ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2555

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27 ธ.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและสื่อประกอบการศึกษาแก่ โรงเรียนบ้านนาแก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

-

P116

19 ธ.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานทำบุญวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

-

คณะวิทยาศาสตร์

19 ธ.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและสื่อประกอบการศึกษาแก่ อาสาสมัครกลุ่ม (สระบุรี) (ร้านบี.ดี.แซท สุขอนันต์)

-

P116

17 ธ.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน Meet the Dean ตอน ชาววิทย์ พร้อมใจก้าวไปด้วยกัน

10.00-12.00

L01

12 ธ.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

-

P116

7 ธ.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือแก่ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-

P116

4 ธ.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน
และร่วมลงนามถวายพระพร ประจำปี 2555

-

บริเวณข้างตึกกลม

3 ธ.ค. 55

คณะนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 พ.ย. 55

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 ขั้นสูง รุ่นที่ 4

13.30-16.30

P114

28 พ.ย. 55

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 รุ่นที่ 43

13.30-16.30

P114

28 พ.ย. 55

คณะบุคลากรคณะผู้บริหาร สำนักหอสมุดกลาง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

23 พ.ย. 55

สัมนาทางวิชาการเรื่องระวังภัย : การโจรกรรมข้อมูล ทางโทรศัพท์มือถือ บัตรเครดิต และคอมพิวเตอร์

13.30-15.30

K102

21 พ.ย. 55

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 10

13.30-16.30

P114

20 พ.ย. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือแก่ รศ.นิตา วิวัฒนทีปะ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-

P116

16 พ.ย. 55

คณะบุคลากรหอสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

14 พ.ย. 55

อบรมการประเมินแบบสอบถามด้วย SPSS

13.30-16.30

P114

7 พ.ย. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีลงเสาเอกสร้างหอพระพุทธรูปประจำคณะวิทยาศาสตร์

8.30-9.30

บริเวณข้างตึกกลม

5-7 พ.ย. 55

Mini-Bookfair in Stang Mongkolsuk Library 2012

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

1 พ.ย. 55

อบรมระบบประชุมออนไลน์

10.00-12.00

P114

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 ต.ค. 55

บรรยายวิชาการ เรื่อง “ข้อควรระวังในการส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ ประเภท Open Access ในต่างประเทศ”

-

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

24 ต.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

-

อาคารสตางค์
มงคลสุข

18 ต.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือแก่โรงเรียนประชาบำรุง 1

-

P116

17,24,31 ต.ค. 55

นางสาววริตฒาฆ์ ฟองโหย ฝึกปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

-

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

16 ต.ค. 55

อบรมการสร้างสิ่งพิมพ์ระดับมืออาชีพด้วย MS Publisher 2010 รุ่นที่ 2

13.30-16.30

P114

12 ต.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือแก่ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-

P116

12 ต.ค. 55

อบรมการสร้างโปสเตอร์ผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 17

13.30-16.30

P114

11 ต.ค. 55

บรรยายประกอบรายวิชา SCBT485 "Special Project in Biotechnology 1"

09.30-12.00

P114

9 ต.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือจาก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ คุณอภิชัย อัครปรีดี

-

P116

1,4 ต.ค. 55

บรรยายประกอบรายวิชา SCID 518 Generic Skills in Science Research หัวข้อ "Fast Track to Scientific Databases"

10.00-12.00

P114

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ก.ย. 55

อบรมเชิงปฏิบัติการ SciFinder

9.30-11.30

P114

24 ก.ย. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบวารสารให้แก่
ห้องออกกำลังกาย (Fitness Room) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

-

P116

19 ก.ย. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2555

-

อาคารสตางค์
มงคลสุข

17 ก.ย. 55

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณวริตฒาฆ์ ฟองโหย บรรณารักษ์
ในโอกาสสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

12 ก.ย. 55

Lecture Show : เลคเชอร์ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้!!!

13.00-17.00

L01 ตึกกลม

10 ก.ย. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบวารสารให้แก่ หน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ (MDL) เพื่อนำไปจัดมุมให้บริการแก่ผู้อ่านทั่วไป

-

P116

6-7 ก.ย. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานประชุมวิชาการชมรมห้องสมุดเฉพาะ ประจำปี 2555
เรื่อง "Branding...การสื่อสารอัตลักษณ์ของห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ"

-

โรงแรมมารวย การ์เด้น

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 ส.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือ จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

-

P116

28 ส.ค. 55

คณะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข จากประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

27 ส.ค. 55

อบรมการใช้งานฐานข้อมูลวิชาการและนำชมห้องสมุด แก่นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9.00-11.30

P114, ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

23 ส.ค. 55

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 ขั้นสูง รุ่นที่ 3

13.30-16.30

P114

23 ส.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสารให้แก่ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง

-

P116

15 ส.ค. 55

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ต้อนรับการมาเยี่ยมเยือนของหนูน้อยอัจฉริยะ ด.ช.ธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

15 ส.ค. 55

งาน "MUSC Open House ครั้งที่ 20"

9.00-17.00

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

10 ส.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน Mahidol University International Community ASEAN Party Day

14..00-16.00

อาคารสตางค์
มงคลสุข

10 ส.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

8.00

ลานตึกกลม

5-8 ส.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด และการจัดการความรู้ และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 25
» รายงานผลการศึกษาดูงาน

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 ก.ค. 55

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 9

13.30-16.30

P114

27 ก.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสารให้แก่ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา จ.เพชรบูรณ

-

P116

26 ก.ค. 55

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 รุ่นที่ 42

13.30-16.30

P114

25 ก.ค. 55

อบรมการใช้งาน ระบบ Pearson Online Learning

9.00-11.00

P114

24 ก.ค. 55

ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

10.00-12.00

คณะเภสัสชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

23 ก.ค. 55

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณกฤษณะ ยืนยง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโอกาสสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

10.00

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

23 ก.ค. 55

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการเรียนการสอน LMS ด้วย Moodle ภาควิชากายวิภาค โดย ผศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

8.30-17.00

P114

16 ก.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือสำหรับเด็ก จากบริษัท สตรีม ไอ. ที.คอนซัลติ้ง จำกัด

-

P116

13 ก.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญรำลึก 93 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

9.30-13.00

อาคารสตางค์
มงคลสุข

9 ก.ค. 55

บริษัท Asia Books มอบหนังสือและนิตยสารให้แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

10.00

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

4 ก.ค. 55

สอนปฏิบัติการวิชา SCBI 400 : Special Problems in Biology

13.00-16.00

P114

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 มิ.ย. 55

การสร้างแบบประเมินออนไลน์ด้วย Survey Monkey รุ่นที่ 1

13.30-16.30

P114

26 มิ.ย. 55

ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม Eco-Library ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13.30

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

22 มิ.ย. 55

คณะอาจารย์แพทย์ จากวิทยาลัยการแพทย์ ประเทศบังกลาเทศ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

21 มิ.ย. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสารให้กับบริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด

-

ห้อง P116

20 มิ.ย. 55

คุณพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ (ศิษย์เก่า SC รุ่น 2) ให้สัมภาษณ์เรื่องราวความทรงจำถึง ศ.ดร. ประสพ รัตนากร

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

15 มิ.ย. 55

บรรยายพิเศษเรื่อง The Use of Electronic Resources in Forensic Science

13.00-15.00

ห้อง P114

12 มิ.ย. 55

สอนระบบปฏิบัติการ Linux สำหรับรายวิชา SCCH439 : Computational Chemistry

13.30-16.30

ห้อง P114

6 มิ.ย. 55

ผศ.ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา นำผู้ปกครองนักศึกษา ภาควิชาเคมี เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

