ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ

(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (โทร. 5717)
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2561 จำนวน 2,000,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 1,254,871.85 บาท คงเหลือ 745,128.15 บาท
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ปี 2561 จำนวน 294,200 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 294,119.50 บาท คงเหลือ 80.50 บาท
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง/บรรณาธิการ ปีพิมพ์/Ed. ผู้เสนอ ภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร ราคา หมายเหตุ สรุปผล

Non-Neoplastic Diseases of the Head and Neck

Bruce M. Wenig

2017 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 7,127.25 สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522 และ 622 ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues

S. Swerdlow

2017/5 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 3,442.00 ประกอบการเรียนรายวิชา SCID ของ นศพ.ปี2 และ 3 และหลักสูตรบัณฑิตของภาควิชาฯ กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Operations research : applications and algorithms

Wayne L. Winston

2004 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู และ อ.ดร.มีโชค ชูดวง คณิตศาสตร์ 0.00 เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอน และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อ ยอดงานวิจัย มีที่ห้องสมุดอื่น

Supersymmetry Beyond Minimality: From Theory to Experiment

Shaaban Khalil

2017 อ.ดร.อุดม รอบคอบ ฟิสิกส์ 5,697.00 On Catalog

Biomolecular Kinetics: A Step-by-Step Guide

Clive R. Bagshaw

2017 อ.ดร.ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์ เทคโนโลยีชีวภาพ 5,130.00 เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Biophysics, Chemical Biology, และ Synthetic Biology ซึ่งเป็นสาขาที่กำลังมาแรงตอนนี้ครับ On Catalog

Biomolecular Thermodynamics: From Theory to Application

Douglas Barrick

2017 อ.ดร.ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์ เทคโนโลยีชีวภาพ 3,735.00 เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Biophysics, Chemical Biology, และ Synthetic Biology ซึ่งเป็นสาขาที่กำลังมาแรงตอนนี้ครับ On Catalog

Chemical Biology of Natural Products

David J. Newman

2017 อ.ดร.ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์ เทคโนโลยีชีวภาพ 6,515.10 เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Biophysics, Chemical Biology, และ Synthetic Biology ซึ่งเป็นสาขาที่กำลังมาแรงตอนนี้ครับ On Catalog

Molecular Imaging

Hossein Jadvar

2017 อ.ดร.ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์ เทคโนโลยีชีวภาพ 1,890.00 เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Biophysics, Chemical Biology, และ Synthetic Biology ซึ่งเป็นสาขาที่กำลังมาแรงตอนนี้ครับ On Catalog

Understanding Digital Signal Processing with MATLAB® and Solutions

Alexander D. Poularikas

2017 อ.ดร.ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์ เทคโนโลยีชีวภาพ 5,670.00 เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Biophysics, Chemical Biology, และ Synthetic Biology ซึ่งเป็นสาขาที่กำลังมาแรงตอนนี้ครับ On Catalog

Concise Encyclopedia of Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials

Munmaya Mishra

2017 รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง 11,880.00 - On Catalog

Functional Polymeric Composites: Macro to Nanoscales

Chin Hua Chia

2017 รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง 4,590.00 - On Catalog

Hydrogels: Design, Synthesis and Application in Drug Delivery and Regenerative Medicine

Thakur Raghu Raj Singh

2018 ผศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 8,190.00 ยังไม่มีในห้องสมุดและเป็นสาขาที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัย
กำลังสั่งซื้อ/06,2018

Nanotechnology Applications in the Food Industry

V Ravishankar Rai

2018 ผศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 9,810.00 ยังไม่มีในห้องสมุดและเป็นสาขาที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัย
กำลังสั่งซื้อ/06,2018

