ผลสำรวจความพึงพอใจ (Library User Survey)

ปีงบประมาณ 2565

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรม ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ปีงบประมาณ 2564

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรม ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ปีงบประมาณ 2563

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรม ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ปีงบประมาณ 2562

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรม ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ปีงบประมาณ 2561

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรม ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

การสำรวจความต้องการใช้วารสารและฐานข้อมูล

การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ 2560

การสำรวจความต้องการใช้วารสารและฐานข้อมูล

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรม ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ 2559

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรม ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ 2558

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรม ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ 2557

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรม ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ 2551

การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

:: ผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข รายปี (Customer Satisfaction Survey) ::