สถิติจำนวนสมาชิกห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2562

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,973 ราย (สำรวจเมื่อ มิถุนายน 2562)


ประเภทสมาชิก

จำนวน(ราย)

ร้อยละ

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1,039
34.95

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

714
24.02

นักศึกษาปริญญาโท

358
12.04

นักศึกษาปริญญาเอก

414
13.93

อาจารย์

257
8.64

บุคลากรสายสนับสนุน

183
6.16

ศิษย์เก่า / ผู้เกษียณอายุ

8
0.27

รวม

2,973

100

 

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,973 ราย (สำรวจเมื่อ มิถุนายน 2562)