ACTEX Study Manual for SOA Exam FM

John B. Dinius

2018 - ห้องสมุด 5,452.75 กำลังสั่งซื้อ/04,2018

ACTEX Study Manual for SOA Exam MFE

Johnny Li

2017 - ห้องสมุด 5,822.50 กำลังสั่งซื้อ/04,2018

ACTEX Study Manual for SOA Exam MLC

Johnny Li

2018 - ห้องสมุด 8,988.75 กำลังสั่งซื้อ/04,2018

ACTEX Study Manual for SOA Exam P

Samuel A. Broverman

2018 - ห้องสมุด 4,003.50 กำลังสั่งซื้อ/04,2018

Advanced English Grammar for ESL Learners

Mark Lester

2017/2

- ห้องสมุด 450.00   ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

Atkins' Physical Chemistry

Peter Atkins 2017/11 - ห้องสมุด 1,848.75 LISC มีปี 2014/10
กำลังสั่งซื้อ/02,2018

Basic Grammar in Use Student's Book with Answers and Interactive eBook

Raymond Murphy

2017/4 - ห้องสมุด 1,093.50 LISC มีปี 2011/3 On Catalog

Calculations in Chemistry: An Introduction

Donald J. Dahm

2017/2 - ห้องสมุด 1,134.75 On Catalog

Catalysis : An Integrated Textbook

Ulf Hanefeld

2017 - ห้องสมุด 2,475.00 On Catalog

The Chicago Guide to Communicating Science

Scot Montgomery

2017/2 - ห้องสมุด 567.00 On Catalog

Chromatin : structure, dynamics, regulation

Ralf Blossey

2017 - ห้องสมุด 2,223.00 On Catalog

Color Atlas of Pharmacology

Lutz Hein

2017/2 - ห้องสมุด 1,457.75 LISC มีปี 2011/4 ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

Critical Reading and Writing for Postgraduates

Mike Wallace

2016 - ห้องสมุด 792.90 ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

Data analysis for the life sciences with R

Rafael A. Irizarry

2017 - ห้องสมุด 1,017.00 On Catalog

Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems

William E. Boyce

2017/11 - ห้องสมุด 5,472.00 LISC มีปี 2010/9
ใช่ประกอบรายวิชา SCMA503 Differential Equations, SCMA509 Principle of Partial Differential Equations และ SCMA601 Applied Analysis I
On Catalog

English Vocabulary for Beginning ESL Learners (Practice Makes Perfect) (3 CSM)

Jean Yates

2017/3 - ห้องสมุด 375.30 ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

Essential Statistics

David S. Moore

2012/2 - ห้องสมุด 3,021.75 เพื่อใช้ประกอบรายวิชา SCMA 188 Statistical Data Analysis I กำลังสั่งซื้อ/12,2017

Food Microbiology: An Introduction

Thomas J. Montville

2017/4 - ห้องสมุด 2,766.75   On Catalog

Gravitational Waves

Michele Maggiore

2018 - ห้องสมุด 3,145.00 ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics

Laurence Brunton

2017/3 - ห้องสมุด 3,723.00 LISC มีปี 2011/12
ใช้ประกอบรายวิชา SCID141
On Catalog

Hartmann & Kester's Plant Propagation: Principles and Practices

Fred T. Davies Jr.

2017/9 - ห้องสมุด 9,324.50 LISC มีปี 1990/5
ใช่ประกอบรายวิชา SCPL 443 Plant Production Technology
On Catalog

How to Write and Publish a Scientific Paper

Barbara Gastel

2017/8 - ห้องสมุด 882.50 LISC มีปี 2012/7 On Catalog

Human Physiology

Gillian Pocock

2018/5 - ห้องสมุด 1,746.75 On Claim

IELTS General Training & Academic Study Guide

-

2017 - ห้องสมุด 605.75 ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

IELTS Practice Tests

Trellis Test Prep

2018 - ห้องสมุด 476.10
กำลังสั่งซื้อ/02,2018

Illustrated Dictionary of Parasitology in the Post-Genomic Era

Hany M. Elsheikha

2017 - ห้องสมุด 7,433.25 On Catalog

Introduction to Computational Physical Chemistry

Joshua Schrier

2017 - ห้องสมุด 2,490.50 On Catalog

Introduction to Proteins: Structure, Function, and Motion

Amit Kessel

2018/2 - ห้องสมุด 2,890.00 On Catalog

"Mabberley's Plant-book A Portable Dictionary of Plants, their Classification and Uses"

David J. Mabberley

2017/4 - ห้องสมุด 1,776.50 On Catalog

Master the GRE 2018

Peterson 2017/24 - ห้องสมุด 815.40 ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

Microbiology: The Human Experience

John W. Foster

2017 - ห้องสมุด 4,029.50 On Catalog

Modern Classical Physics

Kip S. Thorne

2017 - ห้องสมุด 2,061.25 On Catalog

Numerical Methods for Physics (Python)

Alejandro L. Garcia

2017/2 - ห้องสมุด 773.50 On Catalog

Official Guide to the TOEFL ITP Test

ETS

2014 - ห้องสมุด 1,287.75 On Catalog
Oxford Textbook of Medical Mycology : A Guide for Scientists and Clinicians

Christopher C. Kibbler

2018 - ห้องสมุด 4,320.00 On Catalog
Perfect Phrases for ESL Conversation Skills

Diane Engelhardt

2017 - ห้องสมุด 350.10 ออกให้บริการวันที่ 27/06/61
Phylogenetic Trees Made Easy

Barry G. Hall

2017/5 - ห้องสมุด 1,596.00 LISC มีปี 2011/4 On Catalog

Plant Anatomy: A Concept-Based Approach to the Structure of Seed Plants

Richard Crang

2018 - ห้องสมุด 4,207.50 กำลังสั่งซื้อ/04,2018

Plant Tissue Culture Concepts and Laboratory Exercises

Robert N. Trigiano

2017/2 - ห้องสมุด 4,603.50 ประกอบรายวิชา SCPL441 On Catalog

Plant Tissue Culture, Development, and Biotechnology

Robert N. Trigiano

2018 - ห้องสมุด 4,603.50 ประกอบรายวิชา SCPL441 On Catalog

Postgraduate Handbook: A Comprehensive Guide for PhD and Master's Students and their Supervisors

Aceme Nyika

2018 - ห้องสมุด 1,075.25 On Catalog

Principles of NMR Spectroscopy : An Illustrated Guide

David P. Goldenberg

2016 - ห้องสมุด 2,490.50 On Catalog

Principles of Seismology

Agustin Udas

2017/2 - ห้องสมุด 1,657.50 กำลังสั่งซื้อ/04,2018

Quantum Field Theory Approach to Condensed Matter Physics

Eduardo C. Marino

2017 - ห้องสมุด 2,142.00 On Catalog
Ready for IELTS

Sam Mccarter

2017/2 - ห้องสมุด 569.70 ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

Skillful: Reading and Writing

Steve Gershon

2017/7 - ห้องสมุด 440.10 ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

Starting Out with Python

Tony Gaddis

2017/4 - ห้องสมุด 5,678.00 On Catalog

Statistical analysis with R for dummies

Joseph Schmuller

2017 - ห้องสมุด 540.00 On Catalog

Statistical Physics and Thermodynamics: An Introduction to Key Concepts

Jochen Rau

2017 - ห้องสมุด 1,584.00 On Catalog

Stem cells : from drug to drug discovery

Khawaja Husnain Haider

2017 - ห้องสมุด 3,060.00 On Catalog

TOEFL ITP Practice Tests

ETS

2010 - ห้องสมุด 1,632.00 On Catalog

Toxicology and Risk Assessment: A Comprehensive Introduction

Helmut Greim

2017/2 - ห้องสมุด 2,771.00
กำลังสั่งซื้อ/02,2018
The Ultimate Phrasal Verb Book

Carl W. Hart

2017/3 - ห้องสมุด 392.40 ออกให้บริการวันที่ 27/06/61
รายการเสนอซื้อโดยงบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย)

Atlas of Human Anatomy

Frank H. Netter

2018/7 อ.ดร.สิทธิพล อินทรพัฒน์ กายวิภาคศาสตร์ 1,003.00 ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

Avery's Diseases of the Newborn

Christine A. Gleason

2018/10 อ.ดร.สิทธิพล อินทรพัฒน์ กายวิภาคศาสตร์ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Bone and Soft Tissue Tumours : A Multidisciplinary Review With Case Presentations

Therese J.

