สถิติการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ และใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของคณะฯ ปีงบประมาณ 2566

เดือน การอบรม ครั้ง บุคลากร (คน) นักศึกษา (คน) บุคคลภายนอก (คน) รวม (คน) รวมทั้งเดือน (คน)
กันยายน 2566 SCMA470 1 5 40 45 376
SCIM305 1 2 20 22
SCBI483 1 2 40 42
SCBT221 1 2 52 54
อบรม SciFinder ของภาควิชาเคมี 1 2 20 22
SCBI499 1 2 40 42
SCBM491 1 2 50 52
SCIM305 1 2 20 22
LAEN265 1 2 10 12
SCBT401 8 1 18 19
การจัดการบรรณานุกรม ด้วย EndNote 21 รุ่นที่ 3 1 10 7 17
การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 4 1 4 10 1 15
สร้างแผนผัง 3 มิติ ด้วย Icograms รุ่นที่ 4 1 7 4 1 12
สิงหาคม 2566 งาน Young Science Communicator 1 5 8 13 209
ภาควิชาคณิตศาสตร์ เรียนออนไลน์กับ Curtin 4 13 13
SCBT401 7 1 18 19
SCBT431 2 2 34 36
SCMA344 1 2 30 32
SCBT221 1 2 52 54
SCIM311 1 2 30 32
อบรม Generative AI Series: Research Assistant by Consensus 1 5 5
อบรม Generative AI Series: Research Assistant by SCISPACE 1 5 5
กรกฎาคม 2566 สอนรายวิชา Programming ของภาควิชาคณิตศาสตร์ 1 1 40 41 162
อบรมการใช้งาน Reaxys 1 30 22 6 58
อบรม Generative AI Series: Text to Presentation by Tome 1 25 9 1 35
อบรม Generative AI Series: Text to Video by Pictory 1 22 6 28
มิถุนายน 2566 สอนรายวิชา SCBI373 1 1 22 23 114
อบรม Generative AI Series: Text to Text by ChatGPT, Google Bard and The New Bing 1 30 22 6 58
อบรม Generative AI Series: Text to Image by Adobe Firefly & Microsoft Designer 1 20 9 4 33
พฤษภาคม 2566 สอนรายวิชา SCBI324 1 2 42 44 73
อบรมเทคนิคการสืบค้นผลงานวิชาการด้วย Google Scholar รุ่นที่ 1 1 9 3 3 15
The 1st Training on Reference Management with EndNote 20 for Mac 1 7 5 2 14
เมษายน 2566 สอนรายวิชา SCCH239 2 2 24 26 253
สอนรายวิชา SCBI324 3 2 42 44
สอนรายวิชา SCMA172 3 35 35
สอนรายวิชา SCMA196 4 35 35
สอนรายวิชา SCID516 2 2 40 42
ประชุม Webmaster 1 33 33
อบรมสร้างแผนผัง 3 มิติ ด้วย Icograms รุ่นที่ 3 1 13 4 17
อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) 1 4 17 21
มีนาคม 2566 สอนรายวิชา SCBI324 5 2 42 44 259
สอนรายวิชา SCMA172 5 35 35
สอนรายวิชา SCMA196 4 35 35
สอนรายวิชา SCID516 4 2 40 42
อบรม SciFinder-n 1 5 25 30
อบรม Wiley 1 29 29
จัดการงานเอกสารออนไลน์ด้วย Canva Docs รุ่นที่ 1 1 28 4 32
The 3rd Training on Full Text Access Tools: Unpaywall & EZProxy Redirect (Training in English) 1 4 7 1 12
กุมภาพันธ์ 2566 สอนรายวิชา SCBI324 4 2 42 44 236
สอนรายวิชา SCMA172 3 35 35
สอนรายวิชา SCMA196 4 35 35
สอนรายวิชา SCID516 4 2 40 42
Workshop for Curtin exchange student 4 1 20 21
อบรมการพัฒนาเว็บไซต์สถิติ 1 21 21
อบรมการสร้างโลกเสมือน Metaverse ด้วย Spatial.io 1 20 2 2 24
อบรม Journal Finder & Journal Suggester รุ่นที่ 2 1 8 4 2 14
มกราคม 2566 สอนรายวิชา SCBI324 3 2 42 44 172
สอนรายวิชา SCMA172 3 35 35
สอนรายวิชา SCMA196 3 35 35
สอนรายวิชา SCID516 2 2 40 42
อบรมการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Appsheet 2 16 16
ธันวาคม 2565 สอนรายวิชา SCID518 1 1 40 41 157
อบรมการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Appsheet 2 30 30
สอบกลางภาคการศึกษาของรายวิชา SCMA328 1 2 35 37
อบรมการสร้าง Data Visualization ด้วย Google Data Studio (Looker) รุ่นที่ 3 1 24 6 30
อบรมการประเมินคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) รุ่นที่ 2 1 16 3 19
พฤศจิกายน 2565 สอนรายวิชา SCID508 1 1 10 11 131
สอนรายวิชา SCBT401 4 1 22 23
สอนรายวิชา SCBT609 1 2 15 17
สอนรายวิชา SCID518 1 1 40 41
อบรมการใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ 1 26 13 39
ตุลาคม 2565 สอบกลางภาครายวิชา SCMA328 1 1 13 14 226
สอนรายวิชา SCBC609 1 2 10 12
อบรม Scival 1 6 6
อบรม Scopus 1 8 10 18
อบรม WordPress 1 5 5
สอนรายวิชา SCBM490 1 1 49 50
อบรม Canva 1 3 33 36
สอนรายวิชา SCBT401 4 1 22 23
อบรม Unpaywall 1 3 12 15
ประชุม Webmaster 1 47 47