ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
จำนวน 1,060 เล่ม พร้อมสื่อประกอบการเรียนการสอน (หนังสือ 880 เล่ม / วารสาร 180 เล่ม)
วันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)