2014 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 6,183.75 For teaching postgrad courses: SCAN520, SCAN522 SCAN (Anatomy/Pathology fields)
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

The Bone Book : A Photographic Lab Manual for Identifying and Siding Human Bones

Robert W. Mann

2017 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 2,703.00 สำหรับหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

Diagnostic Pathology : Blood and Bone Marrow

Kathryn Foucar

2018/2 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 9,720.00 สำหรับหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

Foundations of Neural Development

S. Marc Breedlove

2017 อ.ดร.สิทธิพล อินทรพัฒน์ กายวิภาคศาสตร์ 2,848.50
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

Fundamental Neuroscience for Basic and Clinical Applications

Duane E. Haines

2017/5 อ.ดร.สิทธิพล อินทรพัฒน์ กายวิภาคศาสตร์ 0.00 มีฉบับออนไลน์

Hematopathology Pearls

Da Zhang

2018/2 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 3,240.00 For teaching postgrad courses: SCAN520, SCAN522 SCAN (Anatomy/Pathology fields) On Catalog

The Human Body Close-Up

John Clancy

2011 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 0.00

Out of Stock

Immunohistochemistry in Diagnostic Dermatopathology

Mai P. Hoang

2017 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 5,231.75 For teaching postgrad courses: SCAN520, SCAN522 SCAN (Anatomy/Pathology fields)
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

Inderbir Singh’s Human Embryology

V Subhadra Devi

2017/11 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 2,160.00 สำหรับหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง On Catalog

Inderbir Singh's Textbook of Human Histology: With Color Atlas and Practical Guide

Vasudeva Neelam

2016/8 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 2,763.90 สำหรับหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง On Catalog

Inderbir Singh's Textbook of Human Neuroanatomy: Fundamental and Clinical

Pritha S. Bhuiyan

2017/10 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 1,710.00 สำหรับหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง On Catalog

Malignant Lymphomas

Georg Lenz

2016 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 5,278.50 On Catalog

Neuroscience

Dale Purves

2017/6 อ.ดร.สิทธิพล อินทรพัฒน์ กายวิภาคศาสตร์ 3,694.50
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

Ophthalmic Emergency Manual

Muawyah D. Al Bdour

2014 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 2,250.00 สำหรับหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง On Catalog

Practical Clinical Pathology

Daniel D. Mais

2017/2 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 10,4935.25 On Catalog

Practical Surgical Pathology

Kirk Heriot

2017/2 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 9,120.00 On Catalog

Rapid Review Pathology

Edward F. Goljan

2018/5 อ.ดร.สิทธิพล อินทรพัฒน์ กายวิภาคศาสตร์ 1,487.50
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

Review of Gynecologic and Breast Pathology

Ivan Damjanov

2017 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 3,015.00 For teaching postgrad courses: SCAN520, SCAN522 SCAN (Anatomy/Pathology fields) On Catalog

Rhoton's Atlas of Head, Neck, and Brain: 2D and 3D Images

Maria Peris-Celda

2017 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 7,650.00 สำหรับหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง On Catalog

Sanders' Structural Fetal Abnormalities

W. Allen Hogge

2016/3 อ.ดร.สิทธิพล อินทรพัฒน์ กายวิภาคศาสตร์ 3,030.25
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

Science and Development of Muscle Hypertrophy

Brad Schoenfeld

2016 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 1,360.00 On Catalog

Science Is Beautiful: The Human Body Under the Microscope

Colin Salter

2015 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 770.40
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

Surgical Pathology of the Liver

Michael Torbenson

2017 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 6,324.00 For teaching postgrad courses: SCAN520, SCAN522 SCAN (Anatomy/Pathology fields)
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

Tumors of the Bone Marrow

Kathryn Foucar

2016 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 8,415.00 For teaching postgrad courses: SCAN520, SCAN522 SCAN (Anatomy/Pathology fields) On Catalog

Chemistry in the Kitchen Garden

James R Hanson

2011 รศ.ดร.ศิวพร สมิธ เคมี 871.25 เป็นแหล่งข้อมูลเตรียมการเรียนในรายวิชาเคมีทั่วไป (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา) และวิชากลุ่มสหสาขาวิชา เชื่อมโยงตัวอย่างในชีวิตประจำวัน
กำลังสั่งซื้อ/06,2018

Chemistry in Your Kitchen

Matthew Hartings

2016 รศ.ดร.ศิวพร สมิธ เคมี 697.00 เป็นแหล่งข้อมูลเตรียมการเรียนในรายวิชาเคมีทั่วไป (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา) และวิชากลุ่มสหสาขาวิชา เชื่อมโยงตัวอย่างในชีวิตประจำวัน
กำลังสั่งซื้อ/06,2018

Commercializing Biobased Products: Opportunities, Challenges, Benefits, and Risks

Seth W Snyder

2015 รศ.ดร.ศิวพร สมิธ เคมี 5,588.75 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
SCCH 801 Environmental Materials
SCCH 804 Concepts in Sustainability
SCCH 806 Industrial Chemistry
กำลังสั่งซื้อ/06,2018

Developments and Applications in Solubility

Trevor M Letcher

2007 รศ.ดร.ศิวพร สมิธ เคมี 4891.75 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในงานวิจัย และรายวิชา
SCCH230 Physical Chemistry
SCCH 806 Industrial Chemistry
กำลังสั่งซื้อ/06,2018

Element Recovery and Sustainability

Andrew Hunt

2013 รศ.ดร.ศิวพร สมิธ เคมี 5,240.25 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
SCCH 801 Environmental Materials
SCCH 804 Concepts in Sustainability
SCCH 806 Industrial Chemistry
กำลังสั่งซื้อ/06,2018

Green Photo-active Nanomaterials: Sustainable Energy and Environmental Remediation

Nurxat Nuraje

2015 รศ.ดร.ศิวพร สมิธ เคมี 6,251.75 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
SCCH 803 Chemistry of Waste and Pollution
SCCH 804 Concepts in Sustainability
SCCH 806 Industrial Chemistry
กำลังสั่งซื้อ/06,2018

Industrial Biocides: Selection and Application

D R Karsa

2002 รศ.ดร.ศิวพร สมิธ เคมี 2,792.25 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
SCCH 806 Industrial Chemistry
กำลังสั่งซื้อ/06,2018

Lignin Valorization: Emerging Approaches

Gregg T Beckham

2018 รศ.ดร.ศิวพร สมิธ เคมี 6,251.75 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
SCCH 802 Lignocellulosic Chemistry
SCCH 804 Concepts in Sustainability
SCCH 806 Industrial Chemistry
กำลังสั่งซื้อ/06,2018

Packaging Nanotechnology

Amar K. Mohanty

2009 รศ.ดร.ศิวพร สมิธ เคมี 16,229.70 เนื้อหาครอบคลุมการวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ด้านสหสาขา เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น SCCH 801 Environmental Materials
กำลังสั่งซื้อ/06,2018

Waste as a Resource

R E Hester

2013 รศ.ดร.ศิวพร สมิธ เคมี 2,358.75 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
SCCH 803 Chemistry of Waste and Pollution
กำลังสั่งซื้อ/06,2018

Animal Behavior

Dustin R. Rubenstein

2018/11 อ.ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี ชีววิทยา 0.00 การเรียนการสอนและงานวิจัยด้านการจัดการสัตว์ป่าของนักศึกษาที่ทันสมัยขึ้น

NYP (Not Yet Print) / NYR (Not Yet Release)

Ecology

William D. Bowman

2018/11 อ.ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี ชีววิทยา 3,922.75 การเรียนการสอนที่ทันสมัยขึ้น
กำลังสั่งซื้อ/06,2018

Tropical Ecology

John Kricher

2011 อ.ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี ชีววิทยา 2,958.00 สำหรับการเรียนการสอน และอ้างอิงในงานวิจัยของนักศึกษา
กำลังสั่งซื้อ/06,2018

