ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ

(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21 เมษายน 2561)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (โทร. 5717)
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2561 จำนวน 2,000,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 754,271.30 บาท คงเหลือ 1,245,728.70 บาท
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ปี 2561 จำนวน 294,200 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น - บาท คงเหลือ - บาท
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง/บรรณาธิการ ปีพิมพ์/Ed. ผู้เสนอ ภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร ราคา หมายเหตุ สรุปผล

The Book of Cells: A Breviary of Cytopathology

Richard Mac DeMay

2016 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 7,526.75 สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522 และ 622 ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Non-Neoplastic Diseases of the Head and Neck

Bruce M. Wenig

2017 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 7,127.25 สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522 และ 622 กำลังสั่งซื้อ/12,2017

A Notebook of Dermatopathology

Mariya Miteva

2016 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 2,112.25 สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522 และ 622 ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues

S. Swerdlow

2017/5 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 3,442.00 ประกอบการเรียนรายวิชา SCID ของ นศพ.ปี2 และ 3 และหลักสูตรบัณฑิตของภาควิชาฯ กำลังสั่งซื้อ/12,2017

WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs 

Ricardo V. Lloyd 

2017/4 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 5,386.50 ประกอบการเรียนรายวิชา SCID ของ นศพ.ปี2 และ 3 และหลักสูตรบัณฑิตของภาควิชาฯ ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Corporate value of enterprise risk management : the next step in business management

Sim Segal

2011 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู และ อ.ดร.มีโชค ชูดวง คณิตศาสตร์ 0.00 เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอน และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อ ยอดงานวิจัย มีฉบับออนไลน์

Introduction to ratemaking and loss reserving for property and casualty insurance

Robert L. Brown

2015/4 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู และ อ.ดร.มีโชค ชูดวง คณิตศาสตร์ 3,429.75 เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอน และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อ ยอดงานวิจัย กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Operations and supply chain management.

Roberta S. Russell

2016 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู และ อ.ดร.มีโชค ชูดวง คณิตศาสตร์ 0.00 เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอน และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อ ยอดงานวิจัย

รอใบเสนอราคา

Operations research : applications and algorithms

Wayne L. Winston

2004 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู และ อ.ดร.มีโชค ชูดวง คณิตศาสตร์ 0.00 เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอน และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อ ยอดงานวิจัย มีที่ห้องสมุดอื่น

Understanding actuarial management : the actuarial control cycle

Stuart A. Klugman

2010 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู และ อ.ดร.มีโชค ชูดวง คณิตศาสตร์ 9,010.00 เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอน และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อ ยอดงานวิจัย กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Understanding actuarial practice

Stuart A. Klugman

2012 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู และ อ.ดร.มีโชค ชูดวง คณิตศาสตร์ 7,246.25 เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอน และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อ ยอดงานวิจัย กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Analysis of Food Toxins and Toxicants

Yiu-Chung Wong

2017 อ.ดร.พูนทวี แซ่เตีย เคมี 0.00 มีฉบับออนไลน์

Analytical Characterization of Biotherapeutics

Jennie R. Lill

2017 อ.ดร.พูนทวี แซ่เตีย เคมี 0.00 มีฉบับออนไลน์

Analytical Methods for Polymer Characterization

Rui Yang

2018 ศ.ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ เคมี 5,697.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Automation Solutions for Analytical Measurements: Concepts and Applications

Heidi Fleischer

2017 อ.ดร.พูนทวี แซ่เตีย เคมี 0.00 มีฉบับออนไลน์

Environmental Materials and Waste : Resource Recovery and Pollution Prevention

M. N. V. Prasad

2016 รศ.ดร.ศิวพร สมิธ เคมี 0.00 มีฉบับออนไลน์

Functional Biopolymers

Vijay Kumar Thakur

2018 ศ.ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ เคมี 8,100.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Green Polymer Composites Technology: Properties and Applications

Inamuddin

2016 ศ.ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ เคมี 10,890.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Handbook for Chemical Process Research and Development

Wenyi Zhao

2017 รศ.ดร.ศิวพร สมิธ เคมี 4,014.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Handbook of Environmental Analysis: Chemical Pollutants in Air, Water, Soil, and Solid

Pradyot Patnaik

2017/3 อ.ดร.พูนทวี แซ่เตีย เคมี 6,291.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Measurement of Antioxidant Activity and Capacity: Recent Trends and Applications

