ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2556)

คุณบุษกร อุสส่าห์กิจ หัวหน้าห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณรัชฎา ชลารัตน์ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เยี่ยมชมห้องสมุดเพื่อร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรของห้องส มุดสตางค์ มงคลสุข
โดยมี คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และ คุณวรัษยา สุนทรศารทูล ห้วหน้าห้องสมุด ให้การต้อนรับ 
วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล