ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2556)

บุคลากรร่วมงานสงกรานต์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556

วันที่ 10 เมษายน 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล