ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2555

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27 ธ.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและสื่อประกอบการศึกษาแก่ โรงเรียนบ้านนาแก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

-

P116

19 ธ.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานทำบุญวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

-

คณะวิทยาศาสตร์

19 ธ.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและสื่อประกอบการศึกษาแก่ อาสาสมัครกลุ่ม (สระบุรี) (ร้านบี.ดี.แซท สุขอนันต์)

-

P116

17 ธ.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน Meet the Dean ตอน ชาววิทย์ พร้อมใจก้าวไปด้วยกัน

10.00-12.00

L01

12 ธ.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

-

P116

7 ธ.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือแก่ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-

P116

4 ธ.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน
และร่วมลงนามถวายพระพร ประจำปี 2555

-

บริเวณข้างตึกกลม

3 ธ.ค. 55

คณะนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 พ.ย. 55

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 ขั้นสูง รุ่นที่ 4

13.30-16.30

P114

28 พ.ย. 55

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 รุ่นที่ 43

13.30-16.30

P114

28 พ.ย. 55

คณะบุคลากรคณะผู้บริหาร สำนักหอสมุดกลาง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

23 พ.ย. 55

สัมนาทางวิชาการเรื่องระวังภัย : การโจรกรรมข้อมูล ทางโทรศัพท์มือถือ บัตรเครดิต และคอมพิวเตอร์

13.30-15.30

K102

21 พ.ย. 55

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 10

13.30-16.30

P114

20 พ.ย. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือแก่ รศ.นิตา วิวัฒนทีปะ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-

P116

16 พ.ย. 55

คณะบุคลากรหอสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

14 พ.ย. 55

อบรมการประเมินแบบสอบถามด้วย SPSS

13.30-16.30

P114

7 พ.ย. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีลงเสาเอกสร้างหอพระพุทธรูปประจำคณะวิทยาศาสตร์

8.30-9.30

บริเวณข้างตึกกลม

5-7 พ.ย. 55

Mini-Bookfair in Stang Mongkolsuk Library 2012

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

1 พ.ย. 55

อบรมระบบประชุมออนไลน์

10.00-12.00

P114

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 ต.ค. 55

บรรยายวิชาการ เรื่อง “ข้อควรระวังในการส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ ประเภท Open Access ในต่างประเทศ”

-

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

24 ต.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

-

อาคารสตางค์
มงคลสุข

18 ต.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือแก่โรงเรียนประชาบำรุง 1

-

P116

17,24,31 ต.ค. 55

นางสาววริตฒาฆ์ ฟองโหย ฝึกปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

-

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

16 ต.ค. 55

อบรมการสร้างสิ่งพิมพ์ระดับมืออาชีพด้วย MS Publisher 2010 รุ่นที่ 2

13.30-16.30

P114

12 ต.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือแก่ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-

P116

12 ต.ค. 55

อบรมการสร้างโปสเตอร์ผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 17

13.30-16.30

P114

11 ต.ค. 55

บรรยายประกอบรายวิชา SCBT485 "Special Project in Biotechnology 1"

09.30-12.00

P114

9 ต.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือจาก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ คุณอภิชัย อัครปรีดี

-

P116

1,4 ต.ค. 55

บรรยายประกอบรายวิชา SCID 518 Generic Skills in Science Research หัวข้อ "Fast Track to Scientific Databases"

10.00-12.00

P114

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ก.ย. 55

อบรมเชิงปฏิบัติการ SciFinder

9.30-11.30

P114

24 ก.ย. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบวารสารให้แก่
ห้องออกกำลังกาย (Fitness Room) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

-

P116

19 ก.ย. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2555

-

อาคารสตางค์
มงคลสุข

17 ก.ย. 55

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณวริตฒาฆ์ ฟองโหย บรรณารักษ์
ในโอกาสสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

12 ก.ย. 55

Lecture Show : เลคเชอร์ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้!!!

