จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2547

(สำรวจ ณ เดือนตุลาคม 2547)

  หนังสือทั่วไป จำนวน 30,999   เล่ม
  ซีดีรอม (ประกอบหนังสือตำรา) จำนวน 150   รายการ
  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี จำนวน 4,718   เล่ม
  หนังสืออ้างอิง จำนวน 4,070   เล่ม
  หนังสือสำรอง จำนวน 465   เล่ม
  รายงานการวิจัย จำนวน 495   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ จำนวน 3,250   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ภาษาไทย จำนวน 771   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ Reserve จำนวน 1,565   เล่ม
  วิทยานิพนธ์รูปแบบซีดีรอม (ตั้งแต่ปี 2003-) จำนวน 149   รายการ
  วารสารต่างประเทศ จำนวน 1,183   รายการ
  วารสารภาษาไทย จำนวน 161   รายการ
  วารสารเล่มเย็บ จำนวน 51,503   เล่ม
  วารสารฉบับปลีก (ปีปัจจุบัน และรอเย็บเล่ม) จำนวน 15,681   เล่ม
  วารสารภาษาไทย (ฉบับปลีก) จำนวน 321   เล่ม
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4,159   รายการ
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 86   ฐานข้อมูล
  วีดิทัศน์ (วิชาการ) จำนวน 735   รายการ
  วีดิทัศน์ (บันเทิงคดี) จำนวน 122   รายการ
  ดีวีดี (วิชาการ) จำนวน 22   รายการ
  เทปบันทึกเสียง (วิชาการ) จำนวน 28 / 35   ชื่อเรื่อง / ตลับ
  แผ่นภาพเลื่อน (สไลด์) จำนวน 128   รายการ
  ซีดี (บันเทิงคดี) จำนวน 86   รายการ
  วีซีดี (การเรียนการสอน) จำนวน 44   รายการ
  CAI ซีดีรอม จำนวน 6   รายการ
  วีซีดี (กิจกรรมพิเศษของคณะฯ) จำนวน 12   รายการ