การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (Customer Satisfaction Survey)

Customer Satisfaction Survey

ประจำปีงบประมาณ 2566 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 317 ท่าน )

ประจำปีงบประมาณ 2565 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 195 ท่าน )

ประจำปีงบประมาณ 2564 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 70 ท่าน )

ประจำปีงบประมาณ 2563 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 53 ท่าน )

ประจำปีงบประมาณ 2562 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 182 ท่าน )

ประจำปีงบประมาณ 2561 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 90 ท่าน )

ประจำปีงบประมาณ 2560 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 239 ท่าน )

ประจำปีงบประมาณ 2559 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 207 ท่าน )

ประจำปีงบประมาณ 2558 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 279 ท่าน )

ประจำปีงบประมาณ 2557 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 366 ท่าน )

ประจำปีงบประมาณ 2556 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 261 ท่าน )

ประจำปีงบประมาณ 2555 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 393 ท่าน )

chart

chart

ประจำปีงบประมาณ 2554 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 403 ท่าน )

ประจำปีงบประมาณ 2553 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 432 ท่าน )

ประจำปีงบประมาณ 2552 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 402 ท่าน )

ประจำปีงบประมาณ 2551 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 485 ท่าน ) - ต.ค. 2551

ประจำปีงบประมาณ 2550 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 587 ท่าน ) - ต.ค. 2550

ประจำปีงบประมาณ 2549 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ท่าน ) - ส.ค. 2549

ประเมินความพึงพอใจ

FAQ
Suggestion
Comment