จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2555

(สำรวจ ณ เดือนตุลาคม 2555)

  หนังสือทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 30,934   เล่ม
  หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) จำนวน 4,021   เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,990   เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) จำนวน 1,468   เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,019   เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาไทย) จำนวน 51   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 76   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาไทย) จำนวน 362   เล่ม
  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 5,100   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 70   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ไทย) จำนวน 1,337   เล่ม
  หนังสือ collection พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3   เล่ม
  หนังสือ collection พิเศษ (ไทย) จำนวน 60   เล่ม
  หนังสือตลาดหลักทรัพย์ (SET Corner) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 11   เล่ม
  หนังสือตลาดหลักทรัพย์ (SET Corner) (ภาษาไทย) จำนวน 649   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3,652   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาไทย) จำนวน 1,456   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,351   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาไทย) จำนวน 39   เล่ม
  โครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 30   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ รูปแบบซีดีรอม (ตั้งแต่ปี 2003-2005) จำนวน 185   รายการ
  ซีดีรอม (ประกอบหนังสือ) จำนวน 636   รายการ
  สื่อการสอน (CD, DVD, VCD) จำนวน 188   รายการ
  วารสารต่างประเทศ จำนวน 1,257   รายการ
  วารสารภาษาไทย จำนวน 210   รายการ
  วารสารเล่มเย็บ จำนวน 52,359   เล่ม
  วารสารฉบับปลีก (ปีปัจจุบัน และรอเย็บเล่ม) จำนวน 25,207   เล่ม
  วารสารภาษาไทย (ฉบับปลีก) ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป จำนวน 4,716   เล่ม
  หนังสือพิมพ์ (ไทยและอังกฤษ) จำนวน 4 / 1,383   ชื่อ / ฉบับ
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 7,635   รายการ
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย) จำนวน 91   รายการ
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 149   ฐานข้อมูล
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย) จำนวน 28   ฐานข้อมูล