สถิติจำนวนสมาชิกห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2558

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,372 ราย (สำรวจเมื่อ สิงหาคม 2558)


ประเภทสมาชิก

จำนวน(ราย)

ร้อยละ

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

774
32.99

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

398
16.97

นักศึกษาปริญญาโท

387
16.50

นักศึกษาปริญญาเอก

368
15.69

อาจารย์

266
11.34

บุคลากรสายสนับสนุน

149
6.35

ศิษย์เก่า / ผู้เกษียณอายุ

4
0.17

รวม

2,346

100

 

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,346 ราย (สำรวจเมื่อ สิงหาคม 2558)