Advanced Topics in Quantum Field Theory : A Lecture Course

M. Shifman

2012 อ.ดร.อุดม รอบคอบ ฟิสิกส์ 2,278.00 ประกอบการสอน/นศ ทำวิทยานิพนธ์ On Catalog

Quantum Fields : From the Hubble to the Planck Scale

Michael Kachelriess

2017 อ.ดร.อุดม รอบคอบ ฟิสิกส์ 1,814.75 ประกอบการสอน/นศ ทำวิทยานิพนธ์ On Catalog

English for Communication

จิตศจี พิบูลนครินทร์

2558/3 - ห้องสมุด 270.00 - On Catalog

Systematic Reading 1

ชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล

2560 - ห้องสมุด 108.00 - On Catalog

กลศาสตร์เชิงสถิติ

นรา จิรภัทรพิมล

2561 - ห้องสมุด 212.50 - On Catalog

เก่งอังกฤษ พิชิตไวยากรณ์ ฉบับแอดวานซ์

ศิริพร โตพึ่งพงศ์

2560/2 - ห้องสมุด 225.00 - On Catalog

คณิตสถิติศาสตร์ประยุกต์ 1

วราฤทธิ์ พาณิชกิจโกศลกุล

2561 - ห้องสมุด 272.00 - On Catalog

ความน่าจะเป็น

อัชฌา อระวีพร

2561 - ห้องสมุด 331.50 - On Catalog

เทคนิคการทำข้อสอบแบบ Incomplete Sentences

ปรีดา เอกประทุมชัย

2561 - ห้องสมุด 130.50 - On Catalog

เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ

สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ

2560/2 - ห้องสมุด 198.00 - On Catalog

พิชิต TENSES ฉบับสมบูรณ์

นเรศ สุรสิทธิ์

2561 - ห้องสมุด 109.65 - On Catalog

ฟิสิกส์อนุภาคเบื้องต้น

ปิยบุตร บุรีคำ

2561 - ห้องสมุด 225.00 - On Catalog

ยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย

ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์.

2560/2 - ห้องสมุด 324.00 - On Catalog

ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++

นเรศ สุรสิทธิ์

2560 - ห้องสมุด 250.75 - On Catalog

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน

กาญจนา อู่สุวรรณทิม

2560/2 - ห้องสมุด 342.00 - On Catalog

1100 Words You Need to Know

Murray Bromberg

2018/7 - ห้องสมุด 348.50 LISC มีปี 2013/6 On Catalog

ACSM's Exercise Testing and Prescription

American College of Sports Medicine

2018 - ห้องสมุด 3,213.00 - ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

ACSM's Resources for the Exercise Physiologist

American College of Sports Medicine

2018/2 - ห้องสมุด 2,700.00 - ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology

Kevin T. Patton

2019/21 - ห้องสมุด 3,537.00 LISC มีปี 1967/7 On Catalog

Atlas of Human Anatomy

Frank H. Netter

2018/7 - ห้องสมุด 1,003.00 LISC มีปี 2014/6 ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques

Kim S Suvarna

2018/8 - ห้องสมุด 6,003.00 LISC มีปี 2018/6 On Catalog

Basic and Clinical Pharmacology

Bertram G. Katzung

2018/14 - ห้องสมุด 1,332.00 LISC มีปี 2015/13 On Catalog

Biochemistry and Molecular Biology

Despo Papachristodoulou

2018/6 - ห้องสมุด 1,700.00 -
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

Biotransformations in Organic Chemistry

Kurt Faber

2558/3 - ห้องสมุด 3,780.00 LISC มีปี 1995/2 On Catalog

BRS Physiology

Linda S. Costanzo

2019/7 - ห้องสมุด 1,152.00 LISC มีปี 2015/6 On Catalog

Brock Biology of Microorganisms

Michael T. Madigan

2018/15 - ห้องสมุด 1,411.00 LISC มีปี 2015/14 On Catalog

Chemistry

Raymond Chang

2018/13 - ห้องสมุด 918.00 LISC มีปี 2016/12 On Catalog

Clinical Immunology : Principles and Practice

Robert R. Rich

2018/5 - ห้องสมุด 8,397.00 LISC มีปี 2013/4 On Catalog

College Writing Skills with Readings

John Langan

2018/10 - ห้องสมุด 726.75 LISC มีปี 2005/6 On Catalog

Color Atlas of Genetics

Eberhard Passarge

2017/5 - ห้องสมุด 1,466.25 - On Catalog

Cracking the TOEFL iBT

Princeton Review

2018 - ห้องสมุด 697.00 - On Catalog

Death Scene Investigation : Procedural Guide

Michael S. Maloney

2018/2 - ห้องสมุด 2,196.00 - On Catalog

English For Job Applications

Tipamas Chumworatayee

2561/2 - ห้องสมุด 261.00 - On Catalog

English Reading and Writing Integration

Kasma Suwanarak

2018 - ห้องสมุด 423.00 - On Catalog

Entrepreneurship

Charles E Bamford

2016/2 - ห้องสมุด 500.00 - ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

Enzyme Kinetics: Principles and Methods

Hans Bisswanger

2017/3 - ห้องสมุด 4,408.20 LISC มีปี 2008/2 On Catalog

Exercise Physiology for Health Fitness and Performance

Sharon Plowman

2017/5 - ห้องสมุด 2,835.00 - On Catalog

The Fifth Kingdom : An Introduction to Mycology

Bryce Kendrick

2017/4 - ห้องสมุด 2,516.00 LISC มีปี 1992/2
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

Forensic Science Education and Training

Anna Williams

2017 - ห้องสมุด 2,907.00 - On Catalog

Genetics: Analysis of Genes and Genomes

Daniel L. Hartl

2017/9 - ห้องสมุด 4,738.75 LISC มีปี 2009/7 On Catalog

Glutamine: Biochemistry, Physiology, and Clinical Applications

Dominique Meynial-Denis

2017 - ห้องสมุด 3,762.00 - On Catalog

Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics

Laurence Brunton

2017/13 - ห้องสมุด 3,723.00 "LISC มีปี 2011/12
ใช้ประกอบรายวิชา SCID141
On Catalog

Inorganic chemistry

Mark Weller

2018/7 - ห้องสมุด 2,210.00 LISC มีปี 2014/6
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

Introduction to Linear Regression Analysis

Douglas C. Montgomery

2012/5 - ห้องสมุด 1,861.50 ประกอบรายวิชา SCMA483 On Catalog

An Introduction to Statistical Analysis in Research

Kathleen F. Weaver

2018 - ห้องสมุด 3,825.00 - On Catalog

Lippincott Illustrated Reviews : Cell and Molecular Biology

Nalini Chandar

2018/2 - ห้องสมุด 1,198.50 LISC มีปี 2010 On Catalog

Medical Biochemistry

John W Baynes

2018/4 - ห้องสมุด 2,322.00 LISC มีปี 2014/4 On Catalog

Medical Microbiology: A Guide to Microbial Infections: Pathogenesis, Immunity, Laboratory Investigation and Control

Michael R. Barer

2018/19 - ห้องสมุด 2,151.00 LISC มีปี 2012/18 On Catalog

Mims' Medical Microbiology and Immunology

Richard Goering

2018/6 - ห้องสมุด 2,232.00 LISC มีปี 2013/5 On Catalog

Phycology

Robert Edward Lee

2018/5 - ห้องสมุด 1,394.00 LISC มีปี 2008/4
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

Physiology at a Glance

Jeremy Ward

2017/4 - ห้องสมุด 1,080.00 On Catalog

Presenting Data Effectively: Communicating Your Findings for Maximum Impact

Stephanie Evergreen

2018/2 - ห้องสมุด 1,908.00 - On Catalog

Structure and Mechanism in Protein Science

Alan Fersht

2017/4 - ห้องสมุด 3,438.25.00 LISC มีปี 1999 On Catalog

Technical Communication

John M. Lannon

2016/14 - ห้องสมุด 990.25 - On Catalog

Textbook of Medical Mycology

Jagdish Chander

2017/4 - ห้องสมุด 5,400.00 On Catalog

Understanding Population Genetics

Torbjorn Sall

2017 - ห้องสมุด 1,836.00 - On Catalog

Wilson and Walker's Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology

Andreas Hofmann

2018/8 - ห้องสมุด 1,280.00 LISC มีปี 2010/7
กำลังสั่งซื้อ/05,2018

Writing Undergraduate Lab Reports: A Guide for Students

Christopher S. Lobban

2017 - ห้องสมุด 702.00 - On Catalog
รายการเสนอซื้อจากงานมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12

Benson's Microbiological Applications Laboratory Manual

Alfred E. Brown

2016/14 คุณวิทูรบัณฑิต จันทร์ดี (นักศึกษาปริญญาตรี) ชีววิทยา 2,715.75 LISC มีปี 2012/12 On Catalog

Chemical Process Equipment Design

Richard Turton

2017 - ห้องสมุด 4,020.50 ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

Essential Excel 2016

Kevin Wilson

2016 - ห้องสมุด 450.00 ออกให้บริการวันที่ 27/06/61

Schaum's Outline of Heat Transfer

Donald Pitts

2011/2 - ห้องสมุด 792.00 ออกให้บริการวันที่ 27/06/61