สถิติจำนวนสมาชิกห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2564

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,706 ราย (สำรวจเมื่อ มิถุนายน 2564)


ประเภทสมาชิก

จำนวน(ราย)

ร้อยละ

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

961
35.51

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

606
22.39

นักศึกษาปริญญาโท

296
10.94

นักศึกษาปริญญาเอก

391
14.45

อาจารย์

253
9.35

บุคลากรสายสนับสนุน

192
7.10

ผู้เกษียณอายุ

7
0.26

รวม

2,706

100

 

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,706 ราย (สำรวจเมื่อ มิถุนายน 2564)