จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2561

(สำรวจ ณ เดือนตุลาคม 2561)

1. ทรัพยากรประเภทหนังสือ (Print Books) รวม 53,389   เล่ม
หนังสือทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 33,762 เล่ม
  หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) จำนวน 4,975 เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2,060 เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) จำนวน 1,671 เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,245 เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาไทย) จำนวน 59   เล่ม
  หนังสือ/ตำราที่แต่งโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 21 เล่ม
  หนังสือ/ตำราที่แต่งโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ (ภาษาไทย) จำนวน 99   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3,745   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาไทย) จำนวน 1,456   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,351   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาไทย) จำนวน 39   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 72   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาไทย) จำนวน 364   เล่ม
  โครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 30   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 202   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาไทย) จำนวน 2,138   เล่ม
  หนังสือ collection พิเศษ / หนังสือหายาก (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 32   เล่ม
  หนังสือ collection พิเศษ / หนังสือหายาก (ภาษาไทย) จำนวน 68   เล่ม
*มุม SET Corner ยกเลิก และนำหนังสือไปรวมกับ Collection อื่นๆ
 
2. ทรัพยากรประเภท CD/DVD รวม 1,259   รายการ
  ซีดีรอม (ประกอบหนังสือ) จำนวน 886   รายการ
  วิทยานิพนธ์ รูปแบบซีดีรอม (ตั้งแต่ปี 2003-2005) จำนวน 185   รายการ
  สื่อการสอน (CD, DVD, VCD) จำนวน 188   รายการ
           
3. ทรัพยากรประเภทวารสาร (Print Journals) รวม 1180 / 89,436   ชื่อ / เล่ม
  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 517 / 5,458   ชื่อ / เล่ม
  วารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 579   ชื่อ
  วารสารเล่มเย็บ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 52,359   เล่ม
  วารสารฉบับปลีก (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 26,169   ฉบับ
  วารสารภาษาไทย จำนวน 80   ชื่อ
  วารสารฉบับปลีก (ภาษาไทย) จำนวน 3,990   ฉบับ
  หนังสือพิมพ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จำนวน 4 / 1,460   ชื่อ / ฉบับ
           
4. ทรัพยากรประเภทออนไลน์ (Online Resources)   144 / 9,031 / 288,253   ฐานข้อมูล / ชื่อ / เล่ม
  ฐานข้อมูลทางวิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 124   ฐานข้อมูล
  ฐานข้อมูลทางวิชาการ (ภาษาไทย) จำนวน 20   ฐานข้อมูล
  E-Journals (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 8,870   ชื่อ
  E-Journals (ภาษาไทย) จำนวน 161   ชื่อ
  E-Books (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 288,253   เล่ม
* บอกรับโดยงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ หรือ หอสมุดฯ หรือมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสกอ. หรือฟรี