จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562

(สำรวจ ณ เดือนตุลาคม 2562)

1. ทรัพยากรประเภทหนังสือ (Print Books) รวม 54,224   เล่ม
หนังสือทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 27,852 เล่ม
  หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) จำนวน 4,133 เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2,116 เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) จำนวน 1,299 เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,185 เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาไทย) จำนวน 49   เล่ม
  หนังสือราชวงศ์ไทย (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 12 เล่ม
  หนังสือราชวงศ์ไทย (ภาษาไทย) จำนวน 247   เล่ม
  หนังสือ/ตำราที่แต่งโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 21 เล่ม
  หนังสือ/ตำราที่แต่งโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ (ภาษาไทย) จำนวน 107   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3,768   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาไทย) จำนวน 1,456   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,351   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาไทย) จำนวน 99   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 72   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาไทย) จำนวน 364   เล่ม
  โครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 30   เล่ม
  หนังสือระบบชั้นปิด (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 6,662   เล่ม
  หนังสือระบบชั้นปิด (ภาษาไทย) จำนวน 911   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 165   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาไทย) จำนวน 2,155   เล่ม
  หนังสือ collection พิเศษ / หนังสือหายาก (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 90   เล่ม
  หนังสือ collection พิเศษ / หนังสือหายาก (ภาษาไทย) จำนวน 80   เล่ม
** ปีงบประมาณ 2562 หนังสือบางส่วนมีการย้ายไปเป็น มุมหนังสือราชวงศ์ไทย และหนังสือระบบชั้นปิด
 
2. ทรัพยากรประเภท CD/DVD รวม 1,273   รายการ
  ซีดีรอม (ประกอบหนังสือ) จำนวน 900   รายการ
  วิทยานิพนธ์ รูปแบบซีดีรอม (ตั้งแต่ปี 2003-2005) จำนวน 185   รายการ
  สื่อการสอน (CD, DVD, VCD) จำนวน 188   รายการ
           
3. ทรัพยากรประเภทวารสาร (Print Journals) รวม 1,027 / 89,575   ชื่อ / เล่ม
  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 364 / 5,503   ชื่อ / เล่ม
  วารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 579   ชื่อ
  วารสารเล่มเย็บ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 52,359   เล่ม
  วารสารฉบับปลีก (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 26,296   ฉบับ
  วารสารภาษาไทย จำนวน 81   ชื่อ
  วารสารฉบับปลีก (ภาษาไทย) จำนวน 4,322   ฉบับ
  หนังสือพิมพ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จำนวน 3 / 1,095   ชื่อ / ฉบับ
           
4. ทรัพยากรประเภทออนไลน์ (Online Resources)   138 / 8,881 / 311,744   ฐานข้อมูล / ชื่อ / เล่ม
  ฐานข้อมูลทางวิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 129   ฐานข้อมูล
  ฐานข้อมูลทางวิชาการ (ภาษาไทย) จำนวน 19   ฐานข้อมูล
  E-Journals (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 8,679   ชื่อ
  E-Journals (ภาษาไทย) จำนวน 202   ชื่อ
  E-Books (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 311,744   เล่ม
* บอกรับโดยงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ หรือ หอสมุดฯ หรือมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสกอ. หรือฟรี