1 มิ.ย. 55

ดร. ระพี บุญเปลื้อง นำนักศึกษาชาวต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

-

ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 พ.ค. 55

การสร้างกราฟเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วย Sigma Plot รุ่นที่ 1

13.30-16.30

ห้อง P114

30 พ.ค. 55

Orientation for New Graduate Students of Faculty of Science

13.00-16.00

ตึกกลม ห้อง L02

29 พ.ค. 55

ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


-

สำนักบรรณสารการ
พัฒนาสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า)

24 พ.ค. 55

งานเสวนา หัวข้อ "21st Century Skills : MUSC … Are you ready?"

13.00-16.00

K102

21 พ.ค. 55

บรรยายพิเศษในกิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ประจำปี 2555

-
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
18 พ.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสารให้กับอาสาสมัครกลุ่มน้ำใจ

-

ห้อง P116

18 พ.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสารให้กับกลุ่มพลังงานสร้างฝัน

-

ห้อง P116

18 พ.ค. 55

สอนวิชา Scientifuc Illustration ให้กับนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์

13.30-16.30

ห้อง P114

17 พ.ค. 55

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆแก่โครงการทุนเรียนดี ฯ

15.00-15.40

ห้อง P106

17 พ.ค. 55

สอนปฏิบัติการวิชา SCBI 373 Basic Techniques in Molecular Biology หัวข้อ Bioinformatics

13.30-16.30

ห้อง P114

16 พ.ค. 55

การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 8

13.30-16.30

ห้อง P114

15 พ.ค. 55

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy)

13.30-16.30

ห้อง P114

14 พ.ค. 55

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy)

13.30-16.30

ห้อง P114

10 พ.ค. 55

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) รุ่นที่ 4

13.30-16.30

ห้อง P114

4 พ.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือและวารสารจาก บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

-

ห้อง P116

2 พ.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานโครงการเปิดบ้าน ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อรามาธิบดี

-

โรงพยาบาลรามาธิบดี

1-2 พ.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานโครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุด

-

สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 เม.ย. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือและวารสารจากกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์พร้อมเครือข่าย 7 บริษัท

-

ห้อง P116

30 เม.ย. 55

อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต แนะนำแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ และเทคนิคสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ

13.30-16.30

ห้อง P114

27 เม.ย. 55

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 ขั้นสูง รุ่นที่ 2

13.30-16.30

ห้อง P114

26 เม.ย. 55

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 เบื้องต้น รุ่นที่ 41

13.30-16.30

ห้อง P114

26 เม.ย. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับหนังสือจาก The United State Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Services (USDA-APHIS) สถานเอกอัครฑูตสหรัฐอเมริกา

-

อาคาร GPF Wittaya Building ชั้น 4
สถานเอกอัครฑูต
สหรัฐอเมริกา

26 เม.ย. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสารให้กับวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง

-

ห้อง P116

25 เม.ย. 55

อบรมการสร้างสิ่งพิมพ์ระดับมืออาชีพด้วย MS Publisher 2010 รุ่นที่ 1

13.30-16.30

ห้อง P114

24 เม.ย. 55

ชมการสาธิต และทดลองการใช้งาน ระบบการจัดการบรรณานุกรม Mendeley Institutional Edition โดยวิทยากรจาก SWETS

13.30-16.00

ห้อง P114

23 เม.ย. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสารให้กับสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

-

ห้อง P116

20-22 เม.ย. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมสัมมนาผู้ปฎิบัติงานตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน ประจำปี 2555

-

จ.กระบี่-จ.ตรัง

12 เม.ย. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมฟังเสวนาพิเศษในรูปแบบ Science Café หัวข้อ " แผ่นดินไหว สึนามิและการป้องกันตัวเอง"

11.00-12.00

ห้อง K102

4-6 เม.ย. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน APAIE 2012 International Education Conference and Exhibition

-

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 มี.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสารให้กับโรงเรียนเอกอโยธยา

-

ห้อง P116

28 มี.ค. 55

แนะแนวทางการเตรียมตัวสอบ TOEIC ให้แก่บุคลากรงานสารสนเทศฯ

16.00-17.00

ห้อง P114

28 มี.ค. 55

อบรมการจัดการบรรณานุกรมแบบออนไลน์ด้วย EndNote Web รุ่นที่ 2

13.30-16.30

ห้อง P114

26 มี.ค. 55

บรรยายเรื่องแนวทางการสร้างแผนกลยุทธ์ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พ.ศ.2555-2559
ให้แก่หัวหน้าหน่วยฯ

-

ห้อง P112

23 มี.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง "เจาะลึกการทำงานในพิพิธภัณฑ์"

8.00-16.00

ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์

20 มี.ค. 55

The 1st training on Turnitin : Plagiarism checking software for foreign students

13.00-16.00

ห้อง P114

16 มี.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสารให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

-

ห้อง P116

15 มี.ค. 55

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการวิชา SCPL291 : Scientific Illustration

13.00-16.00

ห้อง P114

14 มี.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้กับสโมสรโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-

ห้อง P116

8 มี.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับบริจาคมอบหนังสือและวารสารจากบริษัท JPK กาเม้นท์ จำกัดและ บริษัท อ.ส.ร. ฟู้ด จำกัด

-

ห้อง P116

8 มี.ค. 55

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการวิชา SCPL291 : Scientific Illustration

13.00-16.00

ห้อง P114

8 มี.ค. 55

ศูนย์บริจาคหนังสือฯ ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
มอบปฏิทิน สมุดบันทึก ของปี 2555 ให้บริษัทเผ่าทอง ทองเจือ และเพื่อน จำกัด

9.00

บริษัทเผ่าทอง ทองเจือ และเพื่อนจำกัด

6 มี.ค. 55

การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 7

13.30-15.30

ห้อง P114

6 มี.ค. 55

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกิจกรรมตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 11

7.00-9.30

ศูนย์การค้าอัมรินทร์
พลาซ่า

1 มี.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับบริจาคมอบหนังสือและนิตยสารจากบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-

ห้อง P116

1 มี.ค. 55

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ: 3D Molecular Visualization with PyMol
สำหรับรายวิชา SCCH425 : Bioorganic chemistry โดย รศ.ดร. พลังพล คงเสรี

10.30-12.00

ห้อง P114

1 มี.ค. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมกิจกรรม R2R Forum ครั้งที่ 1 "R2R Initiation : ก้าวแรกสู่ R2R"

9.00-13.00

ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 ก.พ. 55

การบรรยายหัวข้อ ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารและผลงานวิจัย : ข้อเท็จจริงที่ควรทราบ

12.30-13.30

สถาบันวิจัยประชากร และสังคม

29 ก.พ. 55

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (ขั้นสูง) รุ่นที่ 1

13.30-15.00

ห้อง P114

28 ก.พ. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับบริจาคปฏิทินจาก นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบัญชี ชั้นปีที่ 1

-

ห้อง P116

28 ก.พ. 55

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่นที่ 40

13.00-15.30

ห้อง P114

23 ก.พ. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับบริจาคหนังสือและวารสารจาก บริษัท พงษ์พาณิชย์เจริญผล จำกัด

-

ห้อง P116

15 ก.พ. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้รับบริจาคหนังสือจาก หจก.อินลักค์ หนังสือชื่อ "แสงแดดฆ่ามะเร็ง"

-

ห้อง P116

10 ก.พ. 55

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7 และงานเสวนา "คุยสบายๆ กับผู้ชายชื่อ 'เต้'"
กับ คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ

12.30

ลานตึกกลม

9 ก.พ. 55

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7 และงานเสวนา "กินอยู่อย่างไทย ใส่ใจสุขภาพ"
กับ คุณโบ (ดวงพร ทรงวิศวะ)

12.30

ลานตึกกลม

7 ก.พ. 55

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7 และงานเสวนา "ธรรมะเดลิเวอรี่ที่ มหิดล-พญาไท ..."
กับ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2012

12.45-15.30

อาคารสตางค์ มงคลสุข

6-8 ก.พ. 55

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมเป็นคณะทำงานฝ่ายลงทะเบียนและผลิตสื่อออนไลน์
ในการจัดงาน Mahidol International Conference on Infections and Cancers
www.sc.mahidol.ac.th/MIC-IC

-

ณ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค

6 ก.พ. 55

การบรรยายและฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวิชาการ ประกอบการเรียนวิชา คม 472 สำหรับนักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิชาเอกเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13.00-15.00

ห้อง P114

3 ก.พ. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือและวารสารให้แก่มูลนิธิบูลพลาเน็ตเพื่อการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (Blueplanet Foundation for Children)

-

ห้อง P116

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 ม.ค. 55

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Turn It In
รายวิชา ILSE605 : Small advanced projects in Science and mathematics education

9.00-12.00

ห้อง P114

26 ม.ค. 55

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ EndNote for IL
รายวิชา ILSE605 : Small advanced projects in Science and mathematics education

9.00-12.00

ห้อง P114

26 ม.ค. 55

เริ่มเปิดบริการ Stat Clinic

-

ห้อง P116

23 ม.ค. 55

บรรยายประกอบรายวิชา SCAN 604 : Current Topics in Cellular and Structural Biology
หัวข้อ How to write a scientific paper using EndNote

13.30-16.30

ห้อง P114

20 ม.ค. 55

อบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม "Mendeley"

9.00-10.00

ห้อง P114

18 ม.ค. 55

ดร. ระพี บุญเปลื้อง แนะนำห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

-

ห้องสมุดสตางค์

17 ม.ค. 55

บรรยายประกอบรายวิชา SCAN 604 : Current Topics in Cellular and Structural Biology
หัวข้อ Databases Search สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

13.30-16.30

ห้อง P114

16 ม.ค. 55

มูลนิธิบูลพลาเน็ตมอบปฏิทินบูลพลาเน็ต ให้ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

-

ห้องสมุดสตางค์

14 ม.ค. 55

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 "ถนนสายวิทยาศาสตร์ "
ตอน Science Kids...นักวิทย์ตัวน้อย

-

คณะวิทยาศาสตร์

13 ม.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือและวารสารให้แก่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

-

ห้อง P116

12 ม.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือและวารสารให้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

-

ห้อง P116

12 ม.ค. 55

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ International Journals on Science and Technology
รายวิชา ILSE 605 : Small advanced projects in science and mathematics education

09.00-12.00

ห้อง P114

11 ม.ค. 55

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าฟังการบรรยายฐานข้อมูลใหม่ " EBSCO Discovery Service"
โดยวิทยากรจากบริษัท EBSCO

13.30-14.30

ห้อง P114

11 ม.ค. 55

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น เครื่องรุ่นใหม่

-

ห้องสมุดสตางค์

11 ม.ค. 55

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ BioStatistics สำหรับรายวิชา SCID516

10:00-12.00

ห้อง P114

9 ม.ค. 55

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ SCBT

09:00-12.00

ห้อง P114

6 ม.ค. 55

ศูนย์รับบริจาควารสารฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข นำนิตยสารไปจัดมุมให้บริการผู้อ่าน ณ หน่วยบริการสุขภาพ
(ห้องพยาบาล) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

-

หน่วยบริการสุขภาพ

5 ม.ค. 55

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือและวารให้แก่โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)

-

ห้อง P116

5 ม.ค. 55

ผู้ใช้บริการห้องสมุดใช้บริการสายล็อคคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค ที่มีให้บริการที่ห้องสมุด ชั้น 3

- ห้องสมุดสตางค์

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง