ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือที่ระลึกทรงคุณค่า หนังสือธรรมะ และสื่อบรรยายธรรม
จากธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จำนวนมากกว่า 50 รายการ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)