13.00-17.00

L01 ตึกกลม

10 ก.ย. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบวารสารให้แก่ หน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ (MDL) เพื่อนำไปจัดมุมให้บริการแก่ผู้อ่านทั่วไป

-

P116

6-7 ก.ย. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานประชุมวิชาการชมรมห้องสมุดเฉพาะ ประจำปี 2555
เรื่อง "Branding...การสื่อสารอัตลักษณ์ของห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ"

-

โรงแรมมารวย การ์เด้น

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 ส.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือ จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

-

P116

28 ส.ค. 55

คณะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข จากประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

27 ส.ค. 55

อบรมการใช้งานฐานข้อมูลวิชาการและนำชมห้องสมุด แก่นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9.00-11.30

P114, ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

23 ส.ค. 55

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 ขั้นสูง รุ่นที่ 3

13.30-16.30

P114

23 ส.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสารให้แก่ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง

-

P116

15 ส.ค. 55

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ต้อนรับการมาเยี่ยมเยือนของหนูน้อยอัจฉริยะ ด.ช.ธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

15 ส.ค. 55

งาน "MUSC Open House ครั้งที่ 20"

9.00-17.00

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

10 ส.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน Mahidol University International Community ASEAN Party Day

14..00-16.00

อาคารสตางค์
มงคลสุข

10 ส.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

8.00

ลานตึกกลม

5-8 ส.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด และการจัดการความรู้ และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 25
» รายงานผลการศึกษาดูงาน

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 ก.ค. 55

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 9

13.30-16.30

P114

27 ก.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสารให้แก่ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา จ.เพชรบูรณ

-

P116

26 ก.ค. 55

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 รุ่นที่ 42

13.30-16.30

P114

25 ก.ค. 55

อบรมการใช้งาน ระบบ Pearson Online Learning

9.00-11.00

P114

24 ก.ค. 55

ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

10.00-12.00

คณะเภสัสชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

23 ก.ค. 55

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณกฤษณะ ยืนยง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโอกาสสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

10.00

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

23 ก.ค. 55

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการเรียนการสอน LMS ด้วย Moodle ภาควิชากายวิภาค โดย ผศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

8.30-17.00

P114

16 ก.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือสำหรับเด็ก จากบริษัท สตรีม ไอ. ที.คอนซัลติ้ง จำกัด

-

P116

13 ก.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญรำลึก 93 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

9.30-13.00

อาคารสตางค์
มงคลสุข

9 ก.ค. 55

บริษัท Asia Books มอบหนังสือและนิตยสารให้แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

10.00

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

4 ก.ค. 55

สอนปฏิบัติการวิชา SCBI 400 : Special Problems in Biology

13.00-16.00

P114

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 มิ.ย. 55

การสร้างแบบประเมินออนไลน์ด้วย Survey Monkey รุ่นที่ 1

13.30-16.30

P114

26 มิ.ย. 55

ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม Eco-Library ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13.30

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

22 มิ.ย. 55

คณะอาจารย์แพทย์ จากวิทยาลัยการแพทย์ ประเทศบังกลาเทศ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

21 มิ.ย. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสารให้กับบริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด

-

ห้อง P116

20 มิ.ย. 55

คุณพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ (ศิษย์เก่า SC รุ่น 2) ให้สัมภาษณ์เรื่องราวความทรงจำถึง ศ.ดร. ประสพ รัตนากร

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

15 มิ.ย. 55

บรรยายพิเศษเรื่อง The Use of Electronic Resources in Forensic Science

13.00-15.00

ห้อง P114

12 มิ.ย. 55

สอนระบบปฏิบัติการ Linux สำหรับรายวิชา SCCH439 : Computational Chemistry

13.30-16.30

ห้อง P114

6 มิ.ย. 55

ผศ.ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา นำผู้ปกครองนักศึกษา ภาควิชาเคมี เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

1 มิ.ย. 55

ดร. ระพี บุญเปลื้อง นำนักศึกษาชาวต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 พ.ค. 55

การสร้างกราฟเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วย Sigma Plot รุ่นที่ 1

13.30-16.30

ห้อง P114

30 พ.ค. 55

Orientation for New Graduate Students of Faculty of Science

13.00-16.00

ตึกกลม ห้อง L02

29 พ.ค. 55

ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


-

สำนักบรรณสารการ
พัฒนาสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า)

24 พ.ค. 55

งานเสวนา หัวข้อ "21st Century Skills : MUSC … Are you ready?"

13.00-16.00

K102

21 พ.ค. 55

บรรยายพิเศษในกิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2555

-
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
18 พ.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสารให้กับอาสาสมัครกลุ่มน้ำใจ

-

ห้อง P116

18 พ.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสารให้กับกลุ่มพลังงานสร้างฝัน

-

ห้อง P116

18 พ.ค. 55

สอนวิชา Scientifuc Illustration ให้กับนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์

13.30-16.30

ห้อง P114

17 พ.ค. 55

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆแก่โครงการทุนเรียนดี ฯ

15.00-15.40

ห้อง P106

17 พ.ค. 55

สอนปฏิบัติการวิชา SCBI 373 Basic Techniques in Molecular Biology หัวข้อ Bioinformatics

13.30-16.30

ห้อง P114

16 พ.ค. 55

การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 8

13.30-16.30

ห้อง P114

15 พ.ค. 55

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy)

13.30-16.30

ห้อง P114

14 พ.ค. 55

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy)

13.30-16.30

ห้อง P114

10 พ.ค. 55

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) รุ่นที่ 4

13.30-16.30

ห้อง P114

4 พ.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือและวารสารจาก บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

-

ห้อง P116

2 พ.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานโครงการเปิดบ้าน ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อรามาธิบดี

-

โรงพยาบาลรามาธิบดี

1-2 พ.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานโครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุด

-

สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 เม.ย. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือและวารสารจากกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์พร้อมเครือข่าย 7 บริษัท

-

ห้อง P116

30 เม.ย. 55

อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต แนะนำแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ และเทคนิคสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ

13.30-16.30

ห้อง P114

27 เม.ย. 55

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 ขั้นสูง รุ่นที่ 2

13.30-16.30

ห้อง P114

26 เม.ย. 55

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 เบื้องต้น รุ่นที่ 41

13.30-16.30

ห้อง P114

26 เม.ย. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก The United State Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Services (USDA-APHIS) สถานเอกอัครฑูตสหรัฐอเมริกา

-

อาคาร GPF Wittaya Building ชั้น 4
สถานเอกอัครฑูต
สหรัฐอเมริกา

26 เม.ย. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสารให้กับวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง

-

ห้อง P116

25 เม.ย. 55

อบรมการสร้างสิ่งพิมพ์ระดับมืออาชีพด้วย MS Publisher 2010 รุ่นที่ 1

13.30-16.30

ห้อง P114

24 เม.ย. 55

ชมการสาธิต และทดลองการใช้งาน ระบบการจัดการบรรณานุกรม Mendeley Institutional Edition โดยวิทยากรจาก SWETS

13.30-16.00

ห้อง P114

23 เม.ย. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสารให้กับสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

-

ห้อง P116

20-22 เม.ย. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมสัมมนาผู้ปฎิบัติงานตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน ประจำปี 2555

-

จ.กระบี่-จ.ตรัง

12 เม.ย. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมฟังเสวนาพิเศษในรูปแบบ Science Café หัวข้อ " แผ่นดินไหว สึนามิและการป้องกันตัวเอง"

11.00-12.00

ห้อง K102

4-6 เม.ย. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน APAIE 2012 International Education Conference and Exhibition

-

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 มี.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสารให้กับโรงเรียนเอกอโยธยา

-

ห้อง P116

28 มี.ค. 55

แนะแนวทางการเตรียมตัวสอบ TOEIC ให้แก่บุคลากรงานสารสนเทศฯ

16.00-17.00

ห้อง P114

28 มี.ค. 55

อบรมการจัดการบรรณานุกรมแบบออนไลน์ด้วย EndNote Web รุ่นที่ 2

13.30-16.30

ห้อง P114

26 มี.ค. 55

บรรยายเรื่องแนวทางการสร้างแผนกลยุทธ์ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พ.ศ.2555-2559
ให้แก่หัวหน้าหน่วยฯ

-

ห้อง P112

23 มี.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง "เจาะลึกการทำงานในพิพิธภัณฑ์"

8.00-16.00

ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์

20 มี.ค. 55

The 1st training on Turnitin : Plagiarism checking software for foreign students

13.00-16.00

ห้อง P114

16 มี.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสารให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

-

ห้อง P116

15 มี.ค. 55

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการวิชา SCPL291 : Scientific Illustration

13.00-16.00

ห้อง P114

14 มี.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้กับสโมสรโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-

ห้อง P116

8 มี.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับบริจาคมอบหนังสือและวารสารจากบริษัท JPK กาเม้นท์ จำกัดและ บริษัท อ.ส.ร. ฟู้ด จำกัด

-

ห้อง P116

8 มี.ค. 55

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการวิชา SCPL291 : Scientific Illustration

13.00-16.00

ห้อง P114

8 มี.ค. 55

ศูนย์บริจาคหนังสือฯ ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
มอบปฏิทิน สมุดบันทึก ของปี 2555 ให้บริษัทเผ่าทอง ทองเจือ และเพื่อน จำกัด

9.00

บริษัทเผ่าทอง ทองเจือ และเพื่อนจำกัด

6 มี.ค. 55

การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 7

13.30-15.30

ห้อง P114

6 มี.ค. 55

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกิจกรรมตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 11

7.00-9.30

ศูนย์การค้าอัมรินทร์
พลาซ่า

1 มี.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับบริจาคมอบหนังสือและนิตยสารจากบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-

ห้อง P116

1 มี.ค. 55

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ: 3D Molecular Visualization with PyMol
สำหรับรายวิชา SCCH425 : Bioorganic chemistry โดย รศ.ดร. พลังพล คงเสรี

10.30-12.00

ห้อง P114

1 มี.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมกิจกรรม R2R Forum ครั้งที่ 1 "R2R Initiation : ก้าวแรกสู่ R2R"

9.00-13.00

ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 ก.พ. 55

การบรรยายหัวข้อ ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารและผลงานวิจัย : ข้อเท็จจริงที่ควรทราบ

12.30-13.30

สถาบันวิจัยประชากร และสังคม

29 ก.พ. 55

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (ขั้นสูง) รุ่นที่ 1

13.30-15.00

ห้อง P114

28 ก.พ. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับบริจาคปฏิทินจาก นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบัญชี ชั้นปีที่ 1

-

ห้อง P116

28 ก.พ. 55

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่นที่ 40

13.00-15.30

ห้อง P114

23 ก.พ. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับบริจาคหนังสือและวารสารจาก บริษัท พงษ์พาณิชย์เจริญผล จำกัด

-

ห้อง P116

15 ก.พ. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับบริจาคหนังสือจาก หจก.อินลักค์ หนังสือชื่อ "แสงแดดฆ่ามะเร็ง"

-

ห้อง P116

10 ก.พ. 55

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7 และงานเสวนา "คุยสบายๆ กับผู้ชายชื่อ 'เต้'"
กับ คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ

12.30

ลานตึกกลม

9 ก.พ. 55

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7 และงานเสวนา "กินอยู่อย่างไทย ใส่ใจสุขภาพ"
กับ คุณโบ (ดวงพร ทรงวิศวะ)

12.30

ลานตึกกลม

8 ก.พ. 55

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7 และงานเสวนา "ความหวัง...ไม่เห็น ไม่ใช่ ไม่มี"
กับคุณสรกล อดุลยานนท์ และ "จริงตนาการ" กับ Mister Tompkin (คุณอาจวรงค์ จันทมาศ)

12.30, 15.00

ลานตึกกลม

7 ก.พ. 55

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7 และงานเสวนา "ธรรมะเดลิเวอรี่ที่ มหิดล-พญาไท ..."
กับ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2012

12.45-15.30

อาคารสตางค์ มงคลสุข

6-8 ก.พ. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมเป็นคณะทำงานฝ่ายลงทะเบียนและผลิตสื่อออนไลน์
ในการจัดงาน Mahidol International Conference on Infections and Cancers
www.sc.mahidol.ac.th/MIC-IC

-

ณ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค

6 ก.พ. 55

การบรรยายและฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวิชาการ ประกอบการเรียนวิชา คม 472 สำหรับนักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิชาเอกเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13.00-15.00

ห้อง P114

3 ก.พ. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือและวารสารให้แก่มูลนิธิบูลพลาเน็ตเพื่อการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (Blueplanet Foundation for Children)

-

ห้อง P116

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 ม.ค. 55

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Turn It In
รายวิชา ILSE605 : Small advanced projects in Science and mathematics education

9.00-12.00

ห้อง P114

26 ม.ค. 55

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ EndNote for IL
รายวิชา ILSE605 : Small advanced projects in Science and mathematics education

9.00-12.00

ห้อง P114

26 ม.ค. 55

เริ่มเปิดบริการ Stat Clinic

-

ห้อง P116

23 ม.ค. 55

บรรยายประกอบรายวิชา SCAN 604 : Current Topics in Cellular and Structural Biology
หัวข้อ How to write a scientific paper using EndNote

13.30-16.30

ห้อง P114

20 ม.ค. 55

อบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม "Mendeley"

9.00-10.00

ห้อง P114

18 ม.ค. 55

ดร. ระพี บุญเปลื้อง แนะนำห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

-

ห้องสมุดสตางค์

17 ม.ค. 55

บรรยายประกอบรายวิชา SCAN 604 : Current Topics in Cellular and Structural Biology
หัวข้อ Databases Search สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

13.30-16.30

ห้อง P114

16 ม.ค. 55

มูลนิธิบูลพลาเน็ตมอบปฏิทินบูลพลาเน็ต ให้ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

-

ห้องสมุดสตางค์

14 ม.ค. 55

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 "ถนนสายวิทยาศาสตร์ "
ตอน Science Kids...นักวิทย์ตัวน้อย

-

คณะวิทยาศาสตร์

13 ม.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือและวารสารให้แก่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

-

ห้อง P116

12 ม.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือและวารสารให้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

-

ห้อง P116

12 ม.ค. 55

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ International Journals on Science and Technology
รายวิชา ILSE 605 : Small advanced projects in science and mathematics education

09.00-12.00

ห้อง P114

11 ม.ค. 55

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าฟังการบรรยายฐานข้อมูลใหม่ " EBSCO Discovery Service"
โดยวิทยากรจากบริษัท EBSCO

13.30-14.30

ห้อง P114

11 ม.ค. 55

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น เครื่องรุ่นใหม่

-

ห้องสมุดสตางค์

11 ม.ค. 55

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ BioStatistics สำหรับรายวิชา SCID516

10:00-12.00

ห้อง P114

9 ม.ค. 55

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ SCBT

09:00-12.00

ห้อง P114

6 ม.ค. 55

ศูนย์รับบริจาควารสารฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข นำนิตยสารไปจัดมุมให้บริการผู้อ่าน ณ หน่วยบริการสุขภาพ
(ห้องพยาบาล) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

-

หน่วยบริการสุขภาพ

5 ม.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือและวารให้แก่โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)

-

ห้อง P116

5 ม.ค. 55

ผู้ใช้บริการห้องสมุดใช้บริการสายล็อคคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค ที่มีให้บริการที่ห้องสมุด ชั้น 3

- ห้องสมุดสตางค์

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2564
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546