สถิติจำนวนสมาชิกห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2563

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 3,152 ราย (สำรวจเมื่อ ธันวาคม 2562)


ประเภทสมาชิก

จำนวน(ราย)

ร้อยละ

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1,097
34.80

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

828
26.27

นักศึกษาปริญญาโท

354
11.23

นักศึกษาปริญญาเอก

418
13.26

อาจารย์

256
8.12

บุคลากรสายสนับสนุน

188
5.96

ผู้เกษียณอายุ

11
0.35

รวม

3,152

100

 

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 3,152 ราย (สำรวจเมื่อ ธันวาคม 2562)