สถิติจำนวนสมาชิกห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2557

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,640 ราย (สำรวจเมื่อ ตุลาคม 2557)


ประเภทสมาชิก

จำนวน(ราย)

ร้อยละ

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

713
27.01

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

679
25.72

นักศึกษาปริญญาโท

480
18.18

นักศึกษาปริญญาเอก

320
12.12

อาจารย์

260
9.85

บุคลากรสายสนับสนุน

187
7.08

ศิษย์เก่า / ผู้เกษียณอายุ

1
0.04

รวม

2,640

100

 

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,640 ราย (สำรวจเมื่อ ตุลาคม 2557)