จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2549

(สำรวจ ณ เดือนตุลาคม 2549)

  หนังสือทั่วไป จำนวน 29,098   เล่ม
  หนังสืออ้างอิง จำนวน 4,043   เล่ม
  หนังสือสำรอง จำนวน 728   เล่ม
  รายงานการวิจัย จำนวน 530   เล่ม
  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี จำนวน 4,794   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) จำนวน 3,959   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) จำนวน 1,596   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ รูปแบบซีดีรอม (ตั้งแต่ปี 2003-2005) จำนวน 185   รายการ
  ซีดีรอม (ประกอบหนังสือ) จำนวน 203   รายการ
  วารสารต่างประเทศ จำนวน 1,230   รายการ
  วารสารภาษาไทย จำนวน 176   รายการ
  วารสารเล่มเย็บ จำนวน 52,414   เล่ม
  วารสารฉบับปลีก (ปีปัจจุบัน และรอเย็บเล่ม) จำนวน 16,998   เล่ม
  วารสารภาษาไทย (ฉบับปลีก) ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป จำนวน 1,632   เล่ม
  หนังสือพิมพ์ (ไทยและอังกฤษ) จำนวน 4 / 1,981   ชื่อ / ฉบับ
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 4,349   รายการ
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย) จำนวน 93   รายการ
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 97   ฐานข้อมูล
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย) จำนวน 19   ฐานข้อมูล
  วีดิทัศน์ (วิชาการ) จำนวน 735   รายการ
  วีดิทัศน์ (บันเทิงคดี) จำนวน 103   รายการ
  ดีวีดี (วิชาการ) จำนวน 7   รายการ
  ดีวีดี (บันเทิงคดี) จำนวน 8   ชื่อเรื่อง
  วีซีดี (การเรียนการสอน) จำนวน 71   รายการ
  วีซีดี (บันเทิงคดี) จำนวน 261   รายการ
  CAI ซีดีรอม จำนวน 46   รายการ
  วีซีดี (กิจกรรมพิเศษของคณะฯ) จำนวน 48   รายการ