018

Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas

Anthony Mescher

2018/15 - ห้องสมุด 1,560.50 LISC มีปี 2016/14 On Catalog

Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review

Anthony J. Trevor

2018/12 - ห้องสมุด 1,487.50 LISC มีปี 2015/11

รอพิจารณาอนุมัติ

Laboratory Techniques in Plant Bacteriology

Suresh G. Borkar

2017 - ห้องสมุด 3,786.75 On Catalog

Langman's Medical Embryology

T.W. Sadler

2018/14 - ห้องสมุด 1,394.00 LISC มีปี 2015/13

รอพิจารณาอนุมัติ

Larone’s Medically Important Fungi

Thomas J. Walsh

2018/6 - ห้องสมุด 2,720.00 LISC มีปี 2011/5 On Catalog

Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology

Karen Whalen

2019/7 - ห้องสมุด 1,557.00 LISC มีปี 2012/5 On Catalog

Malaria: Biology in the Era of Eradication

Dyann Wirth

2017 - ห้องสมุด 3,817.80 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

The McGraw-Hill Education Handbook of English Grammar and Usage

Mark Lester

2018/3 - ห้องสมุด 475.20

รอพิจารณาอนุมัติ

Methods in Statistical Genomics

Philip Chester Cooley

2016 - ห้องสมุด 2,384.10 กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Nanocelluloses: Their Preparation, Properties, and Applications

Umesh P. Agarwal

2018 - ห้องสมุด 3,557.25 On Catalog

Natural Product Biosynthesis : Chemical Logic and Enzymatic Machinery

Christopher T Walsh

2017 - ห้องสมุด 2,834.75 On Catalog

Neuroanatomy Atlas in Clinical Context: Structures, Sections, Systems

Duane E. Haines

2019/10 - ห้องสมุด 1,494.00 LISC มีปี 2015/9 On Catalog

Nonlinear Time Series Analysis with R

Ray Huffaker

2018 - ห้องสมุด 943.50 On Catalog

Official TOEFL iBT tests. Volume 1

Educational Testing Service

2018/3 - ห้องสมุด 748.00 LISC มีปี 2015/2 On Catalog

Official TOEFL iBT tests. Volume 2

Educational Testing Service

2018/2 - ห้องสมุด 748.00

รอพิจารณาอนุมัติ

The Oxford Handbook of the Science of Science Communication

Kathleen Hall Jamieson

2017 - ห้องสมุด 3,429.75 On Catalog

Paniker's Textbook of Medical Parasitology

Sougata Ghosh

2017/8 - ห้องสมุด 2,065.00 On Catalog

Pathology Illustrated

Fiona Roberts

2019/8 - ห้องสมุด 1,692.00 LISC มีปี 2011/7 On Catalog

Plant Anatomy: A Concept-Based Approach to the Structure of Seed Plants

Richard Crang

2018 - ห้องสมุด 4,207.50 กำลังสั่งซื้อ/04,2018

Plant Biotechnology

Bishun Deo Prasad

2017 - ห้องสมุด 8,925.00 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

Plant Biotechnology

Hiru Ranabhatt

2017/8 - ห้องสมุด 4,998.00 On Catalog

Plant Stress Physiology

Sergey Shabala

2017/2 - ห้องสมุด 3,264.00 ประกอบรายวิชา SCPL 311 Plant Physiology On Catalog

Poisons: An Introduction for Forensic Investigators

David J. George

2017 - ห้องสมุด 2,027.25 On Catalog

Practice of Statistics in the Life Sciences

Brigitte Baldi

2018/4 - ห้องสมุด 6,693.30 On Catalog

Principles and Applications of Fermentation Technology

Arindam Kuila

2018 - ห้องสมุด 5,231.75 On Catalog

Principles of Instrumental Analysis

Douglas A. Skoog

2018/7 - ห้องสมุด 1,494.00 On Catalog

Principles of Seismology

Agustin Udas

2017/2 - ห้องสมุด 1,657.50 กำลังสั่งซื้อ/04,2018

The Probability Lifesaver: All the Tools You Need to Understand Chance

Steven J. Miller

2017 - ห้องสมุด 700.20 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

Protein Purification

Philip Bonner

2018/2 - ห้องสมุด 1,430.10 กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Quantitative Biology : Theory, Computational Methods, and Models

Brian Munsky

2018 - ห้องสมุด 1,636.20 กำลังสั่งซื้อ/11,2018

The Real Analysis Lifesaver: All the Tools You Need to Understand Proofs

Raffi Grinberg

2017 - ห้องสมุด 653.40 On Catalog

Real Essays Essentials : From Drafting to Revising

Miriam Moore

2018 - ห้องสมุด 2,137.75 - ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

Real Reading and Writing Paragraphs and Essays

Susan Anker

2018/2 - ห้องสมุด 4,857.75 - ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

