จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2546

(สำรวจ ณ เดือนตุลาคม 2546)

  หนังสือทั่วไป จำนวน 30,409   เล่ม
  หนังสืออ้างอิง จำนวน 3,893   เล่ม
  สิ่งพิมพ์ช่วยค้น จำนวน 7,957   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ จำนวน 2,369   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ภาษาไทย จำนวน 771   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ฉบับ Reserve จำนวน 1,144   เล่ม
  วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 1,477   ชื่อ
  วารสารภาษาไทย จำนวน 347   ชื่อ
  วารสารเล่มเย็บ จำนวน 51,362   เล่ม
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2,649   ชื่อ
  วีดิทัศน์วิชาการ จำนวน 606   ชื่อเรื่อง
  DVD วิชาการ จำนวน 22   ชื่อเรื่อง
  แถบบันทึกเสียงวิชาการ จำนวน 24   ชุด
  ไมโครฟิช จำนวน 1,938   แผ่น
  แผ่นภาพเลื่อน จำนวน 111   เรื่อง
  CD-ROM จำนวน 46   รายการ
  Multimedia จำนวน 38   รายการ
  ฐานข้อมูลบรรณานุกรม จำนวน 8   ฐานข้อมูล
  ฐานข้อมูลวารสาร จำนวน 13   ฐานข้อมูล