สถิติจำนวนสมาชิกห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2563

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,605 ราย (สำรวจเมื่อ สิงหาคม 2563)


ประเภทสมาชิก

จำนวน(ราย)

ร้อยละ

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

857
32.90

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

400
15.36

นักศึกษาปริญญาโท

374
14.36

นักศึกษาปริญญาเอก

443
17.01

อาจารย์

300
11.52

บุคลากรสายสนับสนุน

220
8.45

ผู้เกษียณอายุ

11
0.42

รวม

2,605

100

 

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,605 ราย (สำรวจเมื่อ สิงหาคม 2563)