ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2556)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์