สถิติจำนวนสมาชิกห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2561

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,661 ราย (สำรวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561)


ประเภทสมาชิก

จำนวน(ราย)

ร้อยละ

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

961
36.11

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

524
19.69

นักศึกษาปริญญาโท

380
14.28

นักศึกษาปริญญาเอก

370
13.90

อาจารย์

264
9.92

บุคลากรสายสนับสนุน

155
5.82

ศิษย์เก่า / ผู้เกษียณอายุ

7
0.26

รวม

2,661

100

 

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,661 ราย (สำรวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561)