ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือที่ระลึกทรงคุณค่า จาก มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 รายการ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในโครงการตามความเหมาะสม มีดังนี้
1) จดหมายเหตุชาวบ้าน จำนวน 14 เล่ม
2) เฉลิมรัฐ ฉัตรแก้ว เก้าแผ่นดิน 78 เล่ม
3) เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 160 เล่ม
4) ของรัก ของชอบ 85 เล่ม
5)แม่ฟ้าหลวงปวงชนชาวไทย 194 เล่ม
6) ศรีกำสรวล 81 เล่ม (รวมทั้งหมด 612 เล่ม )
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)