จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2551

(สำรวจ ณ เดือนตุลาคม 2551)

  หนังสือทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 28,815   เล่ม
  หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) จำนวน 3,359   เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,942   เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) จำนวน 1,331   เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 717   เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาไทย) จำนวน 48   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 56   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาไทย) จำนวน 279   เล่ม
  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 4,893   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 27   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ไทย) จำนวน 586   เล่ม
  หนังสือตลาดหลักทรัพย์ (SET Corner) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 11   เล่ม
  หนังสือตลาดหลักทรัพย์ (SET Corner) (ภาษาไทย) จำนวน 626   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3,526   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาไทย) จำนวน 1,463   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,336   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาไทย) จำนวน 39   เล่ม
  โครงการวิจัย จำนวน 16   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ รูปแบบซีดีรอม (ตั้งแต่ปี 2003-2005) จำนวน 185   รายการ
  ซีดีรอม (ประกอบหนังสือ) จำนวน 349   รายการ
  วารสารต่างประเทศ จำนวน 1,257   รายการ
  วารสารภาษาไทย จำนวน 192   รายการ
  วารสารเล่มเย็บ จำนวน 53,324   เล่ม
  วารสารฉบับปลีก (ปีปัจจุบัน และรอเย็บเล่ม) จำนวน 17,752   เล่ม
  วารสารภาษาไทย (ฉบับปลีก) ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป จำนวน 3,176   เล่ม
  หนังสือพิมพ์ (ไทยและอังกฤษ) จำนวน 3 / 2,983   ชื่อ / ฉบับ
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 5,851   รายการ
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย) จำนวน 90   รายการ
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 129   ฐานข้อมูล
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย) จำนวน 28   ฐานข้อมูล
  วีซีดี (สารคดี) จำนวน 73   รายการ
  วีซีดี (กิจกรรมพิเศษของคณะฯ) จำนวน 46   รายการ
  วีซีดี (สื่อการสอนการสอนภาษาอังกฤษ) จำนวน 28   รายการ
  วีซีดี (การเรียนการสอน) จำนวน 17   รายการ
  ซีดีรอม (สื่อการสอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์) จำนวน 22   รายการ
  ซีดีรอม (สิทธิบัตร) จำนวน 57   รายการ
  ซีดี (บันทึกรายการวิทยุ โลกวิทยาการ) จำนวน 55   รายการ