Real Skills Essentials

Miriam Moore

2018 - ห้องสมุด 2,137.75 - ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

Real Writing Essentials

Miriam Moore

2018 - ห้องสมุด 2,137.75 - ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

Regulatory Toxicology

Shayne C. Gad

2018/3 - ห้องสมุด 4,696.25 - On Catalog

Scalar, Vector, and Matrix Mathematics: Theory, Facts, and Formulas

Dennis S. Bernstein

2018 - ห้องสมุด 2,325.60 - On Catalog

Schaum's Outline of Mathematica

Eugene Don

2018/3 - ห้องสมุด 561.00 On Catalog

Scholarly Communication : What Everyone Needs to Know

Rick Anderson

2018 - ห้องสมุด 495.00 On Catalog

Snell's Clinical Anatomy by Regions

Lawrence E. Wineski

2019/10 - ห้องสมุด 2,286.50 LISC มีปี 2012/9

รอพิจารณาอนุมัติ

Snell's Clinical Neuroanatomy

Ryan Splittgerber

2018/8 - ห้องสมุด 1,759.50 LISC มีปี 2010/7

รอพิจารณาอนุมัติ

Solutions Manual to Accompany Inorganic Chemistry

Alen Hadzovic

2018/7 - ห้องสมุด 824.40 On Catalog

Staphylococcus: Genetics and Physiology

Greg A. Somerville

2017 - ห้องสมุด 10,535.00 - On Catalog

Statistical Approaches to Gene x Environment Interactions for Complex Phenotypes

Michael Windle

2016 - ห้องสมุด 1,169.10 กำลังสั่งซื้อ/11,2018

Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment

Ronald L. Droste

2018/2 - ห้องสมุด 4,067.25 On Catalog

Tissue Engineering and Regenerative Medicine

Joseph P. Vacanti

2017 - ห้องสมุด 3,817.80 กำลังสั่งซื้อ/09,2018

TOEIC Practice Exams

Lin Lougheed

2018/4 - ห้องสมุด 1,666.00 LISC มีปี 2017/3 On Catalog

Toxicology and Risk Assessment: A Comprehensive Introduction

Helmut Greim

2017/2 - ห้องสมุด 2,771.00 On Catalog

Vertebrate Life

F. Harvey Pough

2018/10 - ห้องสมุด 3,813.30
กำลังสั่งซื้อ/10,2018

Word Power Made Easy: The Complete Handbook for Building a Superior Vocabulary

Norman Lewis

2018/10 - ห้องสมุด 212.50 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

Writing Successful Science Proposals

Andrew Friedland

2018/3 - ห้องสมุด 513.90 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

Your Guide to Successful Postgraduate Study

Geoffrey Elliott

2018 - ห้องสมุด 659.70 On Catalog
รายการเสนอซื้อโดยงบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย)

The Human Body Close-Up

John Clancy

2011 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 0.00

Out of Stock

Neuroscience

Dale Purves

2017/6 อ.ดร.สิทธิพล อินทรพัฒน์ กายวิภาคศาสตร์ 3,694.50
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

Inorganic chemistry

Mark Weller

2018/7 - ห้องสมุด 2,210.00 LISC มีปี 2014/6 On Catalog
รายการเสนอซื้อจากงาน Mini Bookfair 61

The Biology of Nematodes

Donald L Lee

2002 คุณประไพภัทร ศิริบัติ (ผู้ช่วยนักวิจัย) ชีวเคมี 10,710.00 It have benefit to study on nematode in survival part On Catalog

Problems And Solutions In University Physics: Optics, Thermal Physics, Modern Physics

Fuxiang Han

2017 ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี ฟิสิกส์ 1,746.60 On Catalog

Anchor CU-TEP

สุทิน พูลสวัสดิ์

2560 - ห้องสมุด 378.00 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

Grammar Genius

ศรัณย์ นาทะสิริ

2561 - ห้องสมุด 198.00 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

Grammar Master

พนิตนาฏ ชูฤกษ์

2561 - ห้องสมุด 292.50 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

จุลชีววิทยาการแพทย์

พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์

2561/3 - ห้องสมุด 855.00 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

แนวทางเพื่อการเรียนรู้ การวิจัยเชิงคุณภาพ

พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร

2559 - ห้องสมุด 255.00 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC

อี กี แทก

2560 - ห้องสมุด 405.00 ออกให้บริการวันที่ 17/12/61

สถิติสำหรับงานวิจัย

กัลยา วานิชย์บัญชา

2561/12 - ห้องสมุด 255.00 On Catalog

Carbohydrate Chemistry : Fundamentals and Applications

Raimo Alen

2018 - ห้องสมุด 2,267.10 On Catalog

Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches

John W. Creswell

2018/5 - ห้องสมุด 2,592.00 LISC มีปี 2014/4 On Catalog