สถิติจำนวนสมาชิกห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2565

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,459 ราย (สำรวจเมื่อ ตุลาคม 2565)


ประเภทสมาชิก

จำนวน(ราย)

ร้อยละ

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1,076
43.76

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

174
7.08

นักศึกษาปริญญาโท

340
13.83

นักศึกษาปริญญาเอก

377
15.33

อาจารย์

259
10.53

บุคลากรสายสนับสนุน

221
8.99

ผู้เกษียณอายุ

12
0.49

รวม

2,459

100

 

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,459 ราย (สำรวจเมื่อ ตุลาคม 2565)