จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562

(สำรวจ ณ เดือนตุลาคม 2562)

1. ทรัพยากรประเภทหนังสือ (Print Books) รวม   เล่ม
หนังสือทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) จำนวน เล่ม
  หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) จำนวน เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) จำนวน เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาไทย) จำนวน   เล่ม
  หนังสือ/ตำราที่แต่งโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน เล่ม
  หนังสือ/ตำราที่แต่งโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ (ภาษาไทย) จำนวน   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาไทย) จำนวน   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาไทย) จำนวน   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) จำนวน   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาไทย) จำนวน   เล่ม
  โครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) จำนวน   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาไทย) จำนวน   เล่ม
  หนังสือ collection พิเศษ / หนังสือหายาก (ภาษาอังกฤษ) จำนวน   เล่ม
  หนังสือ collection พิเศษ / หนังสือหายาก (ภาษาไทย) จำนวน   เล่ม
*มุม SET Corner ยกเลิก และนำหนังสือไปรวมกับ Collection อื่นๆ
 
2. ทรัพยากรประเภท CD/DVD รวม   รายการ
  ซีดีรอม (ประกอบหนังสือ) จำนวน   รายการ
  วิทยานิพนธ์ รูปแบบซีดีรอม (ตั้งแต่ปี 2003-2005) จำนวน   รายการ
  สื่อการสอน (CD, DVD, VCD) จำนวน   รายการ
           
3. ทรัพยากรประเภทวารสาร (Print Journals) รวม   ชื่อ / เล่ม
  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี (ภาษาอังกฤษ) จำนวน   ชื่อ / เล่ม
  วารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน   ชื่อ
  วารสารเล่มเย็บ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน   เล่ม
  วารสารฉบับปลีก (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน   ฉบับ
  วารสารภาษาไทย จำนวน   ชื่อ
  วารสารฉบับปลีก (ภาษาไทย) จำนวน   ฉบับ
  หนังสือพิมพ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จำนวน   ชื่อ / ฉบับ
           
4. ทรัพยากรประเภทออนไลน์ (Online Resources)     ฐานข้อมูล / ชื่อ / เล่ม
  ฐานข้อมูลทางวิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน   ฐานข้อมูล
  ฐานข้อมูลทางวิชาการ (ภาษาไทย) จำนวน   ฐานข้อมูล
  E-Journals (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน   ชื่อ
  E-Journals (ภาษาไทย) จำนวน   ชื่อ
  E-Books (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน   เล่ม
* บอกรับโดยงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ หรือ หอสมุดฯ หรือมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสกอ. หรือฟรี