จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2548

(สำรวจ ณ เดือนตุลาคม 2548)

  หนังสือทั่วไป จำนวน 31,309   เล่ม
  หนังสืออ้างอิง จำนวน 4,088   เล่ม
  หนังสือสำรอง จำนวน 611   เล่ม
  รายงานการวิจัย จำนวน 503   เล่ม
  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี จำนวน 4,733   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) จำนวน 3,880   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) จำนวน 1,575   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ รูปแบบซีดีรอม (ตั้งแต่ปี 2003-) จำนวน 185   รายการ
  ซีดีรอม (ประกอบหนังสือ) จำนวน 173   รายการ
  วารสารต่างประเทศ จำนวน 1,193   รายการ
  วารสารภาษาไทย จำนวน 178   รายการ
  วารสารเล่มเย็บ จำนวน 51,503   เล่ม
  วารสารฉบับปลีก (ปีปัจจุบัน และรอเย็บเล่ม) จำนวน 19,023   เล่ม
  วารสารภาษาไทย (ฉบับปลีก) ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป จำนวน 1,047   เล่ม
  หนังสือพิมพ์ (ไทยและอังกฤษ) จำนวน 5 / 2,189   ชื่อ / ฉบับ
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 4,349   รายการ
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย) จำนวน 93   รายการ
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 97   ฐานข้อมูล
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย) จำนวน 19   ฐานข้อมูล
  วีดิทัศน์ (วิชาการ) จำนวน 735   รายการ
  วีดิทัศน์ (บันเทิงคดี) จำนวน 122   รายการ
  ดีวีดี (วิชาการ) จำนวน 22   รายการ
  เทปบันทึกเสียง (วิชาการ) จำนวน 29 / 45   ชื่อเรื่อง / ตลับ
  แผ่นภาพเลื่อน (สไลด์) จำนวน 128   รายการ
  วีซีดี (บันเทิงคดี) จำนวน 156   รายการ
  วีซีดี (การเรียนการสอน) จำนวน 74   รายการ
  CAI ซีดีรอม จำนวน 25   รายการ
  วีซีดี (กิจกรรมพิเศษของคณะฯ) จำนวน 25   รายการ