จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2557

(สำรวจ ณ เดือนตุลาคม 2557)

1. สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ (Print Books) รวม 50,322   เล่ม
  หนังสือทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 31,920   เล่ม
  หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) จำนวน 4,456   เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2,037   เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) จำนวน 1,549   เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,175   เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาไทย) จำนวน 59   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3,682   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาไทย) จำนวน 1,459   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,351   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาไทย) จำนวน 39   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 72   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาไทย) จำนวน 364   เล่ม
  โครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 30   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 145   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาไทย) จำนวน 1,884   เล่ม
  หนังสือ collection พิเศษ / หนังสือหายาก (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 32   เล่ม
  หนังสือ collection พิเศษ / หนังสือหายาก (ภาษาไทย) จำนวน 68   เล่ม
*มุม SET Corner ยกเลิก และนำหนังสือไปรวมกับ Collection อื่นๆ
 
2. สิ่งพิมพ์ประเภท CD/DVD รวม 943   รายการ
  ซีดีรอม (ประกอบหนังสือ) จำนวน 758   รายการ
  วิทยานิพนธ์ รูปแบบซีดีรอม (ตั้งแต่ปี 2003-2005) จำนวน 185   รายการ
           
3. สิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร (Print Journals) รวม 1,580 / 85,212   ชื่อ / เล่ม
  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 425 / 5,224   ชื่อ / เล่ม
  วารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 1,011   ชื่อ
  วารสารภาษาไทย จำนวน 140   ชื่อ
  วารสารเล่มเย็บ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 52,359   เล่ม
  วารสารฉบับปลีก (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 26,169   ฉบับ
  วารสารฉบับปลีก (ภาษาไทย) จำนวน 4,217   ฉบับ
  หนังสือพิมพ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จำนวน 4 / 1,460   ชื่อ / ฉบับ
           
4. สิ่งพิมพ์ประเภทออนไลน์ (Online Resources)   183 / 8,771 / 205,000   ฐานข้อมูล / ชื่อ / เล่ม
  ฐานข้อมูลทางวิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 153   ฐานข้อมูล
  ฐานข้อมูลทางวิชาการ (ภาษาไทย) จำนวน 30   ฐานข้อมูล
  E-Journals (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 8,677   ชื่อ
  E-Journals (ภาษาไทย) จำนวน 94   ชื่อ
  E-Books (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 205,000   เล่ม
* บอกรับโดยงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ หรือ หอสมุดฯ หรือมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสกอ. หรือฟรี