สถิติจำนวนสมาชิกห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2561

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,794 ราย (สำรวจเมื่อ ตุลาคม 2561)


ประเภทสมาชิก

จำนวน(ราย)

ร้อยละ

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1,000
35.79

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

616
22.05

นักศึกษาปริญญาโท

362
12.96

นักศึกษาปริญญาเอก

386
13.82

อาจารย์

257
9.20

บุคลากรสายสนับสนุน

162
5.80

ศิษย์เก่า / ผู้เกษียณอายุ

11
0.39

รวม

2,794

100

 

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,794 ราย (สำรวจเมื่อ ตุลาคม 2561)