สถิติจำนวนสมาชิกห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2559

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,372 ราย (สำรวจเมื่อ กันยายน 2559)


ประเภทสมาชิก

จำนวน(ราย)

ร้อยละ

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

851
35.88

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

315
13.28

นักศึกษาปริญญาโท

409
17.24

นักศึกษาปริญญาเอก

379
15.98

อาจารย์

263
11.09

บุคลากรสายสนับสนุน

150
6.32

ศิษย์เก่า / ผู้เกษียณอายุ

5
0.21

รวม

2,515

100

 

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จำนวน 2,372 ราย (สำรวจเมื่อ สิงหาคม 2559)