จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2553

(สำรวจ ณ เดือนตุลาคม 2553)

  หนังสือทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 30,114   เล่ม
  หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) จำนวน 3,753   เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,982   เล่ม
  หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) จำนวน 1,429   เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 903   เล่ม
  หนังสือสำรอง (ภาษาไทย) จำนวน 48   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 64   เล่ม
  รายงานการวิจัย (ภาษาไทย) จำนวน 362   เล่ม
  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 4,998   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 48   เล่ม
  หนังสืออ่านนอกเวลา (ไทย) จำนวน 987   เล่ม
  หนังสือ collection พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3   เล่ม
  หนังสือ collection พิเศษ (ไทย) จำนวน 60   เล่ม
  หนังสือตลาดหลักทรัพย์ (SET Corner) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 11   เล่ม
  หนังสือตลาดหลักทรัพย์ (SET Corner) (ภาษาไทย) จำนวน 649   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3,597   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาไทย) จำนวน 1,463   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,349   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาไทย) จำนวน 39   เล่ม
  โครงการวิจัย จำนวน 30   เล่ม
  วิทยานิพนธ์ รูปแบบซีดีรอม (ตั้งแต่ปี 2003-2005) จำนวน 185   รายการ
  ซีดีรอม (ประกอบหนังสือ) จำนวน 538   รายการ
  วารสารต่างประเทศ จำนวน 1,154   รายการ
  วารสารภาษาไทย จำนวน 209   รายการ
  วารสารเล่มเย็บ จำนวน 53,923   เล่ม
  วารสารฉบับปลีก (ปีปัจจุบัน และรอเย็บเล่ม) จำนวน 16,661   เล่ม
  วารสารภาษาไทย (ฉบับปลีก) ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป จำนวน 4,387   เล่ม
  หนังสือพิมพ์ (ไทยและอังกฤษ) จำนวน 4 / 1,383   ชื่อ / ฉบับ
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 6,747   รายการ
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย) จำนวน 90   รายการ
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 146   ฐานข้อมูล
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย) จำนวน 27   ฐานข้อมูล