ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานและร่วมประชุมในงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (CONSAL XVI)
นำทีมโดย ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และ คุณวรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พร้อมด้วยบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ รวมทั้งหมด 7 ท่าน
วันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC