ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2557)

บุคลากรส่งโปสเตอร์เข้าร่วมประกวดงาน R2R Expo 2014 
วันที่ 22 กันยายน 2557ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา