จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2552

(สำรวจ ณ เดือนตุลาคม 2552)

  หนังสือทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 29,623   เล่ม
  หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) จำนวน 3,544   เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,970   เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) จำนวน 1,379   เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 819   เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาไทย) จำนวน 48   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 57   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาไทย) จำนวน 323   เล่ม
  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 4,943   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 44   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ไทย) จำนวน 750   เล่ม
  หนังสือ collection พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3   เล่ม
  หนังสือ collection พิเศษ (ไทย) จำนวน 60   เล่ม
  หนังสือตลาดหลักทรัพย์ (SET Corner) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 11   เล่ม
  หนังสือตลาดหลักทรัพย์ (SET Corner) (ภาษาไทย) จำนวน 626   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3,585   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาไทย) จำนวน 1,463   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,346   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาไทย) จำนวน 39   เล่ม
  โครงการวิจัย จำนวน 27   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ รูปแบบซีดีรอม (ตั้งแต่ปี 2003-2005) จำนวน 185   รายการ
  ซีดีรอม (ประกอบหนังสือ) จำนวน 470   รายการ
  วารสารต่างประเทศ จำนวน 1,127   รายการ
  วารสารภาษาไทย จำนวน 202   รายการ
  วารสารเล่มเย็บ จำนวน 53,599   เล่ม
  วารสารฉบับปลีก (ปีปัจจุบัน และรอเย็บเล่ม) จำนวน 16,655   เล่ม
  วารสารภาษาไทย (ฉบับปลีก) ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป จำนวน 3,815   เล่ม
  หนังสือพิมพ์ (ไทยและอังกฤษ) จำนวน 4 / 1,383   ชื่อ / ฉบับ
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 5,651   รายการ
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย) จำนวน 90   รายการ
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 144   ฐานข้อมูล
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย) จำนวน 27   ฐานข้อมูล
  วีซีดี (สารคดี) จำนวน 74   รายการ
  วีซีดี (ผลงานคณะวิทยาศาสตร์) จำนวน 14   รายการ
  วีซีดี (สื่อการสอนการสอนภาษาต่างประเทศ) จำนวน 32   รายการ
  วีซีดี (การบรรยายพิเศษ) จำนวน 33   รายการ
  ซีดี (ประวัติและผลงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์) จำนวน 15   รายการ