Resat Apak

2018 อ.ดร.พูนทวี แซ่เตีย เคมี 0.00 มีฉบับออนไลน์

Nanocarbons for Electroanalysis

Sabine Szunerits

2017 อ.ดร.พูนทวี แซ่เตีย เคมี 0.00 มีฉบับออนไลน์

Natural-Based Polymers for Biomedical Applications

Tatiana G. Volova

2017 ศ.ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ เคมี 4,905.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Pharmaceutical Analysis for Small Molecules

Behnam Davani

2017 อ.ดร.พูนทวี แซ่เตีย เคมี 0.00 มีฉบับออนไลน์

Pharmaceutical Quality by Design: A Practical Approach

Walkiria S. Schlindwein

2018 อ.ดร.พูนทวี แซ่เตีย เคมี 0.00 มีฉบับออนไลน์

Rubber Science : A Modern Approach

Yuko Ikeda

2017 ศ.ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ เคมี 3,285.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Soil Phosphorus

Rattan Lal

2016 อ.ดร.พูนทวี แซ่เตีย เคมี 4,608.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Targeted Biomarker Quantitation by LC-MS

Naidong Weng

2017 อ.ดร.พูนทวี แซ่เตีย เคมี 0.00 มีฉบับออนไลน์

Graphene Nanomaterials: Fabrication, Properties, and Applications

Dharmesh P. Hansora

2017 อ.ดร.ยอดชาย จอมพล ฟิสิกส์ 4,059.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Graphene Photonics, Optoelectronics, and Plasmonics

Qiaoliang Bao

2017 อ.ดร.ยอดชาย จอมพล ฟิสิกส์ 6,885.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Growing Graphene on Semiconductors

Nunzio Motta

2017 อ.ดร.ยอดชาย จอมพล ฟิสิกส์ 5,742.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Landau Fermi Liquids and Beyond

V. Tripathi

2018 อ.ดร.ยอดชาย จอมพล ฟิสิกส์ 4,950.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Light Harvesting in Photosynthesis

Roberta Croce

2018 อ.ดร.ยอดชาย จอมพล ฟิสิกส์ 9,900.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Nanomaterials Handbook

Yury Gogotsi

2017 รศ.ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ ฟิสิกส์ 0.00 ห้องสมุดมีแล้ว

Nanophotonics : Manipulating Light with Plasmons

Hongxing Xu

2018 อ.ดร.ยอดชาย จอมพล ฟิสิกส์ 5,742.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Nanotechnology: Synthesis to Applications

Sunipa Roy

2017 อ.ดร.ยอดชาย จอมพล ฟิสิกส์ 6,192.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Nuclear Astrophysics: A Course of Lectures

Md A. Khan

2018 รศ.ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ และ อ.ดร.อุดม รอบคอบ ฟิสิกส์ 5,697.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Plasma and Fusion Science: From Fundamental Research to Technological Applications

B. Raneesh

2018 รศ.ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ ฟิสิกส์ 5,346.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Radiation Biology for Medical Physicists

C. S. Sureka

2017 รศ.ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ ฟิสิกส์ 4,554.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Supersymmetry Beyond Minimality: From Theory to Experiment

Shaaban Khalil

2017 อ.ดร.อุดม รอบคอบ ฟิสิกส์ 5,697.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Case Studies in Medical Toxicology

Leslie R Dye

2017 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร  เภสัชวิทยา 5,605.75 ใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 รายวิชา SCID 247 และบัณฑิตศึกษา รายวิชา SCPM 508, SCTX 628, SCTX 633 On Catalog

ACTEX Study Manual for SOA Exam FM

John B. Dinius

2018 - ห้องสมุด 5,452.75 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

ACTEX Study Manual for SOA Exam MFE

Johnny Li

2017 - ห้องสมุด 5,822.50 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

ACTEX Study Manual for SOA Exam MLC

Johnny Li

2018 - ห้องสมุด 8,988.75 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

ACTEX Study Manual for SOA Exam P

Samuel A. Broverman

2018 - ห้องสมุด 4,003.50 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Advanced English Grammar for ESL Learners

Mark Lester

2017/2

- ห้องสมุด 450.00   On Catalog

Atkins' Physical Chemistry

Peter Atkins 2017/11 - ห้องสมุด 1,848.75 LISC มีปี 2014/10
กำลังสั่งซื้อ/02,2018

Basic Grammar in Use Student's Book with Answers and Interactive eBook

Raymond Murphy

2017/4 - ห้องสมุด 1,093.50 LISC มีปี 2011/3 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Becoming an Academic Writer : 50 Exercises for Paced, Productive, and Powerful Writing

Patricia Gordon

2016/2 - ห้องสมุด 1,138.50   On Catalog

Benson's Microbiological Applications Laboratory Manual

Alfred E. Brown

2016/14 - ห้องสมุด 2,715.75 LISC มีปี 2012/12 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Biochemistry

Roger L. Miesfeld 2017 - ห้องสมุด 6,026.50   On Catalog

Biology

Eldra Solomon 

2018/11 - ห้องสมุด 5,924.50 ประกอบรายวิชา SCBI116,SCBI117 On Catalog

Calculations in Chemistry: An Introduction

Donald J. Dahm

2017/2 - ห้องสมุด 1,134.75 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Campbell Biology: Concepts & Connections

Martha R. Taylor

2018/9 - ห้องสมุด 8,628.30 ประกอบรายวิชา SCBI113, SCBI115,SCBI117
กำลังสั่งซื้อ/02,2018

Cancer Evolution

Charles Swanton

2017 - ห้องสมุด 3,949.20   On Catalog

Calculations in Chemistry: An Introduction

Donald J. Dahm

2017/2 - ห้องสมุด 1,134.75 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Catalysis : An Integrated Textbook

Ulf Hanefeld

2017 - ห้องสมุด 2,475.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

The Chicago Guide to Communicating Science

Scot Montgomery

2017/2 - ห้องสมุด 567.00
กำลังสั่งซื้อ/02,2018

Chromatin : structure, dynamics, regulation

Ralf Blossey

2017 - ห้องสมุด 2,223.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Color Atlas of Pharmacology

Lutz Hein

2017/2 - ห้องสมุด 1,457.75 LISC มีปี 2011/4 On Catalog

A Concise Guide to Communication in Science and Engineering

David H. Foster

2017 - ห้องสมุด 697.00 LISC มีปี 2016 On Catalog

Critical Reading and Writing for Postgraduates

Mike Wallace

2016 - ห้องสมุด 792.90 On Catalog

Data analysis for the life sciences with R

Rafael A. Irizarry

2017 - ห้องสมุด 1,017.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Electrons in Molecules : From Basic Principles to Molecular Electronics

David H. Foster

2017 - ห้องสมุด 1,134.75 On Catalog

Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems

William E. Boyce

2017/11 - ห้องสมุด 5,472.00 LISC มีปี 2010/9
ใช่ประกอบรายวิชา SCMA503 Differential Equations, SCMA509 Principle of Partial Differential Equations และ SCMA601 Applied Analysis I
กำลังพิจารณาขออนุมัติ

English Vocabulary for Beginning ESL Learners (Practice Makes Perfect) (3 CSM)

Jean Yates

2017/3 - ห้องสมุด 375.30 On Catalog

English Vocabulary for Beginning ESL Learners (Practice Makes Perfect) (3 CSM)

Jean Yates

2017/3 - ห้องสมุด 0.00
กำลังสั่งซื้อ/02,2018

Environmental Chemistry

Stanley Manahan

2017/10 - ห้องสมุด 2,261.00 LISC มีปี 2010/9 On Catalog

Essential Statistics

David S. Moore

2012/2 - ห้องสมุด 3,021.75 เพื่อใช้ประกอบรายวิชา SCMA 188 Statistical Data Analysis I กำลังสั่งซื้อ/12,2017

A First Course in Systems Biology

Eberhard Voit

2017/2 - ห้องสมุด 2,035.75 On Catalog

Food Microbiology: An Introduction

Thomas J. Montville

2017/4 - ห้องสมุด 2,766.75   กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Food Science and Technology

Geoffrey Campbell-Platt

2017/2 - ห้องสมุด 1,895.50 ประกอบรายวิชา SCBT355 On Catalog

Gravitational Waves

Michele Maggiore

2018 - ห้องสมุด 3,145.00
กำลังสั่งซื้อ/02,2018

Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics

Laurence Brunton

2017/3 - ห้องสมุด 3,723.00 LISC มีปี 2011/12
ใช้ประกอบรายวิชา SCID141
กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Hartmann & Kester's Plant Propagation: Principles and Practices

Fred T. Davies Jr.

2017/9 - ห้องสมุด 9,324.50 LISC มีปี 1990/5
ใช่ประกอบรายวิชา SCPL 443 Plant Production Technology
กำลังพิจารณาขออนุมัติ

How to Write and Publish a Scientific Paper

Barbara Gastel

2017/8 - ห้องสมุด 882.50 LISC มีปี 2012/7 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Human Physiology

Gillian Pocock

2018/5 - ห้องสมุด 1,746.75 On Catalog

IELTS Academic Writing: How To Write 8+ Answers For The IELTS Exam!

Daniella Moyla

2017 - ห้องสมุด 525.00 On Catalog

IELTS General Training & Academic Study Guide

-

2017 - ห้องสมุด 605.75 On Catalog

IELTS General Writing : How to Write 8+ Answers for the IELTS Exam!

Daniella Moyla

2017 - ห้องสมุด 525.60 On Catalog

IELTS Practice Tests

Trellis Test Prep

2018 - ห้องสมุด 476.10
กำลังสั่งซื้อ/02,2018

Illustrated Dictionary of Parasitology in the Post-Genomic Era

Hany M. Elsheikha

2017 - ห้องสมุด 7,433.25 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Introduction to Computational Physical Chemistry

Joshua Schrier

2017 - ห้องสมุด 2,490.50 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Introduction to Proteins: Structure, Function, and Motion

Amit Kessel

2018/2 - ห้องสมุด 2,890.00
กำลังสั่งซื้อ/02,2018

"Mabberley's Plant-book A Portable Dictionary of Plants, their Classification and Uses"

David J. Mabberley

2017/4 - ห้องสมุด 1,776.50 กำลังพิจารณาขออนุมัติ
Macroscale and Microscale Organic Experiments Kenneth L. Williamson 2017/24 - ห้องสมุด 2,843.25 ประกอบรายวิชา SCCH128 On Catalog

Master the GRE 2018

Peterson 2017/24 - ห้องสมุด 815.40 On Catalog

Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics, Volume I

Peter J. Bickel 

2015/2 - ห้องสมุด 3,339.00   On Catalog

Microbiology: The Human Experience

John W. Foster

2017 - ห้องสมุด 4,029.50 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Modern Classical Physics

Kip S. Thorne

2017 - ห้องสมุด 2,061.25 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Modern Industrial Microbiology and Biotechnology

Nduka Okafor 2017/2 - ห้องสมุด 5,010.75 ประกอบรายวิชา SCBT305 On Catalog

Numerical Methods for Physics (Python)

Alejandro L. Garcia

2017/2 - ห้องสมุด 773.50 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Official Guide to the TOEFL ITP Test

ETS

2014 - ห้องสมุด 1,287.75 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Organic chemistry

William H. Brown

2018/8 - ห้องสมุด 5,924.50 ประกอบรายวิชา SCCH220 On Catalog

Organic chemistry : structure and function

Peter Vollhardt

2018/8 - ห้องสมุด 8,908.00 ประกอบรายวิชา SCCH220 On Catalog
Oxford Textbook of Medical Mycology : A Guide for Scientists and Clinicians

Christopher C. Kibbler

2018 - ห้องสมุด 4,320.00
กำลังสั่งซื้อ/02,2018
Perfect Phrases for ESL Conversation Skills

Diane Engelhardt

2017 - ห้องสมุด 350.10 On Catalog
Phylogenetic Trees Made Easy

Barry G. Hall

2017/5 - ห้องสมุด 1,596.00 LISC มีปี 2011/4
กำลังสั่งซื้อ/02,2018

Plant Anatomy: A Concept-Based Approach to the Structure of Seed Plants

Richard Crang

2018 - ห้องสมุด 4,207.50 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Plant Tissue Culture Concepts and Laboratory Exercises

Robert N. Trigiano

2017/2 - ห้องสมุด 4,603.50 ประกอบรายวิชา SCPL441 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Plant Tissue Culture, Development, and Biotechnology

Robert N. Trigiano

2018 - ห้องสมุด 4,603.50 ประกอบรายวิชา SCPL441 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Postgraduate Handbook: A Comprehensive Guide for PhD and Master's Students and their Supervisors

Aceme Nyika

2018 - ห้องสมุด 1,075.25 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Principles of NMR Spectroscopy : An Illustrated Guide

David P. Goldenberg

2016 - ห้องสมุด 2,490.50 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Principles of Seismology

Agustin Udas

2017/2 - ห้องสมุด 1,657.50 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Quantum Field Theory Approach to Condensed Matter Physics

Eduardo C. Marino

2017 - ห้องสมุด 2,142.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ
Ready for IELTS

Sam Mccarter

2017/2 - ห้องสมุด 569.70 On Catalog

Skillful: Reading and Writing

Steve Gershon

2017/7 - ห้องสมุด 440.10 On Catalog

Solutions Manual to accompany Elements of Physical Chemistry

David Smith

2017/7 - ห้องสมุด 1,045.50 LISC มีปี 2005/4 On Catalog

Starting Out with Python

Tony Gaddis

2017/4 - ห้องสมุด 5,678.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Statistical analysis with R for dummies

Joseph Schmuller

2017 - ห้องสมุด 540.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Statistical Physics and Thermodynamics: An Introduction to Key Concepts

Jochen Rau

2017 - ห้องสมุด 1,584.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Stem cells : from drug to drug discovery

Khawaja Husnain Haider

2017 - ห้องสมุด 3,060.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Student Solutions Manual for Linear Algebra: A Modern Introduction

David Poole

2014/4 - ห้องสมุด 5,596.20 เพื่อประกอบรายวิชา SCMA 259 Linear Algebra On Catalog

Successful College Writing

Kathleen T. McWhorter

2018/7 - ห้องสมุด 4,265.00 On Catalog

TOEFL ITP Practice Tests

ETS

2010 - ห้องสมุด 1,632.00 กำลังพิจารณาขออนุมัติ

Toxicology and Risk Assessment: A Comprehensive Introduction

Helmut Greim

2017/2 - ห้องสมุด 2,771.00
กำลังสั่งซื้อ/02,2018
The Ultimate Phrasal Verb Book

Carl W. Hart

2017/3 - ห้องสมุด 392.40 On Catalog
รายการเสนอซื้อจากงานมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12

Foundations of Inorganic Chemistry

Gary Wulfsberg

2017 คุณชัญญามน ไชยชาติ (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 5,529.25
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

Chemical Evolution: The Biological System of the Elements

Bernd Markert

2015 คุณภาธร เทพธารากุลการ (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 0.00 I believe students should have some knowledge on the basics information of chemistry and it's application not only acdemics มีฉบับออนไลน์

Chemistry: Our Past, Present, and Future

Choon H. Do

2017 คุณภาธร เทพธารากุลการ (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 1,755.00 I believe students should have some knowledge on the basics information of chemistry and it's application not only acdemics
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

NMR Case Studies : Data Analysis of Complicated Molecules

Jeffrey H Simpson

2017 ผศ.ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ เคมี 0.00 For postgraduate in chemistry มีฉบับออนไลน์

Presenting Your Data with SPSS Explained

Perry R. Hinton

2017 คุณกฤตภาส เริ่มศรี (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 0.00 ใช้ในการศึกษา มีตัวเล่มแล้ว

Geometry in Advanced Pure Mathematics

Shaun Bullett

2017 คุณวสวัตติ์ กิจเจริญทรัพย์ดี (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 2,741.40 On Catalog

Epidemiology

Leon Gordis

2014/5 คุณจิภาดา มโนมาศ (นักศึกษาปริญญาเอก) จุลชีววิทยา 0.00 Most interesting Ph.D. students need มีที่ห้องสมุดอื่น

Statistics & Data Analytics for Health Data Management

Nadinia A. Davis

2016 คุณจิภาดา มโนมาศ (นักศึกษาปริญญาเอก) จุลชีววิทยา 2,268.00 Most interesting Ph.D. students need ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Environmental Microbiology: From Genomes to Biogeochemistry

Eugene L. Madsen

2016/2 คุณจิรวัฒน์ สลุงอยู่ (นักศึกษาปริญญาเอก) ชีววิทยา 0.00 Very new edition and benefits for plant science student มีตัวเล่มแล้ว

Handbook of Plant Nutrition

Allen V. Barker

2015/2 คุณจิรวัฒน์ สลุงอยู่ (นักศึกษาปริญญาเอก) ชีววิทยา 4,275.00 interesting field of study ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Methods in Molecular Biophysics: Structure, Dynamics, Function for Biology and Medicine

Nathan R. Zaccai

2017/2 คุณณัฐธยาน์ ชูติกมลธรรม (นักศึกษาปริญญาเอก) ชีววิทยา 2,457.00 Knowledge for research
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

Protein Actions: Principles and Modeling

Ivet Bahar

2017 คุณณัฐธยาน์ ชูติกมลธรรม (นักศึกษาปริญญาเอก) ชีววิทยา 0.00 Knowledge for research มีตัวเล่มแล้ว

Stem Cells in the Lung: Development, Repair and Regeneration

Ivan Bertoncello

2015 คุณณัฐภัทร มากประดิษฐ์ (นักศึกษาปริญญาตรี) ชีววิทยา 0.00 มีฉบับออนไลน์

Anatomy & physiology : with integrated study guide

Stanley E. Gunstream

2013/5 คุณวิทูรบัณฑิต จันทร์ดี (นักศึกษาปริญญาตรี) ชีววิทยา 1,080.00 รูปสวย ดูเข้าใจง่าย เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย ตารางสรุปดี ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Benson's microbiological applications : laboratory manual in general microbiology

Alfred E. Brown

2016/9 คุณวิทูรบัณฑิต จันทร์ดี (นักศึกษาปริญญาตรี) ชีววิทยา 0.00 เนื้อหาน่าสนใจ เหมาะกับการเตรียมตัววิจัยทางด้านจุลชีววิทยา

รอใบเสนอราคา

Biology

Robert J. Brooker

2017/4 คุณวิทูรบัณฑิต จันทร์ดี (นักศึกษาปริญญาตรี) ชีววิทยา 1,224.00 เนื้อหาละเอียด อ่านง่ายไม่แพ้ Campbell Biology ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Ecology : Concepts and Applications

Manuel C. Molles, Jr.

2016/7 คุณวิทูรบัณฑิต จันทร์ดี (นักศึกษาปริญญาตรี) ชีววิทยา 0.00 เนื้อหาดี สรุปแนวคิดที่สำคัญของนิเวศวิทยาได้ครบถ้วน มีตัวเล่มแล้ว

Lecture Notes : Tropical Medicine

Nick Beeching

2014/7 คุณวิทูรบัณฑิต จันทร์ดี (นักศึกษาปริญญาตรี) ชีววิทยา 0.00 เนื้อหาดี อ่านเข้าใจง่าย สรุปเกี่ยวกับเวชศาสตร์เขตร้อนได้ดี มีที่ห้องสมุดอื่น

Understanding Flowers and Flowering

Beverley Glover

2014 อ.ดร.เมธา มีแต้ม ชีววิทยา 2,400.00 เป็นหนังสือที่เขียนดีและหาได้ยาก เหมาะสำหรับอาจารย์/นักศึกษาหลายกลุ่ม ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Fortress Plant: How to survive when everything wants to eat you

Dale Walters

2017 คุณณัฐยา ปิ่นเวหา (นักศึกษาปริญญาเอก) เทคโนโลยีชีวภาพ 1,053.00 Interesting for my work
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

The Fungal Community: Its Organization and Role in the Ecosystem

John Dighton

2017/4 คุณณัฐยา ปิ่นเวหา (นักศึกษาปริญญาเอก) เทคโนโลยีชีวภาพ 5,967.00 Interesting for my work
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

Fennema's Food Chemistry

Srinivasan Damodaran

2017/5 คุณถกล วิทยาธนรัตนา (นักศึกษาปริญญาเอก) เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Handbook of Photosynthesis

Mohammad Pessarakli

2016/3 คุณนววัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์ (นักศึกษาปริญญาเอก) เทคโนโลยีชีวภาพ 6,570.00 useful for learn Photosynthesis in detail ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Simulation of Dynamic Systems with MATLAB and Simulink

Harold Klee

2017/3 คุณนววัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์ (นักศึกษาปริญญาเอก) เทคโนโลยีชีวภาพ 4,914.00 Very useful for study simulation
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

Collins Wild Flower Guide

David Streeter

2016/2 คุณพิรดา สุมานนท์ (ผู้ช่วยนักวิจัย) พฤกษศาสตร์ 1,926.00 สามารถใช้เป็น Reference ในการเรียนพฤกษศาสตร์ได้
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

Bioactive Natural Products : Chemistry and Biology

Goutam Brahmachari

2015 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Crop Physiology : Applications for Genetic Improvement and Agronomy

Victor Sadras

2014/2 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Current Technologies in Plant Molecular Breeding

Hee-Jong Koh

2015 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Eco-Friendly Technology for Postharvest Produce Quality

Mohammed Wasim Siddiqui

2016 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Fruit Ripenin: Physiology, Signalling and Genomics

Pravendra Nath

2014 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 5,230.00 มีที่ห้องสมุดอื่น

How to Use SPSS: A Step-By-Step Guide to Analysis and Interpretation

Brian C. Cronk

2017/9 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 1,944.00 On Catalog

Industrial Biotechnology of Vitamins, Biopigments, and Antioxidants

Erick J. Vandamme

2016 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Medicinal Plants and Environmental Challenges

Mansour Ghorbanpour

2017 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Modern Applications of Plant Biotechnology in Pharmaceutical Sciences

Saurabh Bhatia

2015 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Plant Adaptation to Environmental Change : Significance of Amino Acids and their Derivatives

Naser A. Anjum

2014 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 6,900.00 ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Plant Factory: An Indoor Vertical Farming System for Efficient Quality Food Production

Toyoki Kozai

2015 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Plant Transcription Factors: Evolutionary, Structural and Functional Aspects

Daniel H Gonzalez

2016 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Principles of Tropical Horticulture

David J. Midmore

2015 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 1,800.00 ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

SPSS Demystified: A Simple Guide and Reference

Ronald D. Yockey

2017/3 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 2,313.00
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

Therapeutic Medicinal Plants: From Lab to the Market

Marta C.T. Duarte

2015 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 4,005.00 ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Urban Horticulture

Tina Marie Waliczek

2016 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 2,025.00 ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Analysis of Food Toxins and Toxicants

Yiu-chung Wong

2017 ผศ.ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส พฤกษศาสตร์ 0.00 for SCPL492, Ph.D. Thesis (SCPL), FS Thesis มีฉบับออนไลน์

Food Authentication: Management, Analysis and Regulation

Constantinos A. Georgiou

2017 ผศ.ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส พฤกษศาสตร์ 0.00 for SCPL492, Ph.D. Thesis (SCPL), FS Thesis มีฉบับออนไลน์

Food Hygiene and Toxicology in Ready-to-Eat Foods

Parthena Kotzekidou

2016 ผศ.ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส พฤกษศาสตร์ 0.00 for SCPL492, Ph.D. Thesis (SCPL), FS Thesis มีฉบับออนไลน์

Handbook of Research for Fluid and Solid Mechanics: Theory, Simulation, and Experiment

Kaveh Hariri

2017 คุณณัฐฐา ปลั่งเปล่ง (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 4,862.00
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

Introduction to Quantum Mechanics

David J Griffiths

2017/2 คุณณัฐพล ขำกลิ่น (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Introduction to the Thermodynamics of Materials

David R. Gaskell

2017/6 คุณพันเทพ รัตนานุพงศ์ (นักศึกษาปริญญาโท) และคุณณัฐฐา ปลั่งเปล่ง (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 4,951.25 Interesting
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

Essentials of Fluid Dynamics

Fay McGuire

2017 คุณอรุณี เอี่ยมใบพฤกษ์ (นักศึกษาปริญญาเอก) และคุณขจรภพ โตบุญช่วย (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 6,923.25 for study Fluid Mechanics Class
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

MATLAB Essentials: A First Course for Engineers and Scientists

William Bober

2017 ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี ฟิสิกส์ 4,007.75 For teaching and project
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

Theoretical Physics 1

Wolfgang Nolting

2016 รศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน ฟิสิกส์ 0.00 Use for Class มีฉบับออนไลน์

Theoretical Physics 2

Wolfgang Nolting

2016 รศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน ฟิสิกส์ 0.00 Use for Class มีฉบับออนไลน์

Theoretical Physics 3

Wolfgang Nolting

2016 รศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน ฟิสิกส์ 0.00 Use for Class มีฉบับออนไลน์

Theoretical Physics 4

Wolfgang Nolting

2016 รศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน ฟิสิกส์ 0.00 Use for Class มีฉบับออนไลน์

Theoretical Physics 5

Wolfgang Nolting

2016 รศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน ฟิสิกส์ 0.00 Use for Class มีฉบับออนไลน์

Theoretical Physics 6

Wolfgang Nolting

2016 รศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน ฟิสิกส์ 0.00 Use for Class มีฉบับออนไลน์

Theoretical Physics 7

Wolfgang Nolting

2016 รศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน ฟิสิกส์ 0.00 Use for Class มีฉบับออนไลน์

Theoretical Physics 8

Wolfgang Nolting

2016 รศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน ฟิสิกส์ 0.00 Use for Class
NYP (Not Yet Print) / NYR (Not Yet Release)

Introduction to Quantum Field Theory

Roberto Casalbuoni

2017/2 อ.ดร.อุดม รอบคอบ ฟิสิกส์ 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Memorial Volume For Stanley Mandelstam

Nathan Berkovits

2017 อ.ดร.อุดม รอบคอบ ฟิสิกส์ 1,444.50 On Catalog

A Modern Course in University Physics

Fuxiang Han

2017/2 อ.ดร.อุดม รอบคอบ ฟิสิกส์ 4,492.80 On Catalog

Quantum Puzzle: Critique of Quantum Theory and Electrodynamics

Barry R Clarke

2016 อ.ดร.อุดม รอบคอบ ฟิสิกส์ 0.00 มีตัวเล่มแล้ว

Quarks, Nuclei and Stars: Memorial Volume Dedicated for Gerald E Brown

Jeremy W. Holt

2017 อ.ดร.อุดม รอบคอบ ฟิสิกส์ 3,987.00
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

A Comprehensive Guide to Toxicology in Nonclinical Drug Development

Ali S. Faqi

2017/2 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร เภสัชวิทยา 0.00 การเรียนการสอน มีฉบับออนไลน์

Drug Discovery Toxicology: From Target Assessment to Translational Biomarkers

Yvonne Will

2017/2 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร และคุณจิภาดา มโนมาศ (นักศึกษาปริญญาเอก) ภาควิชาจุลชีววิทยา เภสัชวิทยา 0.00 การเรียนการสอน มีตัวเล่มแล้ว

Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach

Joseph T. DiPiro

2016/10 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร เภสัชวิทยา 5,940.00 การเรียนการสอน ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Carbon Nanomaterials for Electrochemical Energy Technologies : Fundamentals and Applications

Shuhui Sun

2017 คุณอาทิตย์ จิตเย็น (นักศึกษาปริญญาเอก) วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 6,974.25
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

Standard English Grammar

สำราญ คำยิ่ง

2557/4 - ห้องสมุด 162.00 On Catalog

เทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัย : แนวทางการนำไปใช้อย่างมืออาชีพ

ชูศรี วงศ์รัตนะ

2560 - ห้องสมุด 170.00 On Catalog

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows

กัลยา วานิชย์บัญชา

2560/12 - ห้องสมุด 212.50 LISC มีปี 2554/9 On Catalog

ปฏิบัติการสัตววิทยาทั่วไป

คณาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2560 - ห้องสมุด 162.00 On Catalog

หลักพันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

ปาริชาติ พุ่มขจร

2560 - ห้องสมุด 170.00 On Catalog

50 Steps to Improving Your Academic Writing

Chris Sowton

2011 - ห้องสมุด 647.10 On Catalog

Applied Exercise and Sport Physiology, With Labs

Terry J. Housh

2016/4 - ห้องสมุด 2,835.00
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

Biocatalysis: Biochemical Fundamentals And Applications

Peter Grunwald

2016/2 - ห้องสมุด 2,949.30 LISC มีปี 2009 On Catalog

Calculus of a Single Variable

Ron Larson

2018/11 - ห้องสมุด 7,423.20
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

Chemical Engineering of Polymers: Production of Functional and Flexible Materials

Omari V. Mukbaniani

2017 - ห้องสมุด 5,616.00
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

Chemical Process Equipment Design

Richard Turton

2017 - ห้องสมุด 4,020.50
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

College Physics: Putting It All Together

Ronald Hellings

2017 - ห้องสมุด 5,231.75
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

Effective Academic Writing 1-3

Alice Savage

2012 - ห้องสมุด 288.00 ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Essential Excel 2016

Kevin Wilson

2016 - ห้องสมุด 450.00
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

Grammar Smart

Princeton Review

2017/4 - ห้องสมุด 314.50 LISC มีปี 2001/2 On Catalog

Introduction to Functional Data Analysis

Piotr Kokoszka

2016 - ห้องสมุด 3,150.00
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

An Introduction to Data Science

Jeffrey S. Saltz

2017 - ห้องสมุด 1,818.00 เหมาะสำหรับการศึกษาในเรื่องของ Data Science เบื้องต้น On Catalog

An Introduction to Linear Algebra

Ravi P. Agarwal

2017 - ห้องสมุด 2,457.00
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

Listening for IELTS

Fiona Aish

2011 - ห้องสมุด 521.10 ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Mindset for IELTS

Greg Archer

2017 - ห้องสมุด 764.10 On Catalog

Mindset for IELTS Level 2

Peter Crosthwaite

2017 - ห้องสมุด 764.10 On Catalog

Presentations in English: Find Your Voice as a Presenter

Erica J. Williams

2008 - ห้องสมุด 413.10 ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Quantum Field Theory and Condensed Matter: An Introduction

Ramamurti Shankar

2017 - ห้องสมุด 2,610.00
กำลังสั่งซื้อ/03,2018

Reading for IELTS

Els Van Geyte

2011 - ห้องสมุด 490.50 ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Schaum's Outline of Heat Transfer

Donald Pitts

2011/2 - ห้องสมุด 792.00 On Catalog

Science of Interstellar

Kip S. Thorne

2014 - ห้องสมุด 729.00 On Catalog

Statistics Using IBM SPSS : An Integrative Approach

Sharon Lawner Weinberg

2016/3 - ห้องสมุด 2,916.00 On Catalog

Statistics Using Stata: An Integrative Approach

Sharon Lawner Weinberg

2016 - ห้องสมุด 2,997.00 สำหรับการศึกษาด้านสถิติของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ On Catalog

TOEFL Practice Tests

H.Q. Mitchell

2017 - ห้องสมุด 819.00 On Catalog

Vocabulary and Grammar for the TOEFL Test

Ingrid Wisniewska

2013 - ห้องสมุด 490.50 ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Writing

Genevieve White

2014 - ห้องสมุด 454.50 On Catalog

Writing for IELTS

Anneli Williams

2011 - ห้องสมุด 490.50 ออกให้บริการวันที่ 10/04/61

Writing for Scholars: A Practical Guide to Making Sense & Being Heard

Lynn Nygaard

2015/2 - ห้องสมุด 1,305.00 On Catalog

Writing Matters: A Handbook for Writing and Research

Rebecca Moore Howard

2018/3 - ห้องสมุด 675.75 On Catalog