จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2550

(สำรวจ ณ เดือนตุลาคม 2550)

  หนังสือทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 28,392   เล่ม
  หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) จำนวน 1,836   เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,909   เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) จำนวน 1,231   เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 622   เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาไทย) จำนวน 47   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 37   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาไทย) จำนวน 241   เล่ม
  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 4,817   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 10   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ไทย) จำนวน 262   เล่ม
  หนังสือตลาดหลักทรัพย์ (SET Corner) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 11   เล่ม
  หนังสือตลาดหลักทรัพย์ (SET Corner) (ภาษาไทย) จำนวน 626   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3,406   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาไทย) จำนวน 1,459   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,299   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาไทย) จำนวน 39   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ รูปแบบซีดีรอม (ตั้งแต่ปี 2003-2005) จำนวน 185   รายการ
  ซีดีรอม (ประกอบหนังสือ) จำนวน 260   รายการ
  วารสารต่างประเทศ จำนวน 1,250   รายการ
  วารสารภาษาไทย จำนวน 178   รายการ
  วารสารเล่มเย็บ จำนวน 52,738   เล่ม
  วารสารฉบับปลีก (ปีปัจจุบัน และรอเย็บเล่ม) จำนวน 16,317   เล่ม
  วารสารภาษาไทย (ฉบับปลีก) ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป จำนวน 1,865   เล่ม
  หนังสือพิมพ์ (ไทยและอังกฤษ) จำนวน 4 / 2,324   ชื่อ / ฉบับ
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 5,135   รายการ
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย) จำนวน 90   รายการ
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 113   ฐานข้อมูล
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย) จำนวน 26   ฐานข้อมูล
  วีดิทัศน์ (วิชาการ) จำนวน 135   รายการ
  วีดิทัศน์ (บันเทิงคดี) จำนวน -   รายการ
  ดีวีดี (วิชาการ) จำนวน 6   รายการ
  ดีวีดี (บันเทิงคดี) จำนวน 156   ชื่อเรื่อง
  วีซีดี (การเรียนการสอน) จำนวน 88   รายการ
  วีซีดี (บันเทิงคดี) จำนวน 497   รายการ
  CAI ซีดีรอม จำนวน 76   รายการ
  วีซีดี (กิจกรรมพิเศษของคณะฯ) จำนวน 56   รายการ
  ซีดี (บันทึกรายการวิทยุ โลกวิทยาการ) จำนวน 30   รายการ